Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/24.2.1995 Κοινοποίηση της 47/1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης από πλευράς Φ.Π.Α. και τελών χαρτοσήμου της πάγιας αντιμισθίας των δικηγόρων μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1054/24.2.1995
Κοινοποίηση της 47/1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης από πλευράς Φ.Π.Α. και τελών χαρτοσήμου της πάγιας αντιμισθίας των δικηγόρων μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994


Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1025351/856/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ. ΠΟΛ.: 1054
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Δ΄

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 47/1995 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης από πλευράς Φ.Π.Α. και τελών χαρτοσήμου της πάγιας αντιμισθίας των δικηγόρων μετά την ισχύ των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994.

Ε.Δ.Υ.Ο. 1025351/856/0014/ΠΟΛ.1054/24.2.1995

Κοινοποιούμε κατωτέρω τη 47/1995 γνωμοδότηση του Δ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά το ανωτέρω θέμα και σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 57 του Ν.1642/1986 καταργήθηκαν από 1-11987 τα τέλη χαρτοσήμου για τις πράξεις που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Με τη διαταγή μας Σ.605/98/17-2-1987 ΠΟΛ.44 έγινε δεκτό ότι οι αμοιβές των δικηγόρων με πάγια αντιμισθία είναι πράξεις που εμπίπτουν στο καθεστώς φόρου προστιθέμενης αξίας, απαλλάσσονται όμως από το φόρο αυτό κατ' εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1ε όμως του άρθρου 18 του Ν. 1642/1986 και από τα τέλη χαρτοσήμου κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1β του αρθρου 57 του ίδοιυ νόμου. Μετά την αντικατάσταση της περιπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992 θα παύσει να ισχύει η απαλλαγή από Φ.Π.Α., των αμοιβών των δικηγόρων από τη δημοσίευση της
σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την έκδοση αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 (ήδη άρθρο 45 παρ. 1 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), σύμφωνα με το οποίο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Μετά τον κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμό των αμοιβών των δικηγόρων από πάγια αντιμισθία ως εισοδήματος απο μισθωτές υπηρεσίες, δημιουργήθηκε αμφισβήτηση αν για τις αμοιβές αυτές θα οφείλονται τέλη χαρτοσήμου μισθωτών υπηρεσιών ή θα εξακολουθούν να υπόκεινται οι αμοιβές αυτές στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας και να απαλλάσσονται από το φόρο αυτό και από τα τέλη χαρτοσήμου κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω (παρ. 1).

3. Με την κοινοποιούμενη γνωμοδότηση, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, κρίθηκε ότι και μετά το χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτούν οι επί πάγια αντιμισθία αμειβόμενοι δικηγόροι, ως εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι αυτοί εξακολουθούν να
εμπίπτουν στο καθεστώς του Φ.Π.Α. και να απαλλάσσονται από το φόρο αυτό και από τα τέλη χαρτοσήμου.

"Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 47/1994

Περίληψη Ερωτήματος: α) Εάν μετά τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτούν οι δικηγόροι από πάγια αντιμισθία ως εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, η παροχή των υπηρεσιών αυτών εξακολουθεί να είναι πράξη που εμπίπτει στις πράξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1642/86 απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ κατ' άρθρο 18 Ν.1642/86 και τα τέλη χαρτοσήμου ή αποτελεί πράξη μη υποκείμενη σε ΦΠΑ κατά τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, υποκείμενη σε τέλη χαρτοσήμου.

β) Στην περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών αυτών υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου, εάν θα υπόκειται στα τέλη της παρ. 18 του άρθρου 15 Κ.Ν.Τ.Χ. ή στα τέλη της περ. 3 του άρθρου 15ε του ιδίου Κώδικα.

Ι. Από μέν τις διατάξεις του α' εδαφίου του άρθρου 2 του Ν.1642/1986 "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 125), ορίζεται ότι: "Αντικείμενο του φόρου είναι: α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, από υποκείμενο στο "φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα". Από δε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι: "Στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής. Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς
εξάρτησης, όσο αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη. Εξ' άλλου από μεν τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 18 του νόμου τούτου, 1642/86, ορίζεται ότι:

"Απαλλάσσονται από το φόρο:
α)....... β)..... γ)..... δ)...... ε) η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, γιατρούς, οδοντογιατρούς, μαίες, νοσοκόμους και φυσιοθεραπευτές", από δε την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 57 του αυτού νόμου ότι:
"Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: α)..... β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους, σύμφωνα, καθώς......". Τέλος από μεν την περ. 11 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992, ορίζεται
ότι: "Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής: "ε) η παροχή υπηρεσιών από γιατρούς, οδοντογιατρούς, μαίες, νοσοκόμους και φυσιοθεραπευτές.
Η τροποποίηση αυτή ισχύει από την έναρξη εφαρμογής σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας και την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών", από δε την περ. 10 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994 ορίζεται ότι: "Στην παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/55 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:
"Ομοίως, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.1545/1985 (ΦΕΚ 91 Α').

ΙΙ. Εκ των προπαρατιθεμένων διατάξεων σαφώς προκύπτει, ρητά οριζόμενο, ότι η παροχή "δικηγορικών υπηρεσιών" υποκειμένη εις φόρον Προστιθέμενης Αξίας "ως παροχή υπηρεσιών" κατά το άρθρο 2 του Ν.1642/1986, απαλλάσσεται περαιτέρω ρητά του φόρου τούτου, η δε απαλλαγή αυτή εξακολουθεί ισχύουσα διότι η καταργούσα την απαλλαγή αυτή διάταξη της περ. 11 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992 δεν έχει εισέτι τεθεί σε ισχύ αφού δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική περί τούτου Οδηγία και Υπουργική Απόφαση, κατά το διδομένο από την ερωτώσα υπηρεσία, πραγματικό. Ως εκ των προπαρατιθεμένων διατάξεων σαφώς προκύπτει, ο: χαρακτηρισμός στην φορολογία εισοδήματος του εκ της παροχής δικηγορικών υπηρεσιών εισοδήματος ως εισοδήματος της μιας ή της άλλης πηγής (εξ' ελευθερίων επαγγελμάτων ή μισθωτών υπηρεσιών π.χ.) είναι αδιάφορος δια την απαλλαγήν των υπηρεσιών τούτων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αφού οι υπηρεσίες αυτές ρητά απαλλάσσονται από τον φόρο αυτό (ΦΠΑ) χωρίς η απαλλαγή αυτή να εξαρτάται από τον κατά την φορολογία εισοδήματος χαρακτηρισμό των πηγών πρελεύσεως του εξ' αυτών εισοδήματος.
Ανεξαρτήτως τούτου, κατά το δικηγορικό κώδικα και τα παγίως γενόμενα νομολογιακώς δεκτά, η συνδέουσα τον δικηγόρο με τον πελάτη του έννομος σχέση είναι η της εμμίσθου εντολής και όχι σχέση εξηρτημένης εργασίας, λόγος και δια τον οποίον το επάγγελμα του δικηγόρου είναι ελεύθερο επάγγελμα και το εξ' αυτού εισόδημα είναι εισόδημα εξ' ελευθερίων επαγγελμάτων ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής του ήτοι εάν αμείβεται καθ' υπόθεση ή δια παγίας αντιμισθίας. Ο κατά τις άνω παρατιθέμενες διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν.2214/1994,
χαρακτηρισμός του εισοδήματος του επί παγία αντιμισθία αμειβομένου δικηγόρου ως εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, κατά πλάσμα του νόμου γενόμενος ως εκ της ως άνω διατάξεως σαφώς προκύπτει, αποσκοπών την θεραπεία κοινωνικών αναγκών (π.χ. μη υπαγωγή των ούτω αμειβομένων δικηγόρων εις εκτάκτους εισφοράς επιβαλλομένας ενίοτε επί των εισοδημάτων των ελευθέρων επαγγελματιών ως κατά τεκμήριο οικονομικά ισχυρότερων) δεν μεταβάλλει την φύση των δικηγορικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία ούτε την συνδέουσα τούτον με τον πελάτη του σχέση εμμίσθου εντολής σε σχέση εξηρτημένης εργασίας.

Συνεπώς επί του πρώτου ερωτήματος αρμόζει η απάντηση ότι και μετά τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτούν οι επί παγία αντιμισθία αμειβόμενοι δικηγόροι ως εισοδήματος εκ μισθωτών υηρεσιών, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι αυτοί εξακολουθούν ν' απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και να μην υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, επί δε του δευτέρου παρέλκει η απάντηση ενόψη της κατά τα άνω απαντήσεως επί του πρώτου".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης