Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.240/1980 ΤΕΚΜΗΡΙΑ  Ν. 820/78 .- Αναγνώριση των ποσών που προέρχονται από άτυπες δωρεές για μείωση της τεκμαρτης δαπάνης


ΠΟΛ.240/1980
ΤΕΚΜΗΡΙΑ  Ν. 820/78 .- Αναγνώριση των ποσών που προέρχονται από άτυπες δωρεές για μείωση της τεκμαρτης δαπάνης


ΠΟΛ.240/1980 ΤΕΚΜΗΡΙΑ  Ν. 820/78 .- Αναγνώριση των ποσών που προέρχονται από άτυπες δωρεές για μείωση της τεκμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
5555555 
ΠΟΛ. 240. 11193/1980

ΤΕΚΜΗΡΙΑ  Ν. 820/78 .- Αναγνώριση των ποσών που προέρχονται από άτυπες δωρεές για μείωση της τεκμαρτης δαπάνης .

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το ανώτερο θέμα, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα :

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 820/1978, για τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του δηλούμενου από το φορολογούμενο ή προσδιοριζόμενου από τον έλεγχο εισοδήματος και της τεκμαρτης δαπάνης που προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του νόμου αυτού, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των άλλων στοιχείων, και τα ποσά των δωρεών, εφόσον οι δωρεές αυτές έχουν φορολογηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην περί φορολογίας των δωρεών νομοθεσία.  

2.  Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 34 και 1 και 2 του άρθρου 85 του Ν. Δ .118/1973 <περί Κώδικος φορολογίας  κληρονομιών, δωρεών κ.λ.π >., κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς είναι όχι μόνο εκείνη που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα  (δηλ. άρθρα ΑΚ 496 επ.) αλλά και εκείνη που γίνεται με κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου  χωρίς αντάλλαγμα, ακόμα και αν γι'αυτή  δεν καταρτίστηκε έγγραφο. Υπόχρεοι δε  για την υποβολή δηλώσεως είναι ο δωρητής και ο δωρεοδόχος άν καταρτίστηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο και ο δωρεοδόχος ή οι κληρονόμοι άν δεν καταρτίστηκε έγγραφο.

     Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 86 του αυτού Ν. Δ. 118/73, ορίζεται πώς η δήλωση , είτε οφείλεται είτε δεν οφείλεται  φόρος , αν καταρτίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλεται πριν από τη σύνταξη του, αν όμως για τη δωρεά δεν συντάχτηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο ή συντάχτηκε στην αλλοδαπή, αλλά όχι ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής , η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την παράδοση στο δωρεοδόχο των αντικειμένων της δωρεάς. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και μέχρι της επιδόσεως στο φορολογούμενο της οικείας πράξεως του Οικον. Εφόρου, είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμης δηλώσεως. Μετά την επίδοση της πράξεως  του Οίκον. Εφόρου στον υπόχρεο μπορεί να υποβληθεί υπ` αυτού εκπρόθεσμη δήλωση, αλλά μόνο για περιουσιακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δηλώσεως, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 75 ΝΔ  118/73  και 33 Ν. 820/ 78.

 3.  Κατά την εφαρμογή των περί τεκμηρίων διατάξεων του Ν. 820/78 <περί λήψεως μέτρων δια την περιστολήν της φοροδιαφυγής κλπ.>, παρατηρήθηκε, σε μεγάλη έκταση , το φαινόμενο της υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων άτυπων δωρεών, προκειμένου να ληφθούν σχετικά πιστοποιητικά άρθρου 105 ΝΔ 118/73 και να χρησιμοποιηθούν για να αιτιολογηθεί η τεκμαρτή δαπάνη στη φορολογία εισοδήματος.

 4.  Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος και την απονομή δικαιοσύνης στις περιπτώσεις που συστάθηκαν άτυπες δωρεές πρίν  από τη δημοσίευση του Ν.820/78 αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2  του άρθρου 14 του νόμου αυτού, εφόσον βέβαια διαπιστώνεται προηγουμένως ότι οι εν  λόγω  δωρεές είναι πραγματικές και τηρήθηκε κατά τη  σύστασή τους ή υπό του νόμου προβλεπομένη διαδικασία.

 5.  Οι δηλώσεις άτυπων δωρεών που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 820/78, για την δικαιολόγηση της τεκμαρτής δαπάνης των οίκον. ετών 1979-1980, προκειμένου να αναγνωρισθούν προς έκπτωση τα ποσά αυτών, όπως έχει γίνει δεκτό και με την αριθ. 7/1979 εγκύκλιό μας, πρέπει να διερευνάτε αν η φερόμενη ώς δωρεά έχει πραγματικά παρασχεθεί. Στοιχείο που θα πρέπει να βαρύνει την κρίση σας, εκτός των άλλων, είναι και η ύπαρξη ή όχι συγγενικού δεσμού μεταξύ δωρητή και δωρεοδόχου, καθώς και άν η οικονομική κατάσταση του δωρητή του επιτρέπει τη  σύσταση της δωρεάς αυτής κατά το συγκεκριμένο ποσό αποκλειόμενης κάθε άλλης πηγής προελεύσεως των δωρηθέντων.

 6.Αν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η δωρεά είναι εικονική, δηλαδή ότι έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση    των περί τεκμηρίων διατάξεων του Ν. 820/78, θα πρέπει να την απορρίπτεται με αιτιολογημένη έγγραφη απάντηση σας στον ενδιαφερόμενο.

 7. Οι δηλώσεις άτυπων δωρεών που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για την δικαιολόγηση της τεκμαρτής δαπάνης των οίκον. ετών 1981 και επομένων, έχουν, προφανώς, σκοπό την καταστρατήγηση των περί τεκμηρίων διατάξεων του Ν. 820/78, γιατί, μετά την επί διετία εφαρμογή αυτού, δε δικαιολογείται άγνοια των διατάξεων του και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν κατά τη σύσταση της δωρεάς να τηρήσουν τη διαδικασία που προβλέπουν οι σχετικές με τη φορολογία των δωρεών διατάξεις. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή οι δωρεές αυτές θα θεωρούνται εικονικές και δε θα λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 ταυ Ν. 820/1978.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης