Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1055/27.2.1995 Διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των Εθνικών οδών, των παραλιακών και τουριστικών περιοχών, τον πληθυσμό των κοινοτήτων και οικισμών και λοιπά θέματα, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994 για τα αντικειμενικά κριτήρια


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1055/27.2.1995
Διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των Εθνικών οδών, των παραλιακών και τουριστικών περιοχών, τον πληθυσμό των κοινοτήτων και οικισμών και λοιπά θέματα, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 51 του v.2238/1994 για τα αντικειμενικά κριτήρια


Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1026533/404/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1055

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των Εθνικών οδών, των παραλιακών και τουριστικών περιοχών, τον πληθυσμό των κοινοτήτων και οικισμών και λοιπά θέματα, για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 33 και 51 του ν.2238/1994 για τα αντικειμενικά κριτήρια.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν και με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί αντικειμενικών κριτηρίων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές διευκρινίσεις:

1. Εννοια όρου "Εθνικοί Οδοί", "Οικισμού", Παραλιακών περιοχών κ.λπ.
α) Ως Εθνικοί οδοί, για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περίπτ. δ' της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, λαμβάνονται οι ακόλουθοι οδικοί άξονες:

  1. Η νέα Εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων
  2. Η Εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης
  3. Η νέα Εθνική οδός Αθηνών - Πατρών
  4. Η νέα Εθνική οδός Κορίνθου - Τρίπολης
  5. Η Εθνική οδός Καστελλίου - Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου - Σητείας Κρήτης.

Τονίζεται ότι δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου εθνική οδοί, οι παλαιές εθνικές οδοί.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια όσες επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες κατά μήκος των παραπάνω Εθνικών οδών που βρίσκονται στο τμήμα της Εθνικής οδού που διέρχεται εντός των ορίων της πόλης του δήμου, κοινότητας ή οικισμού και εφόσον βέβαια ο δήμος κ.τ.λ., έχει πληθυσμό κάτω από τέσσερις χιλιάδες κατοίκους (4.000) και δεν πρόκειται για παραθαλάσσια ή τουριστική περιοχή.

β) Ο πληθυσμός των κατοίκων κάθε οικισμού προκειμένης εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων κρίνεται ξεχωριστά και αυτοτελώς, δηλαδή ανεξάρτητα διοικητικής ή μη αυτοτέλειας από το δήμο ή την κοινότητα στην οποία υπάγεται και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής του έτους 1991 που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 882/6.12.1993 τ.Β'). Τονίζεται επίσης ότι στον πληθυσμό των κατοίκων των δήμων και κοινοτήτων δεν συνυπολογίζεται προκειμένης εφαρμογής των αντικειμενικών κριτηρίων ο πληθυσμός των οικισμών, που ανήκουν διοικητικά σε αυτούς.
Διευκρινίζεται ότι αν ο Δήμος ή η Κοινότητα, δεν βρίσκεται σε παραλιακή ζώνη, αλλά οι οικισμοί αυτής είναι παραθαλάσσιοι, στα αντικειμενικά κριτήρια θα υπαχθούν μόνο οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στους οικισμούς.

γ) Σε περίπτωση Κοινοτήτων που συνενώθηκαν σε δήμο, λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός των κατοίκων των κοινοτήτων αυτών ξεχωριστά και όχι ο συνολικός πληθυσμός του δήμου που προέκυψε από τη συνένωση.

δ) Επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε μη παραλιακό δήμο, κοινότητα ή οικισμό, του οποίου τα διοικητικά όρια επεκτείνονται μέχρι την παραλία, δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, εκτός από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο παραλιακό τμήμα των ορίων του δήμου, της κοινότητας ή του οικισμού δηλαδή μόνο
στο τμήμα εκείνο των διοικητικών ορίων, που παρουσιάζεται ως ξεχωριστό τμήμα της λοιπής διοικητικής αρμοδιότητας του δήμου, κοινότητας ή οικισμού. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια οι λοιπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο δήμο, κοινότητα ή οικισμό, εφόσον βέβαια ο πληθυσμός των κατοίκων αυτών είναι κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) και δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί τόποι.

ε) Στην περίπτωση παραλιακών κοινοτήτων που συνενώθηκαν με μη παραλιακές κοινότητες σε δήμο, υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, μόνο οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά όρια των παραλιακών τέως κοινοτήτων, όπως ίσχυαν αυτά πριν από τη συνένωση. Οι λοιπές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα διοικητικά όρια των μη παραλιακών κοινοτήτων όπως αυτά ισχύουν πριν από τη συνένωση δεν υπάγονται, εφόσον ο πληθυσμός αυτών είναι κάτω από τέσσερις χιλιάδες (4.000) κατοίκους.

στ) Οικισμοί που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ρητά, ως τουριστικοί τόποι, με βάση τις οικείες διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά (βλέπε εγκύκλιο 1122241/2246/Α0012/), δεν χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι τόποι έστω και αν ο δήμος ή η κοινότητα που ανήκουν διοικητικά είναι χαρακτηρισμένοι, κατά περίπτωση, ως τουριστικοί τόποι.

2. Υπολογισμός μισθωτικής αξίας σε περίπτωση συστέγασης δικηγόρων κ.τ.λ.

α) Σε περίπτωση συστέγασης δικηγόρων, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής τους εγκατάστασης, εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο φαίνονται ως μισθωτές περισσότεροι από ένας δικηγόροι, τότε η μισθωτική αξία, πρέπει να ισομοιράζεται μεταξύ των συμμισθωτών. Η αντιστοιχούσα επιφάνεια, για κάθε
δικηγόρο δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 τετραγωνικά μέτρα.

Αν όμως πρόκειται για συστέγαση και το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει υπογραφεί μόνο από έναν από τους συστεγαζόμενους δικηγόρους, που κατά κανόνα παρουσιάζεται στις περιπτώσεις σχέσεως συνεργασίας, τότε για τους συνεργάτες δικηγόρους που δεν αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα λαμβάνεται ως επιφάνεια
επαγγελματικής εγκατάστασης επιφάνεια είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων, ενώ για τον μισθωτή του μισθωτηρίου συμβολαίου λαμβάνεται η υπόλοιπη επιφάνεια της συστεγαζόμενης εγκατάστασης. Η υπόλοιπη αυτή επιφάνεια δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα.
Για την εφαρμογή των παραπάνω οι κωδικοί 825-826 και 827-828 του εντύπου Ε11 "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια κ.τ.λ." συμπληρώνονται κατά τον ανωτέρω τρόπο, ενώ ανάλογη σημείωση για το γεγονός αυτό θα γραφτεί στις "Σημειώσεις φορολογουμένου" στην τελευταία σελίδα του εντύπου αυτού.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της προσαύξησης κατά ένα τοις εκατό (1%), του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των δικηγόρων, μεταξύ άλλων, τα γραμμάτια προείσπραξης που αφορούν τις κατ' αποκοπή
παραστάσεις για λογαριασμό του Δημοσίου. Στην έννοια του Δημοσίου, για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, περιλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της προσαύξησης με βάση τα γραμμάτια προείσπραξης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα γραμμάτια προείσπραξης που εκδίδονται για υποθέσεις της Τραπέζης, επιχειρήσεως κ.λπ. στις οποίες ο δικηγόρος παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες και αμείβεται με πάγια αντιμισθία.

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα παράλληλα και με πάγια αντιμισθία ή είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι και έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 5 παραστάσεις σε εφετεία κακουργημάτων, κακουργοδικεία και ανώτατα δικαστήρια συνολικά. Το συνολικό όμως εισόδημά τους που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, που προκύπτει κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για καλύτερη κατανόηση αυτών των διατάξεων παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο
Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία 2.100.000 δρχ. κατά το έτος 1994 δεν πραγματοποίησε καμία παράσταση. Διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση στο σπίτι του επιφάνειας 120 τ.μ. σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης είναι 150.000 δρχ. το
τετρ. μέτρο. Με βάση τα παραπάνω ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματός του θα γίνει ως ακολούθως:

Προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος
Επαγγελματική αμοιβή 1.800.000 δρχ.
Μισθωτική αξία: τιμή ζώνης
150.000 δρχ. Χ 20 τ.μ. Χ 6% =
(Για τον υπολογισμό μισθωτικής αξίας λαμβά-
νονται υπόψη 20 τ.μ.) 180.000 δρχ.


Σύνολο 1.980.000 δρχ.
Μείωση με βάση τον αριθμό των παραστάσεων
30 Χ 1,5% = 45% 1.980.000 δρχ. Χ 45% = 891.000 δρχ.
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια 1.089.000 δρχ.

Το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το ποσό της πάγιας αντιμισθίας συνεπώς ο φορολογούμενος αυτός θα φορολογηθεί με βάση τα εισοδήματα της δήλωσής του δηλαδή για το ποσό των 2.100.000 δραχμών που είναι η πάγια αντιμισθία.

Παράδειγμα 2ο
Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία 3.000.000 δρχ. ετησίως κατά το έτος 1994 πραγματοποίησε 60 παραστάσεις σε πρωτοδικεία. Διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση 20 τετρ. μέτρων, σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης είναι 150.000 δρχ. το τετρ. μέτρο.

Προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος
- Επαγγελματική αμοιβή 1.800.000 δρχ.
- Μισθωτική αξία: τιμή ζώνης 150.000 δρχ.
Χ 20 τ.μ. Χ 6% = 180.000 δρχ.


Σύνολο 1.980.000 δρχ.
Προσαύξηση με βάση τον αριθμό των παραστάσεων
60 - 30 = 30 Χ 1% = 30%
1.980.000 δρχ. Χ 30% = 594.000 δρχ.

Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια 2.574.000 δρχ.

Εφόσον το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το άθροισμα του ποσού της πάγιας αντιμισθίας και του ποσού που δηλώνει ο φορολογούμενος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός του, θα φορολογηθεί με βάση τα εισοδήματα της δήλωσής του.

3. Προσαύξηση λόγω πανεπιστημιακού τίτλου
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994 το ελάχιστο ποσό καθαρού κέρδους προσαυξάνεται κατά 50% για τους ιατρούς που κατέχουν τον τίτλο του πανεπιστημιακού καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας και κατά 20% για τους ιατρούς που κατέχουν τον τίτλο του λέκτορα. Η προσαύξηση αυτή δεν εφαρμόζεται για οδοντίατρους, ορθοδοντικούς και γναθοχειρουργούς που κατέχουν τους ίδιους πανεπιστημιακούς τίτλους. Συνεπώς οι οδοντίατροι, ορθοδοντικοί και γναθοχειρουργοί που κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους, δεν θα συμπληρώσουν το παραλληλόγραμμο της περίπτωσης γ' της ένδειξης 7 του πίνακα 2 του εντύπου Ε 11 τροποποιουμένης ως προς το σημείο αυτό της αριθ. 1021468/328/Α0012/ διαταγή μας.

4. Συντελεστής απόδοσης
Προκειμένου να προσδιορισθεί ο συντελεστής απόδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, των εμπορικών επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., αντί του οικείου μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των αγορών, θα ληφθεί υπόψη ο αντίστοιχος μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους που εφαρμόζεται για το ίδιο επάγγελμα επί των ακαθαρίστων εσόδων.

5. Ειδικά αντικειμενικά κριτήρια
Οσοι υπάγονται στα ειδικά αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 (εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων, κάμπιγκ, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης) στο έντυπο Ε10 που θα συνυποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα συμπληρώσουν μόνο τους πίνακες 1 και 6, εκτός αν
έχουν και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση των υπόλοιπων πινάκων του εντύπου.

6. Εκμεταλλευτές λεωφορείων πρώην ΣΕΠ
Οι φορολογούμενοι οι οποίοι εκμεταλλευόντουσαν λεωφορεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2078/1992 και έπαψαν να εκμεταλλεύονται αυτά από το τέλος του έτους 1993 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2175/1993 (ΦΕΚ Α-τεύχος 211) δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, αφού ως γνωστόν από της ανωτέρω ημερομηνίας δεν υφίσταται πλέον η εκμετάλλευση αυτών των λεωφορείων.

7. Διόρθωση παραδείγματος (παράδειγμα 2ο σελ. 14 της 1007320/104/Α0012/ διαταγής για τη συμπλήρωση εντύπου Ε10)
Στο παραπάνω παράδειγμα επειδή από παραδρομή γράφτηκε ελάχιστο ποσό από την εκμετάλλευση του κάμπιγκ 400.000 δρχ., αντί του ορθού των 4.000.000 δρχ., σημειώνεται ότι το δικαίωμα έκπτωσης αφορολόγητου ποσού δημιουργείται στο ποσό των 8.000.000 (4.000.000 + 4.000.000) δρχ. και ποσό αφορολόγητης έκπτωσης 4.800.000 (8.000.000 Χ 60%), ενώ στον κωδικό 585 θα γραφτεί το ποσό των 4.800.000 δρχ., και στον κωδικό 587 το ποσό των 8.000.000 δρχ.

8. Συνυποβολή εντύπων Ε10 και Ε11
Διευκρινίζεται ότι, οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 51 του ν.2238/1994, για τα τέσσερα πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματός τους
(συνυπολογιζομένου και του έτους υποβολής της πρώτης δήλωσης έναρξης επαγγέλματος) και εφόσον δεν έχουν περάσει δέκα (10) έτη από την απόκτηση του πτυχίου τους, καθώς και οι φυσιοθεραπευτές, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτέχνες και αναλυτές - προγραμματιστές που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση την κατοικία τους και αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, που επίσης απαλλάσσονται των κριτηρίων, δεν θα υποβάλουν έντυπο Ε11, αλλά θα γράψουν σχετική σημείωση του γεγονότος αυτού στο έντυπο Ε3 "Σημειώσεις φορολογουμένου".
Αντίθετα, οι εμπορικές επιχειρήσεις που επικαλούνται λόγους αδράνειας, σύμφωνα με την 1122241/2246/Α0012/ εγκύκλιό μας, θα συμπληρώσουν και θα συνυποβάλουν έντυπο Ε10, αλλά στο χώρο με τις "Σημειώσεις Φορολογουμένου" θα αναφέρουν το γεγονός αυτό, καθώς και το χρόνο που άρχισε η αδράνεια.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης