Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1096/9.9.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 3259/2004

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1096/9.9.2004
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 3259/2004


ΠΟΛ.1096/9.9.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 3259/2004

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2004
Αρ.Πρωτ.:1071858/632/0015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α'
3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' – Β'
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' – Δ'
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84
 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103610065 – 2103627090 2103375206 – 2103375208


ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε' του ν. 3259/2004".

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 22 «Κατάργηση διατάξεων του ν. 3220/2004» του Κεφαλαίου Ε' του ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 149 Α' στις 4/8/2004 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Παράγραφος 1
Με την παράγραφο αυτή καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους, δηλαδή από 28/1/2004, οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3220/2004, που αφορούσαν την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις αξίας 30.000.000 € και άνω (μειωμένος συντελεστής φορολογίας 25% των κερδών, έλεγχος επιχειρήσεων από Ε.Θ.Ε.Κ. κ.λπ.). Κατά συνέπεια, το καταργηθέν κίνητρο δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.
Παράγραφος 2
α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους οι διατάξεις των άρθρων 16 έως και 25 του Κεφαλαίου Β' του ν. 3220/2004 που αφορούσαν το νέο σύστημα επιλογής ελέγχου υποθέσεων και προσδιορισμού αποτελεσμάτων βάσει μορίων (Point System) και περαιτέρω ορίζεται ότι από την ίδια ημερομηνία επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν από αυτές.
Όπως είναι γνωστό, οι πιο πάνω διατάξεις του ν. 3220/2004 ίσχυαν για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/04 και μετά και κατά συνέπεια για τις διαχειριστικές αυτές περιόδους επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις που είχαν καταργηθεί ή αντικατασταθεί από τις προαναφερόμενες και ήδη καταργηθείσες διατάξεις του ν. 3220/2004.
Έτσι, για τις προαναφερόμενες διαχειριστικές περιόδους, επανέρχονται σε ισχύ όλες οι διατάξεις περί προσδιορισμού ακαθαρίστων εσόδων, καθαρών κερδών, επίλυσης των διαφορών κλπ των νόμων 2238/1994 και 2859/2000 (περί Φ.Π.Α.), όπως αυτές ίσχυαν πριν από τις μεταβολές που επήλθαν με το ν. 3220/2004.
Εξάλλου, για τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους, συνεχίζουν πλέον να επιβάλλονται όλα τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. (άρθ. 5 ν. 2523/1997), καθώς και τα πρόστιμα του άρθρου 10 (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 3) του ν. 1809/1988, τα οποία δεν επιβάλλονταν κατά το άρθρο 25, παρ. 3 του ανωτέρω νόμου 3220/2004. Επίσης, το κύρος και η αποδεικτική δύναμη των τηρούμενων από τους
επιτηδευματίες βιβλίων και στοιχείων που αφορούν τις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους που υπάγονταν στο νέο σύστημα ελέγχου, όπως αυτό οριζόταν με τις καταργούμενες διατάξεις του ν. 3220/2004, θα κρίνεται πλέον με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.
Σημειώνεται ότι για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν πριν από την 1/1/04 δεν είχε υπάρξει καμιά μεταβολή με το ν. 3220/2004 και συνεπώς ευνόητο είναι ότι συνεχίζουν και για αυτές να ισχύουν οι κατά περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις, όπως αυτές ήδη εφαρμόζονται.
β. Ύστερα και από τα παραπάνω, για τις ήδη διαπιστωθείσες παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή του ν. 1809/1988 για τις οποίες δεν επιβάλλονταν, κατά τα προαναφερόμενα, σχετικά πρόστιμα, πρέπει να εκδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου (Α.Ε.Π.) και να επιβληθούν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση πρόστιμα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται να τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν οι ήδη συνταχθείσες υπό το προηγούμενο καθεστώς του ν. 3220/2004 οικείες εκθέσεις ελέγχου (σχετ. η εγκ. ΠΟΛ. 1022/2004 του νόμου αυτού, Κεφ. Ζ', Μέρος 2ο, περ. Δ'), τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε στις εκδιδόμενες σχετικές Α.Ε.Π. να αναφέρονται ρητά οι οικείες κάθε φορά διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ή του άρθρου 10 του ν. 1809/1988 και συγχρόνως να επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών και η επιβολή του προστίμου επανήλθαν σε ισχύ και προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 3259/2004.
Τα παραπάνω ισχύουν και για εκθέσεις Κ.Β.Σ. των προαναφερόμενων περιπτώσεων παραβάσεων που έχουν ήδη αποσταλεί από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Συνεπώς οι εν λόγω εκθέσεις δεν θα επιστρέφονται στο Σ.Δ.Ο.Ε. για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, αλλά βάσει αυτών θα εκδίδονται κατ' ευθείαν από τις Δ.Ο.Υ. οι οικείες Α.Ε.Π., με ακριβή εφαρμογή όσων πιο πάνω αναφέρονται.
γ. Διευκρινίζεται ότι ανεξάρτητα από την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 25 του ν. 3220/2004, όλες γενικά οι ελεγκτικές υπηρεσίες (Ελεγκτικά Κέντρα, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε.), θα συνεχίσουν, για τις ανάγκες στατιστικής επεξεργασίας και πληροφόρησης, να αναγράφουν οπωσδήποτε, ανά παράβαση ή παράλειψη, τόσο στις εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ., καθώς επίσης και στις εκθέσεις ελέγχου που αφορούν περιπτώσεις της Ομάδας 3 του Πίνακα Κωδικών Αριθμών που σας έχει κοινοποιηθεί με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1022/2004 του ν. 3220/2004, όσο και στις σχετικές Α.Ε.Π. ή στα σχετικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις, για όλα τα είδη ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και των τακτικών, τους κωδικούς αριθμούς παραβάσεων που αναφέρονται στις Ομάδες 1, 2 και 3 του παραπάνω κοινοποιηθέντος Πίνακα Κωδικών Αριθμών.
Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω κωδικοποίηση θα εφαρμόζεται για διαπιστούμενες παραβάσεις ή παραλείψεις όλων των χρήσεων και όχι μόνο αυτών που αρχίζουν από 1/1/2004 και μετά. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα τηρείται σε ιδιαίτερο αρχείο φωτοτυπία των εκδιδόμενων Α.Ε.Π. ή φύλλων ελέγχου ή πράξεων για μελλοντική τους μηχανογραφική επεξεργασία.
Παράγραφος 3
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του κοινοποιούμενου νόμου, καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1α του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ που είχαν προστεθεί με το ν. 3220/2004 (παραγρ. 18, άρθρο 39).
Κατόπιν αυτού, τα έσοδα με βάση τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο 2004 θα λογιστικοποιηθούν στο μήνα που πράγματι εισπράχθηκαν.
Αναλυτικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με το 1028923/2148/0016/5.4.2004 κοινό έγγραφο της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και της Δ/νσης Εφαρμογών Η/Υ.
Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης