Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Σύσταση - Ιδρυση ΕΠΕ

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρθρα
Σύσταση - Ιδρυση ΕΠΕ


Αρθρα Σύσταση - Ιδρυση ΕΠΕ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Προϋποθέσεις ίδρυσης


Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3190/1995, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση. Ωστόσο, απαγορεύεται η άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων, όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, χρηματιστηριακές, διαχείριση χαρτοφυλακίου αξιογράφων, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας (μόνο venture capital) και αθλητικές δραστηριότητες.

Για την ίδρυση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4.500 ευρώ (άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3190/1995 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ.1 του Ν. 2842/2000 και στην συνέχεια με το άρθρο 16 παρ. 2α του νόμου 3661/2008) ενώ θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή του καταστατικού (άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3190/1995 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 11 του Ν. 2579/1998). Το μισό τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Περιορισμός ως προς το ύψος του κεφαλαίου δεν υπάρχει.


Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Ν. 3190/1995 που τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο ή μία ήδη συσταθείσα ΕΠΕ να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη. Ωστόσο, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι άκυρη αν ο εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ή αν έχει συσταθεί από άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ.
 

Βασικά χαρακτηριστικά


Το κεφάλαιο διαιρείται σε «μερίδες συμμετοχής» καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από εταιρικά μερίδια, από τα οποία το καθένα δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα με το Ν. 2848/2000, μικρότερο των 30 ευρώ.

Οι συγκεκριμένοι όροι δημοσιότητας που διέπουν την ΕΠΕ κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ' όλη την διάρκεια της ζωής της, είναι:

- Η ορισμένη διάρκειά της (αν και η παράλειψη αναγραφής της διάρκειας δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της εταιρίας), και
- η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και
- η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών.

Ποια πληροφορία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το καταστατικό


Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N. 3190/1955 το καταστατικό της Ε.Π.Ε. πρέπει να περιέχει:
 

 1. Το όνομα, το επώνυμο και το επάγγελμα των εταίρων, την κατοικία και την ιθαγένειά τους.
 2. Την εταιρική επωνυμία.
 3. Την έδρα της εταιρείας και το σκοπό της (ως έδρα μπορεί να ορίζεται ένας Δήμος ή μία Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας).
 4. Την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης.
 5. Το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής και τα τυχόν πλείονα εταιρικά μερίδια του καθενός καθώς και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου.
 6. Το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, την αποτίμησή τους και το όνομα του εισφέροντος εταίρου καθώς και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος.
 7. Τη διάρκεια της εταιρείας.
   

Επίσης, συμφωνίες μεταξύ των εταίρων περί συμπληρωματικών εισφορών, περί άλλων παροχών οι οποίες δεν αποτελούν εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, περί απαγορεύσεως του ανταγωνισμού στους εταίρους, περί απαγορεύσεως της μεταβιβάσεως του εταιρικού μεριδίου, περί αποχώρησης των εταίρων, περί λύσεως της εταιρείας για λόγους που δεν προβλέπονται από το νόμο, μπορούν να συμπεριληφθούν στο καταστατικό της εταιρείας, προκειμένου να έχουν ισχύ. Επίσης, στο καταστατικό μπορούν να συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τον έλεγχο της διαχείρισης.
 

Πώς θα Επιλεγεί η επωνυμία.


Σύμφωνα με το άρθρο 2 του N. 3190/1955, η επωνυμία της Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σχηματίζεται από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.
Πάντως στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».


Διαδικασία Σύστασης ΕΠΕ
 

Εν συντομία.

1. Σχέδιο καταστατικού
2. Προέγκριση επωνυμίας
3. Δικηγορικός Σύλλογος για έκδοση γραμματίου προείσπραξης για τον δικηγόρο που θα παρευρεθεί στην υπογραφή του καταστατικού
(εάν αυτό απαιτείται)
4. Συμβολαιογράφος, όπου πρέπει να έχουμε μαζί ΑΦΜ και ΑΤ των μετόχων, το σχέδιο του καταστατικού και το γραμμάτιο για τον δικηγόρο.
5. Δ.Ο.Υ. για Φ.Σ.Κ.και για παράβολο ΤΑΠΕΤ

6.Οριστικοποίηση της επωνυμίας στο Επιμελητήριο Ε.Π.Ε

7.Ταμείο Νομικών και Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων
8. Πρωτοδικείο για έγκριση της σύστασης
9. Εθνικό Τυπογραφείο με περίληψη του καταστατικού
10. Ασφάλιση Εταίρων - Φυσικών προσώπων
11. Δ.Ο.Υ. για έναρξη
12. Επιμελητήριο για εγγραφή
13. Δ.Ο.Υ. για θεώρηση

 

1) Σύνταξη Σχεδίου Καταστατικού


Οι διαδικασίες σύστασης μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ξεκινούν από τη Σύνταξη του Σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της σύστασης της εταιρίας, αλλά επίσης προδιαγράφει όλα τα βασικά θέματα που αφορούν τις σχέσεις των μετόχων, τη διοίκηση της εταιρίας, ζητήματα που αφορούν τη διάρκεια ζωής της, αλλά και τη διάλυσή της.

Η ελάχιστη πληροφορία που πρέπει να περιέχεται στο καταστατικό προσδιορίζεται από το άρθρο 6 του ν. 3190/1995. Το τυπικό ενός καταστατικού μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις κατά περίπτωση ειδικές συνθήκες της εταιρίας.

2) Προέγκριση Επωνυμίας

Για κάθε τύπο εταιρίας, εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρίας και εφόσον είναι γνωστοί ο σκοπός και ο τύπος της, είναι σκόπιμη μία επίσκεψη στο οικείο επιμελητήριο για να βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη επωνυμία και ο διακριτικό τίτλος δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη ΕΠΕ και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου (άρθρο 6, Ν. 3190/1995).

Κατά την επίσκεψή στο Επιμελητήριο, πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο 35,00 ευρώ .

Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτά, θα δοθεί βεβαίωση για τον αύξοντα αριθμό κράτησης της επωνυμίας, ο οποίος ισχύει για 2 μήνες.

Στην περίπτωση που η επωνυμία η οποία έχει επιλεγεί, ήδη χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου, θα πρέπει να επιλέγεί νέα επωνυμία και να προσαρμοστεί το Σχέδιο Καταστατικού.

Το στάδιο αυτό της Προέγκρισης Επωνυμίας δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά κρίνεται χρήσιμο αν γίνει πριν την σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, για την αποφυγή εκ των υστέρων μεταβολών.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. Α του άρθ. 5α του ν.2941/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθου. 1 του Ν.2941/2001 οι Γραμματείς του Πρωτοδικείου δεν δέχονται για καταχώρηση στα βιβλία των εταιρειών, συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και Ε.Π.Ε. αν αυτά δεν συνοδεύονται από την έγκριση που προβλέπει το νέο εδάφιο γ του εν λόγω άρθρου που προστέθηκε με την παράγρ. 8 του άρθ. 1 του Ν.2941/2001 δηλαδή από την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.

 

3)Δικηγορικός Σύλλογος (μόνο σε περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου)
 

Στη συνέχεια και πριν την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον συμβολαιογράφου, πρέπει να καταβληθεί  στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο προείσπραξης για το συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίο θα παρίσταται στην υπογραφή του καταστατικού.

Η παρουσία δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού ΕΠΕ είναι υποχρεωτική από το νόμο (άρθρο 42, Ν.Π. 3026/1954) εφόσον το κεφάλαιο ξεπερνά τα ακόλυθα όρια .
(Με την παρ.1 άρθρ.37 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 109,ορίζεται ότι :
Τα ποσά που καθορίζονται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954), όπως ισχύει, ορίζονται από 1.7.2001 σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές ή 29.347,0286 ευρώ για τις περιφέρειες των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιά και σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές ή 11.738,8114 ευρώ για τις περιφέρειες των λοιπών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας)


Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης για την αμοιβή του δικηγόρου είναι 1% για τα πρώτα πέντε εκατομμύρια του εταιρικού κεφαλαίου και 0,5% για όλο το υπόλοιπο ποσό. Το ύψος αυτό ορίζεται από το άρθρο 161 του Ν.Δ. 3026/1954. [βλέπε παράρτημα]
 

4) Συμβολαιογράφος
 

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της ΕΠΕ ενώπιον συμβολαιογράφου (άρθρο 6, παρ.1 3190/1955).

Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομίσθούν

 • το Σχέδιο Καταστατικού,
 • τα ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητές τους
 • καθώς και το γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο.

Το καταστατικό υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΠΕ και τον δικηγόρο,(εάν αυτό απαιτείται). Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογράφο πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για αυτούς. Όταν μεταξύ των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούν, μέσω των αρμοδίων οργάνων τους, τα κατάλληλα φυσικά πρόσωπα (που, βάσει καταστατικών διατάξεων μπορούν να λάβουν τέτοια εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να υπογράψουν το καταστατικό.

Το ύψος της αμοιβής του συμβολαιογράφου για ένα απλό  καθορίζεται από (Αρ.πρωτ. Αριθ. 40330/5.5.2005).[βλέπε παράρτημα]
 

Σκόπιμο είναι να παραδοθούν από τον συμβολαιογράφο 1 Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και 4 ακριβές αντίγραφα αυτού, για την συνέχεια των ενεργειών.

5) Δ.Ο.Υ. έδρας για πληρωμή Φ.Σ.Κ.
 

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού, πρέπει να καταβληθεί στη ΔΟΥ έδρας το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ), ο οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 17-31, Ν. 1676/1986). Επίσης, θα πληρώθεί παράβολο Δημοσίου και ΤΑΠΕΤ, το κόστος των οποίων ανέρχεται περίπου σε 352,16 ευρώ. Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση της ανακοίνωσης της εταιρίας από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσθούν 

 • δύο αντίγραφα του καταστατικού
 • επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό και δήλωση ΦΣΚ εις διπλούν.
   

Θα θεωρηθεί το καταστατικού σας και θα επιστραφεί το διπλότυπο καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.

Για έντυπο Φ.Σ.Κ. [βλέπε παράρτημα]
 

6) Οριστικοποίηση της επωνυμίας στο Επιμελητήριο Ε.Π.Ε
 

Το καταστατικό θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. μετά την πληρωμή του Φ.Σ.Κ. , προσκομίζεται  με ένα επιλέον φωτοαντίγραφο για τον έλεγχο και οριστικοποίηση της χρήσης της εταιρικής επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (άρθρο 7 του Ν.2981/1992) Αφού γίνει ο σχετικός έλεγχος, θεωρείται το επικυρωμένο αντίγραφο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.7) Ταμείο Νομικών και Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων

Το επικυρωμένο αντίγραφο στην συνέχεια υποβάλλεται στο Ταμείο πρόνοιας και στο Ταμείο Νομικών.
Η εισφορά για το ταμείο Νομικών καταργήθηκε με την ( 23/ 9/2002 Αριθ. Πρωτ.: Φ41/938) [βλέπε παράρτημα]
Το ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων δεν παρακρατεί πλέον εισφορά.

 

8) Πρωτοδικείο
 

Το σφραγισμένο από τη Δ.Ο.Υ., Επιμελητήριο  Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και Ταμείο Νομικών , αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης, με δύο ή περισσότερα επικυρωμένα αντίγραφα αυτής, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου με αίτηση του διαχειριστή ή ενός εταίρου, για καταχώρηση της εταιρικής σύμβασης στα τηρούμενα βιβλία των εταιρειών. (το πολύ μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή του.)
Μετά την υποβολή αυτών, η Γραμματεία κρατά το θεωρημένο αντίγραφο για το αρχείο της και επιστρέφει τα επικυρωμένα αντίγραφα θεωρημένα για το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου και με τον αύξοντα αριθμό αυτής της καταχώρησης.
Με την καταχώρηση και την παραλαβή των θεωρημένων από το Πρωτοδικείο αντιγράφων ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας δημοσίευσης του Καταστατικού της Ε.Π.Ε.
 

9) Εθνικό Τυπογραφείο
 

Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, δημοσιεύεται, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης, ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 75/1986)

Κατ εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες από τη συνέλευση των εταίρων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται στο σύνολό τους, είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.

Η βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης νομίμως επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, προσκομίζονται από κάθε εταίρο ή διαχειριστή ενώπιον των αρμόδιων αρχών και παντός τρίτου συναλλασσομένου με αυτούς για κάθε νόμιμη χρήση προς απόδειξη της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής της περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθνικό Τυπογραφείο αναρτά στην ιστοσελίδα του περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με τον αριθμό και την ημερομηνία του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αυτή δημοσιεύεται.»
 

Νομική προσωπικότητα ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθο 9 του Ν.3190/1955 ως κρίσιμος χρόνος για την κτήση της νομικής προσωπικότητας από την εταιρεία, είναι εκείνος κατά τον οποίον έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις της δημοσιότητας που προβλέπει το άρθο 8 του εν λόγω νόμου. Έτσι η Ε.Π.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την κατάθεση της εταιρικής σύμβασης στην γραμματεία του πρωτοδικείου της έδρας της και τη δημοσίευση της περίληψης στο Φ.Ε.Κ.

 

10) Ασφάλιση των Φυσικών Προσώπων
 

Ασφάλιση όλλων των Εταίρων της Εταιρείας στο αρμόδιο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται.  [βλέπε παράρτημα για αποφάσεις που καθορίζουν την ασφάλιση σε διάφορα Ασφ.ταμεία]
 

12. Δ.Ο.Υ Εδρας έναρξη
 

Τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. έδρας τους εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της σύστασης τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 

 1. Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο
 2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα .
 3. Καταστατικό Θεωρημένο από το πρωτοδικείο
 4. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και
 5. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του Καταστατικό (με τυχόν τροποποιήσεις)
 6. Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής εγκατάστασης (σε περίπτωση που παραχωρείται στην Ε.Π.Ε. από άλλο πρόσωπο χώρος για επαγγελματική εγκατάσταση, προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από τη ΔΟΥ του ιδιοκτήτη)
 7. Αντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και το διπλότυπο πληρωμής
 8. Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 9. Άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Ανάπτυξης, όπου απαιτείται (αρθρ.3,4,5,27 ν.3325/2005).
 10. Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (αρθρ.80,81 ν.3463/2006 - ΥΠΕΣΔΑ Aρ.Πρ. 1055/1.3.2007).[βλέπε παράρτημα]
 11. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Εταίρων
 12. Δήλωση έναρξης με τα έντυπα Μ3

και σε όποιες περιπτώσεις χρειάζεται ,

 1. Μ6 Δήλωση Δραστηριοτήτων
 2. Μ7
 3. Μ8
 4. Μ10 Δήλωση εγκατάστασης Εσωτερικού
 5. Μ11 Δήλωση εγκατάστασης Εξωτερικού
 6. Μ12 Δήλωση Πωλήσεων από απόσταση

 


Στο σημείο αυτό, και αφού ο υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, ορίζεται ελεγκτής, ο οποίος, μετά από ειδοποίηση, ελέγχει το χώρο της έδρας της εταιρείας. Μετά από τον έλεγχο, παρέχει την ειδική έκθεση αυτοψίας, την οποία προσκομίζει ο επενδυτής μαζί με τα παραπάνω και τα επόμενα δικαιολογητικά, ξανά στην οικονομική υπηρεσία

 1. Ειδική έκθεση αυτοψίας (όπου αυτή απαιτείται) [βλέπε παράρτημα]
 2. Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.


Σημείωση: Σε περίπτωση που έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ της σύστασης της Α.Ε. όταν υποβάλλεται η δήλωση έναρξης, αντί των δικαιολογητικών 1, 2, 3 και 4 θα προσκομίζεται το ΦΕΚ σε δύο αντίτυπα
 

Πότε είναι εκπρόθεσμη η έναρξη ή η διακοπή δραστηριότητας και ποιες οι συνέπειες;


Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα και οι Ενώσεις Προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση.
Η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. για μεν τα Φυσικά Πρόσωπα εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους για δε τα Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων εντός 30 ημερών από τη νόμιμη λύση τους.
Η πέραν των ανωτέρω προθεσμιών υποβολή δήλωσης έναρξης ή διακοπής εργασιών, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλονται πρόστιμα από εκατόν δέκα επτά (117) έως χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) Ευρώ όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/97 όπως ισχύει.)
 

 

12) Επιμελητήριο
 

Εντός δύο μηνών από τη σύστασή της η εταιρία πρέπει να εγγραφεί στο οικείο επιμελητήριο.
Εάν το οικείο επιμελητήριο  είναι το ΕΒΕΑ  θα πρέπει να υποβληθούν σ’ αυτό :

 1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους Διαχειριστές της επιχείρησης ( η οποία συμπληρώνεται με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν τόσο σ' αυτήν, όσο και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).
 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει ), όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του στο Πρωτοδικείο (σε φωτοτυπία), (βλέπε και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).
 3. Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδος Κυβέρνησης), που δημοσιεύεται η ανακοίνωση κάθε περίληψης του καταστατικού της Ε.Π.Ε. ή (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του ΦΕΚ, στο οποίο θα δημοσιευθεί η περίληψη του συνυποβαλλόμενου καταστατικού.
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ). ( για την έκδοσή της βλέπε και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).
 5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ (σε φωτοτυπία ).
 6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΡΓΙΑΣ, που απαιτείται, να εκδοθεί, για άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (όπως π.χ. οι αναφερόμενες και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).
 7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η Υπηρεσία , σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητεί και την Υποβολή των κατωτέρω Δικαιολογητικών :
  • ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή άλλου δικ/κού, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του ΚΒΣ (βλέπε και στην επιλογή «Οδηγίες για την έκδοση δικαιολογητικών εγγραφής»).

   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Ε.Π.Ε.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :
 

 • Oι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το επιμελητήριο εάν πρόκειται για το ΕΒΕΑ έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98 , 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
 • Το ΕΒΕΑ εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία δεκαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία δεκαετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
 • Οι συνδρομές των Ε.Π.Ε. έχουν καθορισθεί, ως εξής :

  • έτος 2008 € 146,48 , πλέον χαρτοσήμου 2,4 %
   

 

13. Αρμόδια ΔΟΥ (Θεώρηση )


Στη συνέχεια, θα γίνουνοι  απαραίτητες διαδικασίες για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά  για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, είναι τα παρακάτω:

 1. Σημείωμα θεώρησης (έντυπο TAXIS Β1) σε 1 αντίτυπο για κάθε εγκατάσταση

 2. Ταυτότητα του επιτηδευματία ή του νόμιμου εκπροσώπου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής το οποίο μπορεί να αναπληρώσει την ελληνική αστυνομική ταυτότητα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για τις συναλλαγές, για εξακρίβωση στοιχείων.

 3. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτόν (άρθρο 63 παρ. 1 του ν. 2084/1992 - ΦΕΚ 165 Α’), η οποία δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 1113683/1097/0006Γ/23.11.2007 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης. Στην περίπτωση μη υπαγωγής σε υποχρεωτική ασφάλιση υποβάλλεται βεβαίωση απαλλαγής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2007 καταργήθηκαν τα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και συστάθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

 4. Βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονισμού των εισφορών που οφείλονται σ΄ αυτό, όπου απαιτείται (άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2081/1992 - ΦΕΚ 154 Α’).

 5. Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (Ι.Κ.Α. κ.λπ.) όπου απαιτείται (Ν.2084/1992), η οποία δύναται να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την 1113683/1097/0006Γ/23.11.2007 εγκύκλιο της Δ/νσης Οργάνωσης, ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Ι.Κ.Α. (ΠΟΛ.1160/25.6.2001).

 6. Βεβαίωση του άρθρου 41 παρ. 12 β’ του ν. 2496/1997 σχετικά με καταχώρηση στο μητρώο Υπ. Εμπορίου όταν συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση (υποβάλλεται μια φορά κατά την πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη).

 7. Βεβαίωση του οικείου φορέα ιχθυοσκαλών ή του Δ/ντή της ιχθυόσκαλας (ΕΤΑΝΑΛ) για καταβολή των οφειλών προς την ιχθυόσκαλα, προκειμένου για επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικού προϊόντος (ΚΥΑ 269051/ΦΕΚ 961 Β/9-9-1998).

 8. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας «η» του εντύπου Β1 ή προσκομίζεται, αν πρόκειται για την πρώτη θεώρηση στοιχείων, πληρεξούσιο έγγραφο συμβολαιογραφικό).
   


Ειδικά για την πρώτη θεώρηση στοιχείων απαιτείται:


1. Για φυσικό πρόσωπο που προηγούμενα ασκούσε άλλη ατομική δραστηριότητα
-Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι δεν υφίστανται τα υπΆ αριθμ. 1-2 κωλύματα θεώρησης από την προηγούμενη ατομική δραστηριότητα.
2. Για νομικό πρόσωπο (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρείες, κοινοπραξίες, κοινωνίες και αστικές εταιρείες)
-Βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι τα συμμετέχοντα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν τα υπΆ αριθμ. 1-2 κωλύματα θεώρησης από άσκηση της ατομικής τους δραστηριότητας ή αντίστοιχα τα νομικά πρόσωπα από την άσκηση της δραστηριότητας τους ως μη μέλη νομικού προσώπου.
 

Κώλυμα Θεώρησης

• Η ύπαρξη φορολογικών χρεών, καθώς και χρεών από οποιοδήποτε τέλος ή εισφορά που βεβαιώνεται (και εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ.), ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις (μόνο για τα στοιχεία).
• Η μη υποβολή δηλώσεων απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο αυτών (π.χ. ΕΛΓΑ) καθώς και δηλώσεων φόρου εισοδήματος (μόνο για τα στοιχεία).
• Η ύπαρξη μη φορολογικών χρεών βάσει άλλων διατάξεων (ασφαλιστικά κ.λπ.) πάνω από 6.000 ΕΥΡΩ (για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων).
• Η ύπαρξη χρεών σε επιμελητήρια ανεξαρτήτως ύψους ποσού (για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων).
 

 

Τυπικό περιεχόμενο των βιβλίων και στοιχείων κατά τη θεώρησή τους

Α) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Χειρόγραφα)
ΒΙΒΛΙΑ: Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφα ή με "σφραγίδα".
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (π.χ. Δελτίο Αποστολής)
• Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία.(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, δ/νση, Δ.Ο.Υ, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.έδρας).Αύξουσα ενιαία αρίθμηση χειρόγραφη ή έντυπη ή με σφραγίδα.
• ΣΕΙΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ με ενδείξεις γραμμάτων (Α, Β, Γ, κ.λπ) ή αριθμών (01, 02, 03 κ.λπ) ή μέχρι τεσσάρων συνδυασμών αυτών εντύπως ή με σφραγίδα.
• Β) ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΧΕΙΑ (Μηχανογραφικά).ΒΙΒΛΙΑ: - Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

• Πλήρη στοιχεία του επιτηδευματία ως ανωτέρω.
• Αύξουσα ενιαία γενική αρίθμηση (αρίθμηση θεώρησης) εντύπως.
• ΣΕΙΡΕΣ: μηχανογραφικού πακέτου όταν χρησιμοποιούνται παραπάνω του ενός εκτυπωτές, ως ανωτέρω (ένδειξη σειράς - γράμμα ή αριθμός).

 

 

Παράρτημα

 

Διαδικασία Έξοδα διαδικασίας

Για εταιρικό κεφάλαιο ίσο με 4.500 (ΕΥΡΩ

   
Έλεγχος Επωνυμίας στο Επιμελητήριο 35,00
Συμβολαιογράφος Περίπου 450,00
Καταβολή ΦΣΚ 45,00
Πληρωμή παραβόλου δημοσίου & ΤΑΠΕΤ σε ΔΟΥ 289,72
Εγγραφή στο Επιμελητήριο και πρώτη συνδρομή 150,00
   
Σύνολο 970,00


 

[Ν.Δ. 3026/1954. Αρθρο 161.

"1. Για τη σύνταξη ιδιωτικών εγγράφων ή σχεδίων δημόσιων εγγράφων για κάθε είδους δικαιοπραξίες το ελάχιστο όριο της αμοιβής του
δικηγόρου κάθε μέρους ορίζεται βάσει της αξίας του αντικειμένου της:

α) για το ποσό μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. ή 44.020,5429 ευρώ σε ποσοστό 1%,

β) για το ποσό από δεκαπέντε εκατομμύρια και μία (15.000..001) δρχ. ή 44.020,5458 ευρώ και μέχρι πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ.
ή 1.467.351,4306 ευρώ σε ποσοστό 0,5%,

γ) για το ποσό από πεντακόσια εκατομμύρια και μία (500.000.001) δρχ. ή 1.467.351,4336 ευρώ μέχρι ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δρχ. ή
2.934.702.,8613 ευρώ σε ποσοστό 0,4 %,

δ) για το ποσό από 1 δισεκατομμύριο και μία (1.000.000.001) δρχ. ή 2.934.702, 8642 ευρώ μέχρι δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δρχ. ή
5.869.405,7226 ευρώ σε ποσοστό 0,3%,

ε) για το ποσό από δύο δισεκατομμύρια και μία (2.000.000.001) δρχ. ή 5.869.405,7256 ευρώ μέχρι πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δρχ. ή
14.673.514,3066 ευρώ σε ποσοστό 0,2 %,

στ) για το ποσό από πέντε δισεκατομμύρια και μία (5.000.000.001) δρχ. ή 14.673.514,3096 ευρώ μέχρι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000)
δρχ. ή 29.347.028,6133 ευρώ σε ποσοστό 0,1 %,

ζ) για το ποσό από δέκα δισεκατομμύρια και μία (10.000.000.001) δρχ. ή 29.347.028,6162 ευρώ μέχρι είκοσι δισεκατομμύρια (20.000.000.000)
δρχ. ή 58.694.057,2267 ευρώ σε ποσοστό 0,05% και

η) για το ποσό πέραν των είκοσι δισεκατομμυρίων και μιας (20.000.000.001) δρχ. ή 58.694.057,2296 ευρώ σε ποσοστό 0,01%.]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης