ΠΟΛ.1169/22.12.2008

Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύ-σης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008

22 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22  Δεκεμβρίου 2008
 Αριθ. Πρωτ.:1126641/703/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑΤΑ   Α' - Β'

ΠΟΛ: 1169
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10    ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ    
Πληροφορίες    :    
Τηλέφωνο    : 210- 3638389
                    210- 3610065    


ΘΕΜΑ: «Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύ-σης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008»
    

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109  του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄265), του άρθρου 23 και του άρθρου 24 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α΄84) των κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α΄9) «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕ-ΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169), με το οποίο τρο-ποποιείται η παράγραφος 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 και αναπρο-σαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (περίπτωση ζΆ) από 293 ευρώ σε 302 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 1ης Ιανουαρίου 2009.
3.    Τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α'230) «Οργάνωση της αγοράς πετρε-λαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4.    Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γη΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως ισχύουν.
5.    Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1018722/10749/0005/13-2-2008 «Ανάθεση του έρ-γου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια εξομοίωσης των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με κα-θιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρων».
6.    Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307) όπως ισχύουν.
7.    Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ Β΄1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθο-ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8.    Την ανάγκη ορθής παρακολούθησης των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31/12/2008 σε εγκαταστάσεις τους ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κα-τανάλωση.
9.     Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Στην πρώτη κατάσταση του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307) που θα υποβληθεί μετά την 1/1/2009 και όχι αργότερα από την 14/1/2009 ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούται να αναγράψει τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του την 31/12/2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκατα-στάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή  την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στην πε-ρίπτωση μηδενικών αποθεμάτων τίθεται σχετική ένδειξη στην ως άνω κατάσταση.

2.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο
Προϊσταμένη της Γραμματείας                   
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Taxheaven.gr