ΠΟΛ.221/1980

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 14  του Ν. 820 /1978, σε περίπτωση καταρτίσεως συμβάσεων δωρεάς ή δανείου μεταξύ του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς.

1 Ιαν 1980

Taxheaven.gr
 ΠΟΛ. 221. 13296 /1980.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ  Ν. 820 /78. - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 14  του Ν. 820 /1978, σε περίπτωση καταρτίσεως συμβάσεων δωρεάς ή δανείου μεταξύ του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς.

 Με αφορμή την υποβολή ερωτήματος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις τις περίπτ. α' της παραγρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 820 / 1978, ως ίσχυσε, τα χρηματικά ποσά τα οποία διατίθενται πραγματικά κάθε χρόνο από το φορολογούμενο, τη σύζυγο και τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη για την αγορά. ακινήτων,  αυτοκινήτων, κλπ., λογίζονται ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογούμενου της συζύγου και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς και προσαυξάνουν την τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του ίδιου νόμου.

2.  Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 820 / 1978 ορίζεται ότι η διαφορά  μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη και της δαπάνης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, ως και τις ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβιώσεως του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προστατευομένων από αυτούς προσώπων, προσαυξάνει τα δηλούμενα ή προσδιοριζόμενα στον ίδιο χρόνο εισοδήματα του φορολογούμενου ή της συζύγου του κατά περίπτωση από εμπορικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα ή, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από τις πηγές αυτές , η διαφορά θεωρείτε εισοδήματος παραγράφου 3 του άρθρου 45 του ΝΔ 3323 /1955. 

3. Με τις διατάξεις των περιπτ. στ' και ζ' της παραγρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 820 / 1978 ορίζεται ότι ο Οικονομικός Έφορος κατά τον προσδιορισμό  της ως άνω διαφοράς υποχρεούνται να λάβει υπόψη του , μεταξύ άλλων, και τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δάνεια ή δωρεές, τα οποία αναφέρονται στην οικεία φορολογική δήλωση του υπόχρεου εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Με αυτά τα χρηματικά ποσά καλύπτεται ή περιορίζεται η τυχόν διαφορά που προκύπτει. Κατά την έννοια  αυτής της διατάξεως , για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού εισοδήματος και ετήσιας συνολικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη , μεταξύ άλλων, και τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δάνεια ή από δωρεές που συνήφθησαν μεταξύ του φορολογούμενου, της συζύγου του, των προστατευομένων από αυτούς μελών και τρίτων προσώπων.

    Δεν έχει, όμως, την ιδιότητα τρίτου προσώπου, φορολογικώς, ο πατέρας ή η μητέρα όταν δανείζει στο προστατευόμενο τέκνο ή του δωρίζει το απαιτούμενο ποσό για την αγορά αυτοκινήτου. Και  τούτο γιατί εφ`όσον κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 820 / 1978 η τεκμαρτή δαπάνη από την αγορά αυτοκινήτου στο όνομα οποιοδήποτε από τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας προσαυξάνει το δηλούμενο εισόδημα του κατά νόμο υπόχρεου σε υποβολή δηλώσεως ( πατέρας ή μητέρα κατά περίπτωση ), η κάλυψη της δαπάνης αγοράς του αυτοκινήτου από δάνειο ή δωρεά του τελευταίου προς το προστατευόμενο τέκνο, πρέπει να λογισθεί ως δάνειο ή δωρεά προς αυτό τον ίδιο και συνεπώς δεν μπορεί να ληφθούν υπ` όψη για την εφαρμογή της διατάξεως της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 820 / 78.

 

 

 
Taxheaven.gr