Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Ειδικές διατάξεις Ε.Γ.Λ.Σ. - επιτηδευματίες που υποχρεούνται σε πλήρη εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. - Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρθρα
Ειδικές διατάξεις Ε.Γ.Λ.Σ. - επιτηδευματίες που υποχρεούνται σε πλήρη εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. - Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9)


Αρθρα Ειδικές διατάξεις Ε.Γ.Λ.Σ. - επιτηδευματίες που υποχρεούνται σε πλήρη εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. - Τήρηση ανα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ειδικές διατάξεις Ε.Γ.Λ.Σ. - επιτηδευματίες που υποχρεούνται σε πλήρη εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. - Τήρηση αναλυτικής Λογιστικής (ομάδα 9)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 7, ο επιτηδευματίας που από τις διατάξεις άλλων νόμων έχει πρόσθετες υποχρεώ­σεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., διατηρεί τις υποχρεώσεις αυτές και μετά την εφαρμογή του Κώδικα και η μη εφαρμογή των διατάξεων αυτών επι­σύρει και συνέπειες από τις διατάξεις του Κώδικα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1882/1990 , οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά με­τοχές ετερόρρυθμες εταιρείες, οι οποίες υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελε­γκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) (του ν. 3325/1955 ΦΕΚ Α280) και τώρα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ) (του ν. 1969/1991 ΦΕΚ Α167) για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, εφαρμό­ζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. πλήρως (και τους λογ/σμούς της ομάδας 9) από την εταιρική χρήση που αρχίζει μετά την 31/12/1990. Κατ εξαίρεση οι εταιρείες στη δραστη­ριότητα των οποίων περιλαμβάνονταν και η παραγωγή προϊόντων ή η εκμετάλ­λευση ξενοδοχείου η υποχρέωση εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. άρχισε μετά την 31 Δε­κεμβρίου του 1991.

Εξαιρέσεις από την παραπάνω υποχρέωση:

α) Τραπεζικές επιχειρήσεις ( παρ. 2 άρθρου 7 ν. 1882/1990 ). (Οι επιχειρήσεις αυ­τές εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών π.δ. 384/1992 ΦΕΚ210Α) (παρ. 2 άρθρου 7 ν. 1882/1990).
β) Εξαιρούνται επίσης και οι ασφαλιστικές εταιρείες γιατί εφαρμόζουν από 1/1/1985 το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων(π.δ. 148/1984 ΦΕΚ Α47).

Σχετικά με την αναλυτική λογιστική των ανωτέρω επιχ. βλ. Γνωμ. 270/96 Β τόμος.

Σημειώνεται ότι σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές του Σ.Ο.Ε. υπόκεινται, εφόσον στις δύο προηγούμενες χρήσεις συγκέντρωσαν τα δύο από τα τρία πα­ρακάτω κριτήρια.

Αν μία εταιρία που υποχρεωτικά, ελεγχόταν, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν από Ορκωτούς Λογιστές και από μία χρήση και μετά επειδή συνέτρεξαν οι σχετι­κές νόμιμες προϋποθέσεις, έπαυσε να ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, η εται­ρία αυτή θα είναι και πάλι υποχρεωμένη να ορίσει Ορκωτούς Λογιστές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο κάποιας χρήσης της, εφόσον κατά τις αμέσως δύο συνεχείς προηγούμενες χρήσεις η εταιρία θα έχει υπερβεί τα αριθμητικά όρια των δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω και τα οποία θα ισχύουν για τις δύο αυτές εταιρικές χρήσεις.


Κριτήρια:
Από 1/1/1995-2001 Από 2002

α) Σύνολο Ενεργητικού 500.000.000 δρχ 1.500.000,00 ευρώ

β) Καθαρός Κύκλος Εργασιών 1.000.000.000 δρχ 3,000,000,00 ευρώ

γ) Μέσος όρος προσωπικού απασχόλ. στη διάρκεια της χρήσης. 50 άτομα 50 άτομα**(Αρθρα 42α ν. 2190/1920, 23 ν. 3190/1955, Αποφ.Υπ. Εμπορίου Κ2-9750/17.12.90,
Κ3-2456/22.4.87, άρθρο 2 π.δ. 325/1994 ΦΕΚ Α 174).
* Υπολογισμός κύκλου εργασιών επί διαχ. περιόδου μεγαλύτερης ή μικρότερης των
12 μηνών
Διευκρινίζεται ότι αν η εταιρική χρήση της οποίας εξετάζεται ο κύκλος εργασιών, είναι

η πρώτη χρήση της εταιρίας και περιλαμβάνει για το λόγο αυτό χρονικό διάστημα μικρό­τερο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών, για να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη εταιρία υπερβαί­νει το 1.000.000.000 δραχμές καθαρό ετήσιο κύκλο εργασιών θα πρέπει να γίνει αναγωγή σε 12μηνο χρονικό διάστημα του καθαρού κύκλου εργασιών της πρώτης αυτής εταιρικής χρήσης.

** Μέσος όρος Προσωπικού - Υπολογισμός

Ο μέσος όρος προσδιορίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχο­λήθηκαν την κάθε εργάσιμη ημέρα. Δηλ. αθροίζονται οι αριθμοί των ατόμων που απασχο­λήθηκαν στην εταιρία σε κάθε εργάσιμη ημέρα της εταιρικής χρήσης και το άθροισμα αυ­τό διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εργασιών ημερών της χρήσης.

Ως εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες της κανονικής παραγωγικής λειτουργίας της εταιρίας.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3522/2006

Μη τήρηση της ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική) (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 και οι ειδικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις, πέραν αυτών που ορίζονται από τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, παύουν πλέον να αποτελούν και υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ.

Έτσι με τις νέες διατάξεις ο επιτηδευματίας της Γ΄ κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, ανεξάρτητα ύψους ακαθάριστων εσόδων και της υποχρέωσης που έχει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 να εφαρμόζει την ομάδα 9 και να εξάγει βραχύχρονο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι η κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κώδικα δεν αίρει και την υποχρέωση που έχει ο επιτηδευματίας σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις (Αρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 ν.1882/1990) να τηρεί αναλυτική λογιστική. Η μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους τήρησης αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. αλλά παράβαση μόνο των ειδικών αυτών διατάξεων και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από το Αρθρο 4 του π.δ.148/1984 (ΦΕΚ Α΄47) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990.
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Συνεπώς από την έναρξη αυτών των διαχειριστικών περιόδων για τη μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 ή την πλημμελή εφαρμογή της δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Β.Σ. και δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών των λογαριασμών της ομάδας 9. Αυτονόητο είναι ότι προαιρετικά έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να τηρεί την ομάδα 9 και να εμφανίζει τους λογαριασμούς της ομάδας αυτής στο εν λόγω ισοζύγιο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης