Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΕΒΕΑ - Μέλη - ελεγχος Επωνυμίας - υπόχρεοι εγγραφής - δικαιολογητικά - συνδρομές

Κατηγορία: Λοιπά

Αρθρα
ΕΒΕΑ - Μέλη - ελεγχος Επωνυμίας - υπόχρεοι εγγραφής - δικαιολογητικά - συνδρομές


Αρθρα ΕΒΕΑ - Μέλη - ελεγχος Επωνυμίας - υπόχρεοι εγγραφής - δικαιολογητικά - συνδρομές

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
EBEA Τι Είναι το ΕΒΕΑ - Σκοπός

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ): Σύμφωνα με την παράγρ 1 του άρθρου 1 είναι "υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, αποτελούν ΝΠΔΔ και τελεί υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου (ως προς τη νομιμότητα των πράξεών του μέσα στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτό αυτοτέλειας)".

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι, ως προς την αυτοτέλεια, θα πρέπει να τονισθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 2 σύμφωνα με την οποία: "Τα Επιμελητήρια έχουν δικαίωμα, λόγω της αυτοτέλειάς τους, να ενεργούν κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αλλ' εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές τους".

Σύμφωνα με την παράγρ 2 του άρθρου 1, σκοπός του είναι:" Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο".
Μέλη του ΕΒΕΑ

Σύμφωνα με την παράγρ 3 του άρθρου 1, Μέλη του είναι υποχρεωτικά,

    * Τα Φυσικά Πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρειά του.
    * Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί, εφ' όσον έχουν εμπορική ιδιότητα και την έδρα τους στην περιφέρειά του.
    * Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ως και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως επίσης & οι παραγωγικές μονάδες, εφ' όσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρειά του .
    * Οι παραγωγικές μονάδες

Η Υποχρέωση εγγραφής άρχεται

    * Για τα φυσικά πρόσωπα από την έναρξη της Εμπορικής Δραστηριότητας.
    * α νομικά πρόσωπα από την σύστασή τους και
    * Για τα υποκαταστήματα και τις παραγωγικές μονάδες από την Εγκατάστασή τους στην Περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

 

Σημέιωση.

που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 7 του νόμου 2081/92 , η αναγγελία για την εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια άρχεται.

    * για τις Ατομικές Επιχειρήσεις εντός 2 μηνών από την έναρξη των εργασιών
    * και για τα Νομικά Πρόσωπα εντός 2 μηνών από την σύστασή τους (δημοσίευση του καταστατικού τους).

 
Έλεγχος Επωνυμιών και Τίτλων των Μελών του

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νέου Νόμου, όχι μόνο διατηρήθηκε η τήρηση του πρωτοκόλλου επωνυμιών, από τα Επιμελητήρια (άρθρα 4 - 8ν 1089/80), αλλά και εισήχθη νέα διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι Δ.Ο.Υ., τα Πρωτοδικεία και οι Νομαρχίες, αντίστοιχα, δεν εκδίδουν ενάρξεις ούτε θεωρούν καταστατικά ή τροποποιητικά αυτών, αν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά δεν συνοδεύονται από βεβαιώσεις ή θεωρήσεις του οικείου Επιμελητηρίου για τον έλεγχο της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου.

Έτσι κάθε επωνυμία και διακριτικός τίτλος για να χρησιμοποιηθεί, από κάποια επιχείρηση, πρέπει να έχει θεωρηθεί, από το οικείο Επιμελητήριο, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης (της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου).

