Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1143/31.10.2008
Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008


ΠΟΛ.1143/31.10.2008 Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1111385/940/0013

A. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
     ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
     Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
     ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π

Β.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
      ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
       Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
Email:[email protected]

ΠΟΛ: 1143

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις των  παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του ν. 3634/2008.
2.    Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3-10-2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3.    Την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
4.    Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.    Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008 δημιουργείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) των ετών 2005 έως 2008. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης (Πίνακας 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων) με τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008.

2.    Σε περίπτωση διαφωνίας με τα στοιχεία της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008, παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2008 στον αρμόδιο προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας να διορθώσει τα κάτωθι:  
2.1.    Στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.

2.2.    Περιγραφικά στοιχεία ακινήτου. Συγκεκριμένα διεύθυνση ακινήτου, δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο, προσόψεις, κατηγορία ακινήτου, ειδικές συνθήκες, όροφος, επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος, έτος κατασκευής κτίσματος, επιφάνεια οικοπέδου, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, έτος γέννησης επικαρπωτή και κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη.

2.3.    Προσθήκη ακινήτου.

2.4.    Διαγραφή ακινήτου.

Αν ο υπόχρεος μεταβάλλει περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που μειώνουν τη φορολογητέα αξία αυτών ή διαγράφει ακίνητα τότε απαιτείται η προσκόμιση των οικείων παραστατικών. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν αποδεχθεί τους ισχυρισμούς του υποχρέου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. 97Α) όπως ισχύει, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

3.    Για τις διορθώσεις δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2008 που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω (υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9) εντός 60 εργασίμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4.    Για τη χορήγηση της απαλλαγής κτίσματος για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ή ακίνητο που έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο επιταγμένο από το Στρατό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/1929 (Φ.Ε.Κ. 339 Α), απαιτείται αίτηση επανεκκαθάρισης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους 2008, κατά περίπτωση είναι:
4.1.    ¶δεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
4.2.    Βεβαίωση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων.
4.3.    Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.
Εφόσον ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχτεί την αιτίαση του υποχρέου προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον διοικητικού πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

5.    Αν ο υπόχρεος αμφισβητεί τη φορολογητέα αξία ακινήτου, που έχει προσδιορίσει η Υπηρεσία για το έτος 2008, τότε υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση επανεκκαθάρισης σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η αίτηση συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Ε.Τ.ΑΚ., σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Αν ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις του υποχρέου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει, κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

6.    Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του τρόπου κατανομής του αφορολόγητου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ. λόγω συνιδιοκτήσιας), υποβάλλεται η αίτηση επανεκκαθάρισης του Υποδείγματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα για τα οποία ζητείται η απαλλαγή καθώς και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες της ίδιας δήλωσης.
Αν ο αρμόδιος προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δεν αποδεχθεί τις αιτιάσεις του υποχρέου, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει, κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Ειδικά για το έτος 2008 στους εγγάμους αφαιρείται ποσό μέχρι 300.000¤, επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των μεγαλυτέρων σε αξία εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατοικίας των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση.

7    Για το έτος 2008, στις περιπτώσεις εφαρμογής της παρ. 8 της 1086066/893/0013/ΠΟΛ.1120/13.8.2008 Α.Υ.Ο., δεν απαιτούνται διορθώσεις στις στήλες του εκκαθαριστικού Ε.Τ.ΑΚ. που δεν είναι συμπληρωμένες. Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και ο χρόνος συμπλήρωσης των ελλείψεων αυτών, για την ορθή απεικόνιση των δικαιωμάτων αυτών στο Περιουσιολόγιο.


8    Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: Τρείς (3) σελίδεςΟ Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

του / της

 

 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

 

 

 

 

 

 

 

Α.Φ.Μ.

 

 

Διεύθυνση

 

 

 

Α.Δ.Τ.

 

Θέμα: «Διαγραφή Ακινήτου/ων»

 

 

 

Συνημμένα:

1.     __________________________

2.     __________________________

3.     __________________________

4.     __________________________

5.     __________________________

 

Αρ. Πρωτοκόλλου:   ________________

 

Ημ/νια Πρωτοκόλλου:   _____________

 

 

ΠΡΟΣ

τη Δ.Ο.Υ.

______________________

 

 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε επανεκκαθάριση της δήλωσης ΕΤΑΚ έτους 2008 με αριθμό

__________________________

Λόγω διαγραφής του/των ακινήτου/ων με Α.Τ.ΑΚ.

1.     __________________________

2.     __________________________

3.     __________________________

4.     __________________________

5.     __________________________

Εξαιτίας __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

 

Ο/Η   αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

του / της

 

 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

 

 

 

 

 

 

 

Α.Φ.Μ.

 

 

Διεύθυνση

 

 

 

Α.Δ.Τ.

 

Θέμα: «Νέος υπολογισμός αξίας ακινήτων»

 

 

Συνημμένα:

_____ έντυπο(α)  προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2008  

ή

_____ υπεύθυνη(ες) δηλωση(εις)

 

Αρ. Πρωτοκόλλου:   ________________

 

Ημ/νια Πρωτοκόλλου:   _____________

 

 

ΠΡΟΣ

τη Δ.Ο.Υ.

______________________

 

 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε επανεκκαθάριση της δήλωσης ΕΤΑΚ έτους 2008 με αριθμό

__________________________

Λόγω λάθους υπολογισμού της αξίας του/των ακινήτου/ων με Α.Τ.ΑΚ.

1.     __________________________

2.     __________________________

3.     __________________________

4.     __________________________

5.     __________________________

6.     __________________________

7.     __________________________

8.     __________________________

9.     __________________________

10.                        __________________________

 

Ο/Η   αιτών/ούσα

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ε.Τ.ΑΚ.
Α.Φ.Μ. :      
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:      
Α.Τ.ΑΚ.:           
  ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
1 ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ      
2 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ      
3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ      
4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ      
5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ      
6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ      
7 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΑΑ      
8 Σ Υ Ν Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ε  Σ ΠΡΟΣΟΨΗΣ      
9 ΟΡΟΦΟΥ      
10 ΘΕΣΗΣ      
11 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ      
12 ΜΕΓΕΘΟΥΣ      
13 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ      
14 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ      
15 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΟΥ      
16 ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ      
17 ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ      
18 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ       
19 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ       
20 ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ      
21 ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ      
22 ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ      
23 ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ      
24 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ      
25 ΑΞΙΑ       
26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ      


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης