Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1050/20.2.1995 Υποχρέωση υποβολής του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια" (Ε 10), από επιχειρήσεις με δραστηριότητες μη υπαγόμενες στα κριτήρια αυτά, που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τρόπος συμπλήρωσης αυτού


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1050/20.2.1995
Υποχρέωση υποβολής του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια" (Ε 10), από επιχειρήσεις με δραστηριότητες μη υπαγόμενες στα κριτήρια αυτά, που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τρόπος συμπλήρωσης αυτού


Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1016339/273/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ 30η
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1050

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής του εντύπου "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια" (Ε10), από επιχειρήσεις με δραστηριότητες μη υπαγόμενες στα κριτήρια αυτά, που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τρόπος συμπλήρωσης αυτού.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της 1007320/104/Α0012/ διαταγής μας, σας πληροφορούμε και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, εξαιρετικά για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνουν με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορούν να είναι κατώτερα για δύο (2) συνεχή έτη και για κάθε αυτοκίνητο από το ογδόντα τοις εκατό (80%) των ακαθάριστων εσόδων που είναι απαραίτητο να δηλωθούν για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (σχετικό παράδειγμα σελ. 10 της παραπάνω διαταγής μας).

2. Οπως έγινε δεκτό με την 1122241/2246/Α0012/ εγκύκλιό μας, ακόμα και όταν επιχείρηση που χρησιμοποιεί πετρελαιοκίνητο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης δεν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, λόγω απαλλαγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 (π.χ. εγκατάσταση σε δήμο με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους, λόγω αντικειμένου εργασιών κ.τ.λ.), η παραπάνω διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 που αναφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα που πρέπει να δηλώνονται από την επιχείρηση με βάση τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητά της θα εφαρμοσθεί για την επιχείρηση αυτή, καθόσον με τη διάταξη αυτή προσδιορίζονται ακαθάριστα έσοδα ανά τόνο μικτού βάρους και όχι ποσό καθαρού εισοδήματος, στο οποίο και αναφέρεται η απαλλακτική διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994.

3. Υστερα από τα παραπάνω και οι μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 16 και 22 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρίες κ.τ.λ.) υποχρεούνται να συμπληρώσουν και συνυποβάλλουν, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, το έντυπο Ε10 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας κ.τ.λ.", εφόσον έχουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.

4. Οσον αφορά τον τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου Ε10 από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί ήδη στην 1007320/104/Α0012/ διαταγή μας, παραθέτουμε και τα ακόλουθα:

Α. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στην περίπτωση αυτή, σε ότι αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε10, δεν απαιτούνται άλλες οδηγίες πέρα από όσα έχουν αναφερθεί στην παραπάνω διαταγή μας (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Β. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α) Φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται άλλες οδηγίες πέρα από όσα έχουν αναφερθεί στην παραπάνω διαταγή μας.
β) Υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό 581 του πίνακα 7 του εντύπου Ε10 με το καθαρό εισόδημά τους από τις μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητές τους (πριν την αφαίρεση, τυχόν, αφορολόγητων εκπτώσεων κ.τ.λ.) ή τον κωδικό 583 με τις, τυχόν, ζημίες τους από τις δραστηριότητες αυτές.
Αν προκύψει ελάχιστο ποσό (καθαρού εισοδήματος) με βάση τους τόνους μικτού βάρους, στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) μεταφέρεται:
- Στον κωδικό 260 αυτό το ελάχιστο ποσό (καθαρού εισοδήματος) με βάση τους τόνους μικτού βάρους.
- Στον κωδικό 261 το σύνολο των κερδών της επιχείρησης που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία της, δηλαδή ξαναγράφεται το ποσό του κωδικού 250.
- Στον κωδικό 262, το σύνολο των ζημιών της επιχείρησης που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία της, δηλαδή ξαναγράφεται το ποσό του κωδικού 255.
Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν όσα ήδη έχουν αναφερθεί στην παραπάνω διαταγή μας.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Υπολογίζεται το άθροισμα των ελάχιστων ποσών εισοδήματος που προκύπτουν από τους πίνακες 2, 3 και 4 (γενικά αντικειμενικά κριτήρια) και από τον πίνακα 6 (ειδικές ρυθμίσεις) του εντύπου Ε10, αφού το καθένα από αυτά τα ελάχιστα ποσά προηγουμένως συγκριθεί με τα αντίστοιχα δηλωθέντα με βάση τα βιβλία και στοιχεία καθαρά κέρδη της κάθε δραστηριότητας και έχει ληφθεί υπόψη το κατά περίπτωση μεγαλύτερο.
- Στο άθροισμα που υπολογίζεται με τον παραπάνω τρόπο προσθέτονται ή αφαιρούνται κατά περίπτωση τυχόν ποσά που έχουν γραφτεί στον κωδικό 581 ή 583 (κέρδη ή ζημιές).
- Το τελικό αποτέλεσμα από την παραπάνω πράξη συγκρίνεται με τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τους τόνους μικτού βάρους (κωδικός 357).
Αν τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους είναι μεγαλύτερα, τότε αυτά μεταφέρονται στον κωδικό 260 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) και είναι το ζητούμενο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, αλλιώς ισχύουν όσα ήδη έχουν αναφερθεί στην παραπάνω διαταγή μας.

Γ. ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
α) Υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.
- Ο κωδικός 357 του πίνακα 5 του εντύπου Ε10 συμπληρώνεται με τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους.
- Οι κωδικοί 581 ή 583 με τα κέρδη της επιχείρησης ή τις ζημιές της, κατά περίπτωση. Η μεταφορά του αποτελέσματος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη περίπτωση Β', όταν προκύψει ελάχιστο καθαρό εισόδημα με βάση τους τόνους μικτού βάρους.
β) Φυσικά πρόσωπα.
- Ο κωδικός 357, όπως και παραπάνω, συμπληρώνεται με τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους.
- Ολες οι ενδείξεις του πίνακα 7, συμπληρώνονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που έχουν δοθεί ήδη με την 1007320/104/Α0012/ διαταγή μας.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Στις παραπάνω περιπτώσεις Α', Β' και Γ' και σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, όταν προκύπτει ελάχιστο ποσό εισοδήματος με βάση τους τόνους μικτού βάρους, τότε ο κωδικός 587-588 του πίνακα 7 του εντύπου Ε10 θα συμπληρώνεται με το ποσό αυτό των τόνων μικτού βάρους, αλλιώς όπως έχει αναφερθεί στην παραπάνω διαταγή
μας.
- Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα με βάση τους τόνους μικτού βάρους είναι μικρότερα τόσο των εσόδων της χρήσης 1994 όσο και της χρήσης 1993, οπότε και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί με ποσό καθαρών κερδών ο κωδικός 357 - 358, συμπληρώνονται μόνο οι υπόλοιπες ενδείξεις του πίνακα 5 και το έντυπο αυτό (Ε10), όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, δεν αποστέλλεται από τις Δ.Ο.Υ. στο ΚΕΠΥΟ.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης