Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1172/18.12.2008 Eκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1172/18.12.2008
Eκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα


ΠΟΛ.1172/18.12.2008 Eκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα,  18 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 1127237/8334/1124/E0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ Τμήμα Ε
14η Δ/νση (ΦΠΑ)  
 ΤΜΗΜΑ  Ε΄ «Σχέσεων με την Ε.Ε  & Νομ.  Προσαρμογής»

Ταχ. Δ/νση     :   Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ.      :   106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :    Δρ Θ. Λαζαρέτου
                           Σπ. Καλλιμάνης
Τηλέφωνο      :    210 - 36 45 869
FAX                :    210 - 36 17 577
E-mail             :    [email protected]       


ΠΟΛ: 1172


ΘΕΜΑ:     Eκτέλεση  του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS  κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα

Με την παρούσα εγκύκλιο ορίζονται διαδικασίες για την εκτέλεση του  Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα.

1.Εκτέλεση του προγράμματος FISCALIS

Για την εκτέλεση του προγράμματος FISCALIS (απόφαση 1482/2007/ΕΚ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της Ε.Ε) αρμόδιο είναι το ΕΆ  Τμήμα της 14η Διεύθυνσης ΦΠΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Το ίδιο τμήμα είναι αρμόδιο για την  παρακολούθηση της  αποτελεσματικής και ορθής εφαρμογής του προγράμματος, καθώς επίσης και για την εκπροσώπηση της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται το πρόγραμμα FISCALIS.


2.Οικονομική εκτέλεση του προγράμματος

Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος εκτελείται από την 5η Διεύθυνση Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη  τον οικονομικό οδηγό FISCALIS, όπως αυτός συντάσσεται και αναθεωρείται κάθε φορά από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η ροή της κοινοτικής χρηματοδότησης και η διαδικασία είσπραξης εκτελείται  σύμφωνα  με την με αριθμ. 1051788/2954/351/Ε0014/ 7.5.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Συντονιστής του προγράμματος

Εθνικός συντονιστής του προγράμματος είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος του Ε΄ Τμήματος της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ. Συντονιστές αρμόδιοι για τους επιμέρους τομείς δράσεων του προγράμματος  (π.χ. πολυμερείς έλεγχοι, εκπαιδευτικά θέματα , κ.λ.π.) ορίζονται υπάλληλοι του κλάδου εφοριακών με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων μετά από εισήγηση της καθΆ ύλην αρμόδιας διεύθυνσης.

4. Συμμετοχή  υπαλλήλων στις δράσεις του προγράμματος

Στις δράσεις του προγράμματος FISCALIS συμμετέχουν υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας και η ενασχόληση με το αντικείμενο της δράσης.

Είναι δυνατόν να συμμετάσχουν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες σε φορολογικά θέματα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης του προγράμματος.
Ο υπάλληλος που συμμετέχει υποβάλλει σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων προς έγκριση. Η διαδικασία προετοιμασίας για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην εκάστοτε δράση εκτελείται από το ΕΆ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ, τηρούμενης της κείμενης νομοθεσίας για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Ειδικότερα στις επισκέψεις εργασίας, που οργανώνονται στα πλαίσια των γενικών ανταλλαγών του προγράμματος FISCALIS, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιούν μια μόνο συμμετοχή κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2008-2013. Κατ΄ εξαίρεση  είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερες φορές, όταν η συγκεκριμένη δράση το απαιτεί.

Η συμμετοχή των υπαλλήλων στις επισκέψεις εργασίας οργανώνεται από το ΕΆ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη:

1.    Στην αρχή κάθε έτους συντάσσεται σχετική ενημερωτική εγκύκλιος που κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επίσκεψη εργασίας, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εμπρόθεσμα τα σχετικά δικαιολογητικά (όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο).

2.    Το Ε΄ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ επεξεργάζεται τις αιτήσεις που έχει λάβει και συντάσσει πίνακα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε αιτούντα τη συμμετοχή υπάλληλο: i) ονοματεπώνυμο, ii) υπηρεσία στην οποία υπηρετεί, iii) αντικείμενο της επίσκεψης εργασίας, iv) ξένες γλώσσες, v) κλάδος, βαθμός, vi) έτος πρόσληψης, vii) προηγούμενη συμμετοχή σε επίσκεψη εργασίας. Ο πίνακας αυτός  μαζί με τις αιτήσεις  των αιτούντων υπαλλήλων διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, οποίος με απόφασή του προβαίνει, κάθε φορά, στην επιλογή των υπαλλήλων που  συμμετέχουν στο τρέχον έτος.

3.    Το τμήμα ΕΆ της 14ης Δ/νσης ΦΠΑ μεριμνά για την αποστολή των αιτήσεων στις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα FISCALIS φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη χωρών καθώς και για την οργάνωση των αποστολών.

Ομοίως, το τμήμα ΕΆ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ μεριμνά για την οργάνωση και πραγματοποίηση της επίσκεψης εργασίας που υλοποιείται στην Ελλάδα και στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι των φορολογικών διοικήσεων των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη χωρών.

5. Υποχρεώσεις των υπαλλήλων που συμμετέχουν

Ι. Ως προς τα έξοδα μετάβασης και διαμονής:


1.    Οι συμμετέχοντες στις δράσεις του προγράμματος FISCALIS υπάλληλοι λαμβάνουν για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ) ή Τακτικό Ένταλμα Πληρωμής (ΤΕ), για το οποίο είναι υπόλογοι.

2.    Οι εν λόγω υπάλληλοι  προβαίνουν σε απόδοση λογαριασμού εξόδων για την τακτοποίηση των ως άνω αναφερόμενων Χρηματικών Ενταλμάτων

3.    Η απόδοση αυτή γίνεται προς τη 5η  Δ/νση Οικονομικού του Υπουργείου, εντός 15 ημερών από την
επιστροφή και περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: i) Κατάσταση δαπάνης, ii)Τα πρωτότυπα των εισιτηρίων (αεροπορικά, σιδηροδρομικά, λεωφορείων, κατά περίπτωση) & κάρτες επιβίβασης (boarding pass), iii) Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και πληρωμής των ανωτέρω εισιτηρίων, iv) Τιμολόγιο ξενοδοχείου (χωρίς την αναγραφή εξόδων για πρωινό), v) Ημερολόγιο κίνησης, vi) Διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Τα δικαιολογητικά με στοιχ. i) , v) , και vi) υποβάλλονται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που εκδίδει το Τμήμα ΕΆ της 14ης Διεύθυνση ΦΠΑ.

4.    Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά,  δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση του Εντάλματος Προπληρωμής και οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα κληθούν να καταβάλλουν το σχετικό ποσό στο Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι, το ποσό που χορηγείται για τα έξοδα διαμονής καλύπτει μόνο την τιμή του δωματίου και όχι την τιμή του πρωινού, το οποίο καλύπτεται από το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό στο τιμολόγιο του ξενοδοχείου θα πρέπει να αναφέρονται διακεκριμένα το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή δωματίου και του πρωινού ή άλλων ενδεχομένως χρεώσεων. Για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης, κατά συνέπεια και του πρωινού, δεν απαιτείται προσκόμιση απόδειξης.

5.    Σε κάθε περίπτωση πραγματοποίησης εξόδων πέραν των προϋπολογισθέντων,  οι συμμετέχοντες  υπάλληλοι επικοινωνούν με το ΕΆ Τμήμα της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ προκειμένου να διευκρινιστεί αν  τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στην απόδοση λογαριασμού και αν καλύπτονται εκ των υστέρων.


ΙΙ. Ως προς την έκθεση πεπραγμένων:

1.    Ο κάθε συμμετέχων σε δράση του προγράμματος FISCALIS υπάλληλος, εντός 15 ημερών από την επιστροφή του στην Ελλάδα συντάσσει έκθεση πεπραγμένων -σύμφωνα με το σχέδιο που του έχει κοινοποιήσει το τμήμα Ε της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ- και το αποστέλλει στους αποδέκτες  που αναφέρονται στην απόφαση μετακίνησης για το εξωτερικό.
2.    Στην έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση του προγράμματος FISCALIS, καθώς και οι επισημάνσεις ή ενδεχόμενες προτάσεις, που ο συμμετέχων υπάλληλος κρίνει ωφέλιμες για την ελληνική φορολογική διοίκηση.  Η έκθεση υποβάλλεται σε δακτυλογραφημένη μορφή, δεν ξεπερνά τις 10 σελίδες και στο μέτρο που είναι δυνατό υποβάλλεται και ηλεκτρονικά (με  e-mail) στο τμήμα ΕΆ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ. Τέλος, επισυνάπτονται στην έκθεση πεπραγμένων όλα τα βιβλία, έντυπα και κάθε άλλο υλικό φορολογικού περιεχομένου το οποίο χορηγείται από την φιλοξενούσα Διοίκηση στον συμμετέχοντα υπάλληλο.

4. Αξιολόγηση του προγράμματος FISCALIS

Οι εκθέσεις πεπραγμένων χρησιμοποιούνται από το τμήμα ΕΆ της 14ης Διεύθυνσης ΦΠΑ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος FISCALIS, σχετικά με την επίτευξη των στόχων που αυτό επιδιώκει.

Ο Γενικός Γραμματέας
Νικ. Ανδριανόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
A.A ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης