Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Σύσταση - Ιδρυση Α.Ε.

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρθρα
Σύσταση - Ιδρυση Α.Ε.


Αρθρα Σύσταση - Ιδρυση Α.Ε.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Προϋποθέσεις Ίδρυσης


Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο.(Αρθρο 1 του νόμου 2190/1920)


Τα ιδρυτικά/ό μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1329/1983). Συμμετοχή ανηλίκου στην ίδρυση ανώνυμης εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.


Κατώτερο όριο γενικώς για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας είναι τα 60.000 €. (άρθρο 8, παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ.1 του Ν.2579/98), ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου. Π.χ. οι προερχόμενες από συγχώνευση ή μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του Ν. 2166/1993 ανώνυμες εταιρείες πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου 300.000 €. Σύμφωνα με το Ν.2842/2000, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση Α.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα 60.000 €.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:
1. Το μεγάλο σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της
2. Η διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται σε έγγραφα, τις μετοχές
3. Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της
4. Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών)
5. Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων
6. Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία
7. Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαδικασία σύστασης Α.Ε.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της συστάσεως της εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν στις σχέσεις των μετόχων, στη διοίκηση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του K.N. 2190/1920 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 409/1986 και με το άρθρο 4 του 3604/2007) το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις:

α. Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.
β. Για την έδρα της εταιρείας.
γ. Για τη διάρκειά της.
δ. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
ε. Για το είδος των μετοχών, καθώς και για τον αριθμό, την ονομαστική αξία και την έκδοση τους.
στ. Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων.
ζ. Για τη μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, η ανωνύμων σε ονομαστικές.
η. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
θ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γενικών συνελεύσεων.
ι. Για τους ελεγκτές.
ια. Για τα δικαιώματα των μετόχων.
ιβ. Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.
ιγ. Για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν αναφέρονται στα παραπάνω, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου περι ανωνύμων , εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης:
α. Τα ατομικά στοιχεία των νομικών ή φυσικών προσώπων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό.
β. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.

Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, και εφόσον έχει επιλεγεί  σκοπός και ο τύπο της, είναι σκόπιμο να γίνει επίσκεψη στο οικείο επιμελητήριο για  την προέγγριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. (άρθρο 5α, Κ.Ν.1089/1980).

Για την επιλογή της επωνυμίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του K.N. 2190/1920 (όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 3 του Ν.2339/1995), η Ανώνυμη Εταιρεία παίρνει την επωνυμία της από το είδος της επιχείρησης που ασκεί.

- Στην επωνυμία μπορεί ακόμα, να περιέχεται και το ονοματεπώνυμο κάποιου από τους ιδρυτές ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυμία κάποιας εμπορικής εταιρείας.
- Πάντως στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».
- Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείμενα, η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά.
- Αν ο σκοπός της εταιρείας διευρυνθεί, δεν συνεπάγεται αναγκαία ότι πρέπει να μεταβληθεί και η εταιρική επωνυμία με την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές.
- Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
- Ειδικά για τραπεζική Α.Ε. ο νόμος (άρθρο 10 παρ.2 Ν.5076/1931) προβλέπει ότι η επωνυμία αυτής πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.


Κατά την επίσκεψή στο Επιμελητήριο, πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο .(Περίπου 30,00 ευρώ)
Οι τιμές επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2,4%


Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός, θα δοθεί βεβαίωση, ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει για 2 μήνες.

Στην περίπτωση όπου η επωνυμία που έχει επιλεγεί έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου, θα πρέπει να γίνει επιλογή νέας επωνυμίας και φυσικά προσαρμογή του καταστατικού.
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
 

Στη συνέχεια, και πριν την  υπογραφή του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβληθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην υπογραφή του καταστατικού.

Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας είναι υποχρεωτική από το νόμο (άρθρο 42, Ν.Δ.3026/1954).

Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης για την αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται από το άρθρο 161 παρ. 1 του Ν.Δ. 3026/1954, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 2915/2001. [βλέπε παράρτημα]
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
 

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου
Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομίσθούν τα ακόλουθα :

α) Σχέδιο Καταστατικού,
β) Πλήρη στοιχεία μελών - τα ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές τους
γ) Το γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο.
δ) Η προέγκριση από το επιμελητήριο (βάση του νόμου 1089/1980 )

Στην περίπτωση όπου κάποιος/οι από τους ιδρυτές της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες, πρέπει να προσκομίσθούν και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας και το δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο καταστατικού. Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που βάσει καταστατικών διατάξεων, μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό.

Το ύψος της αμοιβής του συμβολαιογράφου ορίζεται από (Εγκύκλιο ΔΣ Νο 12 Αρ. Πρ 796 και Αριθ. 40330/5.5.2005 ) [βλέπε παράρτημα]
 

Τι παίρνουμε  από τον συμβολαιογράφο

6 αντίγραφα καταστατικού

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) θα κατατεθεί ποσό ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Κεντρικό Κατάστημα Αθήνας Νο 040/546191-03. (Απόφαση ΥΑ 2279/2000/1411 ) [βλέπε παράρτημα]

"296/2001 ΓΝΜΔ ΝΣΚ (308898) Το επιβληθέν με το άρθρο 1 παρ.8 του Ν 2837/2000 ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ν 703/77) σε ποσοστό 0,001 εις βάρος του ιδρυτικού ή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας, δεν καταλαμβάνει και δεν επιβαρύνει τις ανώνυμες εταιρίες που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση, δυνάμει αναπτυξιακών νόμων (ΝΔ 1297/1972 και 2166/1993) ή τις δυνάμει των ειδικών διατάξεων του Ν 2229/1994 κοινωφελούς χαρακτήρα ανώνυμες εταιρίες, λόγω της ρητής δια νόμου απαλλαγής των από κάθε φόρο, εισφορά κλπ χάριν της εθνικής οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, η επιβάρυνση αυτή καταλαμβάνει κάθε μορφή αύξησης κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και όχι μόνο της δια μετρητών χρημάτων αυξήσεως, αφού ο νόμος δεν διακρίνει"
 

Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου
 

Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση στην  αρμόδια αρχή το καταστατικό της εταιρείας για την έγκριση της σύστασής της. Η αρμόδια αρχή είναι:
 

--Η Νομαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας για όλες περιπτώσεις εκτός από αυτές που διαφαίνονται στην επόμενη παράγραφο.
--Η Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εάν η ανώνυμη ανήκει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Πιστωτικά Ιδρύματα και Υποκαταστήματα Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος ή Τρίτη Χώρα (άρθρο 51 και 78 του K.N.2190/1920 σε συνδυασμό με τον ν.2076/1992)
 2. Ανώνυμες εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
 3. Ανώνυμες εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ν.1969/1991)
 4. Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες (Α.Χ.Ε.) και Ανώνυμες Χρηματιστηριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΧΕΠΕΥ) (Ν.1806/1988)
 5. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στ. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Ποδοσφαιρικές Α.Ε. και Καλαθοσφαιρικές Α.Ε.) (Ν.1958/1991)
 6. Ανώνυμες Εταιρείες που σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εποπτεύονται από τη Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως και είναι οι εξής:
 • Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
 • Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.
 • Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.
 • Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
 • Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία
 • Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία
 • Ελληνικό Φεστιβάλ Ανώνυμος Εταιρεία
 • Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία


(Οι προαναφερόμενες εταιρείες, καθώς επίσης και τα Ανταλλακτήρια (Ν.2515/1997), οι Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2076/1992, Π.Δ.2258/1993, ΤΒ196/1993), οι Εταιρείες Εξαγωγών (Ν.1731/1987), οι Εταιρείες Αποθετηρίων τίτλων (Ν.1892/1996) και οι Ασφαλιστικές Εταιρείες (Ν.2496/1997, Ν.Δ.400/1970) διέπονται από διαφορετικό καθεστώς, για το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροφορηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες)


Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή υποχρεούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και το καταστατικό της, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί με δημόσιο έγγραφο και έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις.


Στην αρμόδια αρχή πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα:

 1. Δύο αντίγραφα του καταστατικού, το ένα θεωρημένο από το οικείο επιμελητήριο για την επωνυμία
 2. Παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας για την πληρωμή του τέλους Ανταγωνισμού
 3. Σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας εις τριπλούν (δεν είναι υποχρεωτικό)
 4. Αίτηση
 5. Γραμμάτιο είσπραξης τέλους υπέρ επιτροπής ανταγωνισμού
 6. Δισκέτα με το σχέδιο καταστατικού (Δεν είναι υποχρεωτικό αλλά βοηθάει )

Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου (Για εταιρείες με Μετοχικό καφάλαιο έως 3.000.000 ευρώ)


Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας της σύστασης της εταιρείας, (Αρθρο 4 νόμου 2190/1920). Στις περιπτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Εξαιρούνται οι εταιρείες της παραγράφου 8 του 'Αρθρου 7β του νόμου 2190/1920 (Τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του Ν.Δ. 608/1970 "περί εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων" (ΦΕΚ Α 170/1970) και ανώνυμες εταιρείες που έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

Στη συνέχεια, η εταιρεία καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ)

Η αρμόδια αρχή (Νομαρχία )  παραδίδει 4 ανακοινώσεις για την σύσταση της εταιρίας.

Η μία παραμένει στο αρχείο της εταιρίας και οι ακόλουθες 3 δίδονται στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. για την θεώρηση καταβολής των σχετικών επιβαρύνσεων ΦΣΚ και Παραβόλου δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. και ΤΑΠΕΤ.

Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου (Για εταιρείες με Μετοχικό καφάλαιο μεγαλύτερο των  3.000.000 ευρώ)

Σε περίπτωση που η ανώνυμη εταιρία εμπίπτει στον έλεγχο της αρμόδιας αρχης σύμφωνα με τα ανωτέρω τότε κατά την εξέταση του καταστατικού, είναι πιθανόν ότι θα σας ζητηθούν ορισμένες τροποποιήσεις από την αρμόδια αρχή. Σε αυτή την περίπτωση, οι τροποποιήσεις γίνονται από το συμβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι από τους ιδρυτές της εταιρείας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρχική συμβολαιογραφική πράξη. Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, θα πρέπει πρώτα να ξαναπεράσετε από το οικείο επιμελητήριο για έλεγχο της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και στη συνέχεια να γίνει η τροποποιητική πράξη από το συμβολαιογράφο.

Η τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα πρέπει να προσκομίσθεί στην αρμόδια αρχή.
Στη συνέχεια, εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η σύσταση της εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ)
Η απόφαση αυτή μπορεί να βγεί την επόμενη Ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 

Η αρμόδια αρχή (Νομαρχία )  παραδίδει 4 ανακοινώσεις για την σύσταση της εταιρίας.

Η μία παραμένει στο αρχείο της εταιρίας και οι ακόλουθες 3 δίδονται στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. για την θεώρηση καταβολής των σχετικών επιβαρύνσεων ΦΣΚ και Παραβόλου δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. και ΤΑΠΕΤ.

 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Φ.Σ.Κ. - Τέλη Δημοσίευσης)

Καταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φόρου συγκέντρωσης του κεφαλαίου.Η καταβολή αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε (15) δεκαπέντε ημέρες από την ανακοίνωση σύστασης της εταιρίας από την αρμόδια αρχή. Ο ΦΣΚ ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, Ν.1676/86) (άρθρο 1 Ν. 2941/2001). Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσθούν,

 • αντίγραφο του καταστατικού
 • επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό,
 • δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν,
 • και οι 3 ανακοινώσεις της νομαρχίας για την σύσταση της εταιρίας.

Στην Δ.Ο.Υ. επίσης θα πληρωθεί και το Παράβολο δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ και ΤΑΠΕΤ (544,67)

Η Δ.Ο.Υ. θα θεωρήσει τις  2 ανακοινώσεις  [μία το τμήμα Φ.Σ.Κ. για την πληρωμή του ] και μία για την πληρωμή του παραβόλου δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.

 

Εθνικό Τυπογραφείο ΦΕΚ

Υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου αντιγράφου της ανακοίνωσης περί καταχώρισης της σύστασης της ΑΕ στο ΜΑΕ, με σκοπό τη
σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

Σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παρ.1 του άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920, η δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) της ανακοίνωσης καταχώρισης στο Μητρώο ΑΕ της σύστασης της νέας εταιρίας γίνεται με επιμέλεια και δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρίας. Συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση κατατίθεται στο Εθνικό τυπογραφείο υπογεγραμμένη από την εποπτεύουσα Αρχή και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ για την καταβολή των σχετικών τελών δημοσίευσης και του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου.
Με την υποβολή της ανακοίνωσης καταχώρισης και των λοιπών σχετικών, ο καταθέτης λαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου απόδειξη κατάθεσης των ανωτέρω που φέρει κωδικό αριθμό δημοσιεύματος, με τον οποίο ο καταθέτης θα αναζητήσει από την ίδια Υπηρεσία τον αριθμό του ΦΕΚ στο οποίο θα έχει δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης της ΑΕ.

Στο εθνικό τυπογραφείο θα προσκομισθούν τα εξείς

 • Παράβολο - ΤΑΠΕΤ
 • Ανακοίνωση σύστασης υπογεγραμμένη από την Νομαρχία και θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. 
   

Νομαρχία ή Γ.Γ. Εμπορίου

 • Αποδεικτικό κατάθεσης δημοσίευσης σε ΦΕΚ
 • Τελευταίο αντίγραφο θεωρημένης από Δ.Ο.Υ. ανακοίνωσης τη Νομαρχίας

Το τελευταίο αντίγραφο της παραπάνω θεωρημένης ανακοίνωσης από την Δ.Ο,Υ μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης (δημοσίευσης ) στο εθνικό τυπογραφείο θα πρέπει να προσκομισθεί εντός ΜΗΝΟΣ από την εγγραφή της εταιρίας στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΕ στην αρμόδια αρχή (Νομαρχία) επί ποινή ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ της εταιρίας από το μητρώο.(Ν.2941/2001)

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. (έναρξη )
 

Εντός ενός μήνα από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την αρμόδια αρχή η απόφαση σύστασης της εταιρείας, πρέπει να γίνει η  έναρξη εργασιών στην οικεία ΔΟΥ.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσθούν στην αρμόδια ΔΟΥ για την έναρξη εργασιών και πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα, είναι:
 

 1. Καταστατικό.
 2. Ανακοίνωση σύστασης εταιρίας από την αρμόδια αρχή (Νομαρχίας.)
 3. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή  εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του
 4. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής εγκατάστασης (σε περίπτωση που παραχωρείται στην Α.Ε. από άλλο πρόσωπο χώρος για επαγγελματική εγκατάσταση, προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
 5. Αντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και το διπλότυπο πληρωμής
 6. Αντίγραφο  παραβόλου - ΤΑΠΕΤ για την δημοσίευση του καταστατικού.
 7. Δήλωση έναρξης με τα έντυπα Μ3, Μ6 , Μ7 και Μ8
 8. Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 9. Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται (αρθρ.3,4,5,27 ν.3325/2005).
 10. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (αρθρ.80,81 ν.3463/2006 - ΥΠΕΣΔΑ Aρ.Πρ. 1055/1.3.2007).[βλέπε παράρτημα]
 11. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Μελών Δ.Σ
 12. Ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας Νομαρχίας.(σε περίπτωση που η εταιρίας έχει κεφάλαιο άνω των 3.000.000)
 13. Αντίγραφο προεγγραφής στο επιμελητήριο (Check)


Στο σημείο αυτό, και αφού ο υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, ορίζεται ελεγκτής, ο οποίος, μετά από ειδοποίηση, ελέγχει το χώρο της έδρας της εταιρείας. Μετά από τον έλεγχο, παρέχει την ειδική έκθεση αυτοψίας, την οποία προσκομίζει ο επενδυτής μαζί με τα παραπάνω και τα επόμενα δικαιολογητικά, ξανά στην οικονομική υπηρεσία

 1. Ειδική έκθεση αυτοψίας (όπου αυτή απαιτείται) σχετικές αποφάσεις  [βλέπε παράρτημα]
 2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα των μελών του Δ.Σ. Α.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία. (Μέλη του Δ.Σ. οι οποίοι κατέχουν άνω του 3% του μετοχικού καφαλαίου. ΠΟΛ.1050/2007  [βλέπε παράρτημα]
 3. Βεβαίωση εγγραφής από επιμελητήριο όπως απαιτείται από σχετικές διατάξεις
 4. Ειδικά στις περιπτώσεις των αλλοδαπών φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα παρακάτω:
 • Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους για κατοίκους χωρών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης οι ίδιες άδειες απαιτούνται για τη συμμετοχή τους ως ομόρρυθμα μέλη σε προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ορισμού τους ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι, και
 • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   

Πότε είναι εκπρόθεσμη η έναρξη ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες;

Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση.

Η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. για μεν τα Φυσικά Πρόσωπα εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους για δε τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων εντός 30 ημερών από τη νόμιμη λύση τους.

Η πέραν των ανωτέρω προθεσμιών υποβολή δήλωσης έναρξης ή διακοπής εργασιών, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλονται πρόστιμα από εκατόν δέκα επτά (117) έως χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) Ευρώ όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως ισχύει.)
 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρεία στο οικείο επιμελητήριο.

Για την εγγραφή πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε στα κατά τόπους Επιμελητήρια.
 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), είναι τα παρακάτω:

 1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του ΕΒΕΑ, υπογεγραμμένη από τον ή τους Νομίμους Εκπροσώπους της
  επιχείρησης ( η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, )
 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει ), όπως έχει εγκριθεί και καταχωρισθεί στα Μητρώα Α. Ε. της Νομαρχίας ( σε φωτοτυπία ),
 3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ με την υπό δημοσίευση περίληψη του καταστατικού.
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ).
 5. το ΦΕΚ που ανακοινώνονται τα μέλη του Δ.Σ. με τις αρμοδιότητες και τους εκπροσώπους της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) την Απόφαση και Ανακοίνωση της Νομαρχίας,
 6. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ),όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ).
   

Επίσης θα πρέπει να Υποβληθούν, αφού εκδοθούν και τα :

 1. Φ.Ε.Κ., που δημοσιεύονται τα Μέλη του Δ.Σ. με τις αρμοδιότητές τους και την ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) η σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ή (αν δεν έχει εκδοθεί η ανακοίνωση) το σχετικό ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.
   
 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Ισολογισμό της προηγουμένης, του έτους της συνδρομής, χρήσης ) για καθορισμό των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ προς ΕΒΕΑ και ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ αυτών (αφορά μη νεοϊδρυόμενες Α.Ε., που έχουν ήδη κλείση ισολογισμό).
   
 3. φωτοτυπία της ειδικής άδειας που απαιτείται για ορισμένες δραστηριότητες όπως:
  -. «Εμπορικού Αντιπροσώπου Επιχειρήσεων Εξωτερικού»
  -. «Βιομηχανικής Επιχείρησης» ή «Εργαστηρίου Κατασκευής» ή «Συνεργείου Επισκευής», που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιών
  -. Φαρμακαποθήκης και Εμπορίας Φαρμάκων: Άδεια Φαρμακαποθήκης χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγιεινής των Νομαρχιών και άδεια κυκλοφορίας εισαγομένων φαρμάκων χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
  -. Εμπορίας Όπλων, Πυρομαχικών και Εκρηκτικών, που χορηγείται από την Αστυνομία
  -. Γραφείου Τουρισμού και Εκμίσθωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων, που χορηγείται από τον ΕΟΤ
  -. Εμπορίας Οπτικών, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγιεινής των Νομαρχιών
  -. Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα ασχοληθεί με «Εξαγωγικό Εμπόριο» θα πρέπει να εγγραφεί και στο ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων των Επιμελητηρίων
   

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολλή των κατωτέρω Δικ/κών :

* ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
* ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΙΛΙΟΥ του ΚΒΣ (βλέπε κατωτέρω σελίδα 61 του παρόντος).

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον την επομένη ημέρα, από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών
β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)
γ. εκπληρωθούν οι, προς το επιμελητήριο οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται
συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τις 50.000 δρχ ή € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το επιμελητήριο εάν πρόκειται για το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με την από 16-11-95 αποφάσή του.

2. Το ΕΒΕΑ εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία δεκαετία) συνδρομές, πλέον της τρεχούσης χρήσεως, αναδρομικά για την τελευταία δεκαετία.
.

3. Οι συνδρομές των Α.Ε. έχουν καθορισθεί, με βάση το κεφάλαιο και το τακτικό αποθεματικό τους, ως εξής :

- έτος 2008 Α.Ε. € 410,16, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
- έτος 2008 τράπεζες € 927,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

 

Αρμόδια ΔΟΥ (Θεώρηση )

Τα δικαιολογητικά  για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, είναι τα παρακάτω:

 1. Σημείωμα θεώρησης (έντυπο TAXIS Β1) σε 1 αντίτυπο για κάθε εγκατάσταση
 2. Ταυτότητα του επιτηδευματία ή του νόμιμου εκπροσώπου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής το οποίο μπορεί να αναπληρώσει την ελληνική αστυνομική ταυτότητα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις συναλλαγές, για εξακρίβωση στοιχείων.
 3. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτόν (άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 2084/1992 - ΦΕΚ 165 ΑΆ), η οποία δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 1113683/1097/0006Γ/23.11.2007 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης. Στην περίπτωση μη υπαγωγής σε υποχρεωτική ασφάλιση υποβάλλεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2007 καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
 4. Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτό, όπου απαιτείται (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2081/1992 - ΦΕΚ 154 Α').
 5. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (Ι.Κ.Α. κ.λπ.) όπου απαιτείται (Ν.2084/1992), η οποία δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 1113683/1097/0006Γ/23.11.2007 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. (ΠΟΛ.1160/25.6.2001).
 6. Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β’ του ν. 2496/97 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπ. Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).
 7. Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του Δ/ντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος (ΚΥΑ 269051/ΦΕΚ 961 Β/9-9-1998).
 8. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας «η» του εντύπου Β1 ή προσκομίζεται, αν πρόκειται για την πρώτη θεώρηση στοιχείων, πληρεξούσιο έγγραφο συμβολαιογραφικό).
 9. Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι τα συμμετέχοντα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν τα υπ’ αριθμ. 1-2 κωλύματα θεώρησης από άσκηση της ατομικής τους δραστηριότητας ή αντίστοιχα τα νομικά πρόσωπα από την άσκηση της δραστηριότητας τους ως μη μέλη νομικού προσώπου.
 10. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν από το τελευταίο ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. ή από την απόφαση ανακοίνωσης της Νομαρχίας (η βεβαίωση αυτή μαζί με το αντίστοιχο ΦΕΚ ή την απόφαση ανακοίνωσης της Νομαρχίας να προσκομίζονται εκ των προτέρων στον προϊστάμενο του Κ.Β.Σ. εις διπλούν για χαρακτηρισμό και αριθμό πρωτοκόλλου). Η βεβαίωση ισχύει μέχρι της λήξης της θητείας του Δ.Σ. και σε περίπτωση αλλαγής μελών Δ.Σ. ή του ποσοστού αυτών στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα προσκομίζεται νέα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Ειδικά για την πρώτη θεώρηση στοιχείων απαιτείται:
- Για φυσικό πρόσωπο που προηγούμενα ασκούσε άλλη ατομική δραστηριότητα
Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υφίστανται τα υπ’ αριθμ. 1-2 κωλύματα θεώρησης από την προηγούμενη ατομική δραστηριότητα.
- Για νομικό πρόσωπο (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρείες)
 

Τυπικό περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων κατά τη θεώρησή τους

Α) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Χειρόγραφα)
ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφα ή με "σφραγίδα".
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (π.χ. Δελτίο Αποστολής)
• Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία.(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, δ/νση, Δ.Ο.Υ, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.έδρας).Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφη ή έντυπη ή με σφραγίδα.
• ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με ενδείξεις γραμμάτων (Α, Β, Γ, κ.λπ) ή αριθμών (01, 02, 03 κ.λπ) ή μέχρι τεσσάρων συνδυασμών αυτών εντύπως ή με σφραγίδα.
• Β) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΧΕΙΑ (Μηχανογραφικά).ΒΙΒΛΙΑ: - Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

• Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ως ανωτέρω.
• Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση (αρίθμηση θεώρησης) εντύπως.
• ΣΕΙΡΕΣ: μηχανογραφικού πακέτου όταν χρησιμοποιούνται παραπάνω του ενός εκτυπωτές, ως ανωτέρω (ένδειξη σειράς - γράμμα ή αριθμός).
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΑΕ


Σύμφωνα με τη νέα παρ.10 του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920, η ΑΕ αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο οικείο Μητρώο ΑΕ της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου βέβαια αυτό απαιτείται. Η ολοκλήρωση πάντως της διαδικασίας σύστασης της ΑΕ περατώνεται με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) της ανακοίνωσης περί της προαναφερθείσας καταχώρισης της στο ΜΑΕ.

Ακολουθούν:

Εφόσον οι διαδικασίες σύστασης της Α.Ε. έχουν ολοκληρωθεί, και πριν αρχίσει να λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία, χρειάζεται να γίνει η συγκρότηση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, την εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και του ή των διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας, ενώ το πρακτικό της συνεδρίασης όπου θα γίνει η εκλογή αυτή πρέπει να προσκομισθεί στις αρμόδιες αρχές και να δημοσιευθεί. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση θα ορισθεί επίσης με ποιες υπογραφές θα δεσμεύεται η εταιρεία.

Σημειώνουμε εδώ η συγκρότηση σε σώμα  του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρίας .

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με την ιδιότητα και τη διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και περίληψη των αρμοδιοτήτων τους, και τα ονόματα εκείνων των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν την εταιρεία, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας.

Στην υπηρεσία αυτή υποβάλλονται μέσα σε είκοσι μέρες (ημέρα συνεδρίασης του ΔΣ):
Α) αντίγραφο του πρακτικού της πρώτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα
Β) παράβολο δημοσίου ταμείου και ΤΑΠΕΤ, (289,72 ευρώ περίπου)
Γ) ανακοίνωση εις τριπλούν με τα προαναφερόμενα στοιχεία.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της ΑΕ.

Καταβολή του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό της ΑΕ και λήψη απόφασης του ΔΣ με θέμα την πιστοποίηση καταβολής αυτού.

Σημειώνουμε  σύμφωνα με το νέο άρθρο 11 παρ. 6 η παράλειψη καταβολής του ποσού του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας.

Για τα γεγονότα αυτά γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του ΔΣ για την πιστοποίηση της καταβολής, επίσης σύμφωνα με το νέο άρθρο 11 παρ. 1 δεν απαιτείται πλέον η συνεδρίαση του ΔΣ για την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου να έχει ως μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση αυτή -Υποβολή στην εποπτεύουσα Αρχή αντιγράφου της σχετικής απόφασης του ΔΣ και του σχετικού ,διπλοτύπου καταβολής τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ και ΕΠΕ) ανακοίνωσης περί της σχετικής καταχώρισης στο ΜΑΕ.


Η πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται στις διατάξεις περί δημοσιότητας και στην αρμόδια υπηρεσία υποβάλονται μέσα σε είκοσι μέρες από την πιστοποίηση (ημέρα συνεδρίασης του ΔΣ):
 

 • αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου)
 • παράβολο δημοσίου ταμείου και ΤΑΠΕΤ, (289,72 ευρώ περίπου)
 • ανακοίνωση εις τριπλούν με τα προαναφερόμενα στοιχεία.


   

Διαδικασία Έξοδα διαδικασίας

Για μετοχικό κεφάλαιο ίσο με 60.000 (ΕΥΡΩ

   
Έλεγχος Επωνυμίας στο Επιμελητήριο 35,00
Συμβολαιογράφος ,00
Καταβολή ΦΣΚ 600,00
Πληρωμή παραβόλου δημοσίου & ΤΑΠΕΤ σε ΔΟΥ 544,67
Εγγραφή στο Επιμελητήριο και πρώτη συνδρομή 410,16
   
   
Σύνολο   

[Αρθρο 161. Ν.Δ.3026/1954

1. Για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημόσιων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες το ελάχιστο όριο της αμοιβής του δικηγόρου κάθε μέρους ορίζεται βάσει της αξίας του αντικειμένου της:

α) για το ποσό μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. ή 44.020,5429 ευρώ σε ποσοστό 1%,

β) για το ποσό από δεκαπέντε εκατομμύρια και μία (15.000..001) δρχ. ή 44.020,5458 ευρώ και μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ. ή 1.467.351,4306 ευρώ σε ποσοστό 0,5%,

γ) για το ποσό από πεντακόσια εκατομμύρια και μία (500.000.001) δρχ. ή 1.467.351,4336 ευρώ μέχρι ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. ή 2.934.702.,8613 ευρώ σε ποσοστό 0,4 %,

δ) για το ποσό από 1 δισεκατομμύριο και μία (1.000.000.001) δρχ. ή 2.934.702, 8642 ευρώ μέχρι δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δρχ. ή 5.869.405,7226 ευρώ σε ποσοστό 0,3%,

ε) για το ποσό από δύο δισεκατομμύρια και μία (2.000.000.001) δρχ. ή 5.869.405,7256 ευρώ μέχρι πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δρχ. ή 14.673.514,3066 ευρώ σε ποσοστό 0,2 %,

στ) για το ποσό από πέντε δισεκατομμύρια και μία (5.000.000.001) δρχ. ή 14.673.514,3096 ευρώ μέχρι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δρχ. ή 29.347.028,6133 ευρώ σε ποσοστό 0,1 %,

ζ) για το ποσό από δέκα δισεκατομμύρια και μία (10.000.000.001) δρχ. ή 29.347.028,6162 ευρώ μέχρι είκοσι δισεκατομμύρια (20.000.000.000) δρχ. ή 58.694.057,2267 ευρώ σε ποσοστό 0,05% και

η) για το ποσό πέραν των είκοσι δισεκατομμυρίων και μιας (20.000.000.001) δρχ. ή 58.694.057,2296 ευρώ σε ποσοστό 0,01%.]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης