ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε57/56/24.11.2008

«Βεβαίωση Ασφ/κής Ενημερότητας»

24 Νοέ 2008

Taxheaven.gr
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 24/11/2008
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/56


ΘΕΜΑ : «Βεβαίωση Ασφ/κής Ενημερότητας»
ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2001

Με αφορμή ερωτήματα Υποκ/τών μας, σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης ασφ/κής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο προσώπων που δεν είναι υπόχρεοι καταβολής ασφ/κών εισφορών, σας γνωρίζουμε ότι σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκ. Ι.Κ.Α. 45/2001 (Υ.Α. Φ21/156/6-3-2001).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Δήμους και Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδικοικήσεις, Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιό πάνω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τα 3.000 ¤.

Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδαφ. ε΄ του α.ν. 1846/1951, όπως κάθε φορά ισχύουν, εξακολουθούν να εφαρμόζονται, όπου απαιτείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως ποσού.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ


Taxheaven.gr