Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ2 - 11365/16.12.2008 Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Κ2 - 11365/16.12.2008
Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).


Κ2 - 11365/16.12.2008 Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα     16  -  12 - 2008
Αριθμ. πρωτ. : Κ2  - 11365
 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ   Α & Β΄

Ταχ. Δ/νση       : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας   : 10181
Πληροφορίε: Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ-Β.ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ
Τηλέφωνο        : 2103842970
TELEFAX         : 2103842642

Δημοσιευόμενα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών" παράγραφο 4 του άρθρου 135, όπως ισχύει που ορίζουν ότι επιπρόσθετα της προβλεπόμενης από τις παραγράφους 1και 2 του ως άνω άρθρου δημοσιότητας, οι εφαρμόζουσες, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/20 και την  παράγραφο 4 του άρθρου 22 του ν.3190/55 <<περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης>> όπως   ισχύουν.

 Β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

 Γ. Τις διατάξεις του π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α) περί Συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 Δ. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ. 15/Α/Φ19/19995/8.10.2007 απόφασης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο»  (ΦΕΚ1982/ Β/9-10-2007), αποφασίζουμε:
                                                                 
 Όπως:


1. Τα δημοσιευόμενα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920,  συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι εκείνα που αποτυπώνονται στo Υπόδειγμα 1 για τις εμπορικές, βιομηχανικές και λοιπές ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, στo Υπόδειγμα 2 για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στo Υπόδειγμα 3 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Τα ως άνω στοιχεία και πληροφορίες δημοσιεύονται στις εφημερίδες, αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, ταυτόχρονα με την ανάρτηση στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .
2. Οι Εταιρίες μπορούν να παρεκκλίνουν από το περιεχόμενο των κατωτέρω υποδειγμάτων 1, 2 και 3 εάν, αποδεδειγμένα, οι υιοθετούμενες αποκλίσεις υποβοηθούν τον αναγνώστη στο να κατανοήσει πληρέστερα τα παρατιθέμενα στοιχεία . Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις δεν περιλαμβάνουν τη μη παράθεση των προδιαγραφόμενων στοιχείων, εκτός αν τα παραλειπόμενα (ή συγχωνευόμενα) στοιχεία είναι επουσιώδη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου η παράθεση πρόσθετων στοιχείων είναι αναγκαία για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων ή παραπλανητικών εντυπώσεων, η παράλειψη των πρόσθετων αυτών στοιχείων δεν είναι επιτρεπτή.   

3. Στην περίπτωση που συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα οικονομικά στοιχεία παρατίθενται σε τέσσερις διακριτές στήλες: στις δύο πρώτες παρατίθενται τα ενοποιημένα μεγέθη (της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης) και στις δύο επόμενες τα αντίστοιχα μεγέθη της μητρικής εταιρίας, με σαφή ένδειξη των στηλών που αφορούν τα ενοποιημένα μεγέθη και εκείνων που αφορούν τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας

 4.   Τα δημοσιευόμενα στοιχεία πρέπει να παρατίθενται κατά τρόπο που να τα καθιστά ευκρινή και ευανάγνωστα.

Υπόδειγμα 1                                                                                     

Εμπορικές, βιομηχανικές  και λοιπές ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης

 

 

 

-------[Πλήρης επωνυμία εταιρίας_ΑΕ ή (ΕΠΕ)]-------

[ΑΡ.Μ.Α.Ε.ή ΑΜΕΠΕ]

[Διεύθυνση της έδρας της εταιρίας]

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

από [ημερομηνία έναρξης  χρήσης]έως [ημερομηνία λήξης χρήσης] (i)

 

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (επωνυμία εταιρίας). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.           

ΑρμόδιαΥπηρεσία- Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):                         

[αρμόδια υπηρεσία- νομαρχία ή πρωτοδικείο]

Διεύθυνση διαδικτύου:        

[διεύθυνση διαδικτύου]

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):         

[ονοματεπώνυμο των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών]

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων(ii):

[ημερομηνία] (i) 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

[όνομα]

Ελεγκτική εταιρία:

[επωνυμία]

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:     

(iii)

 

 

 


 

1.1.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -----  € (vii)

 

 

Επεξ/τική Σημείωση

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

 

Χ

Χ

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Αποθέματα

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις από πελάτες

 

Χ

Χ

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

προοριζόμενα για πώληση

 

Χ

Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

ΧΧ

ΧΧ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

 

Χ

Χ

Σύνολο  Καθαρής Θέσης μετόχων (ή εταίρων) εταιρίας (α)

(iv)

ΧΧ

ΧΧ

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

(iv)

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)

 

ΧΧ

ΧΧ

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

 

Χ

Χ

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

 

ΧΧ

ΧΧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)  ποσά εκφρασμένα σε -----   (vii)

 

 

 

Επεξ/τική Σημείωση

 

01.01-31.12.200Χ

 

01.01-31.12.200Χ-1

 

 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Διακοπείσες δραστηριότητες

( ix)

Σύνολο

(ix)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Διακοπείσες δραστηριότητες

(ix )

Σύνολο

(ix)

Κύκλος εργασιών

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μετόχους μειοψηφίας

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

(v)

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –(σε €)

 

 

 

Χ,ΧΧΧΧ

 

 

Χ,ΧΧΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

 

 

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ----- € (vii)

 

 

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης  χρήσεως (01.01.200Χ και 01.01.200Χ-1 αντίστοιχα) (vi)

Χ   

Χ

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και  διακοπείσες δραστηριότητες)

Χ

Χ

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Διανεμηθέντα  μερίσματα

Χ

Χ

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (Παράρτημα Α , ια)

Χ

Χ

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

Χ

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.200Χ και 31.12.200Χ-1 αντίστοιχα) (vi)

ΧΧ

ΧΧ


 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ποσά εκφρασμένα σε ----- € (vii)

1η Εναλλακτική: Άμεση μέθοδος

 

01.01. – 31.12.200Χ

01.01. – 31.12.200Χ-1

Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις

Χ

Χ

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

Χ

Χ

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

Χ

Χ

Τόκοι πληρωθέντες

Χ

Χ

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΧΧ

ΧΧ

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Χ

Χ

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

Χ

Χ

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΧΧ

ΧΧ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Χ

Χ

Εξοφλήσεις δανείων

Χ

Χ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

Χ

Χ

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΧΧ

ΧΧ

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  χρήσης (α)+(β)+(γ)

ΧΧ

ΧΧ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΧΧ

ΧΧ

 

 

 

 

 

2η Εναλλακτική:Έμμεση μέθοδος

 

01.01. – 31.12.200Χ

01.01. – 31.12.200Χ-1

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Χ

Χ

Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

Χ

Χ

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Χ

Χ

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Συναλλαγματικές διαφορές

Χ

Χ

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χ

Χ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Χ

Χ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Χ

Χ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χ

Χ

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Χ

Χ

Καταβεβλημένοι φόροι

Χ

Χ

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΧΧ

ΧΧ

Επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Χ

Χ

Αγορά ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων

Χ

Χ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων  πάγιων στοιχείων

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

Χ

Χ

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΧΧ

ΧΧ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Χ

Χ

Εξοφλήσεις δανείων

Χ

Χ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

Χ

Χ

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΧΧ

ΧΧ

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

ΧΧ

ΧΧ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΧΧ

ΧΧ

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  2                                               

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

 

 

-------[Πλήρης επωνυμία εταιρίας_ΑΕ ή (ΕΠΕ)]-------

[ΑΡ.Μ.Α.Ε. ή ΑΜΕΠΕ]

[Διεύθυνση της έδρας της εταιρίας]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από [ημερομηνία έναρξης  χρήσης]έως [ημερομηνία λήξης χρήσης] (i)

 

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (επωνυμία εταιρίας). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.           

ΑρμόδιαΥπηρεσία- Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):                         

[αρμόδια υπηρεσία νομαρχία ή πρωτοδικείο]

Διεύθυνση διαδικτύου:        

[διεύθυνση διαδικτύου]

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):         

[ονοματεπώνυμο των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών]

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες)(ii):

[ημερομηνία] (i) 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

[όνομα]

Ελεγκτική εταιρία:

[επωνυμία]

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:     

(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ----- € (vii)

 

Επεξ/τική Σημείωση

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων

 

Χ

Χ

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση

 

Χ

Χ

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες (μόνο για τα ενοποιημένα- εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης)

 

Χ

Χ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

 

Χ

Χ

Άυλα  περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Χ

Χ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

 

Χ

Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

ΧΧ

ΧΧ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

 

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)

(iv)

ΧΧ

ΧΧ

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

(iv)

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)

 

ΧΧ

ΧΧ

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα

 

Χ

Χ

Υποχρεώσεις προς πελάτες

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 

Χ

Χ

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

 

Χ

Χ

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

 

ΧΧ

ΧΧ


2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -----  (vii)

 

 

 

 

Επεξ/τική Σημείωση

01.01-31.12.200Χ

01.01-31.12.200Χ-1

 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Διακοπείσες δραστηριότητες

( ix)

Σύνολο

(ix)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Διακοπείσες δραστηριότητες

( ix)

Σύνολο

(ix)

Καθαρά έσοδα από τόκους

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Καθαρά έσοδα από αμοιβές / προμήθειες

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Έσοδα από μερίσματα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές)  από χρηματοοικονομικά στοιχεία

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Λοιπά έσοδα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Προβλέψεις

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Λοιπά έξοδα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρίες

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

 

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μετόχους μειοψηφίας

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

(v)

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)

 

 

 

Χ,ΧΧΧΧ

 

 

Χ,ΧΧΧΧ

 

 


2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) :

 

Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.3 του Υποδείγματος 1.

 

 

2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ----- €  (vii)

 

 

 

01.01-31.12.200Χ

01.01-31.12.200Χ-1

Λειτουργικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Χ

Χ

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΧΧ

ΧΧ

Επενδυτικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Χ

Χ

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΧΧ

ΧΧ

Χρηματοδοτικές ροές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Χ

Χ

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΧΧ

ΧΧ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

ΧΧ

ΧΧ

Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης

ΧΧ

ΧΧ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΧΧ

ΧΧ

 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3                                                               

Ασφαλιστικές Εταιρίες

 

 

 

-------[Πλήρης επωνυμία εταιρίας_ΑΕ ή (ΕΠΕ)]-------

[ΑΡ.Μ.Α.Ε. ή ΑΜΕΠΕ]

[Διεύθυνση της έδρας της εταιρίας]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

από [ημερομηνία έναρξης  χρήσης]έως [ημερομηνία λήξης χρήσης] (i)

 

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (επωνυμία εταιρίας). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.           

Αρμόδια Νομαρχία-Υπηρεσία (ή Πρωτοδικείο):                         

[αρμόδια-υπηρεσία νομαρχία ή πρωτοδικείο]

Διεύθυνση διαδικτύου:        

[διεύθυνση διαδικτύου]

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):         

[ονοματεπώνυμο των μελών του ΔΣ ή των διαχειριστών]

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες)(ii):

[ημερομηνία] (i) 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

[όνομα]

Ελεγκτική εταιρία:

[επωνυμία]

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:     

(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε -----  (vii)

 

 

Επεξ/τική Σημείωση

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε ακίνητα

 

Χ

Χ

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση

 

Χ

Χ

Διακρατούμενες ως τη λήξη επενδύσεις

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες (μόνο για τα ενοποιημένα- εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης)

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις από ασφάλιστρα

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Χ

Χ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

προοριζόμενα για πώληση

 

Χ

Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

ΧΧ

ΧΧ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

 

Χ

Χ

Σύνολο  Καθαρής Θέσης μετόχων (ή εταίρων) εταιρίας (α)

(iv)

ΧΧ

ΧΧ

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

(iv)

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)

 

ΧΧ

ΧΧ

Δανειακές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

 

Χ

ΧΧ

Υποχρεώσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες

 

Χ

ΧΧ

Προβλέψεις / Λοιπές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση

 

Χ

Χ

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

 

ΧΧ

ΧΧ

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών ζωής 

 

Χ

Χ

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών ζημιών

 

Χ

Χ

Μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα

 

Χ

Χ

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις

 

Χ

Χ

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων (ε)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)+(ε)

 

ΧΧ

ΧΧ

 

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ----- €  (vii)

 

 

 

1.01-31.12.200Χ

1.01-31.12.200Χ-1

Επεξ/τική Σημείωση

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Διακοπείσες δραστηριότητες

( ix)

Σύνολο

(ix)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Διακοπείσες δραστηριότητες

(ix )

Σύνολο

(ix)

Ασφαλίσεις Ζωής

Ασφάλιστρα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μείον: Αντασφάλιστρα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μείον: δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα  παραγωγής

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μείον: ασφαλιστικές αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων– Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων  ζωής (α)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Ασφάλιστρα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μείον: Αντασφάλιστρα

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μείον: δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων – Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μείον: Ασφαλιστικές αποζημιώσεις – Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων κατά ζημιών

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων κατά ζημιών (β)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

Λοιπά έσοδα (γ)

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Λειτουργικά έξοδα (δ)

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Λοιπά έξοδα (ε)

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (α)+(β) + (γ)-(δ) -(ε)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

ΧΧ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

 

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρίας

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

Μετόχους μειοψηφίας

(iv)

Χ

Χ

ΧΧ

Χ

Χ

ΧΧ

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά

(σε €)

(v)

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Χ,ΧΧΧΧ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)

 

 

 

Χ,ΧΧΧΧ

 

 

Χ,ΧΧΧΧ

 


3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα):

Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.3 του Υποδείγματος 1.


3.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα):

Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.4 του Υποδείγματος 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  Πρόσθετα  στοιχεία  και  πληροφορίες: (Παρατίθενται  διακριτά  σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση)

α. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι µε θέµατα έµφασης ή εξαίρεσης, παρατίθενται συνοπτικά τα εν λόγω θέματα, καθώς και η συνολική επίπτωση των εξαιρέσεων στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Σε περίπτωση δε, που ο νόμιμος ελεγκτής εκφέρει αρνητική γνώµη ή αρνείται να εκφέρει γνώµη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.

β. Σε περίπτωση μεταβολών όπως, αλλαγή λογιστικών πολιτικών, εκτιμήσεων, διόρθωση λογιστικού λάθους, αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρεται το είδος των μεταβολών και οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων στις οποίες γίνεται λεπτομερής περιγραφή τους και αναφορά των επιπτώσεών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.  Σε περίπτωση που οι παραπάνω μεταβολές επηρεάζουν τις ήδη δηµοσιοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, τότε αναφέρονται οι αλλαγές στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, καθώς και στην καθαρή θέση των µετόχων (εταίρων) της επιχείρησης, για τη συγκρίσιμη ετήσια οικονοµική χρήση.

γ.  ί) Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως ίδρυση, εξαγορά, πώληση, συγχώνευση άλλης εταιρίας  ή  κλάδου,  απόσχιση  κλάδου  και  αναδιάρθρωση  παρατίθενται  οι  βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας πραγµατοποίησής του. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή  συνολικά  σε  ποσοστό  άνω  του 25%,  στον  κύκλο  εργασιών,  ή/και  στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα μειοψηφίας, ή/και στην καθαρή θέση των μετόχων (εταίρων)  της  επιχείρησης,  αναφέρεται  η  επίπτωση  στα  παραπάνω μεγέθη (ποσό  και ποσοστό).
ίί) Σε περίπτωση διακοπής εκµετάλλευσης παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός.
    ίίί) Οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων όπου γίνεται αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων γ ί) και γ ίί).

δ. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης της εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός  και  οι  λόγοι  της  αλλαγής, µε επισήµανση στη µη συγκρισιµότητα των οικονοµικών  στοιχείων  της  τρέχουσας  χρήσης  σε  σχέση µε  την προηγούµενη  χρήση. Επιπλέον, για λόγους συγκρισιμότητας, παρατίθενται  κατ’ ελάχιστο τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσµατα  µετά  από φόρους και δικαιώµατα  μειοψηφίας, καθαρή θέση των μετόχων (εταίρων) της επιχείρησης)  της  τρέχουσας  χρήσης µε  τα  αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου.

ε. Σε περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται  οι  επωνυµίες  των  εταιριών  αυτών,  η  χώρα  της  έδρας  τους, το  ποσοστό συµµετοχής  τους  στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και  η μέθοδος  ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

στ. Η σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων.   

ζ. ί) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που έχουν ή ενδέχεται  να  έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας και του ομίλου.
    ίί) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί, για κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις, εφόσον είναι σημαντική:
- υποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση ζ (ί)
- ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
- λοιπές προβλέψεις. 

η.  Ο αριθµός του απασχολούµενου  προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης.

θ. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της  εταιρίας και του ομίλου στη  λήξη  της  τρέχουσας  χρήσης  που  έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, µε διακριτή  παράθεση  των  συνολικών  αµοιβών  διευθυντικών  στελεχών  και µελών  της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους.

ι. Σε  περίπτωση  που  στην  τρέχουσα  χρήση η εταιρία παύει  να  καταρτίζει ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις,  αναφέρεται  το  γεγονός  και  η  αιτία  που  το προκάλεσε.

ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκαν έσοδα/έξοδα απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, αναφέρονται τα ποσά και η φύση τους.

ιβ. Ο αριθμός και η αξία κτήσης του συνόλου των μετοχών (μεριδίων) της μητρικής που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης.

ιγ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων  της  μητρικής και του ομίλου, από την έναρξη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στην περίπτωση κατάρτισης και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων:

α. H σημείωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω:
1.    Η επωνυµία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε µια από τις εταιρίες ή  κοινοπραξίες  που  περιλαµβάνονται  στις  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό µε το οποίο η μητρική εταιρία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο μετοχικό  τους  κεφάλαιο. 
2.    Η µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε, για κάθε εταιρία ή κοινοπραξία που περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

β. Η επωνυµία των εταιριών ή κοινοπραξιών  που:
1. ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στην προηγούµενη χρήση, µε  σύντοµη  επεξήγηση  του λόγου έναρξης της ενσωµάτωσής τους.
2. δεν  ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην  τρέχουσα χρήση, ενώ είχαν  ενσωµατωθεί  στην  προηγούµενη  χρήση, µε  σύντοµη  επεξήγηση  του  λόγου µη ενσωµάτωσής τους.
3. δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση µε παραποµπή στη σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων, όπου γίνεται λεπτοµερής αναφορά του λόγου µη ενοποίησης.

γ. Σε περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση αναφέρεται η επωνυμία και επεξήγηση του λόγου μεταβολής της μεθόδου.

δ. Σε περίπτωση έναρξης ή παύσης ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ή  µεταβολής   της  µεθόδου   ενσωµάτωσης   εταιριών   ή κοινοπραξιών, που επέφεραν µεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή/και στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της εταιρίας ή/και στην καθαρή θέση των µετόχων (εταίρων) της, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω µεγέθη (ποσό και ποσοστό).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Επεξηγηµατικές σηµειώσεις των προαναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών:

(i) Οι ημερομηνίες παρατίθενται ως εξής: ημέρα (αριθμητικά), μήνας (ολογράφως), έτος (αριθμητικά).

(ii) Η "ημερομηνία έγκρισης" είναι η ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων από τα όργανα διοίκησης της Εταιρίας (ΔΣ ή Διαχειριστές). Η ημερομηνία αυτή είναι, εκ των πραγμάτων, μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της οικονομικής χρήσης.

(iii) Ο "τύπος" της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της υπ. αριθμ. 483 απόφασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (ΦΕΚ 1589 Β΄ / 22.10.2004).
Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω όροι:
1)  Με σύμφωνη γνώμη
2) Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης
3) Γνώμη με εξαιρέσεις
4) Άρνηση γνώμης
5)  Αρνητική γνώμη

(iv)  Μόνο για τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα εν λόγω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά.

(v) Σε περίπτωση ενοποιημένων μεγεθών, αφορούν κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.

(vi) Συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας.

(vii) Τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ, χιλιάδες Ευρώ ή εκατομμύρια Ευρώ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, με γνώμονα την επάρκεια της πληροφόρησης. Ο επιλεγείς τρόπος παράθεσης ακολουθείται με συνέπεια.  Ειδικότερα, τα νομισματικά στοιχεία που αφορούν τα ανά μετοχή κέρδη/(ζημίες) και το προτεινόμενο μέρισμα παρατίθενται σε Ευρώ με τέσσερα δεκαδικά ψηφία.

(viii) Τα κονδύλια των υποδειγμάτων με μηδενικό υπόλοιπο δύναται να παραλείπονται.

(ix) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διακοπείσες δραστηριότητες, οι στήλες «Διακοπείσες δραστηριότητες» και «Σύνολο» παραλείπονται. Σε περίπτωση διακοπεισών δραστηριοτήτων μόνο κατά την προηγούμενη χρήση, τότε στα υποδείγματα δεν εμφανίζονται οι σχετικές στήλες για την τρέχουσα χρήση.


5. Οι υφιστάμενες διατάξεις, που καθορίζουν τα έντυπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης, παραμένουν σε ισχύ.

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρήσεις που λήγουν μετα την 30-12-2008.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθ. 6511/172/10-1-2006  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 237/23.2.2006).

7.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                         Ο                                                                        Ο
                  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ             ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ     ΦΩΛΙΑΣ                                 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης