Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - PRORATA

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αρθρα
ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - PRORATA


Αρθρα ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α.- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ -ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΩΝ - PRORATA

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

1. Ποιες οι ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων, δηλώσεων INTRASTAT και Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων ;

Ι. α) Όταν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., τότε υποβάλλεται :

- κάθε μήνα : για όσους τηρούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ. και το Δημόσιο


- κάθε τρίμηνο : για όσους τηρούν Β΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.


- κάθε τρίμηνο : για όσους τηρούν Α΄ κατηγορίας βιβλία Κ.Β.Σ.

  • μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα, που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο, για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 1,2
  • μέχρι τις 21 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 3,4
  • μέχρι τις 22 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 5,6
  • μέχρι τις 23 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 7,8.
  • μέχρι τις 24 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο για αυτούς που ο ΑΦΜ λήγει στο ψηφίο 9,0.
· μέχρι τις 26 του επόμενου μήνα που ακολουθεί το μήνα ή το τρίμηνο και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, προκειμένου για εγκεκριμένους αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων.
β) Όταν η περιοδική δήλωση είναι αρχική – εμπρόθεσμη και υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, είτε υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας υποβολής της μέσω του συστήματος TAXISnet ή πληρωμής της μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων και του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, τότε υποβάλλεται :


- μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση εφόσον είναι με χρεωστικό υπόλοιπο.


- μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση εφόσον είναι με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.


γ) Όταν η περιοδική δήλωση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, απορριφθεί λόγω λανθασμένης καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται:


- μέχρι την 5η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, εφόσον η περιοδική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, έχει δοθεί εμπρόθεσμα η εντολή πληρωμής στην Τράπεζα και υπάρχει το ακριβές υπόλοιπο στο λογαριασμό του υποχρέου.



ΙΙ. Οι αρχικοί εμπρόθεσμοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων υποβάλλονται, από τους υποκείμενους στο φόρο, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet έως την 26η του επόμενου μήνα από τη λήξη της τρίμηνης ημερολογιακής περιόδου, μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων του Κ.Β.Σ.


Από 10 Μαΐου 2005 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, από τους υποκείμενους στο φόρο, των αρχικών εμπρόθεσμων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).


Οι εκπρόθεσμοι ή διορθωτικοί Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες (Αποκτήσεων και Παραδόσεων) υποβάλλονται ΜΟΝΟ στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.



ΙΙΙ. Η στατιστική δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται μηνιαίως είτε εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο : www.statistics.gr, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., κατά τα ειδικότερα ορι-ζόμενα στην Δ.Υ.Ο. 1100576/7672/3068/Δ0014/ΠΟΛ.1277/16.12.2002.



2. Πότε υποβάλλονται οι εκκαθαριστικές δηλώσεις

Η εκκαθαριστική δήλωση για τους υποκείμενους που η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12 ή στο τέλος οποιασδήποτε άλλης φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται :


- μέχρι την 25η ημέρα του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή όσους δεν τηρούν βιβλία Κ.Β.Σ.


- μέχρι την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για όσους τηρούν βιβλία ΓΆ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.



Η εκκαθαριστική δήλωση για τους υποκειμένους που η διαχειριστική περίοδος λήγει πριν το τέλος οποιασδήποτε φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται :


- σε 55 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για


όσους τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή όσους δεν τηρούν βιβλία Κ.Β.Σ.


- σε 130 ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου για


όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ.



3. Ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν σε περίπτωση διακοπής εργασιών ;

Στη παύση εργασιών :


- υποβάλλεται η περιοδική δήλωση μέχρι την 20η του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο, όχι όμως αργότερα από την προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης,


- υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση στις προθεσμίες που αναφέρονται στην περίπτωση 2.


- εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης για τα πάγια και τα εμπορεύματα που υπάρχουν κατά την στιγμή της παύσης στην κατοχή της επιχείρησης.



4. Πως υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις και οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων, μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.




Οι υποκείμενοι στο φόρο, που η αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS, για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλωτικές τους υποχρεώσεις του Φ.Π.Α. πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ειδικό δίκτυο TAXISnet και να πιστοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για να λάβουν Όνομα Χρήστη (User Name) και Κωδικό Χρήστη (Password).


Το έντυπο της δήλωσης εγγραφής συμπληρώνεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, από τον υποκείμενο στο φόρο ή από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κ.Ε.Π. κατά περίπτωση, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ.


Οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής των υπΆ όψη δηλώσεων καθορίζονται με τις Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/Α0014/ΠΟΛ.1055/02.3.2001 (ΦΕΚ 215/05.3.2001 τ.Β΄), Α.Υ.Ο.Ο.1064796/4576/2064/Δ0014/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 (ΦΕΚ 1027 Β΄/24.7. 2003΄), όπως τροποποιήθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο.1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ.1098/ /20.7.2006 (ΦΕΚ 1124/18.8.2006 τ. Β΄), και την Κ.Υ.Α. 1045138/2497/604/Δ0014/27. .4.2005 (ΦΕΚ 615/10.5.2005 τ.Β΄).



5. Πότε πρέπει να υποβληθεί η τελευταία περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. σε περίπτωση μετασχηματισμού των επιχειρήσεων ;

Στον μετασχηματισμό βάση του ν.2166/93, οι μετατρεπόμενες, συγχωνευόμενες ή απορροφόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση για τις πράξεις που πραγματοποίησαν μέχρι τον χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού.


Για το χρόνο υποβολής της εκκαθαριστικής ισχύει ότι απαντήθηκε στην ερώτηση 2. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.


Αν υπάρχουν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και ο ισολογισμός μετασχηματισμού είναι σε διαφορετική ημερομηνία από το τέλος του τριμήνου, θα υποβληθεί ένας ανακεφαλαιωτικός πίνακας από την αρχή του τριμήνου μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού και ένας δεύτερος ανακεφαλαιωτικός πίνακας από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι το τέλος του τριμήνου.



6. Ποιο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής αρχικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο;

Το πρόστιμο είναι από 117 μέχρι 1.170 ΕΥΡΩ που συμβιβάζεται στο 1/3.



7. Ποιο είναι το ύψος των προσαυξήσεων για την εκπρόθεσμη υποβολή χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Για φορολογικές περιόδους από την 1.1.2005 για κάθε μήνα καθυστέρησης 1,5% μέχρι 100%.


8. Πότε υπάρχει υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων Φ.Π.Α. από λογιστή;

Από 1ης Ιανουαρίου 2006 οι δηλώσεις Φ.Π.Α. δεν υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστή (παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3453/2006, ΦΕΚ 74 Α /7-4-2006).



9. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την εγγραφή των υποκειμένων στο φόρο στο Μητρώο V.I.E.S.

Κάθε υποκείμενος στο φόρο που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας και προτίθεται να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις ή αποκτήσεις ή παραδόσεις – αποκτήσεις αγαθών) για να τύχει απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), από τον προμηθευτή του, αλλά και να μην επιβαρύνει με Φ.Π.Α. τον πελάτη του, για τα αγαθά τα οποία παραδίδονται και αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο έδαφος άλλου κράτους – μέλους, απαιτείται πριν την έναρξη της συναλλαγής (τιμολόγησης) να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ2) ή «δήλωση έναρξης – μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου» (έντυπο Μ3), κατά περίπτωση, για την εγγραφή του στο μητρώο V.I.E.S. και να προβαίνει, πριν την έναρξη κάθε συναλλαγής, στην επαλήθευση του Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του αλλοδαπού (Κοινοτικού) πελάτη ή προμηθευτή, μέσω του συστήματος V.I.E.S. (Δ/νση Φ.Π.Α. – Τμήμα Δ΄/ VIES, ταχυδρομική δ/νση: Σίνα 2-4, 106.72 Αθήνα, τηλέφωνο 210/3640076 – τηλεομοιότυπος 210/3616216).





10. Πως γίνεται η κατάταξη σε συντελεστή Φ.Π.Α. ;

Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες υπάγονται στο συντελεστή 19%. Μόνον όσα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) υπάγονται στο 9%.


11. Σε ποιες περιπτώσεις (κυρίως χωρικά) ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ;

Για τους νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κυκλάδων και για τα νησιά Βορ. Σποράδες, Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη οι συντελεστές που εφαρμόζονται είναι μειωμένοι κατά 30%, δηλαδή είναι 3%, 6% και 13%.


Για αγαθά, με εξαίρεση τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα, ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. εφόσον:


α)βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά, ή


β)πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, ή


γ)αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή


δ)εισάγονται στα νησιά αυτά.


Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής δύο προϋποθέσεις:


α) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκειμένους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.


β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των περιοχών αυτών.



12. Πότε και πώς γίνεται ο διακανονισμός παγίων ;

Όταν επιχείρηση αγοράσει αγαθό επένδυσης υποχρεούται να το παρακολουθεί για μια πενταετία.


Αν μέσα στα πέντε χρόνια, από την πρώτη χρησιμοποίηση, επέλθει μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης ή γίνει πώληση του αγαθού επένδυσης, τότε πρέπει να γίνει διακανονισμός για το 1/5 του φόρου για κάθε χρόνο που υπάρχει μεταβολή ή για το φόρο των εναπομεινάντων πέμπτων αντίστοιχα.


Ο διακανονισμός γίνεται εφάπαξ με την εκκαθαριστική δήλωση.



13. Πως γίνεται ο επιμερισμός του φόρου των κοινών δαπανών ( Prorata), ποιες εκροές συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή και ποιες στον παρονομαστή του κλάσματος ;

Στον αριθμητή περιλαμβάνονται οι : φορολογητέες εκροές + απαλλασσόμενες εκροές που δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση.


Στον παρονομαστή περιλαμβάνονται: ότι έχει περιληφθεί στον αριθμητή + οι απαλλασσόμενες που δεν δημιουργούν δικαίωμα προς έκπτωση. Επίσης, στο παρανομαστή συμπεριλαμβάνονται και οι μη συνδεόμενες με την τιμή των πράξεων επιδοτήσεις, μόνο στη περίπτωση που το κλάσμα έχει ήδη δημιουργηθεί από άλλη αιτία.


Δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρονομαστή τα ποσά που προέρχονται από :


- παραδόσεις παγίων της επιχείρησης,


- αυτοπαραδόσεις,


- ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,


- πράξεις λήπτη,


- επιστροφές φόρων,


- παρεπόμενες πράξεις σε ακίνητα ή από χρηματοδοτικές ή πράξεις της παραγράφου 1 (περιπ. κ, κα, κβ, κγ, κδ, κε) του άρθρου 22 του ν.2859/00, εφόσον πρόκειται για παρεπόμενες της κύριας δραστηριότητας πράξεις.



14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις εργασίας και όσων μετέχουν σε επιδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ;

Δεν υπόκεινται στο Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και τα άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση, που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Επομένως σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά η ύπαρξη δεσμών εξάρτησης του παρέχοντος την υπηρεσία με τον εργοδότη του, προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή του ή μη σε Φ.Π.Α.. Για την ύπαρξη δεσμών εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


- η υπηρεσία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,


- να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του εργοδότη,


- την ευθύνη για το αποτέλεσμα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης,


- να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους χώρους εργασίας του εργοδότη,


- η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).


Σχετικές είναι οι Α.Υ.Ο. Σ800/129/ΠΟΛ.68/87 και Σ866/139/ΠΟΛ.74/87 και οι ΕΔΥΟ Σ1166/182/ΠΟΛ.116/87, ΠΟΛ.1176/91, ΠΟΛ.1279/2000 και ΠΟΛ.1244/02.


Οπωσδήποτε δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Έρευνας και Τεχνολογίας που ακολουθούν την ειδική διαδικασία της ΑΥΟ ΠΟΛ.1128/97από πρόσωπα που συμβάλλονται με τα Ιδρύματα αυτά ως ερευνητές για την πραγματοποίηση επιδοτούμενων από την Κοινότητα ερευνητικών προγραμμάτων (άρθρο 4 παραγρ.5 της ΠΟΛ.1128/97 Α.Υ.Ο.)



15. Πότε πληρώνεται Φ.Π.Α. και πότε χαρτόσημο στις περιπτώσεις μεταβίβασης επιχείρησης από επαχθή αιτία ή κληρονομική διαδοχή ;

Στην μεταβίβαση επιχείρησης σαν σύνολο, κλάδο ή μέρος της, από επαχθή ή χαριστική αιτία ή σαν εισφορά σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο δεν οφείλεται Φ.Π.Α., εφόσον αυτός που τα αποκτά συνεχίζει τις εργασίες του προκατόχου του αλλά στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται χαρτόσημο.



16. Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. ;

Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι πράξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι οποίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας υπό τις οριζόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις και αφορούν στην νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη, στην κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, υπηρεσίες πολιτιστικής και μορφωτικής φύσης, υπηρεσίες δικηγόρων, καλλιτεχνών, συγγραφέων, στην παροχή νερού και αποχέτευσης απευθείας από τους Ο.Τ.Α., ασφαλιστικές εργασίες, πιστώσεις, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, καταθέσεις, μισθώσεις ακινήτων κ.α.


Απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι μικρές επιχειρήσεις που, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν και δεν τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ.


Για τις ανωτέρω πράξεις ο υποκείμενος στο φόρο δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών του.


Επίσης απαλλάσσονται οι πράξεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα μΆ όσα καθορίζονται στα άρθρα 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 του Κώδικα Φ.Π.Α..


17. Οι υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ υπάγονται ή όχι σε Φ.Π.Α. ;

Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα πληροφορικής, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, εφόσον στοχεύει στη μετάδοση γνώσεων γενικά σε θέματα Η/Υ. Αντίθετα, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σχετικά με το χειρισμό και τη λειτουργία Η/Υ, που συνδέεται με την πώλησή τους, χωρίς να παρέχεται γενικότερη εκπαίδευση, δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α..


Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες εκμάθησης Η/Υ έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1165/30.7.1999 και την ΠΟΛ.1041/6.5.2004.



18. Συμμετοχή ιατρού σε κλινική μελέτη


Η αμοιβή που εισπράττει ιατρός για τη συμμετοχή του σε κλινική μελέτη που διεξάγεται για λογαριασμό φαρμακευτικής εταιρίας σχετικά με την επίδραση φαρμάκου δεν απαλλάσσεται του Φ.Π.Α., αλλά υπάγεται στο φόρο, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα ιατρού που δε συνιστά ιατρική εξέταση, διάγνωση και περίθαλψη ασθενούς.



19. Απαλλαγή οδικής βοήθειας



Οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας έναντι συνδρομής που παρέχονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής οδικής βοήθειας απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (άρθρο 22.1.ιθ΄ Κώδικά Φ.Π.Α.).



20. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης αγοράς ή εισαγωγής επενδυτικών αγαθών, σύμφωνα με την Π.2869/87 Α.Υ.Ο. ;

Αναλυτικός πίνακας εις διπλούν στον οποίο αναγράφονται τα αγαθά (ποσότητα και αξία), υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τυχόν υπαγωγή σε αναπτυξιακό νόμο. Προκειμένου για θερμοκήπια βεβαίωση του Υπ. Γεωργίας.


Διευκρινίσεις για την ΑΥΟ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/87 έχουν δοθεί με τις ΕΔΥΟ ΠΟΛ.246/87, ΠΟΛ.47/88, ΠΟΛ.250/88, ΠΟΛ.1005/92, ΠΟΛ.1333/93.



21. Ζητούνται διευκρινίσεις για την χρησιμοποίηση του δελτίου προμήθειας υλικών και αντικειμένων των επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας.

Προκειμένου για επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., δίνεται η δυνατότητα τήρησης θεωρημένου ειδικού διπλότυπου «Δελτίου Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α.» το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό για την χωρίς φόρο αγορά υλικών ή αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα σκάφη αυτά, με εξαίρεση τα τροφοεφόδια.


Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανεξάρτητα από την χωρητικότητα, το μήκος, και την ιπποδύναμη της μηχανής του σκάφους, αρκεί να εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς είτε στο ειδικό καθεστώς κατΆ αποκοπή καταβολής του φόρου υποχρεωτικά ή προαιρετικά.



22. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ κατά την ολική ναύλωση επαγγελματικού τουριστικού πλοίου;

Η ναύλωση ολόκληρου επαγγελματικού τουριστικού σκάφους του ν.438/76 που γίνεται από πλοιοκτήτρια εταιρεία προς άλλον υποκείμενο στο φόρο που ασχολείται:


α) με την μεταφορά προσώπων, απαλλάσσεται από το ΦΠΑ,


β) με την πραγματοποίηση περιηγητικών ταξιδιών υπάγεται σε ΦΠΑ 9%.


Όμως για τα τουριστικά πλοία της περίπτωσης αυτής, προβλέπεται μείωση της φορολογητέας βάσης ποσοστό έκπτωσης:


- 60%, όταν εκτελούν διεθνείς πλόες,


- 50%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μεγάλης Ακτοπλοΐας,


- 40%, όταν εκτελούν πλόες Τοπικούς μέχρι Μικρής Ακτοπλοΐας.


Εφόσον η ναύλωση του ως άνω σκάφους γίνεται προς ιδιώτες με βάση ναυλοσύμφωνο, θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων εκ μέρους της πλοιοκτήτριας και υπάγεται σε ΦΠΑ 9%.


Αναλυτικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1156/9.5.97.



23. Ποια η διαδικασία θεώρησης ειδικού διπλοτύπου απαλλαγής Φ.Π.Α. για εξαγωγικές επιχειρήσεις (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/93) ;

Η διαδικασία απαλλαγής ορίζεται στο άρθρο 4 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1262/93 όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με τις ΑΥΟ ΠΟΛ.1075/95, ΠΟΛ.1155/95, ΠΟΛ.1198/95 και 1206/2002.


24. Οφείλεται Φ.Π.Α., κατά την πώληση αυτοκινήτων και πώς αποδίδεται ;

Κάθε πώληση αυτοκινήτου εφόσον πραγματοποιείται μέσα στην Ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο φόρο στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, με αντάλλαγμα, υπόκειται στο Φ.Π.Α. και αποδίδεται με την περιοδική δήλωση της περιόδου.


Η πώληση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. στην περίπτωση που κατά την αγορά του δεν ασκήθηκε δικαίωμα έκπτωσης.


Η πώληση τέλος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από υποκείμενους στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς μεταχειρισμένων αγαθών (άρθρο 45) φορολογείται μόνο για το μικτό κέδρος που επιτυγχάνει ο μεταπωλητής. Σημειώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία το τέλος ταξινόμησης (βλ. σχετ. ΕΔΥΟ 1005723/178/22/0014Β/Πολ.1023/20.1.2000)



25. Πώς αποδίδεται ο Φ.Π.Α., όταν γίνεται ενδοκοινοτική απόκτηση για την οποία πρέπει να αποδοθεί φόρος από πρόσωπο μη υποκείμενο στο Φ.Π.Α. ;

Τα μη υποκείμενα στο Φ.Π.Α. πρόσωπα καθίστανται υπόχρεοι στο φόρο λόγω πραγματοποίησης ενδοκοινοτικής απόκτησης και αποδίδουν το Φ.Π.Α. με έκτακτη περιοδική δήλωση, μέχρι τις 15 του επόμενου μήνα.




26. Ποια είναι τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. και πως γίνεται η ένταξη σε αυτά;

Τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α είναι τα εξής:


- άρθρο 35.α: Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από υποκείμενους εγκατεστημένους σε Τρίτη χώρα, προς μη υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας.


- άρθρο 39: Μικρές επιχειρήσεις


- άρθρο 39.α: Ανακυκλώσιμα απορρίμματα


- άρθρο 40: Κατ' αποκοπή καταβολή του φόρου (με βάση το άρθρο αυτό έχουν ορισθεί ετήσια κατ' αποκοπή ποσά Φ.Π.Α. για τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ και τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα - βλ. σχετ. ερωτ. 26 και 27 κατωτέρω)


- άρθρο 41 - 42: Αγρότες


- άρθρο 43: Πρακτορεία ταξιδιών


- άρθρο 44: Βιομηχανοποιημένα καπνά


- άρθρο 45: Μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας


- άρθρο 46: Πωλήσεις σε δημοπρασία


- άρθρο 47: Επενδυτικός χρυσός


Με τα ίδια άρθρα ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στα ειδικά αυτά καθεστώτα, καθώς και οι ειδικές διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στα καθεστώτα αυτά.


27. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Δ (σελ.2) της Αίτησης – Δήλωσης και Αναλυτικής Κατάστασης δικαιολογητικών για την επιστροφή του Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την οποία και συνυποβάλλονται. Πρόκειται κυρίως για τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία από τα οποία πιστοποιούνται οι παραδόσεις αγαθών ή παροχές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο έτος και για τις οποίες δικαιούνται επιστροφής.



28. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ

Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. με κατ΄ αποκοπή ποσά που ορίζονται κάθε φορά με σχετική Α.Υ.Ο. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους εκμεταλλευτές, οι οποίοι μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς.


Τα ποσά του φόρου που οφείλονται για κάθε ΤΑΞΙ ετησίως για τα έτη 2007 και 2008 ορίζονται, ανάλογα με το πληθυσμό της Κοινότητας ή του Δήμου που έχει την έδρα του το ΤΑΞΙ ως ακολούθως:


α) 600 Ευρώ για ΤΑΞΙ στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων, καθώς και στους δήμους και τις κοινότητες της πόλης της Θεσ/νίκης


β) 520 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω


γ) 490 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους


δ) 450 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους


ε) 340 ευρώ για ΤΑΞΙ σε περιοχές κοινοτήτων με πληθυσμό από 5.000 κατοίκους και κάτω.


Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (μέχρι 15.6 και 15.12 του κάθε έτους) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης.


Στην περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ εκτός των ευκαιριακών μισθώσεων, συμβάλλονται με επιτηδευματίες και το Δημόσιο και αναλαμβάνουν την μεταφορά προσώπων βάσει ειδικής συμφωνίας ή αποκτούν έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης επί των ΤΑΞΙ, εκδίδουν θεωρημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, υπολογίζουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. με συντελεστή 9% για τη μεταφορά προσώπων και 19% για τις υπηρεσίες διαφήμισης και αποδίδουν τον οφειλόμενο φόρο με έκτακτη δήλωση.



29. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ΦΠΑ των εκμεταλλευτών σκαφών παράκτιας αλιείας

Οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα, καθώς και σκαφών σπογγαλιείας εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α. με κατ΄ αποκοπή ποσά που ορίζονται με την Α.Υ.Ο. 1145339/6602/140/Ε0014/Πολ.1320/30.12.98. Το καθεστώς αυτό είναι προαιρετικό για τους εκμεταλλευτές, οι οποίοι μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς.


Τα ποσά του φόρου που οφείλονται για κάθε σκάφος ετησίως προσδιορίζονται ανάλογα με το μήκος των σκαφών και έχουν ως εξής:

Μήκος σκαφών (μ)

Ετήσιο ποσό Φ.Π.Α. σε ευρώ

μέχρι = 5

98

μεγαλύτερα των 5 μέχρι = 6

126

μεγαλύτερα των 6 μέχρι = 7

204

μεγαλύτερα των 7 μέχρι = 8

281

μεγαλύτερα των 8 μέχρι = 9

352

μεγαλύτερα των 9 μέχρι = 10

394

μεγαλύτερα των 10 μέχρι = 11

450

μεγαλύτερα των 11 μέχρι = 12

471

Σπογγαλιεία

198






Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις (μέχρι 20.6 και 20.12 κάθε έτους) με την υποβολή έκτακτης δήλωσης.


Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές έχουν δικαίωμα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ.


Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μόνο ένα σκάφος κάτω των 6 μέτρων απαλλάσσονται από το φόρο, ως μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν δικαίωμα απαλλαγής των πλοίων που προβλέπεται από το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός και επιλέξουν την ένταξή τους στο ειδικό αυτό καθεστώς ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.




30. Ζητούνται διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση των εισαγομένων από την Ε.Ε. μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων.

Διευκρινίσεις έχουν δοθεί με την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1050/11.2.2000, ΕΔΥΟ Δ.367/229/24.3.95. και την ΕΔΥΟ ΠΟΛ. 1104/10.4.95


31. "Πώληση λογισμικού προγράμματος": παροχή υπηρεσίας ή παράδοση αγαθού

Στις περιπτώσεις πώλησης τυποποιημένου λογισμικού πρόκειται για παράδοση αγαθού.


Στις περιπτώσεις όμως που πωλείται λογισμικό που έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη πρόκειται για παροχή υπηρεσίας και μάλιστα από τις εντασσόμενες στις πράξεις του άρθρου 14§3 του Κώδικα ΦΠΑ.


32. Εάν είναι νόμιμη η διαδικασία καταλογισμού Φ.Π.Α. σε ιδιώτη που κτίζει οικοδομή και δεν καλύπτει με τιμολόγια το κόστος κατασκευής προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί το κτίσμα

Το ποσό που καταβάλλει ο ιδιώτης που αναγείρει οικοδομή στην περίπτωση που το συνολικό κόστος του τελικού πίνακα είναι κατώτερο του ελάχιστου συνολικού κατασκευαστικού κόστους, δεν είναι ΦΠΑ αλλά πρόστιμο εισοδήματος «ίσο με την διαφορά του Φ.Π.Α. που απέφυγε να καταβάλλει στους προμηθευτές του» που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος).



33. Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα νέα ακίνητα:

α) Περιπτώσεις παράδοσης ακινήτων που επιβάλλεται ΦΠΑ.


ΦΠΑ επιβάλλεται στη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, στη σύσταση ή στην παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, στην παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου καθώς και στη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας των ακινήτων της παραγράφου 1.



β) Χρόνος έναρξης εφαρμογής.


Φ.Π.Α. επιβάλλεται στην παράδοση ακινήτων των οποίων:


- η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1/1/2006 και μετά


- η άδεια κατασκευής αναθεωρείται από 1/1/2006 και μετά και με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.


Εξαίρεση μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό, στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί μέχρι 25/11/2005 πλήρης φάκελος στην πολεοδομία και έχει υπογραφεί μέχρι την ημερομηνία αυτή προσύμφωνο και εργολαβικό.


γ) Πρώτη κατοικία.


Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το ΦΜΑ κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.


δ) Παράδοση γηπέδων.


Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση οικοπέδων, αγροτεμαχίων κλπ, καθώς και η παράδοση ιδανικών μεριδίων αυτών.


ε) Αντιπαροχή.


Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στην παράδοση των χιλιοστών του οικοπέδου από τον οικοπεδούχο προς τον κατασκευαστή, ενώ επιβάλλεται ΦΠΑ για τις παραδόσεις κτισμάτων που δίδονται ως αντιπαροχή από τον κατασκευαστή στον οικοπεδούχο. Ως αξία, επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ, λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται στον οικοπεδούχο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου, δηλαδή η αξία της παρεχόμενης εργολαβίας.


34. Επέκταση εφαρμογής χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α.



Από 1.1.2007 υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α.:


- οι υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών,


- οι υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, εκτός των υλικών που υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής αξίας,


- τεχνολογικά βοηθήματα για αναπήρους (ισχύς από 22/12/2006).


35. Τόπος φορολόγησης


α) Υπηρεσίες συναφείς με ακίνητα φορολογούνται στον τόπο που βρίσκεται το ακίνητο



β) Προμήθεια εμπορικού αντιπροσώπου που μεσολαβεί για πωλήσεις στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρίας φορολογείται στη χώρα του λήπτη, εφόσον πρόκειται για λήπτη υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.


γ) Εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως πραγματοποίηση κινηματογραφικής ή τηλεοπτικής ταινίας, φορολογούνται στον τόπο που εκτελούνται υλικά, ανεξάρτητα εάν πραγματοποιούνται από εγκατεστημένο ή μη στον ίδιο τόπο υποκείμενο στο φόρο.


δ) Υπηρεσίες σε ενσώματα αγαθά που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας φορολογούνται στην Ελλάδα εκτός από την περίπτωση που παρέχονται σε υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και τα αγαθά, μετά την παροχή των υπηρεσιών, εξέρχονται της Ελλάδος.


36. Αντιμετώπιση χορηγιών


Καταβολή ποσών ως χορηγία υπάγεται στο Φ.Π.Α. στην περίπτωση που ο λήπτης των ποσών αυτών διαφημίζει με οποιονδήποτε τρόπο το χορηγό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης