Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1049/17.2.1995 Βεβαίωση και είσπραξη παγίων και αναλογικών μισθωμάτων δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1049/17.2.1995
Βεβαίωση και είσπραξη παγίων και αναλογικών μισθωμάτων δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών


Βεβαίωση και είσπραξη παγίων και αναλογικών μισθωμάτων δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών

1017644/1177-24/0016/ΠΟΛ. 1049/17-2-1995

ΠΟΛ 1049

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την αριθ. 9394/24.2.94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 211 Β' 94), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 21 του ν.2115/1993, με την οποία καθορίστηκε ότι το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών αποδίδεται στους ΟΤΑ και σας πληροφορούμε τα εξής, προκειμένου να έχουμε ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές και υπηρεσίες:

Στις περιπτώσεις μίσθωσης δημοσίων λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, που υπάγονται στις προαναφερθείσες διατάξεις και στις οποίες το 50% των μισθωμάτων ανήκει στο Δημόσιο και το υπόλοιπο 50% στους δικαιούχους δήμους ή κοινότητες, οι περιφερειακές υπηρεσίες των Νομαρχιών, που είναι αρμόδιες για την κατάρτιση των συμβάσεων μίσθωσης και τον υπολογισμό των μισθωμάτων αυτών, σύμφωνα με τις σχετικές περί του θέματος διατάξεις και διαταγές της Δ/νσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, θα συντάσσουν τίτλους είσπραξης - χρηματικούς καταλόγους - με τα
έσοδα από μισθώματα της κατηγορίας αυτής, (εφόσον βέβαια τα μισθώματα αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί κατά την κατάρτιση και υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης στις αρμόδιες αρχές, δηλαδή στο Δημόσιο και στους οικείους δήμους ή κοινότητες), τους οποίους στη συνέχεια θα διαβιβάζουν στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη.
Οι τίτλοι αυτοί είσπραξης θα περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 55 του Π.Δ. 16/89 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ) και οπωσδήποτε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των υποχρέων ή τουλάχιστον επί φυσικών προσώπων που στερούνται ΑΦΜ τον αριθμό δελτίου ταυτότητας αυτών, και θα συνοδεύονται από περιληπτικές καταστάσεις σε τριπλούν και τα νόμιμα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Οι τίτλοι είσπραξης θα περιέχουν το συνολικό ποσό μισθώματος αναλυμένο σε έσοδα του Δημοσίου (το 50% αυτών) υπό κωδικό αριθμό εσόδου 2111 "Μισθώματα Δημοσίων Μεταλλείων και Λατομείων" και σε έσοδα υπέρ των δικαιούχων δήμων ή κοινοτήτων (το υπόλοιπο 50% αυτών) στον αντίστοιχο λογαριασμό εσόδων εκτός προϋπολογισμού.

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι, κατά την άποψη της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του ΥΒΕΤ, οι βεβαιώσεις των παγίων και αναλογικών μισθωμάτων πρέπει να πραγματοποιούνται άπαξ του έτους και μάλιστα προκαταβολικά για τα πάγια και αναδρομικά για τα αναλογικά, και ότι η βεβαίωση των παγίων
μισθωμάτων, τα ποσά των οποίων είναι προκαθορισμένα, είναι προτιμητέο να γίνεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από αυτή των αναλογικών, ο υπολογισμός των οποίων είναι χρονοβόρος και πολλές φορές προϊόν αντιδικίας των συμβαλλομένων υπηρεσιών και υποχρέων.
Οι κατά τόπους αρμόδιες για τη βεβαίωση των εσόδων αυτών ΔΟΥ θα αποδίδουν στους δικαιούχους δήμους και κοινότητες τα εισπραττόμενα υπέρ αυτών ποσά κάθε μήνα μετά το κλείσιμο της ληψοδοσίας του προηγούμενου μήνα, με τη συνήθη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 154 του προαναφερθέντος π.δ. 16/89.

Διευκρινίζουμε ότι τα παραπάνω μισθώματα υπόκεινται, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των περιπτ. α' και β' της παραγρ. 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (ΚΤΧ), σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) πλέον εισφοράς ΟΓΑ είκοσι τοις εκατό (20%), το οποίο βαρύνει εξ ολοκλήρου το μισθωτή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΤΧ, το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

Τα παραπάνω τέλη (3,6%) καταβάλλονται από τον υπόχρεο κατά την κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασης. Στην περίπτωση όμως, που για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη αυτά πρέπει να γίνεται ειδική μνεία περί αυτού επί των χρηματικών καταλόγων, για να εισπραχθούν οίκοθεν επί των μισθωμάτων που θα καταβληθούν με την έκδοση των οικείων διπλοτύπων είσπραξης.

Η Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών (Μιχαλακοπούλου 80 Αθήνα τηλ.: 7713944 και 7793711 εσωτ. 15) του ΥΒΕΤ, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιών για διευκρινίσεις επί θεμάτων της αρμοδιότητάς της, παρακαλείται για την παροχή σ' αυτές των τυχόν συμπληρωματικών οδηγιών που θα κρίνει απαραίτητες.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης