Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1143/29.5.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2892/2001«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46Α/9.3.2001)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1143/29.5.2001
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2892/2001«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46Α/9.3.2001)


ΠΟΛ.1143/29.5.2001 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2892/2001«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1143
ΕΤΟΣ: 2001
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2892/2001«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46Α'/9.3.2001)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 6 έως 14, 16 και 24 έως 26 του άρθρου 5 του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α'/9.3.2001) "Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις", οι οποίες αναφέρονται σε θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 5

Αλλες διατάξεις


1. Με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31.12.2001, οπότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για ένα (1) έτος από τη λήξη τους.

Η παράταση αυτή των προθεσμιών παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, μεταβιβάσεων ακινήτων, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).2. Με την παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαταστάθηκε η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες με σχέση μίσθωσης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, ο εργοδότης από τον οποίο εισπράττουν αυτοί οι καθηγητές τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα ενεργεί παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και οι υπόλοιποι εργοδότες θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%, αντί 20% που ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 19 του Ν.2892/2001, ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 9.3.2001.3. Με την παρ. 6 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαταστάθηκαν τα τέσσερα πρώτα εδάφια της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι τα ποσοστά έκπτωσης 10% για αποσβέσεις και 15% για τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις αυτές (ασφάλιστρα κ.λπ.), εφαρμόζονται πλέον και προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα από οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως νοσοκομεία.

Περαιτέρω, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι για οικοδομές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως διατηρητέες, ανεξάρτητα από τη χρήση τους (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα κ.λπ.), το ποσοστό έκπτωσης δαπανών για ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης, καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, αυξάνεται σε 30%. Συνεπώς, αν έχουμε οικοδομή η οποία χρησιμοποιείται ως κατάστημα, από το ακαθάριστο εισόδημα θα αφαιρεθεί ποσοστό 5% για αποσβέσεις και ποσοστό 30% για τις άλλες δαπάνες (έξοδα επισκευής και συντήρησης κ.λπ.).

Τέλος, αν οι δαπάνες για κάποια οικοδομή από αυτές που αναφέρονται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2238/1994, ανεξάρτητα δηλαδή από το ποσοστό έκπτωσης που αναγνωρίζεται, αφορούν κοινόχρηστους χώρους αυτού του ακινήτου, αυτές οι δαπάνες επιμερίζονται ανάλογα στους συνιδιοκτήτες του.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 19 του Ν.2892/2001, ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 9.3.2001 και μετά.

4. Με την παρ. 7 του κοινοποιούμενου άρθρου προστέθηκε νέο εδάφιο μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, όταν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, εκτός από την έκπτωση 2,5% που προβλέπεται από τις διατάξεις που ήδη ισχύουν, χορηγείται και επιπλέον έκπτωση ποσοστού 2,5% λόγω της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης. Η έκπτωση αυτή χορηγείται ανεξάρτητα αν ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ ή με δόσεις και ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.

Συνεπώς, η επιπλέον αυτή έκπτωση χορηγείται και όταν το ποσό της οφειλής είναι μέχρι 30.000 δρχ., καθώς και όταν ο φόρος βεβαιωθεί το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά.

Το ποσό αυτής της ειδικής έκπτωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 25.000 δρχ.

5. Με την παρ. 8 του κοινοποιούμενου άρθρου προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 61 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, σχετικά με τους λόγους και τη διαδικασία ανάκλησης της δήλωσης που υποβλήθηκε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, ισχύουν ανάλογα και για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Η υποβολή όμως δήλωσης με επιφύλαξη ή ανακλητικής δήλωσης, γίνεται μόνο χειρόγραφα.

6. Με την παρ. 9 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η ευχέρεια στους φορολογούμενους να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μέσα στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τις δηλώσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

7. Με την παρ. 10 του κοινοποιούμενου άρθρου στην παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 μετά το εδάφιο που ακολουθεί την περ. ε' προστέθηκε νέο εδάφιο.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, λήγει με την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης, από τη λήξη της προθεσμίας, ημέρας. Για παράδειγμα, αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου είναι η 3.5.2001, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της 4.5.2001.

8. Με την παρ. 11 του κοινοποιούμενου άρθρου προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παράγουν τα ίδια έννομα αποτελέσματα με τις υπόλοιπες δηλώσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά.

9. Με την παρ. 12 του κοινοποιούμενου άρθρου προστέθηκε εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994, με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης του φόρου από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφόσον ο υπόχρεος δεν υποβάλλει τα οικεία δικαιολογητικά μέχρι το τέλος Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.

10. Με την παρ. 13 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 7 έως και 12 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του οικονομικού έτους 2001, για τα εισοδήματα ή τις δαπάνες της χρήσης 2000 και μετά.

11. Με την παρ. 14 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις στην ειδική φορολογική μεταχείριση που προβλεπόταν μέχρι τώρα για τις αμοιβές των ιατρών από ενεργείς εφημερίες, εντάσσονται και οι μικτές εφημερίες (πράγμα που είχε ήδη γίνει δεκτό διοικητικά με τις υπ' αριθ. 1078750/1262/Α0012/ΠΟΛ.1176/23.8.1999 και 1067833/1406/Α0012/ΠΟΛ.1217/28.7.2000 διαταγές μας), καθώς και οι εφημερίες ετοιμότητας.

Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α') και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΙΚΑ που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200/Α'), στο εισόδημα που αποκτούν μηνιαίως από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, μικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας, για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά στις δύο (2) ημέρες από την κάθε κατηγορία εφημερίας (ενεργής, μικτής και ετοιμότητας), δηλαδή για τις δύο (2) από το σύνολο των ενεργών εφημεριών, τις δύο (2) από το σύνολο των μικτών εφημεριών και τις δύο (2) από το σύνολο των εφημεριών ετοιμότητας, κατά μήνα, όταν αυτές συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις άλλες αποδοχές των δικαιούχων, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, ενώ όταν εντέλλονται (εκκαθαρίζονται) με χωριστή κατάσταση από τις λοιπές αποδοχές των δικαιούχων, παρακρατείται φόρος με βάση το συντελεστή της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994.

Για το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού, μικτής και ετοιμότητας εφημεριών του μήνα, δηλαδή για τις πέραν των δύο (2) ενεργών εφημεριών, τις πέραν των δύο (2) μικτών εφημεριών και τις πέραν των δύο (2) εφημεριών ετοιμότητας, κατά μήνα, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φορολογούμενος όμως γι' αυτές τις πέραν των δύο (2) από κάθε κατηγορία εφημερίες, έχει δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί αντί της αυτοτελούς φορολόγησης με 20% και εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 19 του Ν.2892/2001, ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή για αμοιβές που καταβάλλονται από 9.3.2001 και μετά.

12. Με την παρ. 24 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994.

Με τις νέες διατάξεις συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.2874/2000, όσον αφορά την έκπτωση της δαπάνης για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

Με τις νέες αυτές διατάξεις, πέραν των όσων έχουν διευκρινισθεί με την υπ' αριθ. 1020641/10123/Β0012/ΠΟΛ.1048/27.2.2001 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 του Ν.2874/2000, ορίζεται ότι δικαίωμα τέτοιας έκπτωσης, με το ίδιο ποσοστό και ανώτατο όριο, έχουν και όσοι έχουν αγοράσει μερίδια μετοχικά και μικτά αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

Στην περίπτωση όμως αυτή, το ποσό αυτής της δαπάνης, κατά το χρόνο που θα αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου [δηλαδή μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την αγορά τους], παράλληλα θα αφαιρεθεί και από το ποσό των ασφαλίστρων ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων, καθώς και ασθένειας, που έχει καταβάλει ο φορολογούμενος κατά το ίδιο έτος.

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου, σύμφωνα με την παρ. 25 του κοινοποιούμενου άρθρου, ισχύουν για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που αποκτώνται από 1.1.2001 και μετά, καθώς και αυτά που αποκτήθηκαν μέχρι τις 31.12.2000, εφόσον δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από τις 31.12.2000 και μετά.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρθηκε και στην υπ' αριθ. 1020641/10123/Β0012/ΠΟΛ.1048/27.2.2001 διαταγή μας, με την οποία ερμηνεύτηκαν διατάξεις του Ν.2874/2000, τα ποσά που καταβλήθηκαν για αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέχρι 31.12.2000 και εξακολουθούσαν να τα έχουν οι φορολογούμενοι στην κατοχή τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να γραφτούν στους Κωδ. 995-996 του Πίνακα 11 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2001.

13. Με την παρ. 26 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η προσαύξηση κατά ποσοστό 25% του καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994, για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, δεν εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1999 μέχρι και 31.12.2000.

Υπενθυμίζεται ότι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από αυτούς τους εκμεταλλευτές από 1.1.1999 μέχρι και 31.12.1999, είχε ήδη ανασταλεί η πιο πάνω προσαύξηση με την υπ' αριθ. 1010043/211/Α0012/ΠΟΛ.1030/31.1.2000 διαταγή μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2753/1999.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης