Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΟΑΕΕ - Ποιά επαγγέλματα ασφαλίζονται - Δικαιολογητικά εγγραφής

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αρθρα
ΟΑΕΕ - Ποιά επαγγέλματα ασφαλίζονται - Δικαιολογητικά εγγραφής


Αρθρα ΟΑΕΕ - Ποιά επαγγέλματα ασφαλίζονται - Δικαιολογητικά εγγραφής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Με το προεδρικό διάταγμα 154/4-8-06 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/τΑ/4-8-06 κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του αρ. 12 του Ν 2676/99 καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ – ΤΑΕ –ΤΣΑ από 01/01/2007 και τέθηκε σε λειτουργία ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) με τη μορφή Nομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με έδρα την Αθήνα.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΟΑΕΕ (1-1-07) όλοι οι ασφαλισμένοι των καταργούμενων ταμείων μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ και θεωρούνται ασφαλισμένοι του νέου Οργανισμού.

Στο ΦΕΚ 316/τΑ/28-12-05, δημοσιεύτηκε το καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ΠΔ 258/05, το οποίο περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν στην ασφάλιση και τις παροχές των ασφαλιζόμενων προσώπων στον ΟΑΕΕ.

Επίσης, στο ΦΕΚ 1397/14-9-06 δημοσιεύθηκε ο κανονισμός ασφαλιστικής λειτουργίας του ΟΑΕΕ (υπουργική απόφαση αρ. Φ80000/7228/308/14-9-06), στον οποίο περιλαμβάνονται οι διαδικασίες καθώς και δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ και τη χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους του.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

 

Στο ΠΔ 258/05 περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων από 1 μέχρι 13, και στο άρθρο 18 τα θέματα ασφάλισης, δηλαδή τα ασφαλιζόμενα στον ΟΑΕΕ πρόσωπα τα εξαιρούμενα από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ πρόσωπα, οι προϋποθέσεις προαιρετικής ασφάλισης, οι ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται και θα καταβάλουν τις εισφορές τους τα ασφαλιζόμενα στον ΟΑΕΕ πρόσωπα, η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης των ασφαλιζόμενων με τον Οργανισμό, καθώς  η ασφαλιστική τακτοποίηση των υπαχθέντων καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ασφάλιση των καταργούμενων ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ , οι οποίοι μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ και θεωρούνται ασφαλισμένοι του.

Πρόσωπα υπαγόμενα στην Ασφάλιση

Άρθρο 1

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για  την περίπτωση δε των ιδιοκτητών εκμεταλλευτών ΔΧ αυτοκινήτων του εδαφίου 2 της περίπτωσης η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 258/05 έχει επέλθει τροποποίηση με το άρθρο 3 ΠΔ 5/07 και με την παρ. 4 άρθρο 70 Ν 3518/06. Επίσης τα πρόσωπα της περίπτωσης ια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για τα οποία δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος 3232/04 (συγγραφείς), ισχύει η εγκύκλιος του ΤΕΒΕ.

Επίσης, η περίπτωση β της παραγράφου 2 του αρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 άρθρο 46 Ν 3518/06 και το ποσοστό μετοχών από 5% έγινε 3% για τις ΑΕ με αντικείμενο βιοτεχνικό επαγγελματικό.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται όλα τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα:

α) Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες, που διατηρούν επαγγελματική και βιοτεχνική στέγη, ως τοιαύτης νοούμενης και της οικίας ή οποιουδήποτε χώρου όπου ασκείται επάγγελμα ή βιοτεχνία.

β) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα, τα οποία κατά νόμο υπάγονται σε Εμπορικό, Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή και τα περιφερειακά τοιαύτα ανεξαρτήτως της επιμελητηριακής τους κατάστασης.

γ) Τα πρόσωπα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α, 214), όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 3144/2003 (Α, 111) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν.3232/2004 (Α, 48) και ισχύουν κάθε φορά

δ) Οι Χρηματιστές, Μεσίτες ,  Αντικρυστές του Χ.Α.Α., Επιχειρηματίες κινηματογράφου και εκτελωνιστές.

ε) Οι επιχειρηματίες ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεν έχουν την ιδιότητα του γιατρού.

στ) Οι ξενοδόχοι, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα άρχισε μετά την 1.3.1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 2676/1999 (1 Α΄).

ζ) Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα αυτό με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή εφόσον διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου η δε λειτουργία αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ ή συμμετέχουν σε εταιρεία με αυτό το αντικείμενο.

η) Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ή οι χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών, σε περίπτωση που έχει παρακρατηθεί η κυριότητα, αφ’ ότου με συμβόλαιο αγοράς ή άλλη πράξη μεταβίβασης, όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη, μεταβιβάζεται σ’ αυτούς η κυριότητα ή η χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου.

Όσα από τα πρόσωπα αυτά δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο αυτοκίνητό τους και έχουν ποσοστό κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης μέχρι 12,5% λεωφορείου δημόσιας χρήσης ή 25% επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μετά ή άνευ μετρητού ή ποσοστό φορτηγού αυτοκινήτου που αντιστοιχεί σε 1,5 τόνο, υπάγονται ως προς τον καθορισμό των καταβλητέων εισφορών σύνταξης, στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2084/1992 (165 Α΄), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 περ. β), γ) και δ) του άρθρου 9 του ν. 2556/1997 (Α, 270).

θ) Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Τουριστικών Λεωφορείων δημόσιας χρήσης, εφόσον κατέχουν άδεια Τουριστικής Επιχείρησης Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Τα πρόσωπα της παρούσας περίπτωσης, που κατέχουν παράλληλα και άδεια Ε.Ο.Τ., υπάγονται υποχρεωτικά σε ένα μόνο ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε. ή ΤΑ.Ν.Π.Υ.), τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον φορέα αυτό μέσα σε προθεσμία (6) μηνών από την έκδοση της δεύτερης χρονικά άδειας.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος, βάσει της πρώτης χρονικά άδειας.

Τα πρόσωπα των περ. η΄ και θ΄, των οποίων το ιδιόκτητο ή εκμεταλλευόμενο αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης τέθηκε σε ακινησία από οποιαδήποτε αιτία, η οποία βεβαιώνεται με έγγραφο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξακολουθούν να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. για όλο το χρονικό διάστημα της ακινησίας, εφόσον διατηρούν το δικαίωμα της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, υποχρεούμενοι στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα αυτό.

Δεν θεωρείται χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων της προηγουμένης παραγράφου το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους.

ι) Το τακτικό προσωπικό του καταργηθέντος Τ.Σ.Α., με συνταξιοδοτικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 317/1976 όπως ισχύει.

ια) Οι θεατρικοί συγγραφείς, ποιητές και πεζογράφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

ιβ) Οι κυβερνήτες επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει.

2. Στην κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται επίσης:

α) Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε., με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3%.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε, με αντικείμενο επιχειρήσεως την εμπορία, τα οποία μετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%.

δ) Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

3. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., ανεξάρτητα αν ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Πρόσωπα εξαιρούμενα από την Ασφάλιση
           

ΑΡΘΡΟ 2 

Στο άρθρο 2 αναφέρονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ευνόητο είναι ότι εξαιρούνται και όλα τα πρόσωπα εκείνα για τα οποία υπάρχουν γενικές και ειδικές διατάξεις, οι οποίες είναι σε ισχύ όπως οι νέοι ασφαλισμένοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 Ν 2084/92, οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του Ν 1296/82, δηλαδή τα πρόσωπα που ασχολούνται με το θέαμα, ακρόαμα κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. εξαιρούνται τα παρακάτω πρόσωπα:

1. α) Επαγγελματίες υπέρ των οποίων έχουν συσταθεί και λειτουργούν ίδιοι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Κύριας ασφάλισης, όπως: Υγειονομικών, Ναυτικών Πρακτόρων, Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου, κ.α..

β) Αυτοτελώς απασχολούμενοι, που με ειδικές διατάξεις νόμων έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλων φορέων Κύριας ασφάλισης.

γ) Οι αφανείς εταίροι επιχειρήσεων.

δ) Οι μέτοχοι Α.Ε. εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

2. α) Τα πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (214 Α΄, των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 18 του ν.3144/2003 (111 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.3232/2004 (48 Α΄).

β) Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία, ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 7 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει.

Προαιρετική υπαγωγή στην Ασφάλιση           

ΑΡΘΡΟ 3 

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται τα πρόσωπα που με αίτησή τους υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, καθώς επίσης ορίζεται πότε ασκείται το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση και πότε διακόπτεται η προαιρετική ασφάλιση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται προαιρετικά, με αίτησή τους, τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Οι ξενοδόχοι των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αρχίσει πριν από την 1.3.1999, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 2676/1999 (1 Α΄).

β) Τα πρόσωπα της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος π.δ/τος, που επέλεξαν ως φορέα ασφάλισης το ΤΑ.Ν.Π.Υ. ή υπήχθησαν σε αυτό λόγω της πρώτης χρονικά άδειας Ε.Ο.Τ., ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στον Οργανισμό εντός ενός (1) έτους από τη λήψη της δεύτερης χρονικά άδειας Τ.Ε.Ο.Μ.

γ) Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 39 του ν. 2084/1992 (165 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.

δ) Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 2 του ν. 2335/1995 (185 Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά.

ε) Οι εικαστικοί καλλιτέχνες, μέλη του Επιμελητηρίου των Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

στ) Τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται της ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τα εδάφια α, β, γ, δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (214 Α΄), όπως ισχύει.

Τα πρόσωπα της παρούσης παραγράφου ασκούν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άπαξ και δεν δύνανται να επανέλθουν, εφόσον διακόψουν αυτήν ή απωλέσουν το δικαίωμά τους.

2. Η προαιρετική ασφάλιση των παραπάνω προσώπων διακόπτεται:

α) Με αίτησή τους από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της

β) Με τη διακοπή της δραστηριότητας για την οποία υπήχθησαν στην προαιρετική ασφάλιση

γ) Ειδικά για τα πρόσωπα των περιπτώσεων (β), (γ) και (δ) της παρ.1 του παρόντος άρθρου, με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ασφάλισής τους στον ασφαλιστικό φορέα επιλογής ή με τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης στα Ταμεία Νομικών, Τ.Σ.Α.Υ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., οπότε υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

3. Οι εισφορές μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης είναι απαιτητές.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.4/τ.α./10-1-07 δημοσιεύθηκε το ΠΔ 5/07 και με το άρθρο 1 αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ΠΔ 258/05.

Ειδικότερα:

       

Το ΠΔ 258/05 «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν παλαιούς ασφαλισμένους (δηλαδή ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε φορέα πριν την 1/1/93) οι οποίοι είτε ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ πρώτη φορά μετά την 1/1/07, είτε είχαν ασφαλιστεί στα καταργούμενα Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31/12/06 και συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.

             

Στο άρθρο 5 του ΠΔ 258/05, αναφέρεται: ο τρόπος διαμόρφωσης των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ οι παλαιοί ασφαλισμένοι ( μέχρι 31/12/06 ), το ύψος αυτών, ο αριθμός των ασφαλιστικών κατηγοριών ( 10 υποχρεωτικές και 4 προαιρετικές), η κατάταξή τους σε ασφαλιστικές κατηγορίες και η μετάταξη σε επόμενες ανά τριετία καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος επιλογής μεγαλύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από αυτήν στην οποία κατατάσσονται.


ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 5/07, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟ (5 ΤΟΥ ΠΔ 258/05) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/93) διέπονται από τις ίδιες διατάξεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία θα καταβάλλουν την μηνιαία εισφορά τους στον ΟΑΕΕ, τον τρόπο αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών, τον αριθμό των ασφαλιστικών κατηγοριών, τη δυνατότητα και τον τρόπο επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας (υποχρεωτικής ή προαιρετικής) και την έναρξη και διάρκεια της επιλεγείσας κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορά συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 καθόσον εξακολουθούν να ισχύουν γι’ αυτούς οι διατάξεις του Ν 2084/1992.

Ειδικότερα:

Στην παρ.1 του άρθρου 1 δίδεται ο πίνακας των ασφαλιστικών κατηγοριών βάσει των οποίων θα υπολογιστούν οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι), το ποσό των οποίων είναι ίσο με το 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται.

Στην παρ.2 προσδιορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΕ.

Στην παρ.3 καθορίζονται για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, δέκα (10) υποχρεωτικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές.


Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ, κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά την συμπλήρωση τριών ετών.


Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.

             

Στις παρ.4 α, 4 β, 4 γ, και 4δ αναφέρεται η δυνατότητα και ο τρόπος μετάταξης σε ανώτερη υποχρεωτική ή προαιρετική κατηγορία.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, επί του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ισχύει για τους νέους ασφαλισμένους.

ΕΥΡΩ 

1η Ασφαλιστική Κατηγορία 610.16 Μηνιαία Εισφορά 122,03

2η                 »                      750,34              »               150,07

3η                 »                      889,58               »              177,92

4η                 »                    1028,40               »              205,68

5η                 »                    1161,33               »              232,27

6η                 »                    1263,41               »              252,68

7η                 »                    1362,12               »              272,42

8η                 »                    1460,84               »              292,17

9η                 »                    1559,54               »              311,91

10η               »                    1658,27               »              331,65

11η               »                    1756,98               »              351,40

12η               »                    1855,68               »              371,14

13η               »                    1954,40               »              390,88

14η               »                    2053,12               »              410,62

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

3. Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι δέκα (10) πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες (4) τέσσερις είναι προαιρετικές.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες ανά τρία (3) έτη.

Η καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους γίνεται επί της αντίστοιχης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας.

4. Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.


Διαδικασία υπαγωγής στην Ασφάλιση           

ΑΡΘΡΟ 8 

Στο άρθρο 8 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Φ80000/7228/308/14-9-06) στην ενότητα α αναφέρονται αναλυτικότερα τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 8 σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ καθώς και στην ενότητα β τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής κατά είδος δραστηριότητας.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται η διεύθυνση επικοινωνίας με τον Οργανισμό σε περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1. Τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος πρόσωπα, που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά στα Μητρώα ασφαλισμένων αυτού.

2. Η εγγραφή ενεργείται είτε με αίτηση του υπόχρεου, που συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό δικαιολογητικά, είτε αυτεπάγγελτα με πράξη του αρμοδίου οργάνου.

3. Κάθε δήλωση φυσικού ή νομικού προσώπου προς οιανδήποτε ΔΟΥ για την έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος υπαγομένου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση του Οργανισμού ότι ο δηλών υπέβαλε σε αυτόν απογραφική δήλωση για το επάγγελμα αυτό. Η βεβαίωση αυτή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ασφάλισης ή βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (165 Α΄).

4. Τα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν στον Ο.Α.Ε.Ε. τη βεβαίωση έναρξης άσκησης του επαγγέλματος, που τους χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή της.

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες και εκμεταλλευτές Δ.Χ. αυτ/των υποχρεούνται να προσκομίσουν την σχετική πράξη μεταβίβασης αυτών στο όνομά τους, μέσα σε ένα (1) μήνα από την σύνταξή της.

5. Όλες οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και επί επανεγγραφής του ασφαλισμένου στο Μητρώο των ασφαλισμένων, η δε καθυστέρηση ή παράλειψη της εγγραφής από την Υπηρεσία σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλει το χρόνο έναρξης της ασφαλιστικής σχέσης, εφόσον αυτός αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

6. Ασφαλισμένος που ασκεί περισσότερες της μιας ασφαλιστέες στον Ο.Α.Ε.Ε. δραστηριότητες ή διατηρεί υποκαταστήματα, υποχρεούται να αναγγέλλει αυτές, δηλώνοντας τις διευθύνσεις τους. Στις περισσότερες της μίας διευθύνσεις επιλέγει εκείνη που επιθυμεί να θεωρηθεί ως διεύθυνση επικοινωνίας του με τον Ο.Α.Ε.Ε.. Ελλείψει τέτοιας δήλωσης, η διεύθυνση επικοινωνίας ορίζεται από τον Οργανισμό.

Έναρξη ασφαλιστικής σχέσης           

ΑΡΘΡΟ 9 

Στο άρθρο 9 ορίζεται:

Α) η ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής σχέσης με τον οργανισμό σε κάθε περίπτωση προσώπου υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Β) η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση των προσώπων εκείνων, που από φορολογικές διατάξεις δεν υποχρεούνται σε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., οπότε και καθοριστική είναι η ημερομηνία πραγματικής έναρξης της εργασίας (π.χ. εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου στα ΚΕΠ κλπ) και

Γ) ορίζεται το χρονικό διάστημα που μπορεί να ανατρέξει η υποχρέωση ασφάλισης και το οποίο είναι η πενταετία.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό αρχίζει:

Από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών Δ.Χ. αυτ/των, που αρχίζει από την ημερομηνία που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή και των ιδιοκτητών από κληρονομικό δικαίωμα, των οποίων αρχίζει μετά παρέλευση 9 μηνών από την ημερομηνία θανάτου.

Σε περίπτωση κτήσης ιδιότητας μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, η έναρξη της ασφάλισης συμπίπτει με την ημερομηνία της βεβαιωθείσας στη Δ.Ο.Υ. μεταβολής.

Ειδικά επί μετόχων Α.Ε. κατόχων ονομαστικών μετοχών, η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης συμπίπτει με την ημερομηνία κτήσης του απαιτούμενου για την υπαγωγή ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της Α.Ε.

Προκειμένου περί μελών του Δ.Σ. της Α.Ε., η ασφάλιση αρχίζει από την ημερομηνία, κατά την οποία συντρέχουν σωρευτικά η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. και η κατοχή ποσοστού 3% ή 5% κατά περίπτωση στο εταιρικό κεφάλαιο.

Στις περιπτώσεις που από φορολογικές διατάξεις δεν υφίσταται υποχρέωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ., η ασφαλιστική σχέση αρχίζει από την πραγματική άσκηση του επαγγέλματος.

Σε κάθε περίπτωση η έναρξη της ασφαλιστικής σχέσης δεν μπορεί να ανατρέξει σε διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας, από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο Οργανισμός έλαβε με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της ασφαλιστέας δραστηριότητας.

Διάρκεια Ασφαλιστικής Σχέσης           

ΑΡΘΡΟ 10 

 Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης, η υποχρέωση των ασφαλισμένων να ενημερώσουν τον οργανισμό για κάθε μεταβολή της επαγγελματικής κατάστασης, ενώ στην τελευταία παράγραφο ορίζεται η υποχρέωση του ΟΑΕΕ για επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθεισών εισφορών Κλάδου Σύνταξης, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της τυπικής ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι δεν θα εκδίδεται σχετική πράξη αναγνώρισης για κενά χρονικά διαστήματα μη καταβολής εισφορών, αλλά θα υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδειχτεί η συνεχής άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστέας στον ΟΑΕΕ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η ασφαλιστική σχέση διαρκεί για όλο το διάστημα κατά το οποίο ο ασφαλισμένος διατηρεί τις προϋποθέσεις ασφάλισής του στον Οργανισμό και καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να αναγγέλλει στον Ο.Α.Ε.Ε. κάθε μεταβολή της προσωπικής, οικογενειακής ή επαγγελματικής του κατάστασης που επηρεάζει την ασφάλιση, διαφορετικά ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για την απώλεια δικαιωμάτων ή τη δημιουργία υποχρεώσεων του ασφαλισμένου.

Η καταβολή των εισφορών εκ μέρους του ασφαλισμένου δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα απέναντι στον Οργανισμό, εφόσον ελλείπουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, πλην της επιστροφής ατόκως του ποσού κλάδου σύνταξης που κατεβλήθη για τον αντίστοιχο χρόνο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος.

Λήξη Ασφαλιστικής σχέσης           

ΑΡΘΡΟ 11 

Το άρθρο αυτό αναφέρεται ρητά στις περιπτώσεις λήξης της ασφαλιστικής σχέσης και ειδικότερα στο τελευταίο εδάφιο ορίζεται ότι ως ημερομηνία έναρξης θα είναι η πρώτη μέρα του μήνα και ως ημερομηνία λήξης η τελευταία μέρα του μήνα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης ή διακοπής της δραστηριότητας.

Η διαδικασία διαγραφής καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λήξη της ασφαλιστικής σχέσης, αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας.

ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Η ασφαλιστική σχέση του ασφαλισμένου με τον Οργανισμό λήγει:

α) Με την οριστική διακοπή επαγγέλματος υπαγόμενου στην ασφάλιση του Οργανισμού.

β) Με την έλλειψη των απαιτούμενων στο άρθρο 2 του παρόντος προϋποθέσεων.

γ) Με τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης.

δ) Με το θάνατο.

ε) Με την πτώχευση.

Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος λαμβάνεται η βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ. ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Ως ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων λαμβάνεται εκείνη που βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. με την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών.

Ειδικά επί μετόχων Α.Ε. η ημερομηνία λήξης της ασφάλισης συμπίπτει με την ημερομηνία μείωσης του απαιτούμενου για την υπαγωγή ποσοστού συμμετοχής 3% ή 5% στο κεφάλαιο της Α.Ε. ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτική η έναρξη επαγγέλματος στη Δ.Ο.Υ., η ασφαλιστική σχέση λήγει με την διακοπή της πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος.

Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή λαμβάνεται εκείνη κατά την οποία με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώθηκε από το Δ.Χ. αυτ/το.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ως ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται η πρώτη ημέρα του μήνα και ως ημερομηνία λήξης η τελευταία μέρα του μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη ή η διακοπή του επαγγέλματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι) ΕΜΠΟΡΟΙ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

 

1. Αίτηση – Απογραφική δήλωση.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και επί ομογενών της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητος σε ισχύ. Επί αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων εκτός χωρών Ε.Ε. και χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί διακρατικές συμβάσεις, φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και, όπου απαιτείται, σχετική άδεια εργασίας.

3. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης, που είναι: μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή ή τίτλος ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, απαιτείται κατάθεση συμφωνητικού μεταξύ του υπεκμισθωτή και του μισθωτή.

Αρχική μίσθωση που έληξε κατά τους όρους της μισθωτικής σύμβασης θεωρείται παραταθείσα μέχρι το χρόνο που καθορίζεται ως ελάχιστος από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται τούτο.

4. Στοιχεία χαρακτηρισμού του προσώπου ως παλαιού ή νέου ασφαλισμένου:

 

Περίπτωση Παλαιού Ασφαλισμένου

α) Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας Ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια).

β) Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος ασφάλισης στο φορέα αυτό.
Ελλείψει τέτοιας βεβαίωσης υποβάλλεται κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του ξένου φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 στο περιεχόμενο της οποίας δηλώνεται η χώρα, o κρατικός φορέας Ασφάλισης, η διάρκεια της ασφάλισης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης της προαναφερθείσας βεβαίωσης εντός ευλόγου χρόνου.

Περίπτωση Νέου Ασφαλισμένου

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας Ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου ως και η ημερομηνία ασφάλισης σ’ αυτόν (άρθρο 39 του ν.2084/1992).

β) Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, σε περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 του ασφαλιζομένου, σε περίπτωση που εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας, με την οποία θα δηλώνεται τούτο.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση:

- το επάγγελμα

- η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης

- η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων

- η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά

- τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.

- η βούληση επιλογής του Ο.Α.Ε.Ε. ως ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για νέο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 ν. 2084/1992, όπως ισχύει κάθε φορά.

- η βούληση παραμονής στην προαιρετική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. ασφαλισμένων των Ταμείων Νομικών, Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως παλαιών ή νέων ασφαλισμένων (ν. 2335/1995 όπως ισχύει κάθε φορά ).

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση:

- προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της.

- Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης.

- Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.

6. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων, εφόσον έχει προηγηθεί η έναρξη.

7. Βεβαίωση Χρηματιστηρίου περί διορισμού του ασφαλιζομένου ως αντικριστή ή χρηματιστηριακού αντιπροσώπου με την ιδιότητα του πρώην χρηματιστή.

ΙΙ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ

1) Ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων επιβατικών, ΔΧ φορτη γών και λεωφορείων

α) Τα υπό στοιχ. 1,2, 4 και 5 δικαιολογητικά υπόχρεων της (Ι) κατηγορίας προσώπων.

β) Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αυτοκινήτου μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτού ή άλλη πράξη μεταβίβασης της ιδιοκτησίας ή της χρήσης και εκμετάλλευσης αυτού (βιβλιάριο μεταβολών του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, εφόσον η μεταβίβαση έχει γίνει στο Υπουργείο, συμβόλαιο δωρεάς, γονικής παροχής κ.α.).

Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

γ) Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη.

Σε περίπτωση που έχουν μεταβιβαστεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας στους κληρονόμους, απαιτείται μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

δ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αποδεικτικό της κυκλοφορίας αυτού.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται πέραν των άλλων στοιχείων οι αριθμοί κυκλοφορίας των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων, το είδος αυτών (ΔΧ επιβατικό, ΔΧ φορτηγό κ.α.) και το ποσοστό ιδιοκτησίας.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (εφ’ όσον έχει εκδοθεί).

2) Ιδιοκτήτες ΔΧ τουριστικών λεωφορείων

α) Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων Επιβατικών, Δ.Χ. Φορτηγών και Δ.Χ. Λεωφορείων.

β) Φωτοαντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) σε ισχύ.

3) Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων. Πέραν των υπό στοιχεία 1,2,4 και 5 δικαιολογητικών της Ι κατηγορίας υποβάλλονται επί πλέον:

1. Άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου.

3. Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου σε ισχύ.

4. Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εφ’ όσον έχει εκδοθεί).

5. Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης λειτουργίας Σχολής.

ΙΙΙ) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι συμμετέχοντες σε Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων πέραν των προβλεπομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραπάνω κατηγοριών υποβάλλουν επί πλέον:

1) Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες.

α) καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο

β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

γ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας (όπου απαιτείται).

2) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

α) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί περίληψη καταστατικού σύστασης της Ε.Π.Ε.

β) Φ.Ε.Κ. στο οποίο έχει δημοσιευτεί τροποποίηση καταστατικού της Ε.Π.Ε.

Σε περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α και β στοιχείων υποβάλλονται:

- φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του ΤΑ.Π.Ε.Τ.

- συμβολαιογραφικές πράξεις σύστασης και τροποποίησης κατά περίπτωση.

- Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει τα Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την δημοσίευση.

3) Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)

α) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε της αρμόδιας Νομαρχίας της απόφασης σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της Α.Ε. β) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. τροποποίησης καταστατικού της Α.Ε.

γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Α.Ε. στοιχείων της Α.Ε., που αφορά στην τελευταία σύνθεση του Δ.Σ. αυτής. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ. των προαναφερθέντων α, β, γ στοιχείων υποβάλλονται:

- φωτοαντίγραφο αποδεικτικού είσπραξης του Τ.Α.Π.Ε.Τ.

- οι σχετικές ανακοινώσεις της οικείας Νομαρχίας.

- Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι το Φ.Ε.Κ. θα προσκομισθεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

δ) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε.

ε) απόσπασμα βιβλίου πρακτικών της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που έχει συγκληθεί μέχρι 30 Ιουνίου τρέχοντος έτους ή μέχρι 31 Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των μετοχών.

στ) φωτοαντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις συμμετοχής αλλοδαπών σε ΑΕ και ΕΠΕ δεν απαιτείται άδεια παραμονής.

4) Κοινοπραξίες

Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης της κοινοπραξίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ως και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.

5) Άλλες ενώσεις προσώπων

Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μελών περί σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων από την αρχική σύσταση.

IV). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ (ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

Επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων και για τους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Εύβοιας, Βοιωτίας, Κορινθίας και Αχαΐας σε περιοχές κάτω των 1000 κατοίκων, για την εγγραφή τους στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ πρέπει να υποβάλλουν:

Για Ατομική Επιχείρηση

Όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ορίζονται στην κατηγορία 1 ως απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής και επί πλέον:

1. Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα τα προσκομίσουν κατά την συμπλήρωση της τριετίας (ν.3050/2002).

2. Άδεια ΕΟΤ (όταν πρόκειται για ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων ), ή άδεια λειτουργίας Ξενοδοχείου (όταν πρόκειται για Ξενοδόχους).

3. Βεβαίωση ασφάλισης από το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων για όσους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή κάμπινγκ έχουν έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.3.1999.

Για εταιρείες

1. α) καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο

β) φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένα, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

γ) πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου με τις γενόμενες μεταβολές στο καταστατικό της εταιρείας ( όπου απαιτείται).

2. Βεβαίωση έναρξης από τη ΔΟΥ.

3. Εκκαθαριστικά σημειώματα Δ.Ο.Υ. των τριών τελευταίων ετών μέχρι την ημερομηνία ισχύος του ν.3050/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το ν.3144/2003 και ν.3232/2004 ή όπως θα ισχύει κάθε φορά και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τριετία από την έναρξη της δραστηριότητας θα προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά των τριών πρώτων ετών από την έναρξη δραστηριότητας .

4. Έντυπα εφορίας Ε1, Ε3 και Ε5 των αντιστοίχων ετών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης