Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1019/2003 Περιοδική, έκτακτη δήλωση ΦΠΑ


Σχόλια:

Tα άρθρα 1, 2, η περίπτωση ΙΙ α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το άρθρο 4 εκτός της παραγράφου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 7 καταργήθηκαν από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.
Ο χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. καθορίζεται με την ΠΟΛ.1108/14.4.2014, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 937/15-04-2014).Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2003 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1019/2003
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.


Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1003644/194/27/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ 30η
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ, ΒΆ

ΠΟΛ 1019

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν :

α) των παραγράφων 1 περίπτωση α', 2 , 3 , 6 και 9 του άρθρου 38 ,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 ,
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Α.Υ.Ο.):
α) 1092541/5472/690/0014/ ΠΟΛ.1278/5.12.2001 (ΦΕΚ 1678 Β)
β) 1023404/1363/0016/ ΠΟΛ.1054/2.3.2001 ,
γ) 1023240/1107/163/0014/ ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β).
δ) 1002414/204/25/0014/ ΠΟΛ.1005/8.1.1993 (ΦΕΚ 238 Β) ,

ως ισχύει μετά τις 1042660/3595/Α0014/ ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252 Β)

και 1105799/1797/8881/0014/ ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727Β ) Α.Υ.Ο.

ε) 1101260/6084/787/0014/ ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578 Β),
στ) 1042252/1534/355/0014/ ΠΟΛ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ 656 Β),
ζ) 1084741 /5672/956/0014/ ΠΟΛ.1240/21.10.2002 (ΦΕΚ 1420 Β) ,
η) 1085725/6531/1127/0014/ ΠΟΛ.1242/24.10.2002 (ΦΕΚ 1420 Β).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως.
5. Την 1100383/1330/Α0006/31 -10-01 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
6. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών και του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α..
7- Τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της δυνατότητας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ηλεκτρονικό τρόπο (ΤΑΧΙSnet).
8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στην Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο :

α) της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και της έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. των υποκείμενων αυτών, των μη υποκείμενων ή απαλλασσόμενων (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2003, Φ2 ΤΑΧΙS),

β) της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α, για υποκείμενους με βιβλία Α κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (051 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2003, Φ3 ΤΑΧIS), όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται αντίστοιχα ως παραρτήματα «Α» και«Β», στην απόφαση αυτή με τον τίτλο «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.»


(Το άρθρο 1 καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

Αρθρο 2

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α, από υποκείμενους στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης και το Δημόσιο.

1.Προκειμένου για υποκείμενους με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και το Δημόσιο, όταν αυτό ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες

υπάγεται στο φόρο, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά,

-για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή και

-κατ' εξαίρεση για τις φορολογικές περιόδους που προκύπτει πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μόνο εφόσον στις περιόδους αυτές πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή για τις περιόδους αυτές υποβάλλεται αίτημα επιστροφής, ως εξής:

α) Για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

β) Για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τις 20 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο, εφόσον αυτοί τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων στις Δ.Ο.Υ. στις προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται μέσα τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ως εξής:

α) Την 20η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3,4,5.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4,5, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6,7,8.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 6,7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9,0

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους,

3. Η υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧISnet), παρατείνεται μέχρι την 26 η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Η ίδια ημερομηνία θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωμές των οφειλόμενων ποσών μέσω των τραπεζών.

Επίσης η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής τους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet ή πληρωμής τους μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

5. Εάν ο υποκείμενος στο φόρο επιθυμεί να υποβάλλει περιοδική δήλωση με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, παρότι δεν έχει την υποχρέωση αυτή, δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες.

6. Ως αφετηρία για την επιβολή του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αρχικών δηλώσεων χωρίς ποσό φόρου για καταβολή , εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής, που προβλέπεται από την παραγρ.1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α 179), λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης με βάση όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3

7. Για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, με ποσό φόρου για καταβολή, μετά τις προθεσμίες των παραπάνω παραγράφων 2 και 3, με βάση τους μήνες καθυστέρησης, ως αφετηρία υπολογισμού του πρόσθετου φόρου λαμβάνεται η 21 η ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, ανεξάρτητα από τις συμπίπτουσες αργίες, εκτός εάν έχει χορηγηθεί ειδική παράταση χρονικής διάρκειας μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) ημερών, οπότε ως αφετηρία λαμβάνεται η επόμενη ­ημέρα από τη λήξη της παράτασης.

8. Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων του υποκειμένου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ορίζεται μέχρι την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου και όχι αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης.

9. Εξαιρετικά, η περιοδική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, προκειμένου:

α) για οριστική παύση εργασιών λόγω:

Ι) λήξης νομικού προσώπου και ενώσεων προσώπων,

II) θανάτου του υποκειμένου,

μέχρι την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο (μήνα ­ή τρίμηνο), στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστημα λειτουργίας του υποκείμενου ή εντός 20 ημερών, από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγρ.1 του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 .

β) για έναρξη εργασιών νομικών προσώπων, στις προθεσμίες της παραπάνω παραγράφου 2 ή 3 μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγρ.1 του άρθρου 36 του Ν.2859/2000 .

10. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και οι εγκεκριμένοι αποθηκευτεί αγαθών που υπάγονται σε Ε.Φ.Κ και οι εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών. Οι επιτηδευματίες αυτοί, που για την έκπτωση του ΦΠΑ που αναλογεί στις εισροές τους εφαρμόζουν τις Α.Υ.0. Δ.634/435/29.4.1993 και Δ.635/436/29.4.93, υποβάλλουν και περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

(Το άρθρο 2 καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

Αρθρο 3
Χρόνος υποβολής έκτακτης περιοδικής δήλωσης.

1.0ι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν.2859/2000 , (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση μόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται με μία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση μέχρι τις δεκαπέντε (15) του επομένου μήνα που ακολουθεί το μήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000 .

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα. υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, με τις προϋποθέσεις και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

2. Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για μία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα :

Ι. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου, εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο μέχρι την έγκριση του απαιτούμενου συναλλάγματος από τη μεσολαβούσα Τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εμβάσματος ή την καταβολή της οφειλής ή

II. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου,

στις ακόλουθες περιπτώσεις της παραγράφου αυτής :

α) υποκείμενοι στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών τους, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης, σύμφωνα με την 1105799/1797/8881/0014/ ΠΟΛ.1214/19.9.1994 Α.Υ.Ο. , όταν ο υπόχρεος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπο, υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση,

(Η περίπτωση α' καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

β) υποκείμενοι στο φόρο των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή με έκτακτη περιοδική δήλωση,

γ) τα λοιπά πρόσωπα (πχ ιδιώτες) οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο ( άρθρ.35 Ν.2859/2000 ) και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συμφωνίας αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν το Φ.Π.Α, με έκτακτη περιοδική δήλωση με το έντυπο 050-ΦΠΑ Φ2 ΤΑΧIS,

δ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δημιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος υποβολής της έκτακτης περιοδικής δήλωσης

3. Αν υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, τα Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους μετά από έγκριση των σχετικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παραγρ.1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο 1002414/204/25/ΠΟΛ.1005/8.1.1993 , όπως ισχύει, καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο στην αρμόδια ΔΟΥ με έκτακτη περιοδική δήλωση, είτε κατά την απόδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής , είτε κατά ημερολογιακό τρίμηνο και μέσα στο ττρώτο δεκαπενθήμερο του τέταρτου μήνα , με βάση τα συνολικά ποσά που έχουν εγκριθεί και έχουν εμβασθεί κατά τη χρονική περίοδο του τριμήνου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρ.4 του άρθρου 3 της παραπάνω Α.Υ.Ο.

Σε όσες περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά ενεργούν διακανονισμό της αξίας του αγαθού που εισάγουν (προέμβασμα), πριν από την παραλαβή του αγαθού από το Τελωνείο (τελωνισμό), η καταβολή του φόρου ενεργείται μεμονωμένα, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

4.Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται κατά τον χρόνο που ορίζεται από τις οικείες αποφάσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ή εισαγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται για την κατασκευή ή μετασκευή σκαφών σε περίπτωση αχρησιμοποίητων υλικών, σε ένα μήνα από την επίδοση της έκθεσης επιμέτρησης, ταυτόχρονα με την εκκαθάριση , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγρ. 1-3 του άρθρου 23 της ΑΥΟ Π.8271/4879/ ΠΟΛ.366/18.12.1987 .

β) για την οριστικοποίηση της απαλλαγής παράδοσης ειδών και πάσης φύσεως υλικών προς εργολάβο κατασκευής υλικών συντήρησης ή επισκευής έργου κοινού αμυντικού προγράμματος (ΝΑΤΟ), σε περίπτωση αδιάθετων υλικών, μέσα σε 20 ημέρες από τη γνωστοποίηση από την εποπτεύουσα το έργο αρχή, των υλικών και ειδών που δεν χρησιμοποιήθηκαν , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παραγρ.3 του άρθρου 5 της ΑΥΟ Π.4056/3029/ ΠΟΛ.186/1987 ,

γ) στην περίπτωση λήξης της προθεσμίας εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών που αγοράστηκαν χωρίς ΦΠΑ, σε 6 μήνες από την αγορά ή εισαγωγή ή σε 8 μήνες με απόφαση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., ή σε 16 μήνες με κοινή απόφαση Προϊσταμένου. Δ.Ο.Υ ., Επόπτη Ελέγχου και Επιθεωρητή

Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 , όπως συμπληρώθηκε με τις 1017949/693/165/0014/ ΠΟΛ.1075/13.3.1995 και 1058757/ 2754/791/0014/ ΠΟΛ.1155/6.6.1995 ΑΥΟ , καθώς και με όσα ορίζονται στη ΑΥΟ Π.6788/642/1986,

δ) στην περίπτωση εξόδου αγαθών από φορολογική αποθήκη του άρθρου 26 του Ν.2859/2000 προς εγχώρια ανάλωση, πριν την έξοδο των αγαθών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 16 της ΑΥΟ 1000887/2569/3/ ΠΟΛ.1004/2.1.1997 .

ε) στην περίπτωση μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όταν χρησιμοποιούνται ως πάγια της επιχείρησης, στις περιπτώσεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, πριν από την μεταβίβαση της άδειας, σύμφωνα με την ΕΔΥΟ Σ.420/56/ ΠΟΛ.28/1987 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

στ) στην περίπτωση μεταβίβασης αγαθών κατά την διαδικασία του πλειστηριασμού, μέχρι την παράδοση των εκπλειστηριασθέντων στον υπερθεματιστή και πριν την έκδοση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΕΔΥΟ 1070540/2601/ 531 / ΠΟΛ.1075/30.3.1990 και εφόσον για τη μεταβίβαση αυτή, ο πωλητής δεν εκδίδει τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής κατά περίπτωση.

ζ) στην περίπτωση των ενταγμένων στα ειδικά καθεστώτα των εκμεταλλευτών Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην εκάστοτε εκδιδόμενη ΑΥΟ.

η) στην περίπτωση των ενταγμένων στο ειδικό καθεστώς αλιέων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ ΠΟΛ.1320/30.12.1998 .

Αρθρο 4

Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μόνο στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκειμένου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των μη υποκειμένων, προκειμένου για την υποβολή των εκτάκτων δηλώσεων. Κατ' εξαίρεση οι εποχιακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, καθώς και ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στην περίπτωση στ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της παρούσας, μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ συστημένη επιστολή, στην οποία εσωκλείουν την περιοδική δήλωση. Στην περίπτωση που υπάρχει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της περιοδικής δήλωσης ΔΟΥ ή απευθείας σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου Απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής στις περιπτώσεις αυτές, αποτελεί η σχετική απόδειξη και η σφραγίδα επί του οικείου φακέλου της αποστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου.

Περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή και του προσθέτου φόρου που αναλογεί, θεωρείται ως μη υποβληθείσα

2. Προκειμένου για τις αρχικές, εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με τις ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ ΠΟΛ.1055/2.3.2001 , 1101260/6084/787/0014/ ΠΟΛ.1257/14.11.2001 και 1042252/1534/355/ ΠΟΛ.1149/15.5.2002 , ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής τους με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧISnet.

3.Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται χειρόγραφα, εκτός του συστήματος ΤΑΧΙS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται από το Τμήμα αυτό και ακολούθως, αν υπάρχει ποσό για καταβολή, υπογράφεται για την είσπραξη από τον Ταμία της ΔΟΥ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη 1095871/7807/0014/ ΠΟΛ.1242/14.7.1993 Ε.Δ.Υ.Ο.

Η περιοδική δήλωση όταν παραλαμβάνεται μηχανογραφικά, στις ΔΟΥ που

εφαρμόζεται το σύστημα ΤΑΧIS, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Προσκομίζεται μόνο στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, όπου παραλαμβάνεται ελέγχεται και θεωρείται. Αν υπάρχει ποσό για καταβολή, ο εκδότης του Τμήματος αυτού εκδίδει ηλεκτρονικά διπλότυπο είσπραξης με το οποίο καταβάλλεται ο φόρος, στον ταμία της ΔΟΥ.


4. Για τις ανάγκες του άρθρου 4 της Α.Υ.0. 1002414/204/25/ ΠΟΛ.1005/8.1.1993 όπως ισχύει μετά την Α .Υ.Ο. 1042666/3595/Α0014/ ΠΟΛ.1115/23.3.1993 προσκομίζεται στη μεσολαβούσα Τράπεζα το νόμιμα θεωρημένο αντίτυπο που παραδίδεται στον υπόχρεο, φωτοτυπία του οποίου τίθεται στον οικείο φάκελο κατά τη χορήγηση του συναλλάγματος. Στην περίπτωση που η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ως

αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης θεωρείται η εκτύπωση της μέσω του συστήματος ΤΑΧISnet (σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1055/2.3.2001 ) .

Για τις ανάγκες του άρθρου 5 της Α.Υ.0. ΠΟΛ.1005/8.1.1993 , υποβάλλεται ένα επιπλέον πρόσθετο αντίτυπο της δήλωσης με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ», που θεωρείται από τη ΔΟΥ και με φωτοτυπία του διπλοτύπου είσπραξης προσκομίζεται στην Τελωνειακή Αρχή.

(Το άρθρο 4 καταργήθηκε από 1.1.2012, εξαιρουμένης της παραγράφου 4, με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

Αρθρο 5
Αποδεικτικό είσπραξης

Η περιοδική δήλωση αποτελεί και αποδεικτικό είσπραξης του φόρου στην περίπτωση που η παραλαβή της από την αρμόδια ΔΟΥ γίνεται χειρόγραφα (εκτοσ του συστήματος ΤΑΧIS). Στην περίπτωση αυτή υπογράφεται κατά την είσπραξη του ποσού για καταβολή και από τον Ταμία της ΔΟΥ, ο οποίος θέτει την υπηρεσιακή και ατομική του σφραγίδα. Η απόδειξη καταβολής του φόρου σε περίπτωση απώλειας,ή καταστροφής, εξ οιουδήποτε λόγου της περιοδικής δήλωσης, μπορεί να αναπληρωθεί μόνο κατά τα οριζόμενα στην παραγρ.3 του άρθρου 76 του Π.Δ.. 16/89 . Αντίθετα στην περίπτωση που η παραλαβή της δήλωσης γίνεται μηχανογραφικά (μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS) κατά την παραλαβή της δήλωσης θα εκδίδεται ηλεκτρονικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, που σε συνδυασμό με το αντίγραφο της δήλωσης θα αποδεικνύει το έγκυρο της υποβολής.

Στην περίπτωση υποβολής της δήλωσης με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου ΤΑΧΙSnet) ως αποδεικτικό είσπραξης θεωρείται η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης, την ημερομηνία υποβολής και πληρωμής, ή η εκτύπωση της μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet.


(Το άρθρο 5 καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

Αρθρο 6
Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων περιοδικών δηλώσεων

Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων , με μηχανογραφικά μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 1064794/4982/ ΠΟΛ.1177/7.5.1993 απόφασης μας, μπορούν να υποβάλλουν προεκτυπωμένες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κλπ) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα.


(Το άρθρο 6 καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

Αρθρο 7
Έναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις

1. Τα επισυναπτόμενα έντυπα ισχύουν για φορολογικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2003 και υποβάλλονται συμπληρωμένα αποκλειστικά σε ΕΥΡΩ.

2. Ο) περιοδικές δηλώσεις εφόσον παραλαμβάνονται μηχανογραφικά, μέσω του συστήματος ΤΑΧIS, δεν αποστέλλονται από τις ΔΟΥ στο ΚΕΠΥΟ.

3. Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Το άρθρο 7 καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011)

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης