ΠΟΛ.1039/16.2.1995

Βεβαίωση ληξιπροθέσμων οφειλών μικτών δανείων του ν.1641/1986

16 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1021511/1217-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1039

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση ληξιπροθέσμων οφειλών μικτών δανείων του ν.1641/1986.

Σε συνέχεια της αριθμ. 1135267/10235-11/0016/30.11.94 (ΠΟΛ.1274) εγκυκλίου μας σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Εργατικής - Λαϊκής Κατοικίας και λοιπών δανείων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112Α' 94) η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΚΤΕ) συνέταξε και απέστειλε στις αρμόδιες ΔΟΥ τίτλους είσπραξης (χρημ. καταλόγους) και περιληπτικές καταστάσεις βεβαίωσης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαιούχων στεγαστικών δανείων Εργατικής Κατοικίας που χορηγήθηκαν από την ΕΚΤΕ με βάση τις διατάξεις του ν.1641/1986 και προέκυψαν από 1.1.1987 - 30.4.1994.
Οι παραπάνω οφειλές θα βεβαιωθούν αποκλειστικά ως έσοδα Προϋπολογισμού στον ΚΑΕ 3918 "Εσοδα από την περιέλευση στο Δημόσιο απαιτήσεων Τραπεζών, λοιπών πιστωτικών Οργανισμών κ.λπ." . Ο κωδικός αυτός αριθμός εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού έχει εγγραφεί ειδικά για την παραπάνω κατηγορία εσόδων με την αριθ. 2078820/8.12.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Παρακαλούμε μετά τον έλεγχο του τίτλου είσπραξης (αναλυτική κατάσταση και περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης) ως προς την ορθότητά τους και την αρμοδιότητα της ΔΟΥ με τη συμπλήρωση των στοιχείων που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/89, να προβείτε στην άμεση βεβαίωση αυτών και την επιστροφή στην ΕΚΤΕ ενός αντιγράφου της περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης.

Σημειώνουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για τη βεβαίωση υπέρ του Δημοσίου της άλλης κατηγορίας των ληξιπροθέσμων οφειλών δικαιούχων στεγαστικών δανείων που χορηγήθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1138/72 και περιέχονται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43Α), τη μεταβίβαση των τυχόν υποθηκών, εγγυήσεων ή άλλων δικαιωμάτων που ασφαλίζουν την απαίτηση καθώς και τα προνόμια τα οποία συνδέονται με τη φύση της απαίτησης ή της εγγύησης θα σας δοθούν με νεώτερο έγγραφό μας.


Taxheaven.gr