Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008 Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008 Εισφορές των εργαζόμενων κατ' οίκον του εργοδότη προσώπων για τα χρονικά διαστήματα από 1/1 - 31/8/08, 1/9/08 - 30/4/09 και 1/5 - 31/12/09

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008
Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008 Εισφορές των εργαζόμενων κατ' οίκον του εργοδότη προσώπων για τα χρονικά διαστήματα από 1/1 - 31/8/08, 1/9/08 - 30/4/09 και 1/5 - 31/12/09


Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008 Αριθμ. Πρωτ. Α22/405/23.5.2008 Εισφορές των εργαζόμενων κατ' οίκον του εργοδότ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 23/5/2008
Αριθμ. Πρωτ. Α22/405
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Δαφνομήλη
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 260
FAX : 210 52 23 228
E - mail : [email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Εισφορές των εργαζόμενων κατ' οίκον του εργοδότη προσώπων για τα χρονικά διαστήματα από 1/1 - 31/8/08, 1/9/08 - 30/4/09 και 1/5 - 31/12/09

Ως γνωστόν, με την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2008 και 2009, αναπροσαρμόσθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη για τα χρονικά διαστήματα από 1/1/08 - 31/8/08 σε 30,40 ευρώ, από 1/9/08 - 30/4/09 σε 31,32 ευρώ και από 1/5/09 - 31/12/09 σε 33,04 ευρώ.
Κατόπιν τούτων, οι μηνιαίες εισφορές των προσώπων α) που απασχολούνται κατ΄ οίκον ενός εργοδότη, δηλαδή οικιακών βοηθών καθώς και λοιπών εργαζόμενων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) και β) που απασχολούνται για 25 ημέρες κατά μήνα, αναπροσαρμόζονται όπως εμφανίζονται στους πίνακες 1 και 2 ανάλογα του εάν η ασφάλιση γίνεται επί του 25πλασίου του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (πίνακας 1) ή επί του 25πλασίου του πλήρους Η.Α.Ε. (πίνακας 2).

Επίσης, η ημερήσια εισφορά των λοιπών προσώπων (παραδουλεύτρες, baby sitters, κηπουροί κ.τ.λ.) α) που απασχολούνται κατ΄ οίκον ενός ή περισσότερων εργοδοτών και β) που ασφαλίζονται επί του 1/2 του Η.Α.Ε., αναπροσαρμόζεται όπως εμφανίζεται στον πίνακα 3 για απασχόληση σε ένα εργοδότη και στον πίνακα 4 για απασχόληση σε περισσότερους του ενός εργοδότες.

Συν/να : 4 πίνακες
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Υπολογισμός μηνιαίων εισφορών των απασχολούμενων κατ' οίκον ενός εργοδότη (οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων) και ασφαλιζόμενων επί του 25πλάσιου του 1/2 του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 : 2 = 15,20 Ευρώ
15,20 Χ 25 = 380 Ευρώ
380 Χ 35,40% = 134,52 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 84,28 (380 Χ 22,18%) Ευρώ
β)Για τον ασφ/νο 50,24 (380 Χ 13, 22%) Ευρώ

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ Εποµένως :
31,32 : 2 = 15,66 Ευρώ
15,66 Χ 25 = 391,50 Ευρώ
391,50 Χ 35,40% = 138,591 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 138,59 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α) Για τον εργοδότη 86,83 (391,50 Χ 22,18%) Ευρώ
β) Για τον ασφ/νο 51,76 (391,50 Χ 13, 22%) Ευρώ

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 : 2 = 16,52 Ευρώ
16,52 Χ 25 = 413 Ευρώ
413 Χ 35,40% = 146,202 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 146,20 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 91,60 (413 Χ 22,18%) Ευρώ
β)Για τον ασφ/νο 54,60 (413 Χ 13, 22%) Ευρώ


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπολογισµός µηνιαίων εισφορών των απασχολούµενων κατ΄ οίκον ενός εργοδότη (οικιακών βοηθών και λοιπών προσώπων) και ασφαλιζόµενων επί του 25πλάσιου του πλήρους ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 Χ 25 = 760 Ευρώ
760 Χ 35,40% = 269,04 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 168,57 Ευρώ (760 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 100,47 Ευρώ (760 Χ 13, 22%)

Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ
Εποµένως :
31,32 Χ 25 = 783 Ευρώ
783 Χ 35,40% = 277,182 Ευρώ
σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 277,18 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 173,67 Ευρώ (783 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 103,51 Ευρώ (783 Χ 13,22%)


Ποσό µηνιαίων εισφορών από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 Χ 25 = 826 Ευρώ
826 Χ 35,40% = 292,404 Ευρώ σύνολο µηνιαίων εισφορών το οποίο στρογγυλοποιείται σε 292,40 Ευρώ
Αυτό επιµερίζεται ως εξής :
α) Για τον εργοδότη 183,20 Ευρώ (826 Χ 22,18%)
β) Για τον ασφ/νο 109,20 Ευρώ (826 Χ 13, 22%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Υπολογισµός ηµερήσιας εισφοράς των λοιπών προσώπων των απασχολούµενων µε ηµερήσια απασχόληση κατ΄ οίκον ενός εργοδότη και ασφαλιζόµενων επί του 1/2 του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 : 2 = 15,20 Ευρώ
15,20 Χ 35,40% = 5,38 Ευρώ
Η ως άνω ηµερήσια εισφορά επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 3,37 Ευρώ (15,20 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 2,01 Ευρώ (15,20 Χ 13, 22%)

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ
Εποµένως :
31,32 : 2 = 15,66 Ευρώ
15,66 Χ 35,40% = 5,54 Ευρώ Η ως άνω ηµερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,54 Ευρώ και επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 3,47 Ευρώ (15,66 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 2,07 Ευρώ (15,66 Χ 13,22%)


Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 : 2 = 16,52 Ευρώ
16,52 Χ 35,40% = 5,85 Ευρώ
Η ως άνω ηµερήσια εισφορά στρογγυλοποιείται σε 5,85 Ευρώ και επιµερίζεται ως εξής :
α)Για τον εργοδότη 3,67 Ευρώ (16,52 Χ 22,18%)
β)Για τον ασφ/νο 2,18 Ευρώ (16,52 Χ 13, 22%)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Υπολογισµός ηµερήσιας εισφοράς των λοιπών προσώπων των απασχολούµενων µε ηµερήσια απασχόληση κατ΄ οίκον περισσότερων του ενός εργοδοτών και ασφαλιζόµενων επί του 1/2 του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη :

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/1/2008 έως 31/8/2008
Από 1/1 - 31/8/08 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 30,40 Ευρώ
Εποµένως :
30,40 : 2 = 15,20 Ευρώ
15,20 Χ 35,40% = 5,38 Ευρώ

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/9/2008 έως 30/4/2009
Από 1/9/08 - 30/4/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 31,32 Ευρώ
Εποµένως :
31,32 : 2 = 15,66 Ευρώ
15,66 Χ 35,40% = 5,54 Ευρώ

Ποσό ηµερήσιας εισφοράς από 1/5/2009 έως 31/12/2009
Από 1/5 - 31/12/09 το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη ανέρχεται σε 33,04 Ευρώ
Εποµένως :
33,04 : 2 = 16,52 Ευρώ
16,52 Χ 35,40% = 5,85 Ευρώ

Οι ανωτέρω εισφορές καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης