Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008

Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008 Εισφορές των εργαζόμενων κατ' οίκον του εργοδότη προσώπων για τα χρονικά διαστήματα από 1/1 - 31/8/08, 1/9/08 - 30/4/09 και 1/5 - 31/12/09

23 Μάι 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 23/5/2008
Αριθμ. Πρωτ. Α22/405
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
E - mail : [email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Εισφορές των εργαζόμενων κατ' οίκον του εργοδότη προσώπων για τα χρονικά διαστήματα από 1/1 - 31/8/08, 1/9/08 - 30/4/09 και 1/5 - 31/12/09

Ως γνωστόν, με την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2008 και 2009, αναπροσαρμόσθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για τα χρονικά διαστήματα από 1/1/08 - 31/8/08 σε 30,40 ευρώ, από 1/9/08 - 30/4/09 σε 31,32 ευρώ και από 1/5/09 - 31/12/09 σε 33,04 ευρώ.
Κατόπιν τούτων, οι μηνιαίες εισφορές των προσώπων α) που απασχολούνται κατ΄ οίκον ενός εργοδότη, δηλαδή οικιακών βοηθών καθώς και λοιπών εργαζόμενων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) και β) που απασχολούνται για 25 ημέρες κατά μήνα, αναπροσαρμόζονται όπως εμφανίζονται στους πίνακες 1 και 2 ανάλογα του εάν η ασφάλιση γίνεται επί του 25πλασίου του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (πίνακας 1) ή επί του 25πλασίου του πλήρους Η.Α.Ε. (πίνακας 2).

Επίσης, η ημερήσια εισφορά των λοιπών προσώπων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) α) που απασχολούνται κατ΄ οίκον ενός ή περισσότερων εργοδοτών και β) που ασφαλίζονται επί του 1/2 του Η.Α.Ε., αναπροσαρμόζεται όπως εμφανίζεται στον πίνακα 3 για απασχόληση σε ένα εργοδότη και στον πίνακα 4 για απασχόληση σε περισσότερους του ενός εργοδότες.

Συν/να : 4 πίνακες
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμός μηνιαίων εισφορών των απασχολούμενων κατ' οίκον ενός εργοδότη (οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων) και ασφαλιζόμενων επί του 25πλάσιου του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 : 2 = 15,20 Ευρώ
15,20 Χ 25 = 380 Ευρώ
380 Χ 35,40% = 134,52 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 84,28 (380 Χ 22,18%) Ευρώ
β)Για τον ασφ/νο 50,24 (380 Χ 13, 22%) Ευρώ

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ Εποµένως :
31,32 : 2 = 15,66 Ευρώ
15,66 Χ 25 = 391,50 Ευρώ
391,50 Χ 35,40% = 138,591 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 138,59 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α) Για τον εργοδότη 86,83 (391,50 Χ 22,18%) Ευρώ
β) Για τον ασφ/νο 51,76 (391,50 Χ 13, 22%) Ευρώ

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 : 2 = 16,52 Ευρώ
16,52 Χ 25 = 413 Ευρώ
413 Χ 35,40% = 146,202 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 146,20 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 91,60 (413 Χ 22,18%) Ευρώ
β)Για τον ασφ/νο 54,60 (413 Χ 13, 22%) Ευρώ


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπολογισµός µηνιαίων εισφορών των απασχολούµενων κατ΄ οίκον ενός εργοδότη (οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων) και ασφαλιζόµενων επί του 25πλάσιου του πλήρους ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 Χ 25 = 760 Ευρώ
760 Χ 35,40% = 269,04 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 168,57 Ευρώ (760 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 100,47 Ευρώ (760 Χ 13, 22%)

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ
Εποµένως :
31,32 Χ 25 = 783 Ευρώ
783 Χ 35,40% = 277,182 Ευρώ
σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 277,18 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 173,67 Ευρώ (783 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 103,51 Ευρώ (783 Χ 13,22%)


Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 Χ 25 = 826 Ευρώ
826 Χ 35,40% = 292,404 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 292,40 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α) Για τον εργοδότη 183,20 Ευρώ (826 Χ 22,18%)
β) Για τον ασφ/νο 109,20 Ευρώ (826 Χ 13, 22%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Υπολογισµός ηµερήσιας εισφοράς των λοιπών προσώπων των απασχολούµενων µε ηµερήσια απασχόληση κατ΄ οίκον ενός εργοδότη και ασφαλιζόµενων επί του 1/2 του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 : 2 = 15,20 Ευρώ
15,20 Χ 35,40% = 5,38 Ευρώ
Η ως άνω ηµερήσια εισφορά επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 3,37 Ευρώ (15,20 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 2,01 Ευρώ (15,20 Χ 13, 22%)

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ
Εποµένως :
31,32 : 2 = 15,66 Ευρώ
15,66 Χ 35,40% = 5,54 Ευρώ Η ως άνω ηµερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,54 Ευρώ και επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 3,47 Ευρώ (15,66 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 2,07 Ευρώ (15,66 Χ 13,22%)


Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 : 2 = 16,52 Ευρώ
16,52 Χ 35,40% = 5,85 Ευρώ
Η ως άνω ηµερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,85 Ευρώ και επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 3,67 Ευρώ (16,52 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 2,18 Ευρώ (16,52 Χ 13, 22%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Υπολογισµός ηµερήσιας εισφοράς των λοιπών προσώπων των απασχολούµενων µε ηµερήσια απασχόληση κατ΄ οίκον περισσότερων του ενός εργοδοτών και ασφαλιζόµενων επί του 1/2 του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 : 2 = 15,20 Ευρώ
15,20 Χ 35,40% = 5,38 Ευρώ

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ
Εποµένως :
31,32 : 2 = 15,66 Ευρώ
15,66 Χ 35,40% = 5,54 Ευρώ

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 : 2 = 16,52 Ευρώ
16,52 Χ 35,40% = 5,85 Ευρώ

Οι ανωτέρω εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Taxheaven.gr