1126111/2085/ΔΕ-Α/17.12.2008

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με βάση το ν. 3259/2004.

17 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. 1126111/2085/ΔΕ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦOPOΛOΓΙKΩN ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΑΆΒΆ
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375203
FAX: 2103375416

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων με βάση το ν. 3259/2004.

Σε απάντηση της αριθ. 10785/28.11.2008 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Στρατάκης Μανόλης, σας γνωρίζουμε τα εξής - Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3697/2008 (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/25.9.2008)     επήλθαν μεταβολές στις διατάξεις των άρθρων 1-11 του ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» .

Με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται η με αυτόματο τρόπο περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιτηδευματιών.
Ο προβλεπόμενος τρόπος περαίωσης δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτικός και η περαίωση γίνεται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα που οι επιτηδευματίες έχουν συμπεριλάβει στις δηλώσεις τους, το μοναδικό συντελεστή
καθαρού κέρδους, την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και επιπλέον συνεκτιμώνται τα δηλούμενα καθαρά κέρδη για τον υπολογισμό του προκύπτοντος φόρου, έτσι ώστε αυτός να είναι δικαιότερος και αναλογικότερος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε περίπτωση μεταβολής, λόγω της περαίωσης, της ζημίας που περιλαμβάνεται στη δήλωση της τελευταίας (περαιούμενης χρήσης, απαιτείται σχετική αναπροσαρμογή της ήδη μεταφερθείσαςζημίας στη δήλωση της αμέσως επόμενης μη περαιωμένης χρήσης (σχετ. και η εγκ. 1098594/4811/ΔΕ-Β ΙΠΟΛ. 1130/2.10.2008).

Σε ότι δε αφορά την αντιμετώπιση στο πλαίσιο της περαίωσης βάσει του ν.3259/2004 των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος) αλλά δεν περαιώθηκαν τελικώς, αυτές ως εκκρεμείς υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις του ν. 3259/2004. Προκειμένου δε να περαιωθούν οι δηλώσεις αυτές, λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και όχι τα τυχόν μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη που προέκυψαν κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του ν.
3296/2004, ταυτόχρονα όμως δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται οι τυχόν επιπλέον φόροι που έχουν βεβαιωθεί συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 (σχετ. εγκ. 1098594/4811/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1130/12.10.2008 και 1116477/5189/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1156/21.11.2008).

Taxheaven.gr