Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 83/17.10.2008 Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 83/17.10.2008
Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.


ΟΑΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 83/17.10.2008 Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ,    17/10/2008
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/ Φ5/63/108429     
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:    83                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                                                          
ΤΜΗΜΑ        : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                                                             
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 - 10671 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ            :  Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ    
ΤΗΛ.              : 210 – 3729713                                                               
FAX               : 210 – 3633161

ΘΕΜΑ:  Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.
ΣΧΕΤ. : Η αριθμ. 28/01 εγκύκλιος οδηγία του ΟΑΕΕ (τέως ΤΕΒΕ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου και επειδή κατέστη αναγκαίο να δοθούν διευκρινίσεις σε ερωτήματα που προέκυψαν, σας γνωρίζουμε, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, τα κάτωθι:

- Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 258/2005 «ως ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων λαμβάνεται εκείνη που βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. με την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών».

- Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14.9.2006), για τη διαγραφή των μελών Ε.Π.Ε. από τα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρίας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

- Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 (περί Ε.Π.Ε., όπως ισχύει σήμερα) : «Πας εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του Προέδρου των Πρωτοδικών. Δια της αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου….».

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη μέλος ΕΠΕ δύναται να εξέλθει από την εταιρεία δυνάμει  δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

Με την ίδια δικαστική απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου. Από τη στιγμή που θα καταβληθεί στον αποκλειόμενο ή εξερχόμενο εταίρο η αξία της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρία συνεχίζεται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους.

Τονίζουμε το γεγονός ότι μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα.

Κατά συνέπεια, ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού είναι η ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας.
   
Σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που ο εταίρος μιας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάση της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου.

Εφόσον λοιπόν στην δικαστική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι δεν τίθεται θέμα καταβολής στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, ο εν λόγω θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της Ε.Π.Ε. με την τελεσιδικία της προαναφερόμενης απόφασης. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω δικαστικής απόφασης στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Επίσης, για τη διαγραφή από τον Οργανισμό κρίνεται σκόπιμη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης μεταβολής εργασιών του αιτούντος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 258/2005, αφού για την έκδοσή της δεν απαιτείται η σύμπραξη άλλου εταίρου- διαχειριστού της Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρόμοια δυνατότητα εξόδου δεν προβλέπεται για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα μέλη των οποίων έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, προκαλώντας τη λύση της εταιρίας με καταγγελία.
Τα ανωτέρω να τύχουν πιστής εφαρμογής.


                                                                                        Ακριβές Αντίγραφο
     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                               Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
                                                                                                  α/α                                                         


      Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                                               Ι. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ              

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης