ΠΟΛ.1166/16.12.2008

Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών

16 Δεκ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ.Πρωτ. 1124818/8883/0016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                        
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ           
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
Δ/ΝΣΗ 16η (Είσπρ. Δημ. Εσόδων)
Τμήματα Α,Β,Γ,Ε
Tηλ.: 210 3635963-3635480
                 3635679-3614303
                 3636833        
Ταχ.Δ/νση     : Καρ. Σερβίας 10                                      
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα                                              
ΠΟΛ : 1166                                                                       

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 εως και 15.12.2008 του έτους 2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), όπως ισχύει.
2. Τo ότι τα πρόσφατα γεγονότα είχαν ως συνέπεια να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις πληγείσες περιοχές.
3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ.Α'), με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90Α – ΚΕΔΕ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238τ. Α'), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 13-20 του νόμου αυτού.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 τ.Α'), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α, Β, Γ του νόμου αυτού.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α') με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να ρυθμίζει με αποφάσεις του τις αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 23 έως 26 του ανωτέρω νόμου.
 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
 9. Την 42362/Υ252/28.09.2007 (ΦΕΚ 1948 ΒΆ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
                                                             
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1)    Αναστέλλουμε έως 27 Φεβρουαρίου 2009 την καταβολή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και ληξιπροθέσμων κατά Κ.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο, και υπέρ τρίτων που συμβεβαιώθηκαν μΆ αυτά ή βεβαιώθηκαν αυτοτελώς που οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2008.

2) Παρατείνουμε μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2009 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφειλών των κατά τα ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων, που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία παρατείνεται και η καταβολή όλων των δόσεων των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και των δόσεων των νομοθετικών ρυθμίσεων, που είναι σε ισχύ.

3) Τα χρέη της περίπτωσης ένα (1) ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 30.11.2008 και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην  αρμόδια Δ.Ο.Υ.  μέχρι  27 Φεβρουαρίου 2009,  με συνημμένη βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης έχει υποστεί ζημίες από τα πρόσφατα γεγονότα.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαρτίου 2009 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 ευρώ.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας             
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Taxheaven.gr