Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1060/1.3.1995 Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1060/1.3.1995
Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Συμπλήρωση των κωδικών αριθμών των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

1027751/423/Α0012/

ΠΟΛ 1060


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Είναι γνωστό ότι η ορθή εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος στηρίζεται στην ορθή συμπλήρωση των οικείων ενδείξεων της δήλωσης, καθώς και των εντύπων Ε10 και Ε11, είτε αυτές συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους, είτε αυτές συμπληρώνονται από την Υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ορθή συμπλήρωση των ενδείξεων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γι' αυτό παρακαλούμε αφενός μεν να αναθέσετε αυτήν την εργασία σε υπαλλήλους που έχουν επαρκή εμπειρία και αφετέρου να μεριμνήσετε ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο του προσωπικού που δεν έχει αποκτήσει ακόμη σχετική εμπειρία, με την απαιτούμενη από μέρους σας φροντίδα.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ - ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Από τις Δ.Ο.Υ. θα κωδικογραφείται και θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το ΕΝΑ αντίτυπο της δήλωσης και κατά προτίμηση το πρώτο αντίτυπο σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση δεύτερου αντιτύπου. Στη συμπλήρωση των παραλληλογράμμων - τετραγωνιδίων της δήλωσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφτούν σε κάθε ένα από αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί από αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.

Τα παραλληλόγραμμα - τετραγωνίδια της δήλωσης θα συμπληρωθούν ως εξής:

1. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό συμπληρώνεται με τη λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στην περίπτωση που κάποιο από τα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας της δήλωσης έχει διορθωθεί από το φορολογούμενο.
Προκειμένου για φορολογουμένους, οι οποίοι το οικον. έτος 1995 θα υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφτεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ".

2. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ"
Το παραλληλόγραμμο αυτό θα συμπληρώνεται με τον αύξοντα αριθμό που θα πάρει η δήλωση, από το προσωρινό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων.

3. Παραλληλόγραμμα με τις ενδείξεις "(α), (β)"
Στα ανωτέρω παραλληλόγραμμα έχουν προεκτυπωθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. οι κωδικοί αριθμοί της Δ.Ο.Υ.
Επισημαίνεται ότι αν έχουμε μεταβολή στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ., πρέπει να γίνει ανάλογη διόρθωση και στους προεκτυπωμένους κωδικούς αριθμούς αυτών.

4. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(γ)"
Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο προεκτυπώνονται ορισμένα γράμματα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. βάσει των οποίων γίνεται η διανομή των φορολογικών εντύπων.

5. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "(δ)"
Στο ανωτέρω τετραγωνίδιο θα γραφτεί ο αριθμός 1 όταν ΜΟΝΟ ο υπόχρεος σε δήλωση είναι νέος φορολογούμενος (υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος), ο αριθμός 2 όταν ΜΟΝΟ η σύζυγος του υποχρέου είναι νέα φορολογούμενη και 3 αν και οι δύο σύζυγοι είναι νέοι φορολογούμενοι.

6. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ"
Το τετραγωνίδιο της ένδειξης αυτής θα συμπληρωθεί ως εξής:
α) Οταν η δήλωση είναι εμπρόθεσμη θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
β) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα και μέσα στον πρώτο μήνα από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας, θα γραφτεί ο αριθμός 1.
γ) Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, μέσα στο δεύτερο ή τρίτο κ.τ.λ. μήνα θα αναγράφεται αντίστοιχα ο αριθμός 2, 3 κ.τ.λ. (ανάλογα με τους μήνες εκπροθέσμου).

7. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕ.Π.Υ.Ο."
Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται μόνο για τις τροποποιητικές δηλώσεις.

8. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ" (του υποχρέου)
Στο παραλληλόγραμμο αυτό προεκτυπώνεται ή γράφεται ο κωδικός αριθμός του φορολογικού μητρώου του υποχρέου. Στις δηλώσεις που υποβάλλουν υπόχρεοι, που είχαν ξαναδώσει στο παρελθόν φορολογική δήλωση, οι οποίες υποβάλλονται χωρίς να έχουν προεκτυπωμένα στοιχεία (δηλαδή χειρόγραφες), ο αριθμός μητρώου θα γραφτεί ή επαληθευθεί στη δήλωση από τις καταστάσεις των φορολογουμένων που στέλνονται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Προκειμένου για φορολογούμενους, οι οποίοι το οικον. έτος 1995 θα υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση εισοδήματος, το παραλληλόγραμμο του κωδικού αριθμού μητρώου θα μείνει κενό και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφτεί η ένδειξη "ΝΕΟΣ", εκτός αν πρόκειται για επιτηδευματίες που με την υποβολή μέσα στο 1995 δήλωσης έναρξης δραστηριότητας πήραν αριθμό μητρώου, ο οποίος πρέπει να γραφτεί στο παραλληλόγραμμο αυτό.
Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο στοιχείο του φορολογουμένου (π.χ. διεύθυνση, επάγγελμα, πατρώνυμο κ.τ.λ.) διαφέρει από το στοιχείο που υπάρχει στο φάκελο, αλλά είναι βέβαιο, ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, θα γραφτεί στη δήλωση ο κωδικός αριθμός του φορολογουμένου και στο παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" θα γραφτεί η λέξη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ".

9. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΚΕ" (του υποχρέου)
Το ανωτέρω παραλληλόγραμμο χρησιμοποιείται από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. 10. Τετραγωνίδιο (ε), με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ" ΚΒΣ (του υποχρέου)
α) Στο τετραγωνίδιο (ε) θα γραφτεί κωδικός αριθμός, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης που τηρούνται βάσει του Κ.Β.Σ., ως εξής:
αα) Για βιβλία Α' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1).
ββ) Για βιβλία Β' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (2).
γγ) Για βιβλία Γ' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (3).
δδ) Για όσους είχαν υποχρέωση και δεν τήρησαν βιβλία, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (5).
εε) Για όσους βάσει του Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (6).
στστ) Τέλος, για τους υπόλοιπους φορολογουμένους, που δεν είναι επιτηδευματίες και δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία (Μισθωτοί κ.τ.λ.), θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (8).
β) Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος δεν δηλώνει εισοδήματα από ατομική επιχείρηση, αλλά ΜΟΝΟ από συμμετοχή σε εταιρική επιχείρηση, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (7).
γ) Το τετραγωνίδιο (ζ) δε θα συμπληρωθεί.

11. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" (του υποχρέου)

α) Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσής του διακρίνεται κατά τις επόμενες κατηγορίες ως εξής:
Α'-Β' Εισόδημα από ακίνητα
Γ' Εισόδημα από κινητές αξίες
Δ' Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Ε' Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
ΣΤ' Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
Ζ' Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος, ως εξής: αα) Για το εισόδημα Α'-Β' κατηγορίας ο κωδικός αριθμός (1).
ββ) " " " Γ' " " " (3).
γγ) " " " Δ' " " " (4).
δδ) " " " Ε' " " " (5).
εε) " " " ΣΤ' " " " (6).
στστ) " " " Ζ' " " " (7).

β) Επισημαίνεται ότι εάν στη δήλωση περιληφθεί εισοδήματα από τις κατηγορίες Α'-Β' έως Ζ' (συμπεριλαμβανομένης και της ΣΤ'), τότε επικρατέστερες είναι οι κατηγορίες Δ', Ε' και Ζ' ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από αυτές τις επικρατέστερες κατηγορίες, οπότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας εκείνης που έχει το υψηλότερο εισόδημα από τις τρεις κατηγορίες κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
γ) Σε περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα ΜΟΝΟ από κατηγορίες Α'-Β', Γ' και ΣΤ', τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα από τις τρεις αυτές κατηγορίες κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
δ) Τέλος, όταν ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση λόγω ειδικής υποχρέωσης από το Νόμο (επειδή κατέχει αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα πάνω από 500 κ.ε., διατηρεί έμμισθο προσωπικό, ασκεί εμπορική επιχείρηση ή ελευθ. επάγγελμα έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κ.τ.λ., άρθρο 61 παράγραφος 1 ν. 2238/1994) και δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από καμιά κατηγορία, τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (8).

12. Παραλληλόγραμμο με την ένδειξη "ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ" (της συζύγου)
Στο ανωτέρω παραλληλόγραμμο γράφεται ο κωδικός αριθμός του φορολογικού μητρώου της συζύγου, αν αυτή ασκεί επάγγελμα και είναι γραμμένη στο βιβλίο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ που στέλνει κάθε χρόνου το ΚΕ.Π.Υ.Ο., διαφορετικά τούτο θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

13. Τετραγωνίδιο (η), με την ένδειξη "ΒΙΒΛΙΑ" ΚΒΣ (της συζύγου)
α) Στο τετραγωνίδιο (η) θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων ΑΤΟΜΙΚΗΣ επιχείρησης που τηρούνται βάσει του Κ.Β.Σ. στην περίπτωση που η σύζυγος ασκεί κάποιο επάγγελμα ως εξής:
αα) Για βιβλία Α' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1).
ββ) Για βιβλία Β' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (2).
γγ) Για βιβλία Γ' κατηγορίας θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (3).
δδ) Για όσες είχαν υποχρέωση και δεν τήρησαν βιβλία, θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (5).
εε) Για όσες βάσει του Κ.Β.Σ. δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (6).
στστ) Τέλος, για τους υπόλοιπες φορολογούμενες, που δεν είναι επιτηδευματίες και δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία (Μισθωτοί κ.τ.λ.), θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (8).
β) Αν η σύζυγος ασκεί ατομική επιχείρηση, ή επάγγελμα σε περιφέρεια δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας διαφορετικής από εκείνη που υποβάλλεται η δήλωση, τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός που αντιστοιχεί στην ανώτερη κατηγορία βιβλίων που έχουν τηρηθεί από αυτήν κατά την άσκηση επιχείρησής της με βάση τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος.
γ) Στις περιπτώσεις που η σύζυγος δηλώνει, όπως πιο πάνω ο σύζυγος, εισόδημα ΜΟΝΟ από συμμετοχή σε εταιρική επιχείρηση θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (7).
δ) Το τετραγωνίδιο (θ) δε θα συμπληρωθεί.

14. Τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ" (της συζύγου)
α) Στο τετραγωνίδιο αυτό θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος στην περίπτωση που η σύζυγος έχει εισόδημα ως εξής:
αα) Για το εισόδημα Α'-Β' κατηγορίας ο κωδικός αριθμός (1).
ββ) " " " Γ' " " " (3).
γγ) " " " Δ' " " " (4).
δδ) " " " Ε' " " " (5).
εε) " " " ΣΤ' " " " (6).
στστ) " " " Ζ' " " " (7).
β) Επισημαίνεται ότι, εάν στη δήλωση έχουν περιληφθεί εισοδήματα από τις κατηγορίες Α'-Β' έως Ζ' (συμπεριλαμβανομένης και της ΣΤ'), τότε επικρατέστερες είναι οι κατηγορίες Δ', Ε' και Ζ' ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από αυτές τις επικρατέστερες κατηγορίες, οπότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας εκείνης που έχει το υψηλότερο εισόδημα από τις τρεις αυτές κατηγορίες, κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
γ) Σε περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα ΜΟΝΟ από τις κατηγορίες Α'-Β', Γ' και ΣΤ' τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός της κατηγορίας που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα από τις τρεις αυτές κατηγορίες, κατά τις παραπάνω διακρίσεις.
δ) Τέλος, όταν η σύζυγος υποβάλλει δήλωση λόγω ειδικής υποχρέωσης από το Νόμο (επειδή κατέχει αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα πάνω από 500 κ.ε., διατηρεί έμμισθο προσωπικό, ασκεί εμπορική επιχείρηση ή ελευθ. επάγγελμα έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας της κ.τ.λ., άρθρο 61 παράγραφος 1 ν. 2238/1994) και δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από καμιά κατηγορία, τότε θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (8).

15. Τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον πίνακα "ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ"
Το ανωτέρω τετραγωνίδιο θα συμπληρωθεί ως εξής:
α) Οταν έχει συμπληρωθεί αντίκλητος και η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, ενώ διαμένει ή κατοικεί στο εξωτερικό (εκτός των χωρών της ΕΟΚ) και ανήκει στην αρμοδιότητα οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. της χώρας (και όχι μόνο της Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αθηνών), θα σημειωθεί ο αριθμός (1).
β) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από κάτοικο εσωτερικού που δηλώνει αντίκλητο, θα σημειωθεί ο αριθμός (2).
γ) Οταν η δήλωση υποβάλλεται από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, σύνδικο πτώχευσης, επίτροπο ανηλίκου κ.τ.λ. θα σημειωθεί ο αριθμός (3).
δ) Οταν η δήλωση του υποχρέου υποβάλλεται από τους κληρονόμους του, θα σημειωθεί ο αριθμός (4).
ε) Οταν έχει συμπληρωθεί αντίκλητος και η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα ενώ διαμένει ή κατοικεί σε χώρα της Ε.Ο.Κ., θα σημειωθεί ο αριθμός (5).
στ) Οταν δεν υπάρχει εκπρόσωπος θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

16. Τετραγωνίδια του πίνακα 3 της δήλωσης (αφαίρεση ποσού λόγω αναπηρίας - μείωση φόρου).
Τα τετραγωνίδια του πίνακα αυτού θα συμπληρωθούν οπωσδήποτε χωριστά για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο, ανάλογα με τη λέξη (ΝΑΙ - ΟΧΙ) ή τον αριθμό που γράφτηκε στο λευκό χώρο πριν από τους κωδικούς αριθμούς, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω:
Για να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Εστω ότι, στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 001 ο υπόχρεος γράφει τη λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφει τίποτα και στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 002 η σύζυγος του υποχρέου γράφει τη λέξη ΝΑΙ.
Στην περίπτωση αυτή τα τετραγωνίδια που βρίσκονται απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 001-002 θα συμπληρωθούν ως εξής:
Στο τετραγωνίδιο 001 θα γραφτεί ο κωδικός (1) και στο τετραγωνίδιο 002 θα γραφτεί ο κωδικός (3).
Ειδικότερα:
α) Ο λευκός χώρος απέναντι από την ένδειξη 3/1 "Εχετε δικαίωμα έκπτωσης ποσού 500.000 δρχ. λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κ.τ.λ. (ναι - όχι)" και πριν από τους κωδικούς αριθμούς 001-002 πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται με μία από τις λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ και στη στήλη του υποχρέου και στη στήλη της συζύγου και τα
αντίστοιχα τετραγωνίδια θα συμπληρωθούν ως εξής:
αα) Αν στο λευκό χώρο πριν από τους κωδικούς 001-002 υπάρχει η λέξη ΝΑΙ, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος (υπόχρεος ή σύζυγος) δικαιούται προσωπικά έκπτωσης ποσού 500.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά, στο τετραγωνίδιο θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (3).
ββ) Αν στο λευκό χώρο υπάρχει η λέξη ΟΧΙ ή δεν υπάρχει τίποτα στο τετραγωνίδιο θα γραφτεί:
- Ο κωδικός αριθμός (1) που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται έκπτωσης του παραπάνω ποσού.
- Ο κωδικός αριθμός (2) στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν δικαιούται την έκπτωση αυτή (σχολάζουσα κληρονομία, επιδικία ή μεσεγγύηση).
- Ο κωδικός αριθμός (5) στην περίπτωση που ο φορολογούμενος (υπόχρεος ή σύζυγος) είναι κάτοικος εξωτερικού.
Διευκρινίζεται ότι οι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται στην αλλοδαπή θα κωδικογράφονται με τον αριθμό 1.
γγ) Αν η δήλωση υποβάλλεται από φορολογούμενο που είναι άγαμος ή σε διάσταση ή σε χηρεία, στο τετραγωνίδιο, απέναντι στον κωδικό αριθμό 002 θα γραφτεί οπωσδήποτε ο αριθμός (2).
δδ) Τέλος, αν ο πίνακας 1 όπου γράφονται τα στοιχεία της συζύγου έχει συμπληρωθεί και στο λευκό χώρο πριν από τον κωδικό αριθμό 002 δεν είναι γραμμένη η λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ, στο τετραγωνίδιο απέναντι στον κωδικό αριθμό 002 θα γραφτεί οπωσδήποτε ο αριθμός (1).
β) Στα τετραγωνίδια 003-004 της ένδειξης 3/2 "Αριθμός παιδιών του πίνακα 2.1", θα γραφτεί ο αριθμός των παιδιών (αγοριών και κοριτσιών) ηλικίας μέχρι 18 χρονών ή 25 χρονών εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές, ως και των ανύπαντρων, διαζευγμένων ή σε κατάσταση χηρείας παιδιών με αναπηρία 67% και πάνω ανεξάρτητα από ηλικία, καθώς και των ανύπαντρων παιδιών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ανεξάρτητα από ηλικία.
γ) Στα τετραγωνίδια 005-006 της ένδειξης 3/3 "Αριθμός προσώπων του πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω κ.τ.λ." θα γραφτεί ο αριθμός των προσώπων του πίνακα 2 που παρουσιάζουν αναπηρία 67% ή είναι τυφλοί, νεφροπαθείς κ.τ.λ. και δικαιούνται έκπτωση ποσού 500.000 δρχ. χωρίς δικαιολογητικά.

17. Τετραγωνίδια του πίνακα 7 της δήλωσης (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες)
α) Στα τετραγωνίδια 011 και 012 της ένδειξης 7/8 "Πήρατε στεγαστικό επίδομα" θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
β) Στα τετραγωνίδια 013-014 της ένδειξης 7/9 "Είσθε συνταξιούχος και γεννηθήκατε πριν από το 1930", θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη "ΝΑΙ", ενώ όταν σημειώνεται η λέξη "ΟΧΙ" ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
γ) Στα τετραγωνίδια 015-016 της ένδειξης 7/10 "Εργασθήκατε ή κατοικήσατε, μέσα στο 1994, σε παραμεθόρια περιοχή" θα γραφτεί ο κωδικός αριθμός (1) όταν στο λευκό χώρο αναγράφεται η λέξη "ΝΑΙ", ενώ όταν σημειώνεται η λέξη "ΟΧΙ", ή δεν γράφεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

18. Τετραγωνίδια του πίνακα 12 της δήλωσης (πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία)
Τα τετραγωνίδια των κωδικών αριθμών 615-616 της δήλωσης δε θα συμπληρωθούν.

19. Τετραγωνίδια του πίνακα 13 (προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης)
Να ελεχθεί η ορθή συμπλήρωση των διάστικτων χώρων πριν από τους κωδικούς 795-796 της ένδειξης 13/2, δηλαδή αν έχει γραφτεί ολογράφως ο αριθμός των στοιχείων που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου π.χ. αν έχουν ληφθεί υπόψη ένα αυτοκίνητο Ι.Χ., μία μοτοσικλέτα και δύο οικιακοί βοηθοί, πρέπει να έχει γραφτεί η λέξη τέσσερα και στη συνέχεια να συμπληρωθούν οπωσδήποτε τα τετραγωνίδια 795-796 με τους οικείους αριθμούς.
Σημειώνεται ότι εάν συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου κ.τ.λ. είναι οι σύζυγοι, τότε το αυτοκίνητο θεωρείται ένα (1) στοιχείο.

20. Συμπλήρωση πίνακα 15 (Στοιχεία από το φάκελο του φορολογουμένου)
Η συμπλήρωση των λευκών χώρων και τετραγωνιδίων του πίνακα αυτού, θα γίνεται ως εξής:
α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 901-904 του πίνακα αυτού είναι προεκτυπωμένα από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. τα ποσά της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς ΟΓΑ φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1994.
Συνεπώς, για όσες υποθέσεις ενημερώθηκε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. με τα σημειώματα μεταβολών, τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη από αυτό. Για όσες υποθέσεις δεν ενημερώθηκε το ΚΕ.Π.Υ.Ο. ή επεστράφηκαν στις Δ.Ο.Υ. τα αποσταλέντα σχετικά σημειώματα μεταβολών, τίθεται θέμα διόρθωσης των ποσών της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και της εισφοράς Ο.Γ.Α. φόρου εισοδήματος οικον. έτους 1994. Υστερα από αυτό, θέμα αναγραφής από σας, των προς έκπτωση ποσών, γεννιέται όταν σας υποβάλλονται δηλώσεις χωρίς προεκτυπωμένα στοιχεία, λόγω μη παραλαβής,
καταστροφής ή απώλειας των εντύπων που στάλθηκαν ταχυδρομικά στους φορολογουμένους, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν στάλθηκαν στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. σημειώματα μεταβολών, για τις μεταβολές ή στάλθηκαν αυτά, αλλά επιστράφηκαν από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. στις Δ.Ο.Υ.
Για όλες τις περιπτώσεις που συντρέχει περίπτωση διόρθωσης των ποσών προκαταβολής φόρου και εισφοράς Ο.Γ.Α., πρέπει να διαγράφετε τα ποσά που προεκτυπώθηκαν στις δηλώσεις και να γράφετε τα νέα ποσά που προέκυψαν από την τελική εκκαθάριση της δήλωσης.
Στις περιπτώσεις διόρθωσης των ποσών, τα νέα ποσά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να γράφονται ακριβώς στη θέση των αντίστοιχων κωδικών αριθμών και απέναντι στο δεξιό μέρος, να θέτεται η μονογραφή και η ατομική σφραγίδα του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τη διόρθωση.
β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 905-906 του πίνακα αυτού θα γράφεται ο αριθμός (1) αν ο υπόχρεος ή η σύζυγός του είναι τυφλός και γενικά πρόσωπο που ευρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Επίσης και όταν πρόκειται για πρόσωπο που είναι ολικώς τυφλό ή πρόσωπο που παρουσιάζει βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τοις εκατό (80%).
Σημειώνεται ότι το εξωϊδρυματικό επίδομα καθώς και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς στα πρόσωπα της πρώτης περίπτωσης απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994, ενώ οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται στα πρόσωπα της δεύτερης περίπτωσης απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με την περίπτωση θ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου. Τα παραπάνω απαλλασσόμενα ποσά θα πρέπει να έχουν αναγραφεί στους κωδικούς αριθμούς 657-658 του πίνακα 12 της δήλωσης ενώ ο τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα υπόψη ποσά στους κωδικούς 313-318 του πίνακα
7 της δήλωσης.
Αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος για τα ποσά αυτά, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 905-906 του πίνακα 15 της δήλωσης.
γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 907-908 του πίνακα αυτού θα γράφεται ο αριθμός (1), αν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει συνυποβληθεί και το έντυπο Ε 9, είτε αυτό περιγράφει ακίνητα του υποχρέου ή της συζύγου του ή των ανήλικων τέκνων του.
δ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 915-916 του πίνακα αυτού θα γράφεται το ποσό που προέκυψε στον κωδικό 607 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει γραφτεί από τον υπόχρεο φορολογούμενο στους κωδικούς 461-462 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος απέκτησε εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, αμφισβητεί το ποσό που προσδιορίζεται με βάση την αντικειμενική μέθοδο προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος, εφόσον το ποσό της αντικειμενικής μεθόδου είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προσδιορίζεται με βάση τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου, στους κωδικούς 461-462 θα γράψει ο φορολογούμενος το ποσό που επικαλείται και στους κωδικούς 915-916 θα γράφεται από τη Δ.Ο.Υ. το ποσό που υποχρεωτικά αναγράφεται από το φορολογούμενο στον κωδικό 607 του εντύπου Ε3. Στην περίπτωση που στους κωδικούς 461-462 έχει γραφτεί ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό που έχει αναγραφεί στο έντυπο Ε3, δε θα συμπληρώνονται οι κωδικοί 915-916.
ε) Στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον κωδικό αριθμό 911 θα γράφεται ο αριθμός (1) όταν ο φορολογούμενος δηλώνει εισοδήματα, τα οποία προέρχονται, από αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, ιπταμένου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας και Υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής Βοήθειας στην
Ελλάδα για τα οποία πρέπει να συνταχθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.), καθώς επίσης και όταν συμπληρώνεται Ε.Ε.Δ. λόγω ιδιοκατοίκησης.
στ) Στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον κωδικό αριθμό 912, θα γράφεται ο αριθμός (1), όταν μόνο ο υπόχρεος (άνδρας ή άγαμη γυναίκα) έχει συνυποβάλλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το έντυπο Ε10. Ο αριθμός (2) όταν μόνο η σύζυγος συνυποβάλλει έντυπο Ε10 και ο αριθμός (3) όταν και οι δύο σύζυγοι συνυποβάλλουν έντυπο Ε10 (ο καθένας χωριστά συνυποβάλλει το Ε10 που τον αφορά).
ζ) Στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται απέναντι από τον κωδικό 913, θα γράφεται ο αριθμός (1), όταν μόνο ο υπόχρεος (άνδρας ή άγαμη γυναίκα) έχει συνυποβάλλει με τη δήλωση φορολογίας το έντυπο Ε11. Ο αριθμός (2) όταν μόνο η σύζυγος συνυποβάλλει έντυπο Ε11 και ο αριθμός (3) όταν και οι δύο σύζυγοι συνυποβάλλουν έντυπο Ε11 (ο καθένας χωριστά συνυποβάλλει το Ε11 που τον αφορά).

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε10

Στη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων παραλληλογράμμων του εντύπου Ε10, καθώς και του εντύπου Ε11, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να γραφτούν σε κάθε ένα από αυτά οι σωστοί κωδικοί αριθμοί, γιατί από αυτούς εξαρτάται ο σωστός υπολογισμός του φόρου και η εκκαθάριση της δήλωσης.
Πρέπει να τονίσουμε ότι στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα έντυπα Ε10 και Ε11, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο για κάθε σύζυγο, οπότε σε καμιά περίπτωση στο ίδιο έντυπο δε συμπληρώνονται οι ενδείξεις και των δύο στηλών, δηλαδή του ίδιου του φορολογουμένου και της συζύγου του.
Ο σύζυγος στο υποβαλλόμενο δικό του έντυπο θα συμπληρώσει την πρώτη στήλη του εντύπου, η δε σύζυγος στο δικό της έντυπο τη δεύτερη στήλη. Στην περίπτωση που το έντυπο υποβάλλεται από υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, συμπληρώνεται η πρώτη στήλη του εντύπου.
Εκτός των ειδικότερων οδηγιών, που παραθέτουμε παρακάτω για τη συμπλήρωση των κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, σας γνωρίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η απάντηση "ναι - όχι", όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται πάντοτε ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ ή ΚΕΝΟ, δε συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό.
Από τις Δ.Ο.Υ. θα κωδικογραφούνται και τα δύο αντίτυπα των εντύπων Ε10 και Ε11 και θα στέλνεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. το ΕΝΑ αντίτυπο και κατά προτίμηση το πρώτο αντίτυπο, σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί χημικός χάρτης (καρμπόν) για τη συμπλήρωση δεύτερου αντιτύπου, το οποίο θα συρράπτεται στο έντυπο Ε1 της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1995.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κατά τη συρραφή των εντύπων που θα αποστέλνονται στο ΚΕΠΥΟ μαζί με το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτή (η συρραφή) να γίνει διαγώνια, δηλαδή ο συνδετήρας του συρραπτικού μηχανήματος να τοποθετείται πάνω στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε1 και πάντα σε διαγώνια
θέση (επισυνάπτεται υπόδειγμα τρόπου συρραφής).
Επισημαίνουμε ότι, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια και έχουν τις προϋποθέσεις, ώστε να μην υπαχθούν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του εισοδήματος, θα συμπληρώσουν το έντυπο Ε10 με τις απαραίτητες πληροφορίες στο τετράγωνο "Σημειώσεις φορολογουμένου" της πρώτης σελίδας του εντύπου.
Η Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις και κρίνει ότι πράγματι η επιχείρηση δεν υπάγεται στο αντικειμενικό σύστημα, δε θα στέλνει το έντυπο στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του εντύπου Ε10 θα συμπληρωθούν ως εξής:
1. Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του πίνακα 2 του εντύπου.
α) Στα τετραγωνίδια 325-326 της ένδειξης 2/1 "Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται υπηρεσίες, εκτός εκπαίδευσης", θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δε σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
β) Στα τετραγωνίδια 327-328 της ένδειξης 2/2 "Στην επαγγελματική εγκατάσταση παρέχονται αποκλειστικά υπηρεσίες εκπαίδευσης", θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν από τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δε σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.
γ) Στα τετραγωνίδια 335-336 της ένδειξης 2/6 "Αν η επαγγελματική εγκατάσταση βρίσκεται αποκλειστικά σε όροφο ή υπόγειο γράψτε ανάλογα, θα γραφτεί ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΟΡΟΦΟΣ και ο αριθμός (3), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη
ΥΠΟΓΕΙΟ.
Στην περίπτωση που η επαγγελματική εγκατάσταση στεγάζεται σε όροφο και υπόγειο συγχρόνως, στο οικείο παραλληλόγραμμο συμπληρώνεται μόνο η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στα τετραγωνίδια 335-336 θα γραφεί ο αριθμός (2).
Στις περιπτώσεις που στην επαγγελματική εγκατάσταση συμπεριλαμβάνεται ισόγειο, το οικείο παραλληλόγραμμο δε θα συμπληρωθεί από τον υπόχρεο, τα δε τετραγωνίδια 335-336 θα συμπληρωθούν με 1.
Για να γίνουν πιο σαφείς οι οδηγίες για τη συμπλήρωση των τετραγωνιδίων, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

1ο Εστω ότι η επιχείρηση Α' στεγάζεται στον 3ο όροφο οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφτεί από τον υπόχρεο η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφτεί ο αριθμός (2).

2ο Εστω ότι η επιχείρηση Β' στεγάζεται σε υπόγειο οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφτεί από τον υπόχρεο η λέξη ΥΠΟΓΕΙΟ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση θα γραφτεί ο αριθμός (3).

3ο Εστω ότι η επιχείρηση Γ' στεγάζεται συγχρόνως στο υπόγειο και τον 1ο όροφο της ίδιας οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο θα πρέπει να γραφτεί μόνον η λέξη ΟΡΟΦΟΣ, οπότε στο τετραγωνίδιο 335 ή 336, κατά περίπτωση, θα γραφτεί ο αριθμός (2).

4ο Εστω ότι η επιχείρηση Δ' στεγάζεται συγχρόνως σε ισόγειο και όροφο ή σε ισόγειο και υπόγειο της ίδιας οικοδομής. Στο παραλληλόγραμμο δεν πρέπει να γραφτεί τίποτα, πρέπει να παραμείνει κενό, οπότε τα τετραγωνίδια 335-336 θα συμπληρώνονται με 1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τετραγωνίδιο αυτό (335-336) θα είναι πάντα συμπληρωμένο.

δ) Τα παραλληλόγραμμα 339-340 της ένδειξης 2/8 "Συντελεστής εμπορικότητας της οδού μόνο αν η περιοχή είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικ. προσδιορισμού μεταβίβασης ακινήτων και εφόσον δεν πρόκειται για επιχ/σεις παροχής υπηρεσιών", θα συμπληρωθούν με κωδικούς αριθμούς μόνο στην περίπτωση, που η επιχείρηση είναι πώλησης αγαθών ή είναι μικτή επιχείρηση και με βάση τα ακαθάριστα έσοδα έχει χαρακτηρισθεί ως επιχείρηση πώλησης αγαθών.
Η συμπλήρωση του παραλληλογράμμου της ένδειξης 2/8 είναι προαιρετική για τον υπόχρεο εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, οπότε συμπληρώνεται από την υπηρεσία, ενώ για τους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες κ.τ.λ.) η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, στο
παραλληλόγραμμο που βρίσκεται πριν από την πρώτη κάθετη γραμμή γράφεται ο συντελεστής εμπορικότητας της οδού, που προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που η περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, οπότε ο συντελεστής εμπορικότητας είναι 1 και δεν συμπληρώνεται.
Στα παραλληλόγραμμα που βρίσκονται μετά τους κωδικούς 339-340 αυτής της ένδειξης θα γραφτεί ο συντελεστής εμπορικότητας της επιχείρησης, ο οποίος με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Για επιχειρήσεις εγκατεστημένες Συντελεστής εμπορικότητας σε περιοχές με συντελεστή εμπορικότητας
1 1,00
1,1 - 2 1,20
2,1 - 3 1,40
3,1 - 4 1,60
πάνω από 4 1,80

Για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε περιοχές, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως συντελεστής εμπορικότητας της επιχείρησης στην περίπτωση που είναι ή έχει χαρακτηρισθεί ως πώλησης αγαθών θα αναγράφεται ο 1,00.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι ή χαρακτηρίζεται ως παροχής υπηρεσιών οι κωδικοί 339-340 θα παραμείνουν κενοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα παραλληλόγραμμα των κωδικών αριθμών 339-340, πρέπει πάντοτε ο αριθμός που γράφεται να είναι δεκαδικός με 2 δεκαδικά ψηφία.

Τονίζουμε ότι δεν πρέπει να παραλείπεται το κόμμα του δεκαδικού αριθμού, γιατί αλλιώς η εκκαθάριση φόρου εισοδήματος, που θα γίνει από το ΚΕ.Π.Υ.Ο., θα είναι λανθασμένη.

ε) Τα παραλληλόγραμμα 341-342 της ένδειξης 2/9 "Μοναδικός συντ. καθαρού κέρδους (που αντιστοιχεί στα περισσότερα ακαθ. έσοδα)", θα συμπληρωθούν με τους συντελεστές απόδοσης, οι οποίοι ανάλογα με το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους, όπως οι συντελεστές αυτοί ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, έχουν προσδιορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994.

Για διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε τους σχετικούς πίνακες:

Για επιχειρήσεις πώλησης αγαθών με Συντελεστής μοναδικό συντελεστή καθ. κέρδους απόδοσης

μέχρι 5% 1,00
πάνω από 5% μέχρι 10% 1,15
πάνω από 10% μέχρι 15% 1,30
πάνω από 15% μέχρι 20% 1,45
πάνω από 20% 1,60

Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ο συντελεστής απόδοσης προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Για επιχειρήσεις με μοναδικό Συντελεστής συντελεστή καθαρού κέρδους απόδοσης

μέχρι 20% 1,00
πάνω από 20% μέχρι 30% 1,20
πάνω από 30% μέχρι 40% 1,40
πάνω από 40% 1,60

Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο κωδ. 341-342 να είναι συμπληρωμένος.
Ο αριθμός που συμπληρώνεται πρέπει να είναι πάντοτε δεκαδικός με 2 δεκαδικά ψηφία.

στ) Στα τετραγωνίδια 349-350 της ένδειξης 2/12 "Η επιχείρηση είναι νέα (σύμφωνα με την παραγρ. 11 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994)" θα γραφτεί ο αριθμός (1) όταν στο διάστικτο χώρο πριν τον κωδικό σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ, ενώ όταν σημειώνεται η λέξη ΟΧΙ ή δε σημειώνεται τίποτα, θα παραμείνει ΚΕΝΟ.

2. Τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα των πινάκων 3 και 4 του εντύπου.
Τα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα των πινάκων 3 και 4 θα συμπληρωθούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα τετραγωνίδια - παραλληλόγραμμα του πίνακα 2.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

1. Τετραγωνίδια του πίνακα 1 του εντύπου

α) Τα τετραγωνίδια 807-808 της ένδειξης 1/1 και 809-810 της ένδειξης 1/2 αυτού του πίνακα συμπληρώνονται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες μας, δηλαδή όπου έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται ο αριθμός (1) στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο, ενώ αυτό παραμένει κενό όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ.
Σας επαναλαμβάνουμε τη γενικότερη οδηγία που αναφέρεται στη "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε10". Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται η απάντηση "ναι-όχι", όπου στο διάστικτο χώρο έχει γραφτεί η λέξη ΝΑΙ, στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο συμπληρώνεται πάντοτε ο αριθμός (1), ενώ όπου έχει γραφτεί η λέξη ΟΧΙ ή κενό, δε συμπληρώνεται κανένας αριθμός στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο και παραμένει κενό.

2. Τετραγωνίδια του πίνακα 2 του εντύπου

Προσοχή:

α) Στο δεύτερο υποπίνακα και στην ένδειξη (β), όταν στο διάστικτο χώρο μετά τους κωδικούς 825-826 έχει συμπληρωθεί ως επιφάνεια επαγγελματικής εγκατάστασης, έκταση σε τετραγωνικά μέτρα μικρότερη από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 12 του άρθρου 51 του ν.2238/1994 (στις περιπτώσεις συστέγασης, χρησιμοποίησης της κατοικίας του φορολογουμένου ως επαγγελματικής εγκατάστασης και συμμετοχής σε εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών), διαγράφεται ο λανθασμένος αριθμός, γράφεται ο σωστός - ελάχιστα επιτρεπόμενος - και τίθεται η υπογραφή του υπαλλήλου ελεγκτή στο διάστικτο χώρο πριν τους κωδικούς 825-826. Σε περίπτωση συστέγασης ο φορολογούμενος θα πρέπει να γράψει στον ειδικό χώρο με την ένδειξη "Σημειώσεις φορολογουμένων" στην τελευταία σελίδα του εντύπου τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα της επαγγελματικής εγκατάστασης που χρησιμοποιείται από όλους τους συστεγαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες.

β) Για τις περιπτώσεις πλην δικηγόρου και καλλιτέχνη - τραγουδιστή ο κωδ. 839-840 πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση συμπληρωμένος.

γ) Στα τετραγωνίδια 861-862 της περίπτωσης θ' της ένδειξης 2/6 "Είσθε καθηγητής πανεπιστημίου ή λέκτορας (γράψτε αναλόγως)", θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και ο αριθμός (2), όταν στο παραλληλόγραμμο έχει γραφτεί η λέξη ΛΕΚΤΟΡΑΣ.

δ) Στα τετραγωνίδια 867-868 της περίπτωσης γ' της ένδειξης 2/7 "Είσθε καθηγητής Πανεπιστημίου ή λέκτορας ή κατέχετε μεταπτυχιακό ή επαγγελματικό τίτλο (γράψτε αναλόγως), "θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί με τη λέξη ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και ο αριθμός (2), όταν το
παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις ΛΕΚΤΟΡΑΣ ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.

ε) Στα τετραγωνίδια 869-870 της ένδειξης 2/8, "Είσθε πτυχιούχος πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. (γράψτε αναλόγως)", θα γραφτεί ο αριθμός (1), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις πτυχιούχος πανεπιστημίου και ο αριθμός (2), όταν το παραλληλόγραμμο έχει συμπληρωθεί με τις λέξεις πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Οταν τα παραλληλόγραμμα, που βρίσκονται πριν από τα τετραγωνίδια 861-862, 867-868 και 869-870 δεν έχουν συμπληρωθεί καθόλου, τότε τα παραπάνω τετραγωνίδια θα παραμείνουν κενά.

στ) Στα τετραγωνίδια 873-874 της περίπτωσης β' της ένδειξης 2/9 "Γράψτε αθροιστικά το συνολικό αριθμό των δίσκων σας που κυκλοφόρησαν μέσα στα έτη 1993 και 1994", θα γραφτεί ο αριθμός 1, όταν στο παραλληλόγραμμο μετά το διάστικτο χώρο έχει συμπληρωθεί η λέξη ΜΗΔΕΝ.
Στην περίπτωση που μέσα στα έτη 1993 και 1994 έχουν κυκλοφορήσει δίσκοι από ένας και πάνω, στα τετραγωνίδια 873-874 γράφετε ο συντελεστής δισκογραφικής δραστηριότητας, ανάλογα με τα τεμάχια των δίσκων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν.2238/1994 σύμφωνα με τον πίνακα τον οποίο για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε παρακάτω:

Εάν έχει δισκογραφήσει κατά το Συντελεστής έτος φορολογίας και το αμέσως δισκογραφικής προηγούμενο έτος: δραστηριότητας

με κυκλοφορία μέχρι 5.000 τεμάχια .....3
με κυκλοφορία από 5.001-10.000 τεμάχια .....4
με κυκλοφορία από 10.001-15.000 τεμάχια .....5
με κυκλοφορία από 15.001-20.000 τεμάχια .....7
με κυκλοφορία από 20.001-30.000 τεμάχια .....9
με κυκλοφορία άνω των 30.000 τεμάχια .....11

Παράδειγμα:

Εστω ότι τραγουδιστής έχει δισκογραφήσει και κυκλοφορήσει δίσκους το έτος 1991, αλλά μέσα στα έτη 1993 και 1994 δεν κυκλοφόρησε κανένα δίσκο. Στην περίπτωση αυτή στη διάστικτη γραμμή γράφεται από το φορολογούμενο η λέξη ΝΑΙ, στα τετραγωνίδια 871-872, γράφεται ο αριθμός (1), στο παραλληλόγραμμο γράφεται από το φορολογούμενο η λέξη ΜΗΔΕΝ και στα τετραγωνίδια 873-874 πάλι ο αριθμός 1.
Αν όμως μέσα στα έτη 1993 και 1994 έχει κυκλοφορήσει δίσκους, π.χ. 10.250 τεμάχια, τότε στα τετραγωνίδια 873-874 γράφεται ο αντίστοιχος συντελεστής δισκογραφικής δραστηριότητας δηλαδή ο αριθμός (5).

3. Τετραγωνίδια του πίνακα 3 του εντύπου
Τα τετραγωνίδια του πίνακα 3 θα συμπληρωθούν όπως ακριβώς τα αντίστοιχα τετραγωνίδια του πίνακα 2.

4. Τετραγωνίδια του πίνακα 4 του εντύπου

Ο πίνακας αυτός αποτελείται από δύο υποπίνακες. Ο πρώτος υποπίνακας συμπληρώνεται από τον υπόχρεο φορολογούμενο μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Οταν έχει ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και παράλληλα έχει και συμμετοχή σε μία ή περισσότερες εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα υπαγόμενο στα αντικειμενικά κριτήρια. Σ' αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ένα και μόνο έντυπο Ε11.

β) Οταν δεν ασκεί ατομικά ελευθέριο επάγγελμα αλλά έχει αποκλειστικά και μόνο συμμετοχή σε μία ή περισσότερες εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών με επάγγελμα που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια. Αν συμμετέχει σε μία και μόνον εταιρία, συμπληρώνεται ένα έντυπο Ε11, ενώ εάν συμμετέχει σε περισσότερες της μίας εταιρίες, συμπληρώνονται και υποβάλλονται αντίστοιχα σε αριθμό έντυπα Ε11, ένα για κάθε μια εταιρία με τα στοιχεία που αφορούν κάθε μία εταιρία χωριστά. Οταν συντρέχει η περίπτωση α' ελέγχονται από το Ε3 τα ποσά που έχουν γραφτεί από τον υπόχρεο στους κωδικούς 885 έως 892 και αφού συμπληρωθούν κανονικά τα τετραγωνίδια του εντύπου σύμφωνα με τις οδηγίες μας θα αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ μαζί με το έντυπο Ε1.
Ο δεύτερος υποπίνακας με την ένδειξη "Συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ." δεν συμπληρώνεται καθόλου στην περίπτωση α' και στην περίπτωση β' όταν έχουμε συμμετοχή σε μία μόνον εταιρία ελευθέριων επαγγελμάτων.
Οταν όμως συντρέχει η περίπτωση β' και έχουμε συμμετοχή σε περισσότερες από μια εταιρίες ελευθέριων επαγγελμάτων, συμπληρώνεται από τη ΔΟΥ, ένα νέο έντυπο Ε11, με στοιχεία που προκύπτουν από τα έντυπα Ε11 που έχουν υποβληθεί από τον υπόχρεο και αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Σ' αυτή την περίπτωση συμπληρώνονται και ο πρώτος και ο δεύτεορς υποπίνακας ως εξής:

Στον πρώτο υποπίνακα και στους κωδικούς αριθμούς 885 έως 892 μεταφέρονται (αφού ελεγχθούν), όλα τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των εντύπων Ε11 (δύο ή περισσότερα), που έχει υποβάλλει ο υπόχρεος. Στη συνέχεια στο δεύτερο υποπίνακα και στους κωδικούς αριθμούς 893-894 πρέπει να γραφτεί το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο υπόχρεος. Αυτό θα εξευρεθεί από τη Δ.Ο.Υ. υπολογίζοντας χωριστά το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για κάθε εταιρία στην οποία συμμετέχει ο φορολογούμενος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται αντίστοιχα στα υποβληθέντα έντυπα Ε11.
Στους κωδικούς αριθμούς 895-896 θα γραφτεί το εισόδημα του φορολογουμένου που φορολογήθηκε αυτοτελώς από την εταιρία για την οποία προέκυψε το μεγαλύτερο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, το οποίο έχει γραφτεί στους κωδικούς 893-894.
Επίσης, σημειώνεται ότι, στο έντυπο Ε11 που θα συμπληρώσει η Δ.Ο.Υ. και θα στείλει στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. θα γράψει στις αντίστοιχες ενδείξεις του πίνακα 5 το, τυχόν, ποσό καθαρού εισοδήματος που απέκτησε ο υπόχρεος από παράλληλη ατομική άσκηση μη υπαγόμενου στα αντικειμενικά κριτήρια ελευθέριου επαγγέλματος (κωδ. 991-992) ή την τυχούσα αντίστοιχη ζημία (κωδ. 993-994).

Για καλύτερη κατανόηση του τρόπου συμπλήρωσης αυτού του πίνακα σας παραπέμπουμε στο 6ο παράδειγμα της 1021468/328/Α0012/ΠΟΛ. 1038/16.2.95 διαταγής με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε11.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥΟ

Μετά την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών, θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για αποστολή στο ΚΕΠΥΟ (Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα) για εκκαθάριση και υπολογισμό του φόρου.

1. Ταξινόμηση των Δηλώσεων

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά την κωδικογράφησή τους δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωρισθούν) στις ακόλουθες έξι (6) ομάδες χωρίς να τοποθετηθούν λεξικογραφικώς:

α) Πρώτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει καμμία απολύτως αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία, πλην εκείνων της προκαταβολής φόρου και ΟΓΑ φόρου.

β) Δεύτερη Ομάδα
Σ' αυτή την ομάδα ταξινομούνται όλες οι προεκτυπωμένες δηλώσεις στις οποίες έχει γίνει έστω και μία αλλαγή στα προεκτυπωμένα στοιχεία της πρώτης σελίδας π.χ. αν γίνει διόρθωση ακόμη και του λανθασμένου ΑΦΜ που είναι στην προεκτυπωμένη δήλωση, να σημειωθεί ΜΕΤΒΟΛΗ και η δήλωση να ενταχθεί στη Β' Ομάδα.

γ) Τρίτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις οι οποίες έχουν ΑΦΜ.

δ) Τέταρτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή ταξινομούνται όλες οι χειρόγραφες δηλώσεις ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ.

ε) Πέμπτη Ομάδα
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Αθηνών.

στ) Εκτη Ομάδα
Για όσες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και απευθείας μαγνητικής ενημέρωσης του Μητρώου ΚΕΠΥΟ θα δημιουργηθεί νέα ομάδα (Εκτη Ομάδα), που θα περιέχει τις δηλώσεις που έχουν μεν μεταβολή, αλλά αυτή ήδη έχει γίνει από τη ΔΟΥ και έχει ενημερωθεί το Μητρώο του ΚΕΠΥΟ ή γίνεται κατά τη δεματοποίηση παίρνοντας δηλώσεις από τη Δεύτερη Ομάδα. Οι δηλώσεις αυτές μέχρι τα προηγούμενα οικονομικά έτη ανήκαν στη Δεύτερη Ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ περιλαμβάνονται στην Πρώτη Ομάδα δηλώσεις της Δεύτερης και Τρίτης, γιατί στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση αυτών των δηλώσεων θα είναι λανθασμένη.

Οι δηλώσεις της πρώτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων οι οποίες θα αριθμούνται πάντοτε από 1 μέχρι 100 αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα, και όχι με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης, που υπάρχει κενός χώρος. Σημειώνεται ότι η χρήση μαρκαδόρου πρέπει να αποφεύγεται γιατί καλύπτονται τα ποσά της πίσω σελίδας.
Οι δηλώσεις της δεύτερης και τρίτης ομάδας θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων (χωριστά για κάθε ομάδα), χωρίς να γίνεται η αρίθμηση που χρειάζεται οπωσδήποτε για την πρώτη ομάδα.
Οι δηλώσεις της τέταρτης ομάδας θα τοποθετούνται είτε σε ένα είτε σε περισσότερους υποφακέλους, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν τις εκατό (100) ή όχι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χειρόγραφες δηλώσεις νέων φορολογουμένων επαγγελματιών με ατομική επιχείρηση, στις οποίες δεν έχουν αναγράψει οι φορολογούμενοι ΑΦΜ (που έχει δοθεί κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας) δεν θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ, αν δεν συμπληρωθεί η δήλωση με αυτόν τον ΑΦΜ, π.χ. Για εκμεταλλευτή, με άδεια 100%, επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ) έχει δοθεί ΑΦΜ με τη δήλωση έναρξης ο οποίος και πρέπει να αναγραφεί στη δήλωση. Αντίθετα, για τον εκμεταλλευτή, με άδεια 50%, Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) ο ΑΦΜ θα δοθεί από το ΚΕΠΥΟ.
Επίσης, δηλώσεις αρμοδιότητας άλλων ΔΟΥ που παραλήφθηκαν από παραδρομή, θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ από την αρμόδια για την παραλαβή τους ΔΟΥ.

Τέλος, επισημαίνεται και πάλι ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλεί ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΑ αντίτυπο της δήλωσης (χειρόγραφης ή μη).

2. Συσκευασία των Δηλώσεων
Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.
Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων.
Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού π.χ. 500 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 300 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ή 50 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.
Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκκους ή κιβώτια κτλ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκκους να αναγράφεται η Δ/νση του ΚΕΠΥΟ, Φρύνης 1 και Θησέως ΤΑΧ.ΚΩΔ. 176 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ και η ένδειξη "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ" ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα:
Σας στέλνουμε τις παρακάτω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 για εκκαθάριση.
- Ενα (1) δέμα με 500 δηλώσεις της πρώτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 300 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 200 δηλώσεις της τρίτης ομάδας
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της τέταρτης ομάδας
Σύνολο 1.050 δηλώσεις.

3. Αποστολή Δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ
Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:
α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Τ.Δ.Π.
Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕΠΥΟ με τον επιμελητή της ΔΟΥ ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
Η πρώτη αποστολή θα γίνει το αργότερο μέχρι 20.3.1995 και στη συνέχεια θα ενεργούνται αποστολές κάθε τριήμερο.

β) Από τις Δ.Ο.Υ. των Επαρχιών
Η αποστολή των δηλώσεων από τις ΔΟΥ των Επαρχιών θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο.
Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕΠΥΟ για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ κάθε ΔΟΥ θα στέλνει και μία κατάσταση που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.

Η κατάσταση αυτή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕΠΥΟ και να αναζητηθούν σε περίπτωση μη συμφωνίας.

Παράδειγμα:
Δ.Ο.Υ. ...............................................................
Εγιναν προς το ΚΕΠΥΟ οι παρακάτω αποστολες δηλώσεων:

  1. Τη .../2/95 με Αρ.Πρ............με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ.κτλ. 1.000 δηλώσεις
  2. Τη .../3/95 με Αρ.Πρ............με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ.κτλ. 3.000 δηλώσεις
  3. Τη .../4/95 με Αρ.Πρ............με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ.κτλ. 2.000 δηλώσεις
  4. .....................................................5.000 δηλώσεις
  5. .....................................................4.000 δηλώσεις

ΣΥΝΟΛΟ 15.000 δηλώσεις


ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κάθε χρόνο επισημαίνονται διάφορα λάθη τα οποία κυρίως οφείλονται:
α) Στην πλημμελή σύνταξη των δηλώσεων από τους φορολογουμένους.
β) Στον ανεπαρκή έλεγχο, κατά την παραλαβή των δηλώσεων.
γ) Στην πλημμελή προετοιμασία των δηλώσεων πριν από την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.
δ) Στην λανθασμένη κωδικογράφηση των δηλώσεων.
ε) Στη μη συμπλήρωση του τετραγώνου της ένδειξης "ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ" σε περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων των φορολογουμένων ή νέων φορολογουμένων.
στ) Στη μη σύνταξη του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για τις δηλώσεις των υποχρέων ορισμένων κατηγοριών (ναυτικών κτλ.).
ζ) Στην λανθασμένη συμπλήρωση του αριθμού κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα 6 ψηφία του οποίου πρέπει να είναι αριθμοί ή τα δύο πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί, κι αν ο αριθμός είναι εφταψήφιος τα τρία πρώτα γράμματα και τα επόμενα αριθμοί.
η) Στη λανθασμένη συμπλήρωση της ένδειξης 3α, 3β και 3γ του πίνακα 5 στην οποία γράφονται ποσά ιδιοκατοίκησης χωρίς τετραγωνικά μέτρα και τετραγωνικά μέτρα χωρίς ποσό ιδιοκατοίκησης καθώς επίσης και στη μη συμπλήρωση Ε.Ε.Δ., όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο των 200 τ.μ.

2. Κατόπιν τούτου, για να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και να αποφύγουμε την πρόσθετη απασχόληση με τις τροποποιητικές δηλώσεις και αιτήσεις για νέα εκκαθάριση, παρακαλούμε να δοθεί μεγάλη προσοχή, τόσο κατά την παραλαβή, όσο και κατά τον έλεγχο και κωδικογράφηση των δηλώσεων. Τυχόν δηλώσεις στις οποίες
θα διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, θα επιστρέφονται αμέσως με διαβιβαστικό έγγραφο στις Δ.Ο.Υ. με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος - Τμήμα Α'.

3. Οι δηλώσεις που φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία των φορολογουμένων και των προβεβαιωθέντων ποσών κτλ., δεν απαιτείται να συσχετισθούν αμέσως με τους ατομικούς φακέλους, γι' αυτό μετά το σχετικό έλεγχο για την κανονική συμπλήρωση και την κωδικογράφηση μπορούν να στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ.
Τα προεκτυπωμένα στοιχεία των δηλώσεων αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα η προκαταβολή φόρου και εισφορά ΟΓΑ, θα πρέπει να ελέγχονται για το ενδεχόμενο μεταβολής τους που δεν λήφθηκε υπόψη από το ΚΕΠΥΟ για οποιοδήποτε λόγο. Οι δηλώσεις που είναι χειρόγραφες, καθώς και οι προεκτυπωμένες που έχουν έστω
μια "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στα στοιχεία της πρώτης σελίδας ή στα ποσά της προκαταβολής φόρου και της εισφοράς ΟΓΑ, (αξιωματικοί εμπορ. ναυτικού κτλ.), θα συσχετισθούν με τους οικείους ατομικούς φακέλους, για να γίνει σχετικός έλεγχος και να συμπληρωθούν οι ενδείξεις του πίνακα της τελευταίας σελίδας της δήλωσης "Στοιχεία από το φάκελο του φορολογουμένου".
Οταν στη δήλωση του φορολογουμένου και στη σχετική ένδειξη αυτής αναγράφεται ότι η δήλωση του προηγούμενου έτους έχει δοθεί σε άλλη ΔΟΥ, πρέπει να ζητείται οίκοθεν το σχετικό σημείωμα, για την κανονική συμπλήρωση των τετραγώνων και λοιπών στοιχείων της δήλωσης.
Η χορήγηση αυτών των στοιχείων από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές πρέπει να είναι άμεση.

4. Η συμπλήρωση των τετραγωνιδίων και λοιπών ενδείξεων των εντύπων των δηλώσεων πρέπει να γίνει καθαρά και ευανάγνωστα με μολύβι διαρκείας, ώστε να μην αφήνει καμιά αμφιβολία στις χειρίστριες των μηχανών του ΚΕΠΥΟ. Αν στα ποσά εισοδήματος που δηλώνονται περιλαμβάνονται και δεκαδικά ψηφία, αυτά τα ψηφία διαγράφονται, γιατί προκαλούν σοβαρά λάθη κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων.
Επαναλαμβάνεται ότι ο υπάλληλος που θα κάνει τον έλεγχο των δηλώσεων για τη σωστή συμπλήρωση αυτών και την κωδικογράφησή τους, θα υπογράφει αυτές και θα θέσει τη σφραγίδα του στη σχετική θέση.

5. Εξάλλου, σημειώνεται ότι στο ΚΕΠΥΟ θα σταλούν μόνο τα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μαζί με τα έντυπα Ε10 και Ε11 τα οποία θα συρράπτονται με τη δήλωση. Τα αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος πριν από την αποσυσχέτισή τους από τις δηλώσεις πρέπει να ελέγχονται για την ορθή συμπλήρωση των ενδείξεών τους και ιδιαίτερα για την ορθή μεταφορά σ' αυτή του αριθμού φορολογικού μητρώου του υποχρέου. Τα λοιπά στοιχεία θα παραμείνουν στους ατομικούς φακέλους.

6. Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο φόρος υπολογίζεται με ειδικό τρόπο, δηλαδή για τις δηλώσεις των Αξιωματικών Εμπορικών Πλοίων, του Ιπτάμενου Προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας, των Υπαλλήλων Αμερικανικής Αποστολής πρέπει να συμπληρωθεί Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο όπως επίσης και στις περιπτώσεις που το εμβαδόν των ιδιοκατοικούμενων κατοικιών είναι μεγαλύτερο από 200 τ.μ.
Το Ειδικό αυτό Δελτίο θα συρράπτεται στο έντυπο της δήλωσης που θα στέλνεται στο ΚΕΠΥΟ, γιατί χωρίς αυτό η εκκαθάριση του φόρου των ειδικών αυτών περιπτώσεων θα γίνει λανθασμένα.
Τονίζεται ότι, οι δηλώσεις των παραπάνω κατηγοριών θα παραμείνουν για επεξεργασία στο τέλος προκειμένου να παρασχεθούν οδηγίες με ειδική εγκύκλιο για τον έλεγχο και τη συμπλήρωση Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου, που είναι απαραίτητο για την εκκαθάριση του φόρου από το ΚΕΠΥΟ.

7. Οι κ.κ. Επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν, ενόψει της σοβαρότητας του έργου, με σχολαστικότητα τα στάδια της παραλαβής ελέγχου και της προετοιμασίας των δηλώσεων για την αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης