Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/30.12.2004 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1153/30.12.2004
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες

ΠΟΛ.1153/30.12.2004 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2004
Αρ. Πρωτ.: 1104359/7426/972/Β0014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : 15η (Βιβλίων & Στοιχείων)
ΤΜΗΜΑΤΑ : A' - Β'
Δ/ΝΣΗ : 14η (Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α' - Β'
Δ/ΝΣΗ : 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ : Δ'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
T.K. : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λιοντάκη
Μ. Γεροντάρη
Τηλέφωνο: 210 36 10 030
210 36 45 832
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ. 1153

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.2469/97 (ΦΕΚ 38Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
4. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.03.04 (ΦΕΚ 519Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτουν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις της απόφασης 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/02.06.1997 (ΦΕΚ 516Β΄) του Υπουργού Οικονομικών.
6. Την ανάγκη της νομότυπης εμφάνισης στα τηρούμενα βιβλία της δαπάνης για την αγορά εντύπων παραβόλων από τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της Απόφασή μας 1059330/5367/0016/02.06.1997 - ΠΟΛ.1185/2.6.1997 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Για τη διάθεση των παραβόλων, από τους πωλητές αυτών στο κοινό, δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία.
Αντίθετα για τη διάθεση των παραβόλων σε άλλον επιτηδευματία και στα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου Κώδικα, στο οποίο αναγράφεται διακεκριμένα η συνολική καθαρή αξία των πωλουμένων παραβόλων, η συνολική καθαρή
αξία της προμήθειας και το ποσόν του αναλογούντος Φ.Π.Α. της προμήθειας, ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης [από τη συνολική προμήθεια του 7%].

Το εν λόγω στοιχείο Παροχής Υπηρεσιών δεν αποτελεί δικαιολογητικό εσόδων για τους πωλητές παραβόλων. Το έσοδο – προμήθεια του πωλητή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία, με βάση το «Πρωτόκολλο Αγοράς», που συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

Το ανωτέρω στοιχείο Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί δικαιολογητικό εξόδου για το λήπτη, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).»

2. Η Απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2005, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αδάμ Ρεγκούζας
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης