Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.242/1980 ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. - Φορολογικές απαλλαγές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.


ΠΟΛ.242/1980
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. - Φορολογικές απαλλαγές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.


ΠΟΛ.242/1980 ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. - Φορολογικές απαλλαγές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Untitled 
ΠΟΛ. 242. 12639/1980

 ΤΕΛΗ   ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ. - Φορολογικές απαλλαγές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα , σας πληροφορούμε τα εξής :

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ.

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Χαρτοσήμου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Η αυτή απαλλαγή προβλέπεται και από τη διάταξη του άρθρου 14 του Ν.Δ. 703/70 τόσο για τους Δήμους και Κοινότητες  όσο και για τους Συνδέσμους τούτων, καθώς και για την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Με το άρθρο 225  του Ν. 1065/1980  <περί κυρώσεως  Δημοτικού και  Κοινοτικού  Κώδικα  > (ΦΕΚ 168/24-7-1980 τ. Α' ), αφενός επαναλαμβάνεται η απαλλαγή των ανωτέρω προσώπων και αφετέρου παρέχεται το πρώτον απαλλαγή και στα δημοτικά και κοινωνικά Ιδρύματα  και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, καθώς και στις αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις.

3. Επομένως από την έναρξη Ισχύος του άρθρου 225 του Ν. 1065/1980 (4-8-1980 ), τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις τέλη χαρτοσήμου, για τις συναπτόμενες και από τα πρόσωπα αυτά συμβάσεις ή καταρτιζόμενα έγγραφα, βαρύνουν τους αντισυμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Στην περίπτωση δε που έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου και στους αντισυμβαλλόμενους, για τις εν λόγω συμβάσεις και τα λοιπά έγγραφα δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου (υποκειμενική απαλλαγή) :

α ) Οι δήμοι και οι Κοινότητες.

β ) Οι Σύνδεσμοι δήμων και Κοινοτήτων.

γ ) Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

δ ) Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, τα οποία συνιστώνται ύστερα από απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών  και του αρμοδίου Υπουργού (π.χ. νοσοκομεία, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία ).

ε ) Τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστώνται ύστερα από απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και τελούν υπό την εποπτεία των Δήμων και Κοινοτήτων. Σκοπός τους είναι η οργάνωση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, για την καλλίτερη ικανοποίηση μιας τοπικής ανάγκης (π.χ. συστήματος υδρεύσεως, φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης, μουσείου, γυμναστηρίου, θεάτρου, νεκροταφείου).

στ ) Οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις που συνιστώνται από τους Δήμους ή Κοινότητες : 1)για την εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και για την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, 2)για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού, και 3) για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων. Σημειώνουμε ότι η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου δεν καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που οι δήμοι και οι κοινότητες συνιστούν  μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις άλλων προσώπων στις οποίες μετέχουν οι δήμοι και οι κοινότητες.

 Β. ΦΟΡΟΣ  ΚΥΚΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Α. Ν. 660/1937, όπως ισχύει, ο φόρος κύκλου εργασιών επιρρίπτεται από τον υπόχρεο κατά το νόμο, εις βάρος του αντισυμβαλλόμενου και όταν αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που απολαμβάνει απαλλαγής βάσει γενικής ή ειδικής διατάξεως νόμου ή βάσει συμβάσεως.

2. Εξάλλου με τη διάταξη του άρθρου 225 του Ν. 1065/1980, ορίζεται ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες και τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων και οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, ή λιμενικό φόρο, άμεσο ή έμμεσο, δεσμό, τέλος, χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο κλπ.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση σε παρόμοιες περιπτώσεις απαλλαγών, τα εν λόγω πρόσωπα (Δήμοι, Κοινότητες κλπ.) απαλλάσσονται του φόρου κύκλου εργασιών μ ό ν ο  ό τ α ν  ε ί ν α ι  ά μ ε σ α  υ π ό χ ρ ε α  έναντι του Δημοσίου για την καταβολή του φόρου αυτού και δεν μπορούν να επικαλεσθούν την ανωτέρω απαλλαγή για να αρνηθούν την καταβολή του φόρου κύκλου εργασιών που επιρρίπτεται εις βάρος τους από άλλες επιχειρήσεις, ενόψει μάλιστα και της προαναφερόμενης ρητής διατάξεως του άρθρου 10 του  Α. Ν. 660/ 1937.

   Για την απαλλαγή των προσώπων αυτών και από τον επιρριπτόμενο εις βάρος τους φόρο κύκλου εργασιών, θα έπρεπε ρητώς να ορίζεται τούτο στην ανωτέρω διάταξη του Ν. 1065/1980.

   Πάγια στο θέμα αυτό είναι και η νομολογία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Γνωμοδοτήσεις 1185/1954,   123/1956,   46/1974,  152/ 1979.

4.  Ενόψει των ανωτέρω, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 225 του Ν. 1065/1980, δεν απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών που επιρρίπτεται εις βάρος τους από τις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις κατά την αγορά διαφόρων ειδών ή από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (ΟΤΕ, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ. ) κατά την παροχή υπηρεσιών.

5.  Τέλος, σύμφωνα με τη διαταγή Δ. 1286/146/ 29-10-1980 της Γενικής Δ/ νσεως  Τελωνείων του Υπουργείου, ενόψει και των διατάξεων  του Ν. 3213/55 και του Ν. Δ. 1243 / 72, τα ανωτέρω πρόσωπα  δεν απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών, όταν εισάγουν από το εξωτερικό είδη τα οποία παράγονται καταλλήλως και επαρκώς  στην Ελλάδα και επομένως δεν έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση ή διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. Δ.4486/65, όπως ισχύει.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης