Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 84/15.10.2008 Επίλυση αμφισβήτησης για κατάταξη στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ και πρώην ΤΑΕ.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 84/15.10.2008
Επίλυση αμφισβήτησης για κατάταξη στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ και πρώην ΤΑΕ.


ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 84/15.10.2008 Επίλυση αμφισβήτησης για κατάταξη στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ και πρώην ΤΑΕ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΘΗΝΑ,       15/10/2008
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/ Φ6/57/ 108856
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:   84
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.  Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :
ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 - 10671 ΑΘΗΝΑ                             
ΠΛΗΡ            :  Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.              : 210 – 3729723  
FAX               : 210 – 3633161


ΘΕΜΑ: Επίλυση αμφισβήτησης για κατάταξη στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ και πρώην ΤΑΕ.

ΣΧΕΤ. : Η αριθμ. 3/07 εγκύκλιος οδηγία.


Σε συνέχεια της αριθμ. 3/07 εγκύκλιο οδηγία του Τμήματος Ασφάλισης σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1027/80 για τα θέματα αμφισβητήσεων ως προς τον αρμόδιο φορέα ΤΕΒΕ και ΤΑΕ, για την ασφάλιση των επιτηδευματίων αποφαίνονταν ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά τη γνώμη Επιτροπής, που είχε συσταθεί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 άρθρου 70 του Ν. 3518/06 η παραπάνω Επιτροπή Επίλυσης Αμφισβητήσεων κατάταξης Ασφάλισης στο ΤΕΒΕ ή στο ΤΑΕ θα εξακολουθήσει τη λειτουργία της και μετά την ενοποίηση των Ταμείων (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ) μέχρι την πλήρη περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων οι οποίες είχαν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς μέχρι 31/12/06.

Μετά την ενοποίηση και τη σύσταση του Οργανισμού (από 1/1/07) οι τυχόν αμφισβητήσεις που θα προκύπτουν θα επιλύονται από τον Προϊστάμενο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση κατάταξης στο πρώην ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ από τον αρμόδιο Δ/ντή θα πρέπει να ακολουθείτε η εξής διαδικασία:

Το Περιφερειακό Τμήμα το οποίο εντοπίζει την παράλληλη ασφάλιση στο πρώην ΤΕΒΕ και στο πρώην ΤΑΕ σε πρώτη φάση θα πρέπει να ελέγξει όλα τα ασφαλιστικά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει την άσκηση διαφορετικών δραστηριοτήτων για τις οποίες ο ασφαλισμένος είχε υποχρέωση ασφάλισης και στα δύο Ταμεία ή την άσκηση μιας ή δυο ή και περισσότερων παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις οποίες ο εν λόγω είχε υποχρέωση σε ένα εκ των καταργούμενων Ταμείων.

Στην περίπτωση άσκησης διαφορετικών δραστηριοτήτων δεν τίθεται θέμα επίλυσης αμφισβήτησης στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ και όλος ο χρόνος στα καταργούμενα Ταμεία είναι ισχυρός και απαιτητός.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:
-    Ασφαλισμένος ο οποίος ασκεί μια δραστηριότητα που υπαγόταν στην ασφάλιση του ενός εκ των καταργούμενων Ταμείων π.χ. ΤΕΒΕ πλην όμως είχε ασφαλιστεί στο άλλο π.χ. ΤΑΕ χωρίς να έχει υπαχθεί στην ασφάλιση του ΤΕΒΕ, η ασφάλιση στο ΤΑΕ είναι ισχυρή και δεν τίθεται θέμα διεκδίκησης χρόνου από το πρώην ΤΕΒΕ εφόσον ο εν λόγω καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 18 του Π.Δ. 258/2005.
-    Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος μετέχει σε εταιρία για την οποία είχε ασφαλιστεί σε ένα εκ των καταργούμενων Ταμείων λόγω του κύριου σκοπού αυτής, παραμένει στην ασφάλιση αυτού, έστω και εάν από το καταστατικό της εταιρίας προβλέπεται άσκηση έτερων δραστηριοτήτων υπαγόμενων στην ασφάλιση του άλλου καταργούμενου Ταμείου, ο δε χρόνος αυτός δεν διεκδικείται από το άλλο Ταμείο.
-     Για τους ασφαλισμένους οι οποίοι ασκούν δυο ή περισσότερες παρεμφερείς δραστηριότητες το κριτήριο για την κατάταξη θα είναι αφενός η κύρια δραστηριότητα και αφετέρου οι καταβολές.
Τονίζουμε ότι:

1) Στην περίπτωση που οι δραστηριότητες ασκούνται στην ίδια έδρα, η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική σε ένα εκ των δυο Ταμείων, στην περίπτωση δε που ασκούνται σε διαφορετικές έδρες (είτε με την μορφή υποκαταστήματος, είτε ο ασφαλισμένος ασκεί μια ατομική δραστηριότητα και παράλληλα μετέχει σε εταιρία) θα εξετάζεται το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας .

Παράδειγμα
Ηλεκτρολόγος ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ ο οποίος ασκεί επάγγελμα με έδρα το σπίτι του και διατηρεί υποκατάστημα σε άλλη διεύθυνση ή μετέχει σε εταιρία με σκοπό την εμπορία ηλεκτρικών ειδών είχε υποχρέωση ασφάλισης και στα δυο Ταμεία .

Στο ως άνω παράδειγμα εάν ο ασφαλισμένος του πρώην ΤΑΕ διατηρούσε κατάστημα εμπορίας ηλεκτρικών ειδών και στον ίδιο χώρο ασκούσε και τη δραστηριότητα του ηλεκτρολόγου, τότε είχε υποχρέωση ασφάλισης σε ένα Ταμείο (ΤΑΕ).

    2) Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές σε ένα εκ των καταργούμενων Ταμείων (π.χ. ΤΕΒΕ) ενώ η ασκηθείσα δραστηριότητα υπαγόταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του άλλου (ΤΑΕ) πλην όμως σε αυτό δεν έχουν καταβληθεί εισφορές ενώ έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή η κατάταξη θα γίνει στην ασφάλιση του Ταμείου στο οποίο κατεβλήθησαν οι εισφορές (ΤΕΒΕ).

    3) Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές (μέχρι 31/12/06) είναι χρόνος ισχυρός έστω και εάν ο ασφαλισμένος ασκεί μια δραστηριότητα (ή παρεμφερείς δραστηριότητες) και είχε υπαχθεί στην ασφάλιση και των δυο καταργούμενων Ταμείων.

Μετά τον έλεγχο των παραπάνω, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Τμήματος θα συντάσει εισηγητική έκθεση (ως συνημμένο παράδειγμα), πλήρη και εμπεριστατωμένη , στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες εγγραφής του ασφαλισμένου στα καταργούμενα Ταμεία , οι καταβολές των εισφορών σε αυτά, το είδος της απασχόλησης, αν η ασφάλιση του είναι συνεχής, εάν έχει αλλάξει ή διακόψει το επάγγελμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που δικαιολογεί την ασφάλιση στο ένα ή στο άλλο καταργούμενο Ταμείο, την οποία θα διαβιβάζει μαζί με τους ατομικούς φακέλους του ασφαλισμένου στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση η οποία θα εκδώσει την απόφαση κατάταξης στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ ή πρώην ΤΑΕ ως συνημμένο υπόδειγμα.

Μετά την έκδοση της απόφασης από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης , οι ασφαλιστικοί φάκελοι θα επιστρέφονται στο Περιφερειακό Τμήμα για ενοποίηση.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Συν/να: α) Έντυπο εισηγητικής έκθεσης για την ασφ/ση στο πρώην ΤΕΒΕ και στο πρώην
                  ΤΑΕ.
            β) Έντυπο Απόφασης κατάταξης στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ και του πρώην
                 ΤΑΕ.

   


                                                                                        Ακριβές Αντίγραφο
     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
                                                                                                  α/α                                                         


      Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                               Ι. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ      


 

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης