ΠΟΛ.1047/20.2.1995

Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων

20 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1022913/351/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1047

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 2238/1994 που καθορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

2. Την 1026431/268/0006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσων.

4. Τα προβλήματα που ανέκυψαν για την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου των αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού του εισοδήματος.

5. Οτι με σχέδιο νόμου που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή για ψήφιση μεταβάλλονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση επάγγελμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64, αντίστοιχα, του ν. 2238/1994.

6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1995 για τις κατώτερω κατηγορίες φορολογουμένων ως εξής:

1. Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (εταιρίες, κοινωνίες κτλ.) που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
α) Προκειμένου για εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια, η δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 2238/1994 υποβάλλεται στις ακόλουθες προθεσμίες ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφάβητου που αρχίζει η επωνυμία τους.

αα) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από το γράμμα Α μέχρι 2 Μαρτίου 1995.
ββ) Για τους υπόχρεους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ μέχρι 3 Μαρτίου 1995.
γγ) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε μέχρι 7 Μαρτίου 1995.
δδ) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως Ι μέχρι 8 Μαρτίου 1995.
εε) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από το Κ μέχρι 9 Μαρτίου 1995.
στστ) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ μέχρι 10 Μαρτίου 1995.
ζζ) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως Π μέχρι 13 Μαρτίου 1995.
ηη) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ μέχρι 14 Μαρτίου 1995.
θθ) Για τους υποχρέους που η επωνυμία τους αρχίζει από τα γράμματα Τ έως Ω μέχρι 15 Μαρτίου 1995.

Ως γράμμα που αρχίζει η επωνυμία, λαμβάνεται το πρώτο γράμμα του πρώτου επωνύμου που αναγράφεται στην επωνυμία.

β) Μέχρι τις 15 Απριλίου 1995 ανεξάρτητα αν υπάγονται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια αν:

αα) Η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχεριστική περίοδος αυτής λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
ββ) Μεταξύ των εισοδημάτων των υποχρέων περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα.

2. Για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
Για τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά το επάγγελμά τους, εφόσον υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, η δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 υποβάλλεται στις προθεσμίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ανάλογα
με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους.

3. Μισθωτοί - συνταξιούχοι - εταίροι εταιριών.
Οταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία, κοινοπραξία και κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια η δήλωση
υποβάλλεται μέχρι 17 Μαρτίου 1995.

4. Για υπόχρεους που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλουν δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995.

5. Οι λοιπές προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 2238/1994 παραμένουν ως έχουν.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr