ΠΟΛ.1167/16.12.2008

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.

16 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2008
Αρ.Πρωτ.:1124887/8184/1614/Α0014
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η (Φ.Π.Α.)
-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12Η (Φορολογίας Εισοδήματος)

ΠΟΛ.: 1167

-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλ. : 210 3375000

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 06.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000, ΦΕΚ 248 Α'), όπως ισχύουν:
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,
β) των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α').
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α'), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
4. Τις διατάξεις των ακολούθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154 Β')
β) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568Β'),
γ) 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ.1157/19.12.2007 (ΦΕΚ 2490Β')
δ) 1115002/7626/1484/Α0014/ΠΟΛ.1154/14.11.2008

5. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60 και 107 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994 ΦΕΚ 151 Α΄), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και το χρόνο υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων του άρθρου 101.
6. Την ανάγκη αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές λόγω των επεισοδίων σε διάφορες πόλεις της χώρας.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
8. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α') με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
9. Την αριθ. 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένων που επλήγησαν από τα πρόσφατα επεισόδια ως εξής :

A. Των φορολογικών περιόδων του Νοεμβρίου 2008, Δεκεμβρίου 2008 και Ιανουαρίου 2009 για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

B. Της φορολογικής περιόδου του τέταρτου τριμήνου 2008 για υποκειμένους που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Παρατείνουμε μέχρι και 3 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. των υποκειμένων της προηγούμενης παραγράφου που οι προθεσμίες υποβολής τους λήγουν από 8.12.2008 μέχρι και 3.3.2009.

3. Παρατείνουμε για ένα τρίμηνο από τη λήξη τους και το αργότερο μέχρι την 30η Απριλίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επλήγησαν από τα πρόσφατα επεισόδια και οι οποίες λήγουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2009.

4. Παρατείνουμε μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Απριλίου 2009 την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω φυσικών ή νομικών προσώπων.

5. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ που επλήγησαν από τα επεισόδια και τα οποία έκλεισαν ισολογισμό στις 31 Ιουλίου 2008, 31 Αυγούστου 2008 ή 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι 3 μήνες από τη λήξη τους.

6. Παρατείνουμε, μέχρι 30 Μαρτίου 2009 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 έως και 30 Ιανουαρίου 2009 για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

7. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


8. Οι παραπάνω παρατάσεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η καταστροφή μερική ή ολική της επιχείρησης, καθώς και η αιτία αυτής (πυρκαγιά κλπ.).

    9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
 

    Ακριβές Αντίγραφο

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Taxheaven.gr