 Στο ΕΒΕΑ εγγράφονται υποχρεωτικά, ως μέλη του (σύμφωνα με την παρ. 3 αρθρ.1 του Ν. 2081/92), όλες οι επιχειρήσεις, "που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή έχουν εμπορική ιδιότητα και είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του". Δηλαδή εγγράφονται όλες οι νομίμως ιδρυθείσες "εμπορικές" και "βιομηχανικές" επιχειρήσεις (εκτός από τις "Επαγγελματικές" και τις "Βιοτεχνίες" , που εγγράφονται στα Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήρια αντίστοιχα), αφού υποβληθούν δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν στο Μητρώο του ΕΒΕΑ, για την αναγγελία και την εγγραφή επιχειρήσεων, σ' αυτό, είναι εκείνα από τα οποία εξάγονται και αποδεικνύονται τα στοιχεία, που προβλέπονται στα άρθρα 4 & 5 του Ν.1089/80 σε συνδυασμό με την Κ1-5056/28-11-86 (ΦΕΚ 846/Β/4-12-86) κοινή Υπουργική απόφαση.

Από τα δικαιολογητικά (που, η υπο εγγραφήν επιχείρηση, συνυποβάλλει υποχρεωτικά) και από τα δηλούμενα στην αίτηση εγγραφής, αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας και η λειτουργία της επιχείρησης, ως και το συγκεκριμένο αντικείμενο δραστηριότητάς της και τα προϊόντα (που παράγει, εισάγει, εξάγει, εμπορεύεται, αντιπροσωπεύει η επιχείρηση) , προκειμένου η Υπηρεσία :

- να εξυπηρετεί καλύτερα τα μέλη του ΕΒΕΑ (κατά την εφαρμογή του εδαφίου β. της παραγ.2 του άρθρ.2 του Ν 2081/92), για τη χορήγηση πιστοποιητικών και τη θεώρηση των υπογραφών των μελών και

- να οργανώσει μιά πλήρη Τράπεζα Πληροφοριών του ΕΒΕΑ, από την οποία μπορούν να αντλούνται πληροφορίες, όπως : α) Στοιχεία επιχειρήσεων κατά δραστηριότητα, β) στοιχεία επιχειρήσεων κατά προϊόν (παραγόμενο, εμπορευόμενο, εισαγόμενο, εξαγόμενο, αντιπροσωπευόμενο κλπ) και γ) άλλα στοιχεία ανάλογα με τα σχετικά αιτήματα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
* Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται σε φωτοτυπία, θα πρέπει  να είναι επικυρωμένο  από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ, με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
* Το ΕΒΕΑ μπορεί να ερευνά για την ύπαρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων- μελών του και να ζητά σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του(άρθρ.2, Ν 2081/92) και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία ή δικαιολογητικά που κρίνονται απαραίτητα για την εκπλήρωση του (κατά το αρθρ.1, Ν2081/92) σκοπού του.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής γίνεται από το Τμήμα Μητρώου μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μετά την καταχώρηση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακριτ. Τίτλων) και μετά την εκπλήρωση των προς το ΕΒΕΑ οικονομικών υποχρεώσεων.

 

Προέγκριση Επωνυμίας
Εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, και εφόσον γνωρίζετε τον σκοπό και τον τύπο της, είναι σκόπιμο να επισκεφθείτε το οικείο επιμελητήριο  για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Ομόρρυθμη Εταιρεία και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Για την διαδικασία αυτή χρειάζεται να συμπληρωθεί μια αίτηση και να κατατεθεί παράβολο.

 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ €)

Ελεγχος Επωνυμίας και Τίτλων

29,35

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΤΟΜΙΚΗΣ)

7,34

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΤΟΜ. ΥΠΟΚΑΤ.)

3,67

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΤΟΜ.ΕΡΓ.)

7,34

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΚΟΙΝ.ΚΛ.ΥΠΟΚ)

5,87

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Ο.Ε.)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Ε.Ε.)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Ο.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.)

5,87

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΟΕ ΕΡΓ)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΕΕ ΥΠΟΚ.)

5,87

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΕΕ ΕΡΓ)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Ε.Π.Ε.)

29,35

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Ε.Π.Ε. ΥΠΟΚ.)

14,68

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΕΠΕ ΕΡΓ)

29,35

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΜΟΝΟΠΡ. ΕΠΕ)

29,35

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Α.Ε.)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Α.Ε. ΥΠΟΚ.)

22,01

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΕ ΕΡΓ)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠ)

22,01

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΣΥΝ.Π.Ε.)

14,68

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΣΥΝΠΕ ΥΠΟΚ.)

7,34

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΣΥΝΠΕ ΕΡΓ.)

14,68

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Αλλοδαπών Α.Ε.)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Αλλοδαπών Ε.Π.Ε.)

29,35

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Αλλοδαπών Ο.Ε.)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Αλλοδαπών Ε.Ε.)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑλλοδαπώνΤΡ.ΑΕ)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (Αλλοδαπών ΤΡ.ΑΕ.Υ)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. Ο.Ε.)

11,74

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. Α.Ε.)

44,02

 Τέλη Καταχώρησης Επωνυμίας (ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. ΕΠΕ)

29,35

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΤΗΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (Ελληνικά)

1,47

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΩΡΕΑΝ

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ & ΤΙΤΛΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1,47

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (Ξενόγλωσσα)

2,93

 ΠΙΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ (Ελληνικά)

1,47

 ΠΙΣΤ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑ (Ξενόγλωσσα)

2,93

 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

3,67

 ΘΕΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

1,47

 ΘΕΩΡΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

1,47

 ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Κλπ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Ελλ)

1,47

 ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Κλπ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Ξεν)

2,93Οι τιμές επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2,4%


Δικαιολογητικά εγγραφής
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον φορέα της επιχείρησης, η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ' αυτήν (οδηγίες για την συμπλήρωσή της, μπορείτε να δείτε και στην επιλογή «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης εγγραφής») .

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (σε φωτοτυπία). (οδηγίες για την έκδοσή της μπορείτε να δείτε και στην επιλογή «Οδηγίες έκδοσης δικαιολογητικών εγγραφής») .

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), (σε φωτοτυπία ).

4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως π.χ. οι αναφερόμενες στην επιλογή «Οδηγίες έκδοσης δικαιολογητικών εγγραφής»)

5. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικ/κών :

·         ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΕ ή ΕΕ)

Για να εγγραφεί στο Μητρώο του ΕΒΕΑ μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει να υποβληθούν σ’ αυτό :

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον ή του διαχειριστές της επιχείρησης ( η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, όσο και στην επιλογή «Οδηγίες για την συμπλήρωση της Αίτησης εγγραφής»)

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (εταιρικό) και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει τροποποιήσεις του, πριν την εγγραφή), όπως έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών (σε φωτοτυπία), (Για την έκδοση του καταστατικού, βλέπε και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ),όλων των εταίρων (σε φωτοτυπία ).

4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , που απαιτείται, να εκδοθεί, για τις περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως π.χ. οι αναφερόμενες στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

5. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών :

    * ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον ή τους Διαχειριστές της επιχείρησης ( η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, όσο και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει ), όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του στο Πρωτοδικείο (σε φωτοτυπία), (βλέπε και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Ε.Π.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δημοσιευθεί η περίληψη του συνυποβαλλόμενου καταστατικού.

4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ).

5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΡΓΙΑΣ, που απαιτείται, να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως π.χ. οι αναφερόμενες και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

6. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών :

    * ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης

 

Δικαιολογητικά ( απαιτούμενα για την εγγραφή)  ΑΕ

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον ή τους Νομίμους Εκπροσώπους της
επιχείρησης ( η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, όσο και στην παράγραφο 1 των κατωτέρω οδηγιών της σελίδας
58 του παρόντος ) .

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει ), όπως έχει εγκριθεί και καταχωρισθεί στα
Μητρώα Α. Ε. της Νομαρχίας ( σε φωτοτυπία ), (βλέπε στην παράγρ. 3 των κατωτέρω οδηγιών της σελίδας 60 του παρόντος).

3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το
ΦΕΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ με την υπό δημοσίευση περίληψη του καταστατικού,

4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ),όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ).

Επίσης θα πρέπει να Υποβληθούν, αφού εκδοθούν και τα :

5. Φ.Ε.Κ., που δημοσιεύονται τα Μέλη του Δ.Σ. με τις αρμοδιότητές τους και την ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ)
η σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ή (αν δεν έχει εκδοθεί η ανακοίνωση) το σχετικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

8. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, που απαιτείται, να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως π.χ. οι αναφερόμενες στην παράγραφο 5 των
κατωτέρω οδηγιών της σελίδας 62 του παρόντος).

9. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολλή των κατωτέρω Δικ/κών :

* ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασηςΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΩΝ, Ο.Ε., Ε.Ε.)

Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων των Ελληνικών Προσωπικών Επιχειρήσεων (Ατομικών, Ο.Ε. και Ε.Ε.), που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου και υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή μεταποιητικές εγκαταστάσεις ( εργοστάσια, εργαστήρια), στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ, θα πρέπει :

1. Nα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που αναφέρονται κατά περίπτωση για τις Ατομικές Επιχειρήσεις ή τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και

2. Αντί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, θα υποβληθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, για την ίδρυση υποκαταστήματος ή κάθε άλλης εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, (σε φωτοτυπία ).

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝ.Π.Ε.)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον ή τους Νομίμους Εκπροσώπους του Συνεταιρισμού (η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, όσο και στην επιλογή «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής»).

2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει), όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του στο Ειρηνοδικείο (σε φωτοτυπία), (βλέπε στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

3. Απόσπασμα Πρακτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (για τη εκλογή των μελών του Δ.Σ.) και Πρακτικών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού).

4. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων του Συν/σμού (σε φωτοτυπία ).

5. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, που απαιτείται, να έχει εκδοθεί, για συγκεκριμένες δραστηριότητες, σύμφωνα και με την στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

6. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθούν και τα εξής Δικ/κά :

    * ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ή άλλου δικ/κό, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, ΕΠΕ, ΣΥΝ ΠΕ)

Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων των Ελληνικών κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε.), που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου και υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή μεταποιητικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, εργαστήρια), στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ, θα πρέπει :

1. Nα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που αναφέρονται κατά περίπτωση για τις Α.Ε. , Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε., με τις εξής αλλαγές / προσθήκες :

2. Απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. ή Δ.Σ. για την ίδρυση του Υποκαταστήματος ή της εγκατάστασης.

3. Αντί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, θα υποβληθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, για την ίδρυση υποκαταστήματος ή κάθε άλλης εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, (σε φωτοτυπία )
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΑΕ και ΕΠΕ )
 

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον ή τους Νομίμους Εκπροσώπους της επιχείρησης ( η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, όσο και στην επιλογή «Οδηγίες για συμπλήρωση αίτησης εγγραφής»).

2. Αντίγραφο της επίσημης μετάφρασης του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Συ΄στασης της εταιρίας στην αλλοδαπή και του ορισμού πληρεξουσίου αντικλήτου στην ελλάδΑ.

3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση της Νομαρχίας, με την οποία χορηγείται (από τη Νομαρχία Αθηνών-Σταδίου 60) η έγκριση για την εγκατάσταση του Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Ε.Π.Ε. ή Α.Ε στην Ελλάδα και για τον διορισμό του Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου και Αντικλήτου στην Ελλάδα ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ στην οποία να περιέχονται τα ανωτέρω στοιχεία..

3. Φ.Ε.Κ , που δημοσιεύεται η ανακοίνωση της Νομαρχίας, για τον διορισμό του νέου Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου και Αντικλήτου στην Ελλάδα (σε περιπτώσεις αντικατάστασης του αρχικά διορισθέντος) ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ στην οποία να περιέχονται τα ανωτέρω στοιχεία.

5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ).

6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, που απαιτείται, να έχει εκδοθεί, για συγκεκριμένες δραστηριότητες, σύμφωνα και με την επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Στις περιπτώσεις, που δεν έχει χορηγηθεί "Εγκρισης Εγκατάστασης", από την Νομαρχία (όταν η εγκατάσταση αφορά σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου (τεχνικού κλπ) ή ρυθμίζεται από ειδικό νόμο ή θεσμοθετημένες ειδικές διακρατικές συμβάσεις), η εγγραφή των Υποκαταστημάτων των Αλλοδαπών Επιχειρήσεων γίνεται χωρίς τα ανωτέρω (2) και (3) δικαιολογητικά τα οποία αντικαθίστανται, κατά περίπτωση με :

    * Καταστατικό (της Μητέρας Εταιρείας) σε επίσημη μετάφραση.
    * Απόφαση για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου της, στην Ελλάδα.
    * Σύμβαση Έργου ή άλλο δικαιολογητικό (από το οποίο να προκύπτει η χρονική διάρκεια εγκατάστασης)
    * Σχετικό Νόμο ή Διακρατική Σύμβαση (απ' όπου προκύπτει η εξαίρεση, για τη χορήγηση Έγκρισης Εγκατάστασης από τη Νομαρχία).

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η αίτηση -δήλωση για την εγγραφή, συμπληρώνεται από την επιχείρηση με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ' αυτήν και μέσω αυτής γίνεται η αναγγελία προς το ΕΒΕΑ για την ύπαρξη της και γνωστοποιούνται-κατατίθενται στο ΕΒΕΑ :

α. Η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος (με τα οποία συναλλάσσεται η επιχείρηση), για οριστική καταχώριση και κατοχύρωσή τους στα βιβλία επωνυμιών και τίτλων, που τηρεί το ΕΒΕΑ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και ΣΥΝ.Π.Ε.) η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος τους, καταχωρούνται στην αίτηση, με πιστή αντιγραφή τους από το καταστατικό.

β. Η Διεύθυνση, τα τηλέφωνα και τα Fax, όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (καταχωρούνται για όλες τις εγκαταστάσεις π.χ. Έδρας, Υποκαταστημάτων, Γραφείων, Αποθηκών, Εργοστασίων, Εργαστηρίων, κλπ ).

γ. Τα Ατομικά Στοιχεία Ταυτότητας : του φορέα της επιχείρησης (στις ατομικές), των εταίρων και των διαχειριστών (στις προσωπικές εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και στις Ε.Π.Ε.), των Μελών Δ.Σ. και των Εκπροσώπων (στις Α.Ε. και ΣΥΝ.Π.Ε.) και των Εκπροσώπων (στα Υποκαταστήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων).

Μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας κατατίθενται και Υποδείγματα Υπογραφών του ή των φορέων - εκπροσώπων της επιχείρησης (που δεσμεύουν την επιχείρηση με την υπογραφή τους) η γνησιότητα των οποίων βεβαιώνεται επί του εντύπου, είτε από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ (Τμήμα Μητρώου), είτε από Τράπεζα, είτε από Αστυνομία, είτε από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση δε, που την επιχείρηση δεσμεύει και τρίτος με πληρεξουσιότητα, θα πρέπει να κατατεθεί : αντίγραφο του πληρεξουσίου συμβολαίου και υπόδειγμα υπογραφής του πληρεξουσίου βεβαιωμένο κατά τα ανωτέρω.

δ. Το Αντικείμενο Δραστηριότητας της επιχείρησης (που θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος της ΔΟΥ και τον προβλεπόμενο στα καταστατικά των εταιρειών σκοπό).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι το δηλούμενο αντικείμενο θα πρέπει να είναι το ακριβές αντικείμενο που ασκεί η επιχείρηση (και όχι η γενική περιγραφή του σκοπού της), και κατά το δυνατόν ευκρινές και αναλυτικό, για να μπορεί να κωδικοποιηθεί (από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ) με βάση τη στατιστική κωδικοποίηση δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) της Ε.Σ.Υ.Ε. .

ε. Τα Προϊόντα που κατά περίπτωση παράγει, εισάγει, εξάγει, εμπορεύεται, αντιπροσωπεύει η επιχείρηση, ως και οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει η επιχείρησή σας, καθώς επίσης και οι χώρες στις οποίες εξάγετε ή από τις οποίες εισάγετε τα προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι τα προϊόντα θα πρέπει να δηλωθούν ένα ένα (αναλυτικά) για να μπορούν να κωδικοποιηθούν (από την Υπηρεσία του ΕΒΕΑ) με βάση την κωδικοποίηση προϊόντων (INTRASTAT) της EUROSTAT και της Ε.Σ.Υ.Ε. .

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Ότι : τα ανωτέρω στοιχεία ( Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Fax, Αντικείμενο δραστηριότητας και προϊόντα) θα καταχωρηθούν στην Τράπεζα πληροφοριών, που έχει αναπτύξει το ΕΒΕΑ, προκειμένου να υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις - μέλη του, στην επέκταση των συναλλαγών τους και στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους, παρέχοντας πληροφορίες όπως :

          o Στοιχεία επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα και
          o Στοιχεία επιχειρήσεων ανά προϊόν ( παραγόμενο εισαγόμενο, εξαγόμενο, εμπορευόμενο, αντιπροσωπευόμενο κλπ).

Για το λόγο αυτό κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο ΕΒΕΑ.

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την ίδια  ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη

δ. εκπληρωθούν οι προς το ΕΒΕΑ οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ)ή € 146,74.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΕ & ΕΕ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον την ίδια ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ ή € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με τηναπό 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πριν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την ίδια ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων)
δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98 , 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.

Στην συνέχεια το ΕΒΕΑ εκδίδει βεβαίωση εγγραφής και καταβολής συνδρομών , η οποία είναι απαραίτητη για να υποβληθεί στην ΔΥΟ μαζί με την δήλωση έναρξης , και στην συνέχεια για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Α.Ε.Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον την ίδια ημέρα, από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης
δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ ή € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και
αναπροσαρμόσθηκαν με την από 16-11-95 αποφάσή του.

2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, πλέον της τρεχούσης χρήσεως, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία

Στην συνέχεια το ΕΒΕΑ εκδίδει βεβαίωση εγγραφής και καταβολής συνδρομών , η οποία είναι απαραίτητη για να υποβληθεί στην ΔΥΟ μαζί με την δήλωση έναρξης , και στην συνέχεια για την θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΩΝ (ΑΤ. Ο.Ε., Ε.Ε.)

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την ίδια  ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ ή € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.

2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την ίδια ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καταχωρισθεί κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος, στα βιβλία που τηρεί το ΕΒΕΑ, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία (αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι' αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας), αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.

γ. καταβληθούν τα τέλη

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ ή € 146,74 ).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000  αποφάσεις του.

2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πριν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως .

 
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.,

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την ίδια  ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.

2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ΑΕ και ΕΠΕ )
 

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την ίδια ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ ή € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με την από 16-11-95, 22/2/1999 και 27/11/2000  αποφάσεις του.

2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.

 
Οι συνδρομές ΕΒΕΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ποσό (€)
2005

Ποσό (€)
2006

Ποσό (€)
2007

Ατομική

43,46

44,92

48,83

Ομόρρυθμη Εταιρεία Ο.Ε.

86,43

89,36

97,66

Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ε.Ε.

86,43

89,36

97,66

Ο.Ε. Υποκατάστημα

43,22

44,68

48,83

Ο.Ε. ΕΡΓ.

28,81

29,79

32,55

Ε.Ε. Υποκατάστημα

43,22

44,68

48,83

Ε.Ε. ΕΡΓ.

28,81

29,79

32,55

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚ ΚΛΗΡ

86,43

89,36

97,66

Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης Ε.Π.Ε.

125,98

130,37

146,48

Ε.Π.Ε. Υποκατάστημα

62,99

65,19

73,24

Ε.Π.Ε. ΕΡΓ.

41,99

43,46

48,83

Ε.Π.Ε. Μονοπρόσωπη

125,98

130,37

146,48

Ατομική Υποκατάστημα

21,73

22,46

24,41

Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε.

363,28

376,95

410,16

Α.Ε. Υποκατάστημα

181,64

188,48

205,08

Α.Ε. ΕΡΓ.

121,09

125,65

136,72

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

726,56

753,91

927,73

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. Υποκατάστημα

363,28

376,95

463,87

ΑΤΟΜ. ΕΡΓ.

14,49

14,97

16,28

Συνεταιρισμός Π.Ε.

125,98

130,37

146,48

ΣΥΝ.Π.Ε. Υποκατάστημα

62,99

65,19

73,24

ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΡΓ.

41,99

43,46

48,83

ΚΟΙΝ.ΕΚ.ΚΛ.Υποκατάστημα

43,22

44,68

48,83

ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.

363,28

376,95

410,16

ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.

125,98

130,37

146,48

ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ο.Ε.

86,43

89,36

97,66

ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Ε.

86,43

89,36

97,66

ΑΛΛΟΔ.ΤΡΑΠ.ΑΕ

726,56

753,91

927,73

ΑΛΛΟΔ.ΤΡΑΠ.ΑΕ.ΥΠ

363,28

376,95

463,87

ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. Ο.Ε.

86,43

89,36

97,66

ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. Α.Ε.

363,28

376,95

410,16

ΑΣΤ.ΚΕΡΔ. ΕΠΕ

125,98

130,37

146,48 

 
Ωράριο

To Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι από αρχές Ιανουαρίου 2007 οι Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου θα εξυπηρετούν τις επιχειρήσεις – μέλη του δύο μέρες την εβδομάδα πέραν του συνηθισμένου ωραρίου συναλλαγής. Συγκεκριμένα,


Δευτέρα

8:00 - 18:00

Τρίτη

8:00 - 15:00

Τετάρτη

8:00 - 18:00

Πέμπτη

8:00 - 15:00

Παρασκευή    

8:00 - 15:00
Σημειώνεται ότι η παράταση αυτή του ωραρίου συναλλαγής για δύο απογεύματα την εβδομάδα ήταν μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της νέας διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσει στο ΕΒΕΑ μια νέα τηλεφωνική υπηρεσία, ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1506, όπου θα εξυπηρετήσει την άμεση επικοινωνία όλων των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες αιχμής του ΕΒΕΑ.

 

 
Τοπικά Γραφεία ΕΒΕΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Β.Ε.Α. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Υπεύθυνος Γραφείου: Τσάκωνας Κων/νος
Τηλ. 210 8068205, 210 8068207 FAX. 210 8060208
Διεύθυνση: Χατζηαντωνίου και Γεμελιάρη 8, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τ.Κ. 151 24
e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Β.Ε.Α. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Υπεύθυνος Γραφείου: Χρόνης Δημήτριος
Τηλ. 210 9951840, 210 9950365 FAX. 210 9945701
Διεύθυνση: Αργυρουπόλεως 94-96, Αργυρούπολη, Τ.Κ. 164 51
e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Β.Ε.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Υπεύθυνη Γραφείου:: Σταυριανάκου Συραγώ
Τηλ. 210 5786850, 210 5787605
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 1 (προέκταση Λένορμαν) & Κηφισού, ΚΥΒΕ, Περιστέρι
e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Β.Ε.Α. ΚΟΡΩΠΙ
Υπεύθυνος Γραφείου: Φλεριανός Φώτης
Τηλ: 210 6621131-2,Fax :210 6621133
Διεύθυνση:Νικ. Ντούνη 7,Τ.Κ. 19400 Κορωπί
e-mail: [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης