Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/329/4.12.2008 ΘΕΜΑ : «Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων των επιχ/σεων που υπέστησαν ζημιές κατά τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008»

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/329/4.12.2008
ΘΕΜΑ : «Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων των επιχ/σεων που υπέστησαν ζημιές κατά τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008»


ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/329/4.12.2008 ΘΕΜΑ : «Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων των επιχ/σεων πο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 24/12/2008
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/329

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ : «Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων των επιχ/σεων που υπέστησαν ζημιές κατά τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008»

Από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας γνωστοποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. Φ80000/οικ./2490/2487/19-12-2008 έγγραφό της ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα, που έχουν ανακύψει στις επιχ/σεις διαφόρων περιοχών της χώρας, που έχουν αποδεδειγμένα και με βάση βεβαίωση αρμόδιας αρχής υποστεί υλικές ζημιές κατά τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008 προωθείται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται επί τρίμηνο :

Α)
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 30/11/08 προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς , Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης, μαζί με τα αναλογούντα σ΄ αυτές Πρόσθετα Τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
Τα Πρόσθετα Τέλη και όλες οι λοιπές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές μειώνονται κατά 50% και μαζί με την Κύρια Εισφορά, κεφαλαιοποιούνται την 30/11/08 και η έναρξη της τρίμηνης αναστολής αρχίζει από την 1/12/08.

Β)
Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω επιχ/σεων χρονικών περιόδων απασχόλησης, από 1/12/2008 μέχρι 27/2/2009 συμπεριλαμβανομένου του Δώρου Χριστουγέννων 2008, χωρίς να υπολογιστούν κατά το χρονικό αυτό διάστημα Πρόσθετα Τέλη, Προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, τόσο οι καθυστερούμενες εισφορές της περίπτωσης Α΄ όσο και οι τρέχουσες της περίπτωσης Β΄, ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Κατά το διάστημα της αναστολής χορηγείται στις ανωτέρω επιχ/σεις Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας χωρίς παρακράτηση και για οποιαδήποτε χρήση.

Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση απαιτείται :
- Υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τελευταίου μήνα της αναστολής
- Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν τις περιόδους απασχόλησης για τις οποίες χωρεί αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης, στην ίδια προωθούμενη διάταξη γίνεται ρητή πρόβλεψη για χορήγηση τρίμηνης αναστολής (δηλαδή μέχρι 31/3/2009) των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών των εργοδοτών που έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3518/006, όπως τροποποιήθηκε ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 3607/2007 και είναι ενήμεροι με την ρύθμιση αυτή.

Μέχρι την θέσπιση της σχετικής διάταξης και την έκδοση ενδεχομένως απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τα Υποκ/τα και Παρ/τά μας θα εφαρμόζουν την ανωτέρω ρύθμιση, δεδομένου ότι θα κληθούν πιθανότατα να αντιμετωπίσουν αιτήματα άμεσης χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας επιχ/σεων της κατηγορίας αυτής.

Προϋπόθεση υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση και εφαρμογής των ανωτέρω είναι η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής από την οποία να προκύπτει ότι η επιχ/ση έχει υποστεί λόγω των γεγονότων του 2008 υλικές ζημιές και ότι εντάσσεται στην κατηγορία αυτών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως πληγείσες επιχ/σεις.
Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφό μας αμέσως μετά την θέσπιση των σχετικών νομοθετημάτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
Αθήνα 24/12/2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με προωθούμενη από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε επιχ/σεις διαφόρων περιοχών της χώρας που υπέστησαν υλικές ζημιές από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου Δεκεμβρίου 2008 προβλέπεται η αναστολή επί τρίμηνο :

Της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 30/11/08 προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων τις εισφορές αυτών συνεισπράττει και τους λοιπούς φορείς Επικουρικής Ασφάλισης μαζί με τα αναλογούντα σε αυτές πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, κ.λ.π.
Τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις εισφορές αυτές, μειώνονται κατά 50% και κεφαλαιοποιούνται την 30/11/2008 μαζί με την κύρια εισφορά.

Η έναρξη της τρίμηνης αναστολής στην περίπτωση αυτή αρχίζει την 1/12/2008.

Της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω επιχ/σεων χρονικών περιόδων απασχόλησης, από 1/12/2008 μέχρι 27/2/2009 συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2008, χωρίς να υπολογιστούν κατά το χρονικό αυτό διάστημα Πρόσθετα Τέλη, Προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις.
Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής οι εισφορές των περιπτώσεων 1 και 2 ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση απαιτείται :

- Υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τελευταίου μήνα της αναστολής
- Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν τις περιόδους απασχόλησης για τις οποίες χωρεί αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Επίσης, με την ίδια προωθούμενη διάταξη προβλέπεται τρίμηνη αναστολή (δηλαδή μέχρι 31/3/2009) των δόσεων και των τρεχουσών εισφορών των εργοδοτών που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3518/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και είναι ενήμεροι με τη ρύθμιση αυτή.
Κατά τη διάρκεια της αναστολής χορηγείται στις πληγείσες επιχ/σεις βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση είναι η προσκόμιση βεβαίωσης αρμόδιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι, η ενδιαφερόμενη επιχ/ση έχει ενταχθεί στην κατηγορία των πληγεισών από τα πρόσφατα γεγονότα, επιχ/σεων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης