Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1144/3.11.2008 Αποστολή στις Δ.Ο.Υ, καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες Δ.Ο.Υ της χώρας μας Ελληνικοί ΑΦΜ.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1144/3.11.2008
Αποστολή στις Δ.Ο.Υ, καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες Δ.Ο.Υ της χώρας μας Ελληνικοί ΑΦΜ.


ΠΟΛ.1144/3.11.2008 Αποστολή στις Δ.Ο.Υ, καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 3  Νοεμβρίου   2008
Αριθ. Πρωτ.: 1109798 /5629  / 743  /0014 Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ  Δ'

Ταχ. Δ/νση  : Σίνα  2-4    
Ταχ. Κωδ.   :     10678-  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  :      
Τηλέφωνο  :   210 – 3646227,210-3616754
FAX            :   210 – 3616216, 210-3637103


ΠΟΛ.  1144

ΘΕΜΑ :  Αποστολή στις Δ.Ο.Υ, καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες  Δ.Ο.Υ της χώρας μας  Ελληνικοί ΑΦΜ.

ΣΧΕΤ: Κανονισμός 1798/2003 /Ε.Κ. και Κανονισμός 1925/2004/Ε.Κ.

Στα πλαίσια των ερευνών που πραγματοποιεί η Υπηρεσία μας (λόγω αρμοδιότητας) για την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ και της κυκλικής απάτης τύπου ΚΑΡΟΥΖΈΛ, σε συνδυασμό με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών με τις Φορολογικές Αρχές των άλλων Κρατών Μελών, σας αποστέλλουμε κατάσταση με όλους τους Ελληνικούς ΑΦΜ οι οποίοι χορηγήθηκαν από την Υπηρεσία σας σε φορολογικούς αντιπροσώπους κοινοτικών εντολέων, το όνομα ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τον ΑΦΜ, το Κράτος Μέλος  προέλευσης των κοινοτικών εντολέων,τη διεύθυνση  και ότι άλλο σχετικό στοιχείο του εντολέα προκύπτει από  τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ..

Η κατάσταση με τα στοιχεία των φορολογικών αντιπροσώπων καθώς και τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία των εντολέων τους, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)   στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.,μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή αρχείου Excel.

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, προκειμένου η Υπηρεσία μας να σχηματίσει άποψη για την  κατάσταση που επικρατεί στην  Ελλάδα, να προγραμματίσει τις μελλοντικές της ενέργειες, εν όψει του νέου συστήματος που θα εφαρμόσουμε για τους μη εγκατεστημένους στη χώρα μας αλλοδαπούς υποκείμενους, εγκατεστημένους στην  Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 65/2000 /ΕΚ., με τις οποίες κοινοτικές διατάξεις εναρμονίστηκε ο Ελληνικός νόμος 2859/2000 για τον ΦΠΑ. Επίσης, πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία κοινής, με τα άλλα Κράτη Μέλη, βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των μη εγκατεστημένων και των φορολογικών αντιπροσώπων τους, με στόχο την πραγματοποίηση ελέγχων και την πάταξη της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ .

Επειδή στη συνημμένη κατάσταση  τα στοιχεία κάθε αλλοδαπού εντολέα  δεν είναι πλήρη, και κυρίως ο ΑΦΜ/ΦΠΑ αυτού στο εξωτερικό είναι λανθασμένος, παρακαλούμε να καλέσετε τους φορολογικούς αντιπροσώπους στους οποίους χορηγήσατε Ελληνικούς ΑΦΜ προκειμένου να μας παρέχουν άμεσα, όλα τα στοιχεία του αλλοδαπού εντολέα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή, αλλά κυρίως να διαπιστωθεί ότι ο αλλοδαπός εντολέας ΔΕΝ έχει διακόψει την οικονομική του δραστηριότητα στο εξωτερικό και για την οποία όρισε φορολογικό αντιπρόσωπο στη χώρα μας, και  κυρίως  ότι, η εντολή προς τον φορολογικό αντιπρόσωπο, για τη σχετική αντιπροσώπευση ισχύει ακόμα .

 Επισημαίνεται ότι, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά τη διάρκεια των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον να υπάρχει στη συγκεκριμένη κατάσταση η ένδειξη ότι οι εν λόγω  ΑΦΜ των αλλοδαπών εντολέων  δεν έχουν απενεργοποιηθεί στο άλλο Κράτος Μέλος.
 
Για το λόγο αυτό, όταν οι φορολογικοί αντιπρόσωποι  θα ανταποκριθούν στην πρόσκλησή σας προκειμένου να σας γνωστοποιήσουν τους ΑΦΜ των εντολέων τους στο εξωτερικό, παρακαλούμε τη Δ.Ο.Υ. να:

1.επικοινωνεί με την Υπηρεσία μας, αποστέλλοντας έγγραφο στα FAX: 2103637103, 2103616216 στο οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «επιβεβαίωση ΑΦΜ για την ΠΟΛ 1144/2008 »,   προκειμένου να σας αποστείλλουμε από τη βάση δεδομένων του VIES τη σχετική επιβεβαίωση ή μη του ξένου ΑΦΜ.

2.σημειώνει επάνω στη σχετική κατάσταση η οποία θα αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ. από τη Γ.Γ.Π.Σ. δίπλα στον αλλοδαπό ΑΦΜ την ενδειξη «επιβεβαιώνεται από τη 14η Δ/νση».

3.επιστρέψει ηλεκτρονικά την κατάσταση στο Tμήμα VIES της 14ης  Δ/νσης ΦΠΑ, στην οποία θα έχει αναγράψει το σωστό ΑΦΜ και και τα λοιπά στοιχεία του αλλοδαπού εντολέα. Η αποστολή θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected],  εντός μηνός από την παραλαβή της γραπτής  επιβεβαίωσης  της εγκυρότητας ή μη του κοινοτικού ΑΦΜ από την Υπηρεσία μας.

4.Στην περίπτωση που δεν κατέστη  δυνατό ο φορολογικός αντιπρόσωπος να διορθώσει το λανθασμένο ΑΦΜ ή τα λοιπά στοιχεία του εντολοέα του, η Δ.Ο.Υ. να αναγράψει στη σχετική  στήλη της  κατάστασης ότι προέβη ενδεχόμενα σε :

α) έλεγχο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τον φορολογικό αντιπρόσωπο και αποστολή των αποτελεσμάτων στην Υπηρεσία μας προκειμένου να τα αποστείλουμε στο  Κράτος Μέλος του εντολέα για έλεγχο εκεί, μέσω της αμοιβαίας συνδρομής, ή / και
β) απενεργοποίηση  του Ελληνικού ΑΦΜ (με ημερομηνία που προκύπτει σπό το VIES).

Επισημαίνεται ότι :

-    Σε περίπτωση που μετά από το αίτημα για επιβεβαίωση ή μη του αλλοδαπού ΑΦΜ από το Τμήμα VIES διαπιστώσετε ότι, οι ΑΦΜ των αλλοδαπών εντολέων έχουν απενεργοποιηθεί στο εξωτερικό, θα πρέπει να φροντίσετε για την άμεση απενεργοποίηση των Ελληνικών ΑΦΜ  τους οποίους χορηγήσατε στους φορολογικούς τους αντιπροσώπους, με την υποβολή της σχετικής δήλωσης από τον φορολογικό αντιπρόσωπο (σύμφωνα με τις οικείες περί ΦΠΑ διατάξεις του ν. 2859/2000) και ημερομηνία διακοπής την ημερομηνία διακοπής του εντολέα που προκύπτει από το VIES.
-    Σε περίπτωση που πληροφορηθείτε από τον φορολογικό αντιπρόσωπο ότι ο Ελληνικός ΑΦΜ, ο οποίος χορηγήθηκε στον αλλοδαπό εντολέα από την Υπηρεσία σας παραμένει ανενεργός, παρακαλούμε να φροντίσετε για την απενεργοποίησή του με την υποβολή δήλωσης  από τον φορολογούμενο (σύμφωνα με τις οικείες περί ΦΠΑ διατάξεις του ν. 2859/2000).
 
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους φορολογικούς αντιπροσώπους,  ότι η μη άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση από τη Δ.Ο.Υ.,  με συνέπεια την αδυναμία διόρθωσης των παραπάνω λαθών στα στοιχεία των εντολέων τους, συνεπάγεται  τον άμεσο καταλογισμό ευθυνών και την υποψία ότι  οι λανθασμένοι κοινοτικοί ΑΦΜ ή τα στοιχεία των αλλοδαπών εντολέων, πιθανόν να αφορούν ενδεχόμενη  εμπλοκή σε φοροδιαφυγή ή κυκλώματα απάτης.  Τονίζεται ότι, στην Ελλάδα όπως και σε όλα τα άλλα Κράτη Μέλη, ισχύει η αλληλέγγυα ευθύνη και εις ολόκληρο μεταξύ του αλλοδαπού εντολέα και του φορολογικού αντιπροσώπου τον οποίον αυτός όρισε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35, σε συνδυασμό με της διατάξεις της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 55 του νόμου 2859/2000 για τον ΦΠΑ.  

Τονίζουμε, ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των  τμημάτων ΦΠΑ των Δ.Ο.Υ, όσον το δυνατόν συντομότερα,  προκειμένου να είναι σε θέση η χώρα μας να αποστέλλει σωστά στοιχεία στα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παρακαλούμε οι κ.κ. οικονομικοί Επιθεωρητές,  στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, όπως μεριμνήσουν για τη σωστή εφαρμογή από τις Δ.Ο.Υ. των παραπάνω οδηγιών.

Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία που ενδεχόμενα θα χρειαστεί στο μέλλον, προκειμένου η χώρα μας  να ανταποκριθεί σωστά και έγκαιρα στις νέες απαιτήσεις, έχοντας υπόψη ότι όλα αυτά είναι μέρος μιας σειράς μέτρων τα οποία πραγματοποιούνται  σε κοινοτικό επίπεδο, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ .
                                                                          
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  α.α.
Αμέρισσα Ευσταθίου

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης