Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/410/24.11.2008 Προθεσμία υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» από Ανώνυμες Εταιρείες

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/410/24.11.2008
Προθεσμία υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» από Ανώνυμες Εταιρείες


ΙΚΑ Αριθμ. Πρωτ. Ε40/410/24.11.2008 Προθεσμία υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» από Ανώνυμες Ετα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 24/11/2008
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/410

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 244 - 6
                               : 210 52 15 256, 258 - 9
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 24/11/2008
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/410

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Προθεσμία υποβολής «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» από Ανώνυμες Εταιρείες.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : 22/95 και 54/04.

Με αφορμή ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την προθεσμία γνωστοποίησης στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των αλλαγών των στοιχείων των απογεγραμμένων στο «Μητρώο Εργοδοτών» Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), που απασχολούν προσωπικό, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων και των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης περίπτωσης της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν μ΄ αυτές της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α') και των άρθρων 11 και 13 της Φ21/544/28-3-02 (ΦΕΚ 414 Β') Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως αντικαταστάθηκαν με την Φ.11321/30819/1997/3-3-04 (ΦΕΚ 496 Β') όμοια Υπουργική Απόφαση, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν εγγράφως στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εντός τριάντα (30) ημερών, τις αλλαγές των στοιχείων τους (Εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 54/04).

Η ως άνω προθεσμία αρχίζει για τις Ανώνυμες Εταιρείες την επόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσης της μεταβολής, η οποία συντελείται με την καταχώρηση του αντίστοιχου πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που τηρείται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωσή της (άρθρα 7 του Π.Δ.409/1986, με το οποίο προστέθηκαν νέα άρθρα 7α, κ.λ.π. στον Κωδ. Νόμο 2190/1920 και 241 του Αστ. Κώδικα, εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 22/95).

Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών γίνεται αυθημερόν, εκτός εάν η αίτηση καταχώρησης δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το περιεχόμενό της και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώρηση πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την υποβολή εκ μέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών (περ. α' παρ. 1 του άρθρου 7β του Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.3604/2007).

Με το υπ΄ αριθμ. ΕΜ-23854/08οικ./20-10-08 έγγραφο της Νομαρχίας Αθηνών/Διεύθυνση Α.Ε. και Εμπορίου Ανατολικού Τομέα, το οποίο προσυπογράφουν και οι Προϊστάμενοι των λοιπών Δ/νσεων Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικού, Νοτίου και Δυτικού Τομέα), μας γνωστοποιήθηκε ότι, λόγω του υπερβολικά μεγάλου όγκου των υποβαλλόμενων από τις Α.Ε. στοιχείων δεν είναι δυνατόν οι εν λόγω καταχωρήσεις στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών να γίνουν αυθημερόν, ως ο νόμος ορίζει, με αποτέλεσμα η σχετική ανακοίνωση να εκδίδεται μεταγενέστερα.

Κατόπιν αυτών και προκειμένου αφενός να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και αφετέρου να αντιμετωπισθεί το θέμα με ενιαίο τρόπο, θα πρέπει, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, για την γνωστοποίηση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των μεταβολών των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών, να αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης καταχώρισής τους στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, η οποία θα πρέπει να συνυποβάλλεται από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με το αντίστοιχο «Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη».

Σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 του Αστ. Κώδικα).

Στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα καταχωρείται στην αρχική οθόνη:

«Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» και στο πεδίο: «Στοιχεία Αίτησης Μεταβολής» η ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης ανακοίνωσης, ενώ στα επί μέρους στοιχεία των υπευθύνων θα καταχωρείται, όταν αυτοί αλλάζουν, ως ημερομηνία έναρξης ή λήξης της ιδιότητάς τους αυτή του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης