Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1075/13.3.1995 ΠΟΛ.1075/13.3.1995


Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1075/13.3.1995
Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 απόφασής μας


Αρ. Πρωτ.: 1017949/693/165/0014
Αθήνα 13 Μαρτίου 1995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/1 ΠΟΛ.: 1075
2. Δ/ΝΣΗ 15η (Κ.Β.Σ.) ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1075

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ απόφασής μας
ΠΟΛ.1262 απόφασής μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.1642/86, (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10α
β) του άρθρου 16
γ) των παραγράφων, περιπτώσεις α', γ', δ', ε', στ' και ζ' και 2, του άρθρου 20,
δ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α', γ' και δ' και 2 του άρθρου 22α,
ε) της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
στ) του άρθρου 48 και
ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.
2. Την με αριθμ. 1026431/268/006Α/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών.

3. Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 Α.Υ.Ο.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του Ν.1642/1986.
Αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της απόφασής μας με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93
Α.Υ.Ο., ως εξής:

Αρθρο 1
Επέκταση της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ που ορίζεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 262/2.8.1993 Α.Υ.Ο. και στις νέες επιχειρήσεις

Οι διατάξεις της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 Α.Υ.Ο. εφαρμόζονται και για τις νέες επιχειρήσεις, με την ακόλουθη διαδικασία:

Η συνολική αξία των αγορών, εισαγωγών, ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψης υπηρεσιών που μπορούν να πραγματοποιήσουν, με άμεση απαλλαγή από ΦΠΑ, επιχειρήσεις που πραγματοποιούν για πρώτη φορά ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή εξαγωγές αγαθών, δεν μπορεί να υπερβεί, τη συνολική αξία των εξαγωγών και των
ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχει πραγματοποιήσει κατά τους προηγούμενους της αίτησης μήνες. Η αίτηση αυτή, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, μπορεί να υποβληθεί για πρώτη φορά μετά την πάροδο τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου, αφότου άρχισε την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων. Στη συνέχεια,
αιτήσεις για αναπροσαρμογή του ορίου, μπορεί να υποβάλλονται στους επόμενους μήνες, ακόμη και κάθε μήνα, μέχρι τη συμπλήρωση της πρώτης δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, εφόσον το όριο που χορηγήθηκε με την αμέσως προηγούμενη αίτηση εξαντλήθηκε.

Αρθρο 2
Δικαίωμα επιλογής των υποκειμένων στο φόρο, δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, για τη χρησιμοποίηση του ορίου απαλλαγής, και αντιστρόφως.

Παρέχεται το δικαίωμα, για μία φορά μόνο, στις επιχειρήσεις που, βάσει της αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 Α.Υ.Ο., επέλεξαν, για τον προσδιορισμό του ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ, τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, να επιλέξουν τη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, εφόσον το επιθυμούν και αντίστροφα και με την επιφύλαξη διατήρησης του ορίου απαλλαγής, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα πρέπει να γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή, με αίτησή τους, που υποβάλλουν στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ο οποίος στη συνέχεια εγκρίνει εγγράφως αυτή την επιλογή.

[Οι διατάξεις του άρθρου 2 καταργούνται. με την ]

Αρθρο 3
Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 Α.Υ.Ο.

1. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/12.8.93 ΠΟΛ.1262 απόφασής μας ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την έκδοση του οικείου τιμολογίου αγοράς ή του παραστατικού εισαγωγής κατά περίπτωση, επιτρεπόμενης της παράτασης κατά δύο (2) ακόμη μήνες για δικαιολογημένη αιτία, που κρίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Τελωνειακής Περιφέρειας κατά περίπτωση, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου.

1α. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παρατα­θεί, κατ΄ ανώτατο όριο για οκτώ (8) επιπλέον μή­νες, εφ΄ όσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητι­κές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, κα­θώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζο­νται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επι­χειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Για τη χορήγηση της παράτασης υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρη­ση προς τον προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. πριν από τη λήξη της προ­θεσμίας που ορίζεται από την προηγούμενη πα­ράγραφο.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την αρμόδια Δ.Ο.Υ επι­θεωρητού, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και τον Επόπτη Ελέγχου, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποί­ησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παρά­δοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών.

1β. Αιτήματα, για χορήγηση παράτασης, σύμ­φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παρα­γράφου από επιχειρήσεις για τις οποίες η εξά­μηνη χρονική περίοδος που ορίζεται από τις δια­τάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, έχει λήξει κατά την έκδοση της παρούσας, χω­ρίς την ολοκλήρωση της εξαγωγής ή της ενδο­κοινοτικής παράδοσης, υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται και η προθεσμία που έληξε ήδη κατά τα ανωτέρω παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου

[Οι παράγραφοι 1α , 1β προστέθηκαν με την . με την ]

2. Εάν ο αγοραστής - εξαγωγέας δεν πραγματοποιήσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται, στην προηγούμενη παράγραφο την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών που προμηθεύτηκε για το σκοπό αυτό, υποχρεούται με τη λήξη της παραπάνω αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας να καταβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ τον αναλογούντα φόρο προστιθέμενης αξίας με έκτακτη προσωρινή δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν.1642/1986, όπως ισχύουν.

(Το άρθρο 3 καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1229/20.11.2014)


Αρθρο 4
Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής

1. Στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής:

α) τα πρόσωπα τα οποία, κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικές περιόδους ή σε μία απ' αυτές έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις. Ως ουσιαστική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής νοείται κάθε παράβαση, που επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν.1642/1986, καθώς και κάθε άλλη παράβαση που αναφέρεται στην ανακρίβεια των τηρουμένων Βιβλίων και Στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της. Τυχόν "Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής από το ΦΠΑ" που έχουν χορηγηθεί, ανακαλούνται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών ή αναλόγων
παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

Αρθρο 5
Ακύρωση ή μη πραγματοποίηση εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που έτυχαν απαλλαγής από το ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 Α.Υ.Ο. και της παρούσας.

Στην περίπτωση ακύρωσης ή μη πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου ο αγοραστής υποχρεούται:

- να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ το προαναφερόμενο "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ" για την ισόποση αναπροσαρμογή του υπόλοιπου του ορίου της απαλλαγής που αναφέρεται σ' αυτό και

- να υποβάλει την έκτακτη προσωρινή δήλωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, αντίγραφο της οποίας επιδεικνύει στον Προϊστάμενο της αρμόδιας, για τη φορολογία του ΔΟΥ, προκειμένου να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής, κατά τα ανωτέρω.

-Επίσης, να προσκομίζει το ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ??», που του χορηγήθηκε από το Τελωνείο εισαγωγής, προκειμένου ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου απαλλαγής

[ το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5 προστέθηκε με την . με την ]

Αρθρο 6
Εναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.95, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αντικαθίστανται τα υποδείγματα Νο 1 και 2 που επισυνάπτονται στην με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ. 1262 απόφασής μας, με τα συνημμένα στην παρούσα.


(Ατελώς) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1


ΑΙΤΗΣΗ Προς τη Δ.Ο.Υ. ..............................
Επώνυμο ή Επωνυμία...................................... Καταθέτω μπλοκ "ΕιδικούΔιπλοτύπου ......................................................................................... Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ" από ΄Ονομα:....................................................................... Νο.................. και σας παρακαλώ, να μου ΑΦΜ/ΦΠΑ:............................................................ εγκρίνετε, για τη χρονική περίοδο, από Ε.Μ.Ε.:........................................................................ ........................................ έως .......................................Αντικείμενο Εργασιών:..................................
Θεώρηση "Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από τοΦΠΑ" αγοράς ή εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών". την αγορά και εισαγωγή αγαθών, καθώς και τη λήψη υπηρεσιών, χωρίς καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί, μέχρι του ποσού των ................. δραχμών το οποίο αποτελεί το συνολικό ύψος των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθμ.1103551/8478/2.8.93" που πραγματοποίησα
κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο ή δωδεκάμηνη χρονική, κατά περίπτωση, περίοδο που ορίζεται με
τις διατάξεις του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο.


΄Οπως προκύπτει και από τα συνημμένα δικαιολογητικά, πληρούνται στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής, σύμφωνα μεταοριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση τουΥπουργούΟικονομικών.Κατόπιντων ανωτέρω, παρακαλώ για τη θεώρηση του παραπάνω δελτίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Τόπος εγκατάστασης: Οδός-Αριθμ.: ...................................................................................................................

Ταχ. Κωδ.: ........................................................
ΠΟΛΗ:.............................................Χρόνος εγκατάστασης στην παραπάνω διεύθυνση από

....................................................................... Σημειώστεγιατα τρία προηγούμενα της αίτησηςδιαχειριστικά έτη:


199.. 199.. 199..
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αριθμός ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΦΠΑ που επιστράφηκε ή έτυχε απαλλαγής ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ........ ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ....... .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ....

Ημερομηνία: ...............................................

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1 Αναλυτική κατάστασηδιασαφήσεωνεξαγωγής καιενδοκοινοτικώνπαραδόσεων προηγουμένηςδιαχειριστικήςπεριόδουήτουπροηγούμενουδωδεκάμηνουήτου προηγούμενουτριμήνουαπότηνέναρξηλειτουργίαςτης επιχείρησης (για νέες επιχ).


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Αριθ. ΒιβλίουΜητρώου: ................/..............*

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΄Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ................................................................................................................................ ....................................

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

................................................................................................................................... Α.Φ.Μ...................................................................... Αρμόδια ΔΟΥ ................................................................................ ΟΔΟΣ ...................................................................................................... ΑΡΙΘΜ............................................................... ΤΑΧ. ΚΩΔ. .......................................................................... ΠΟΛΗ ..............................................................................

ΕΙΔΙΚΟΔΙΠΛΟΤΥΠΟΔΕΛΤΙΟΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΤΟΦ.Π.Α. (Α.Υ.Ο. αριθμ. 1103551/8478/ΠΟΛ. 1262/93)

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ΄ΗΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

Προς τ

...................................................................................................................................................... ................................... Επάγγελμα: ...................................................................................................................................................... ....................... Δ.Ο.Υ. .................................................................................... ΟΔΟΣ: .................................................................................. ΑΡΙΘΜ.: .......................................... ΠΟΛΗ: ..................................................................................................................... ΑΦΜ/ΦΠΑ: ...................................................................

΄Οριοαπαλλαγής Δρχ. ........................

Συνολικό ποσόαπαλλαγής προηγουμένωνσυναλλαγών Δρχ. ................... μείονεπιστρ. -εκπτ. -ακυρ. Δρχ. ................... Δρχ. ................... Πλέονποσόπαρούσηςσυναλλαγής (α/ατιμολογίουήδιασάφησης) ................................................................................. Δρχ. ................... Δρχ. ..........................

Υπόλοιποορίουαπαλλαγής Δραχ. ......................... **

Πλέονποσόπουφορολογήθηκε βάσειτηςπαραγρ. 2 τουάρθρ. 3 τηςαρίθμ. ........................................... Α.Υ.Ο. (Προσωρινήδήλωση) Δρχ. .........................

Γενικόυπόλοιποορίουαπαλλαγήςμετάαποαναπροσαρμογή Δρχ. ============ * ** ΄Ητοι δραχμές ...................................................................................................................................................... ............

...................................................................................................................................................... .............

Αθήνα,

ΟΑιτών ΟΠρομηθευτής

Υπογραφή -Σφραγίδα Υπογραφή -Σφραγίδα

* ΣυμπληρώνεταιαπότηναρμόδιαΔ.Ο.Υ.
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης