Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1045/17.2.1995 Οδηγίες για την παραλαβή και τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος(έντυπο Ε5) των Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1045/17.2.1995
Οδηγίες για την παραλαβή και τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος(έντυπο Ε5) των Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών


Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1022574/344/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1045

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε5) των Ο.Ε., Ε.Ε., αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιρειών, κοινωνιών αστικού δικαίου και κοινοπραξιών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την παραλαβή και τη σωστή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, αστικών, αφανών ή συμμετοχικών εταιριών, των κοινωνιών αστικού δικαίου και των κοινοπραξιών, οικονομικού έτους 1995, για
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.1994 έως 31.12.1994.

1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2214/1994 (άρθρο 33 ν. 2238/1994), θεσπίστηκε ο προσδιορισμός ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, για τις επιχειρήσεις (ατομικές, εταιρίες κτλ.) που αποκτούν εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες (Δ' κατηγορία), εκτός βέβαια από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παραπάνω νόμο, οι οποίες αναφέρονται διεξοδικά στην 1122241/2246/Α.0012/ ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 ορίζεται ρητά ότι, οι διατάξεις του άρθρου αυτού που αφορούν τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποχρέους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Οι νέες αυτές διατάξεις επέβαλαν, εκτός από το σχεδιασμό και την εκτύπωση του βοηθητικού εντύπου που φέρει τον τίτλο "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10) και την αναμόρφωση του εντύπου της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5), των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τη συμπλήρωση του εντύπου Ε10 και Ε3.
Επομένως, από το οικονομικό έτος 1995 (διαχείριση 1.1.-31.12.1994) οι παραπάνω υπόχρεοι που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, θα υποβάλουν το νέο αυτό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε5) συνοδευόμενο, εκτός από το έντυπο Ε3 "Συμπληρωματικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος", και από το έντυπο
"Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια για τις εμπορικές επιχειρήσεις" (Ε10).
Το ίδιο έντυπο Ε5 θα χρησιμοποιηθεί και από τις εταιρίες εκείνες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης το ίδιο έντυπο Ε5 θα χρησιμοποιηθεί από τις εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών.
Διευκρινίζεται ότι, όπως έγινε δεκτό με την αριθ. 1122241/ΠΟΛ.1238/1994 εγκύκλιο διαταγή τα αντικειμενικά κριτήρια δεν εφαρμόζονται για τα παραπάνω υπόχρεα πρόσωπα που λύθηκαν, μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1994 εφόσον η δήλωση φόρου εισοδήματος (άρθρου 64 ν. 2238/1994) ήθελε
υποβληθεί μέχρι 31.12.1994. Συνεπώς εάν η νόμιμη τρίμηνη προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις έληξε, για τους ανωτέρω υπόχρεους την 31.12.1994 και δεν έχει υποβληθεί τέτοια δήλωση και υποβάλλεται εκπρόθεσμα μετά την 1 Ιανουαρίου 1995 η δήλωση αυτή θεωρείται δήλωση του οικονομικού έτους 1994 και επομένως δεν θα έχουν εφαρμογή και για αυτές τις δηλώσεις τα αντικειμενικά κριτήρια. Σε αυτή την περίπτωση οι εκπρόθεσμες αυτές δηλώσεις θα έχουν όλες τις συνέπειες που συνεπάγεται η εκπρόθεσμη υποβολή τους.
Εάν όμως η νόμιμη προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει μετά την 1.1.1995 και δεν έχει υποβληθεί δήλωση ή υποβλήθηκε μετά την ανωτέρω ημερομηνία, επειδή η δήλωση αυτή θεωρείται δήλωση του οικονομικού έτους 1995, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αντικειμενικών κριτηρίων και επομένως θα προσδιορισθεί και για
αυτές τις εταιρίες κτλ. πρόσωπα που λύθηκαν, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια.

4. Για διευκόλυνσή σας, σας κοινοποιούμε συμπληρωμένα υποδείγματα του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε5, για υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια και παράλληλα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των ενδείξεων αυτού του εντύπου.

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Οι ενδείξεις του εντύπου Ε5 που αναφέρονται στο οικονομικό έτος, στη διαχεριστική περίοδο, στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και στον Α.Φ.Μ. συμπληρώνονται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994.
Η ένδειξη που αναφέρεται στον αριθμό δήλωσης συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ. Σημειώνται ότι φέτος προστέθηκε στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης και η ένδειξη για τα τηρούμενα ή μη βιβλία του Κ.Β.Σ. η οποία συμπληρώνεται από τα ανωτέρω υπόχρεα πρόσωπα με το σημείο "χ" στο οικείο τετραγωνίδιο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α'

Ολες οι ενδείξεις του πίνακα αυτού συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Η συμπλήρωσή τους είναι πολύ απλή και δεν απαιτείται παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Β'

Στην οικεία ένδειξη του πίνακα αυτού αναγράφονται, κατά περίπτωση, τα συνολικά φορολογητέα κέρδη ή οι ζημίες των υποχρέων, όπως αυτά υπολογίζονται στον πίνακα Η'.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Γ'

Η συμπλήρωση του πίνακα αυτού γίνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα, που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2, του ν. 2238/1994, χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθόσον οι ενδείξεις του πίνακα αυτού είναι πολύ σαφείς. Σημειώνονται, μόνο τα ακόλουθα:
- Στις φετινές δηλώσεις οικονομικού έτους 1995 δεν υπάρχει ξεχωριστή στήλη για την εκκαθάριση των τελών χαρτοσήμου από εκμίσθωση κτλ. ακινήτων, αλλά αυτό γίνεται στην ίδια στήλη της εκκαθάρισης του κύριου φόρου, συμπληρωματικού κτλ.
- Το τετραγωνίδιο της ένδειξης "Μήνες εκπροθέσμου" της 5ης στήλης του πίνακα Γ' συμπληρώνεται από τη Δ.Ο.Υ. με τους μήνες της τυχόν εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.
- Στην στήλη 6 "Ποσά φόρου κτλ. για καταβολή" και στην ένδειξη "Πρόστιμο χαρτ/σμου" μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 155 του ίδιου πίνακα, το οποίο και καταβάλλεται υποχρωτικά εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης. Το ίδιο γίνεται και για το ποσό του κωδικού 150 που μεταφέρεται στην 6η στήλη στην ένδειξη "Πρόσθετος φόρος" ο οποίος και καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.
Στην ίδια στήλη 6η σημειώνεται με "χ" από τη ΔΟΥ στο οικείο τετραγωνίδιο ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της οφειλής, δηλαδή αν το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης ή σε δόσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Δ'

Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ειδικότερα στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας διαταγής, ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ 200. Συμπληρώνεται με τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρισης, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή αν υπόκειται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια, αν τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κτλ.

ΚΩΔΙΚΟΙ 205 και 210. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται κατά περίπτωση, πάντοτε, ανεξάρτητα δηλαδή αν η επιχείρηση υπόκειται ή όχι στα αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου ή από τον οικείο ισολογισμό εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία
Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΙ 215-245. Οι κωδικοί αυτοί δεν συμπληρώνονται σε περίπτωση που το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά, δηλαδή με την εφαρμογή μοναδικού συντελεστή καθαρού κέρδους επί των ακαθαρίστων εσόδων ή επί των αγορών. Αντίθετα, στην περίπτωση που οι υπόχρεοι τήρησαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον το καθαρό τους εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικώς, οι παραπάνω κωδικοί συμπληρώνονται με τα οικεία ποσά, όπου συντρέχει λόγος.

ΚΩΔΙΚΟΣ 250. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που προσδιορίζουν το καθαρό τους εισόδημα εξωλογιστικά, μεταφέρεται στον κωδικό αυτό το ποσό των κερδών, που έχει ήδη γραφτεί στον κωδικό 205.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που υπάρχει λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος, είτε μεταφέρεται το ποσό των κερδών που έχει ήδη γραφτεί στον κωδικό 205, είτε γράφεται αν συντρέχει περίπτωση, το ποσό των κερδών που προκύπτει μετά την προσθήκη των ποσών των κωδικών 215-245.

ΚΩΔΙΚΟΣ 255. Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος είτε με την μεταφορά του ποσού της ζημιάς από τον κωδικό 210 είτε με την αναγραφή, αν συντρέχει περίπτωση, της ζημιάς που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των κωδικών 215-245.

ΚΩΔΙΚΟΙ 260-265. Οι κωδικοί αυτοί έχουν σχέση με την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και κατά συνέπεια συμπληρώνονται μόνο από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς επίσης και όταν υπάγεται στα αντικειμενικά κριτήρια μία από τις δραστηριότητές τους. Συνεπώς, επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια π.χ. τήρηση βιβλίων Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κτλ., δε θα συμπληρώσουν τους κωδικούς αυτούς. Για τη συμπλήρωση καθενός από τους κωδικούς αυτούς διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΚΩΔΙΚΟΣ 260. Στον κωδικό αυτό θα γραφτεί μόνο το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει για τις δραστηριότητες της επιχείρισης που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

Οι σχετικοί υπολογισμοί θα γίνουν από τον υπόχρεο, με βάση και το έντυπο Ε10 "Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια" το οποίο θα είναι συμπληρωμένο με τα ζητούμενα στοιχεία της εταιρείας κτλ. και το αποτέλεσμα των υπολογισμών αυτών θα γραφτεί στον κωδικό αυτό.
Οταν ασκούνται περισσότερες από μια δραστηριότητες, από τις οποίες άλλες υπάγονται στα γενικά κριτήρια των παραγράφων 1-12 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 και άλλες στις ειδικές ρυθμίσεις της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου (κάμπιγκ κτλ.), τότε αφού από το υπόχρεο πρόσωπο υπολογισθεί το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος για κάθε δραστηριότητα, το άθροισμα των κατά περίπτωση μεγαλύτερων ποσών εισοδήματος μεταξύ των ποσών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με
βάση τα κριτήρια για κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές θα γραφτεί στον κωδικό αυτό.
Τονίζεται ότι για τις μηχανογραφημένες Δ.Ο.Υ. το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των εταιριών και λοιπών υπόχρεων προσώπων που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, το οποίο έχει υπολογισθεί από το υπόχρεο πρόσωπο της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, θα ελέγχεται κατά την υποβολή της δήλωσης με βάση ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα εγκατασταθεί στη Δ.Ο.Υ. από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του εντύπου Ε10 στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

ΕΙΔΙΚΑ στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους του κωδικού 357 του πίνακα 5 του εντύπου Ε10 είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολογίζεται με βάση τις ενδείξεις των πινάκων 2, 3, 4 και 6 του εντύπου Ε10, ή αν η επιχείρηση έχει και μη υπαγόμενες στα αντικειμενικά κριτήρια δραστηριότητες, από το ποσό που προκύπτει μετά την προσθήκη ή αφαίρεση από το ελάχιστο ποσό καθαρού κέρδους του ποσού των κερδών (κωδικός 581 εντύπου Ε10) ή των ζημιών (κωδικός 583 εντύπου Ε10) των, τυχόν, μη υπαγόμενων στα κριτήρια δραστηριοτήτων της επιχείρησης, τότε και μόνο στον κωδικό 260 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γράφεται αυτό το μεγαλύτερο ποσό καθαρών κερδών με βάση τους τόνους μικτού βάρους.
Εξυπακούεται ότι, αν η επιχείρηση γενικά απαλλάσσεται για όλες τις δραστηριότητες της από τα αντικειμενικά κριτήρια στον κωδικό 260 θα μεταφερθεί το, τυχόν, ποσό του κωδικού 357 του εντύπου Ε10 χωρίς κανέναν άλλον ιδιαίτερο υπολογισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ 261. Στον κωδικό αυτόν θα γραφτούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της, για τις εμπορικές δραστηριότητές της που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι, αν όλες οι δραστηριότητές της επιχείρησης υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, τότε το ποσό του κωδικού αυτού θα συμπίπτει με το ποσό του κωδικού 250.
Αν ορισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης δεν υπάγονται για διάφορους λόγους, στα αντικειμενικά κριτήρια, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία για τις δραστηριότητες αυτές δε θα γραφτούν στον κωδικό αυτό.

ΕΙΔΙΚΑ όταν στον προηγούμενο κωδικό 260 έχουν γραφτεί καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (από κωδικό 357 εντύπου Ε10), τότε, κατ' εξαίρεση, στον κωδικό 261 θα γραφούν τα προκύπτοντα με βάση τα βιβλία και στοιχεία συνολικά καθαρά κέρδη της
επιχείρησης και για όλες τις δραστηριότητές της, αν τυχόν έχει περισσότερες από μία, υπαγόμενες ή μη στα αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, θα μεταφερθούν στον κωδικό αυτόν τα καθαρά κέρδη που έχουν γραφεί ήδη στον κωδικό 250.

ΚΩΔΙΚΟΣ 262. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανάλογα με όσα αναφέρθηκαν για τον προηγούμενο κωδικό 261, με το ποσό των ζημιών που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, για τις εμπορικές δραστηριότητές της που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.

ΕΙΔΙΚΑ όταν στον κωδικό 260 έχουν γραφεί καθαρά κέρδη με βάση τους τόνους μικτού βάρους πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τότε, κατ' εξαίρεση, στον κωδικό 262 θα γραφτεί το προκύπτον με βάση τα βιβλία και στοιχεία συνολικό ζημιογόνο αποτέλεσμα της επιχείρησης και για όλες τις δραστηριότητές της, αν τυχόν έχει περισσότερς από μία, υπαγόμενες ή μη στα αντικειμενικά κριτήρια. Δηλαδή, θα μεταφερθεί στον κωδικό αυτόν η ζημία που έχει ήδη γραφεί στον κωδικό 255.

ΚΩΔΙΚΟΣ 263. Στον κωδικό αυτό γράφεται:
α) Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που έχει προσδιορίσει με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και το οποίο έχει γράψει η επιχείρηση στον κωδικό 260 και του ποσού των κερδών της από τις δραστηριότητες αυτές, που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της και τα έχει γράψει στον κωδικό 261.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια διαφορά, γιατί τα βάση βιβλίων και στοιχείων δηλωθέντα καθαρά κέρδη είναι μεγαλύτερα από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τότε ο χώρος απέναντι στον κωδικό 263 παραμένει κενός.
β) Οταν η επιχείρηση πραγματοποίησε ζημιά, από τις δρατηριότητες της που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, τότε απέναντι από τον κωδικό 263 θα γράφεται το άθροισμα του ποσού της ζημιάς που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της και η οποία έχει γραφτεί στον κωδικό 262 και του ποσού του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος που έχει προσδιορίσει η εταιρία κτλ. με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και το οποίο έχει γραφτεί στον κωδικό 260.

ΚΩΔΙΚΟΣ 264. Στον κωδικό αυτόν γράφεται πάντοτε το άθροισμα του ποσού του κωδικού 250, το οποίο αποτελεί τα δηλούμενα με βάση τα βιβλία και στοιχεία καθαρά κέρδη της επιχείρησης, γενικά από όλες τις δραστηριότητές της και του ποσού του κωδικού 263, το οποίο αποτελεί τη διαφορά (αν υπάρχει) μεταξύ κερδών με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια και κερδών των βιβλίων και στοιχείων για τις δραστηριότητες που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια.
Το άθροισμα αυτό αποτελεί και το ποσό των κερδών της επιχείρησης, μετά την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, με βάση το οποίο θα συνεχισθεί και η συμπλήρωση των υπόλοιπων κωδικών της δήλωσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 265. Περίπτωση συμπλήρωσης του κωδικού αυτού συντρέχει μόνο όταν το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της για όλες τις δραστηριότητές της, είτε όλες υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, είτε μερικές από αυτές, είναι ζημιογόνο (ζημιά) και το ποσό της ζημιάς με βάση τα βιβλία και στοιχεία έχει γραφτεί στον κωδικό 255.

Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε:
Πρώτη περίπτωση: Οταν το ποσό της ζημιάς των βιβλίων και στοιχείων του κωδικού 255 είναι μεγαλύτερο από το ποσό (της διαφοράς) που έχει γραφτεί στον κωδικό 263, η διαφορά των ποσών των δύο αυτών κωδικών (255-263) γράφεται στον κωδικό 265 και αποτελεί την τελική ζημιά της επιχείρησης μετά την εφαρμογή των
αντικειμενικών κριτηρίων.

Δεύτερη περίπτωση: Οταν το ποσό της ζημιάς των βιβλίων και στοιχείων του κωδικού 255 είναι μικρότερο από το ποσό (της διαφοράς) που έχει γραφτεί στον κωδικό 263, η διαφορά των ποσών των δύο αυτών κωδικών (263-255) αποτελεί κέρδος της επιχείρησης και γράφεται στον κωδικό 264.

Για τη συμπλήρωση των κωδικών 314-319 του πίνακα αυτού που αφορούν αφορολόγητα ποσά αναπτυξιακών νόμων σημειώνεται ότι οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994, που υπάγονται στα αντικειμενικά κριτήρια, έχουν δικαίωμα σχηματισμού των ποσών αυτών (αποθεματικά ή εκπτώσεις) επί του ελάχιστου ποσού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια αυτά, αν αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και στοιχεία τους και εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που θέτονται από ειδικότερες διατάξεις των αναπτυξιακών αυτών νόμων (π.χ. ποσοστό ύψους πραγματοποιηθείσας επένδυσης κτλ.).
Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο ήθελε σχηματίσει από τα μη αναληφθέντα κέρδη της χρήσεως 1994 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρ. 22 του ν.1828/1989 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων μέσα στην τριετία 1995-1997 θα αναγράψει το ποσό αυτό στην ένδειξη 5 του πίνακα Δ' απέναντι από
τον κωδικό 318.
Κατά συνέπεια, παρέχεται η δυνατότητα να γράφονται στους κωδικούς αυτούς, τα αφορολόγητα ποσά που υπολογίσθηκαν με τον παραπάνω τρόπο.
Επίσης, και το ποσό της αγοράς φορολογικής ταμιακής μηχανής εκπίπτει, κατά τα ειδικότερα, από το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, αν αυτό είναι μεγαλύτερο από το καθαρό εισόδημα που προκύπτει με βάση τα βιβλία και στοιχεία. Για να εκπεσθεί αυτό το ποσό γράφεται
στον κωδικό 319.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ'

Στον πίνακα αυτόν η μεταβολή που επήλθε σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του προηγούμενου έτους (οικον. έτους 1994) είναι η προσθήκη των ενδείξεων των κωδικών 429 και 430, οι οποίοι και συμπληρώνονται ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ 429. Στον κωδικό αυτό γράφεται το σύνολο του καθαρού ποσού εισοδήματος από κινητές αξίες, φορολογούμενο ή μη, που απέκτησε το υπόχρεο νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα, από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ 430. Ο κωδικός αυτός θα συμπληρωθεί μόνο από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία και στοιχεία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με το ποσό του εισοδήματος από κινητές αξίες που έχει ήδη γραφτεί στις προηγούμενες ενδείξεις του πίνακα αυτού και το οποίο επειδή δεν έχει φορολογηθεί με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, μεταφέρεται στον επόμενο πίνακα Η' για να φορολογηθεί στο όνομα του υπόχρεου προσώπου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Ζ'
Στον πίνακα αυτόν η μεταβολή που επήλθε σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του προηγούμενου έτους (οικον. έτους 1994) είναι η προσθήκη των ενδείξεων των κωδικών 434 και 435, οι οποίοι και συμπληρώνονται ανάλογα με τις οδηγίες που δόθηκαν παραπάνω για τη συμπλήρωση των κωδικών 429 και 430 του πίνακα ΣΤ', και αφορούν όμως το εισόδημα που απέκτησε το υπόχρεο πρόσωπο από συμμετοχή του σε άλλους υποχρέους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Η'
Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού σημειώνεται μόνο ότι, ο υπολογισμός της επιχειρηματικής αμοιβής διενεργείται επί του ποσού του κωδικού 500, όπως το ποσό αυτό έχει διαμορφωθεί με τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος στον πίνακα Δ' με την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και των λοιπών εσόδων, εφόσον βέβαια συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ'
Για τη συμπλήρωση του πίνακα αυτού σημειώνεται ότι, η κατανομή των κερδών στους εταίρους/μέλη, για τις επιχειρήσεις που φορολογούνται με βάση το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, θα γίνει με βάση τα συνολικά φορολογητέα κέρδη, όπως αυτά διαμορφώνονται με το ελάχιστο αυτό ποσό εισόδηματος.

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5) από τους υποχρέους της παραγρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κτλ.) οι οποίοι δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Ε' κατηγορία), διακρίνονται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) Οταν οι παραπάνω υπόχρεοι αποκτούν εισόδημα μόνο από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε' κατηγορίας).
Στην περίπτωση αυτή, ο πίνακας Δ' του εντύπου Ε5 συμπληρώνεται ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ 200. Γράφονται τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από την γεωργική εκμετάλλευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ 205. Γράφονται τα καθαρά κέρδη της χρήσης που προκύπτουν με βάση τα βιβλία και τα στοιχεία, για τη γεωργική εκμετάλλευση.

ΚΩΔΙΚΟΣ 250. Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 205.

ΚΩΔΙΚΟΣ 264. Στον κωδικό αυτόν μεταφέρεται το ποσό του φορολογούμενου εισοδήματος που έχει υπολογισθεί και έχει γραφτεί στον κωδικό 607, περίπτωση β, του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" μόνο εφόσον από το έντυπο Ε3, το οποίο συνυποβάλλεται, προκύπτει ότι, το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση το αντικειμενικό σύστημα, που αναγράφεται στον κωδικό 602 του πίνακα ΙΒ' του ίδιου εντύπου, είναι μεγαλύτερο από το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση τα βιβλία και στοιχεία που αναγράφεται στον κωδικό 601 του πίνακα ΙΑ' του αυτού εντύπου.
Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση των υπόλοιπων ενδείξεων της δήλωσης συνεχίζεται με βάση το ποσό αυτό που έχει γραφτεί στον κωδικό 264. Αν, αντίθετα, το καθαρό γεωργικό εισόδημα με βάση τα βιβλία και στοιχεία που
αναγράφεται στον κωδικό 601 του πίνακα ΙΑ' είναι μεγαλύτερο του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα που αναγράφεται στον κωδικό 602 του πίνακα ΙΒ' του εντύπου Ε3, τότε δε χρειάζεται να συμπληρωθεί ο κωδικός 264 και η συμπλήρωση των υπόλοιπων ενδείξεων της δήλωσης (Ε5) γίνεται με βάση το ποσό που έχει γραφτεί στον κωδικό 250.

β) Οταν οι παραπάνω υπόχρεοι αποκτούν και εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας).
Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας Δ' συμπληρώνεται ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΙ 200 έως 263. Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο με τα στοιχεία που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα και στη συνέχεια:

αα) Αν για την εμπορική δραστηριότητα προκύπτει κέρδος και επομένως πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 264, τότε σ' αυτό το ποσό που πρέπει να γραφτεί στον κωδικό 264, θα προστεθεί και το καθαρό γεωργικό εισόδημα που έχει γραφτεί στον κωδικό 607 του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος".
ββ) Αν για την εμπορική δραστηριότητα προκύπτει ζημιά και επομένως πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 265, τότε το ποσό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, του κωδικού 607, συμψηφίζεται με το ποσό της ζημιάς από την εμπορική δραστηριότητα, που πρέπει να γραφτεί στον κωδικό 265 και το υπόλοιπο που προκύπτει γράφεται
στον κωδικό 265 ή στον κωδικό 264 της δήλωσης, κατά περίπτωση.
Σημειώνεται ότι, πριν από τη συμπλήρωση του εντύπου Ε5, χρήσιμο είναι οι επιχειρήσεις που αποκτούν εισόδημα από γεωργική εκμετάλλευση και δεν τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να συμβουλευτούν τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των πινάκων ΙΑ' και ΙΒ' του εντύπου Ε3 "Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος" (1013271/200/Α.0012/ΠΟΛ. 1025/1.2.95).

ΙΙΙ. Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω σας κοινοποιούμε έξι (6) επσυναπτόμενα παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: Η Ο.Ε. ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ εκμεταλλεύεται εστιατόριο σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους και από τη δραστηριότητα αυτή με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτουν καθαρά κέρδη έστω π.χ. 2.500.000 δρχ. και ακαθάριστα έσοδα δρχ. 10.000.000.
Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολογίζει η Ο.Ε., με βάση το συνυποβαλλόμενο έντυπο Ε10 για τη δραστηριότητά της αυτή είναι έστω π.χ. 4.000.000 δρχ. (συμπλήρωση πίνακα Δ').
Για τη συμπλήρωση και των λοιπών ενδείξεων της δήλωσης έστω ότι η υπόψη Ο.Ε. κατά τη χρήση 1994 απέκτησε και τα ακόλουθα εισοδήματα:
- Ακαθάριστο εισόδημα από ιδιόχρηση καταστήματος 1.800.000 δρχ.
- Ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση γραφείων της 1.000.000 δρχ.
- Τόκους από ομόλογα του Δημοσίου 400.000 δρχ. (χρόνος κτήσης 31.10.1994).
- Τόκους από δάνειο στην Β. ΠΑΛΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 300.000 δρχ. για τους οποίους και παρακρατήθηκε φόρος 60.000 δρχ. (χρόνος κτήσης 30.9.1994).
- Τόκους από καταθέσεις σε ημεδαπή τράπεζα 1.000.000 δρχ. για τους οποίους παρακρατήθηκε φόρος 150.000 δρχ.
- Κέρδη από συμμετοχή κατά 50% στην Ο.Ε. ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. - Σόλωνος 10 ΑΘΗΝΑ
- Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ι' ΑΘΗΝΩΝ. Η εταιρία αυτή κατά τη χρήση 1994 πραγματοποίησε συνολικά καθαρά κέρδη 10.000.000 δρχ. και ο φόρος που παρακρατήθηκε σ' αυτά τα κέρδη είναι 1.750.000 (5.000.000 Χ 35% = 1.750.000).
Η υπόψη Ο.Ε. "Χ" δαπάνησε για επισκευή και συντήρηση των γραφείων που εκμισθώνει 150.000 δρχ.
Η προκαταβολή προηγούμενης χρήσης 1993 ανέρχεται στο ποσό των 500.000 δρχ.
Εταίροι της Ο.Ε. είναι ο Δημ. Δημητρόπουλος με ποσοστό 40%, ο Ιωαν.
Δημητρόπουλος με ποσοστό 40%, ο Γεωργ. Γαλάνης με ποσοστό 10%, ο Αλεξ. Σπύρου με ποσοστό 5% και η Ο.Ε. Π. Δημητρίου και Σια με ποσοστό 5%. Ο Δημ. Δημητρόπουλος συμμετέχει και στην Ε.Ε. Παν. Νικολάου και Σια από την οποία δεν θα πάρει επιχειρηματική αμοιβή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: Η Ο.Ε. "Χ" εκμεταλλεύεται εργοστάσιο χρωμάτων και από τη δραστηριότητά της αυτή με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 40.000.000 δρχ. και καθαρά κέρδη 4.000.000 δρχ. Για τη δραστηριότητά της αυτή υπολογίζει, με βάση τα γενικά αντικειμενικά κριτήρια των παραγράφων 1 έως 12 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994, ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος έστω π.χ. 3.500.000 δρχ.
Επίσης, η υπόψη Ο.Ε. εκμεταλλεύεται και ενοικιαζόμενα δωμάτια για τα οποία με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της προκύπτουν καθαρά κέρδη 800.000 δρχ., ενώ με βάση τον αριθμό των δωματίων με τα αντικειμενικά κριτήρια της παραγράφου 13 του άρθρου 33 του ν. 2238/1994 προκύπτουν καθαρά κέρδη έστω π.χ. 1.500.000
δρχ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο: Η Ο.Ε. "Χ" εκμεταλλεύεται κομμωτήριο στην Αθήνα (έδρα της επιχείρησης) από την εκμετάλλευση του οποίου, με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα δρχ. 10.000.000 και ζημιά (λογιστικός προσδιορισμός) δρχ. 3.000.000.
Η Ο.Ε. ασχολείται παράλληλα και με την εμπορία καλλυντικών σε πόλη με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων (υποκατάστημα) από την οποία δραστηριότητα (απαλλασσόμενη από τα αντικειμενικά κριτήρια) με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα 20.000.000 δραχμές και καθαρά
κέρδη έστω 3.400.000 δρχ., δηλαδή τα συνολικά καθαρά κέρδη της υπόψη Ο.Ε. είναι 400.000 δρχ. (3.000.000 - 3.400.000).
Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την εκμετάλλευση του κομμωτηρίου έστω ότι είναι 3.800.000 δρχ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4ο: Η Ο.Ε. "Χ" εκμεταλλεύεται ξενοδοχείο (έδρα της επιχείρησης) από την εκμετάλλευση του οποίου με βάση τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία προκύπτουν καθαρά κέρδη έστω π.χ. 2.500.000 δρχ. Η υπόψη Ο.Ε. εκμεταλλεύεται και εστιατόριο (υποκατάστημα) το οποίο έστω ότι απαλλάσσεται από τα κριτήρια γιατί βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους ή ότι εκμεταλλεύεται κινηματογράφο σε πόλη πάνω από 4.000 κατοίκους, η οποία δραστηριότητα απαλλάσσεται από τα αντικειμενικά κριτήρια λόγω του αντικειμένου της.
Από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτουν για το εστιατόριο ή τον κινηματογράφο, καθαρά κέρδη έστω π.χ. 2.000.000 δρχ. δηλαδή τα συνολικά καθαρά κέρδη της Ο.Ε. ανέρχονται στο ποσό των 4.500.000 δρχ. Το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος που υπολόγισε η εταιρία, για τον κλάδο της υπαγόμενης στα κριτήρια
εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου, έστω ότι είναι π.χ. 4.000.000 δρχ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο: Η Ο.Ε. "Χ" έχει την εκμετάλλευση ινστιτούτου αισθητικής σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 4.000 κατοίκους (έδρα της επιχείρησης) και από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της, προκύπτει ζημιά ποσού έστω 1.000.000 δρχ. Παράλληλα διατηρεί και υποκατάστημα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών σε πόλη με πληθυσμό κάτω από 4.000 κατοίκους, από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία του οποίου προκύπτει ζημιά ποσού έστω 4.000.000 δρχ.
Δηλαδή, το συνολικό αποτέλεσμα της Ο.Ε. είναι ζημιά ύψους 5.000.000 δρχ. Από τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος της έδρας της επιχείρησης με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια προκύπτει ποσό έστω 3.000.000 δρχ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6ο: Εστω ότι στο προηγούμενο πέμπτο παράδειγμα, τα δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία ήταν αντίστροφα, δηλαδή από την εκμετάλλευση της έδρας της επιχείρησης ζημιά ποσού 4.000.000 δρχ. και από την εκμετάλλευση του υποκαταστήματος ζημιά ποσού 1.000.000 δρχ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Φ95-09 ΣΕΛ. 2162 ΩΣ 2169

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης