ΠΟΛ.1293/31.12.2002

Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α κατηγορίας και επιλέγουν το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου με περιοδικές προκαταβολές.

31 Δεκ 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1103626/6953/717/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.:1293

ΘΕΜΑ: Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας και επιλέγουν το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου με περιοδικές προκαταβολές.

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/A.), όπως ισχύουν:

α) της παρ. 9 του άρθρου 38,

β) της παρ. 4 του άρθρου 54,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Την υπ. αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β.) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ.

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι για το σύνολο της δραστηριότητάς τους τηρούν αποκλειστικά βιβλία Α. κατηγορίας του ΚΒΣ και δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχουν τη δυνατότητα επιλογής ειδικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου με περιοδικές προκαταβολές.

2. Η επιλογή υπαγωγής ή διαγραφής δηλώνεται με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ εντός του μηνός Ιανουαρίου. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής της διαδικασίας γίνεται δεκτό ότι, η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από τους υπόχρεους μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2003.

Οι υποκείμενοι στο φόρο που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα επιλογής υποχρεούνται να παραμείνουν στο καθεστώς αυτό τουλάχιστον για μία τριετία.

3. Οι υπόχρεοι στο φόρο που επιλέγουν να υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς δεν υποχρεούνται να συντάσσουν και να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά αποδίδουν το φόρο με τέσσερις (4) περιοδικές προκαταβολές. Το συνολικό ποσό του φόρου που αποδίδεται με τις προκαταβολές αυτές ισούται με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο προσαυξημένο κατά 10%.

Για κάθε νέα διαχειριστική περίοδο η προσαύξηση του φόρου κατά 10% υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ, όπως αυτό προκύπτει με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εκκαθαριστικής δήλωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Η έκπτωση του ΦΠΑ των δαπανών μιας διαχειριστικής περιόδου διενεργείται με την εκκαθαριστική δήλωση και όχι με τις περιοδικές προκαταβολές.

Άρθρο 2

Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου γίνεται με την υποβολή του εντύπου «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡ. 9, Ν.2859/2000)», όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα κατά το χρονικό διάστημα από 5 μέχρι 18 του μηνός Απριλίου κάθε έτους της τριετίας της υποχρεωτικής παραμονής στο ειδικό καθεστώς. Με την υποβολή του σημειώματος αυτού καταβάλλεται ταυτόχρονα η πρώτη περιοδική προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 1/4 του ποσού, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Τα υπόλοιπα 3/4 του ποσού αυτού βεβαιώνονται από τη ΔΟΥ και καταβάλλονται με ισόποσες περιοδικές προκαταβολές εντός των μηνών Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου και στις ημερομηνίες από 5 έως 18 των μηνών αυτών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Σημειώματος, οι περιοδικές προκαταβολές που έχουν λήξει, καταβάλλονται με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

(ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡ. 9, Ν.2859/2000)


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ........
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ........... Αυξ. αριθμός ........
ΟΝΟΜΑ.......ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ..

Τρόπος καταβολής ΦΠΑ από υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α. κατηγορίας και επιλέγουν το ειδικό καθεστώς απόδοσης του φόρου με περιοδικές προκαταβολές 1103626/6953/717/Β0014/ΠΟΛ.1293/31.12.2002

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/A.), όπως ισχύουν:

α) της παρ. 9 του άρθρου 38,

β) της παρ. 4 του άρθρου 54,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Την υπ. αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β.) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας καταβολής του ΦΠΑ.

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι για το σύνολο της δραστηριότητάς τους τηρούν αποκλειστικά βιβλία Α. κατηγορίας του ΚΒΣ και δεν διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, έχουν τη δυνατότητα επιλογής ειδικού καθεστώτος απόδοσης του φόρου με περιοδικές προκαταβολές.

2. Η επιλογή υπαγωγής ή διαγραφής δηλώνεται με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ εντός του μηνός Ιανουαρίου. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής της διαδικασίας γίνεται δεκτό ότι, η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί από τους υπόχρεους μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2003.

Οι υποκείμενοι στο φόρο που ασκούν το παραπάνω δικαίωμα επιλογής υποχρεούνται να παραμείνουν στο καθεστώς αυτό τουλάχιστον για μία τριετία.

3. Οι υπόχρεοι στο φόρο που επιλέγουν να υπαχθούν στο ανωτέρω καθεστώς δεν υποχρεούνται να συντάσσουν και να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά αποδίδουν το φόρο με τέσσερις (4) περιοδικές προκαταβολές. Το συνολικό ποσό του φόρου που αποδίδεται με τις προκαταβολές αυτές ισούται με το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο προσαυξημένο κατά 10%.

Για κάθε νέα διαχειριστική περίοδο η προσαύξηση του φόρου κατά 10% υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ, όπως αυτό προκύπτει με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εκκαθαριστικής δήλωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Η έκπτωση του ΦΠΑ των δαπανών μιας διαχειριστικής περιόδου διενεργείται με την εκκαθαριστική δήλωση και όχι με τις περιοδικές προκαταβολές.

Άρθρο 2

Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρου γίνεται με την υποβολή του εντύπου «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ (ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡ. 9, Ν.2859/2000)», όπως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Το σημείωμα αυτό υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα κατά το χρονικό διάστημα από 5 μέχρι 18 του μηνός Απριλίου κάθε έτους της τριετίας της υποχρεωτικής παραμονής στο ειδικό καθεστώς. Με την υποβολή του σημειώματος αυτού καταβάλλεται ταυτόχρονα η πρώτη περιοδική προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 1/4 του ποσού, όπως αυτό προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Τα υπόλοιπα 3/4 του ποσού αυτού βεβαιώνονται από τη ΔΟΥ και καταβάλλονται με ισόποσες περιοδικές προκαταβολές εντός των μηνών Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουαρίου και στις ημερομηνίες από 5 έως 18 των μηνών αυτών.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Σημειώματος, οι περιοδικές προκαταβολές που έχουν λήξει, καταβάλλονται με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

(ΑΡΘΡΟ 38, ΠΑΡΑΓΡ. 9, Ν.2859/2000)


ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ........
ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ........... Αυξ. αριθμός ........
ΟΝΟΜΑ.......ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ....... Ημερ.υποβολής ........
Α.Φ.Μ. ........

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣΑΡΧΙΚΗΤΡΟΠ/ΚΗ
Ποσό που καταβλήθηκε
από 1.1.2.... έως 31.12.2..

Προσαύξηση 10%

Συνολικό ποσό Φ.Π.Α.

για καταβολή

Πρόσθετος φόρος
εκπρόθεσμης υποβολής

Καταβολή 1ης περιοδικής
προκαταβολής (1/4 του ποσού)

Ο ΔΗΛΩΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝΟ ΤΑΜΙΑΣ

.... Ημερ.υποβολής ........
Α.Φ.Μ. ........

ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣΑΡΧΙΚΗΤΡΟΠ/ΚΗ
Ποσό που καταβλήθηκε
από 1.1.2.... έως 31.12.2..

Προσαύξηση 10%

Συνολικό ποσό Φ.Π.Α.

για καταβολή

Πρόσθετος φόρος
εκπρόθεσμης υποβολής

Καταβολή 1ης περιοδικής
προκαταβολής (1/4 του ποσού)

Ο ΔΗΛΩΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝΟ ΤΑΜΙΑΣ

Taxheaven.gr