ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 13/2008

Υποχρέωση πρατηριούχων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων για άμεση ενημέρωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Ενέργειας), σε περίπτωση μεταβολής των τιμών λιανικής πώλησης του είδους

8 Οκτ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2008
Αρ. Πρωτ Οικ. Α3- 3961

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ.δ/νση Δ/νση Πλ.Κάνιγγος
Τ.Κ 101.81
Τηλ: 210-3843343

Α.Δ.14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι την 16-2-89» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.Την ανάγκη λήψης μέτρων για την καλυτέρα παρακολούθηση των τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, μέσω της άμεσης ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης σε περίπτωση μεταβολής των τιμών αυτών.

9.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προυπολογισμού .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 83 Α της Αγορανομικής Διάταξης Α.Δ.14/1989, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις Αγορανομικές Διατάξεις 10/04, 13/04 και 1/06, προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

«4. Οι πρατηριούχοι λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων (βενζίνη Αμόλυβδη 95 ή Unleaded 95, βενζίνη νέα σούπερ ή Super LRP, βενζίνη S. αμόλυβδη 98 ή S.Unleaded 98, βενζίνη S. αμόλυβδη 100 ή S.Unleaded 100, πετρέλαιο κίνησης ή Diesel, πετρέλαιο θέρμανσης) υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις:
α) Κάθε πρατηριούχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Αγορανομικής Διατάξεως να γνωστοποιεί την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε ένα είδος καυσίμου εκ των προαναφερόμενων χωριστά, ανά λίτρο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Τομέας Ενέργειας/ Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, εναλλακτικά σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες.
1. Μέσω διαδικτύου
1.1. Ο πρατηριούχος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο www.fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης/Τομέας Ενέργειας.
1.2. Ο πρατηριούχος συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό που του έχει χορηγηθεί από το ΥΠΑΝ στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα.
1.3. Στην σελίδα αυτή συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία, και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, καθώς και την διεύθυνσή του.
1.4. Στην σελίδα «ενημέρωση τιμών πρατηρίου», ο πρατηριούχος ακολούθως συμπληρώνει στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές των από αυτόν εμπορευόμενων καυσίμων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο εισαγωγής τους.
2. Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS)
2.1. Ο πρατηριούχος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον ιστιακό τόπο www.fuelprices.gr του Υπουργείου Ανάπτυξης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2.2. Συμπληρώνει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του στο αντίστοιχο πεδίο.
2.3 Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546 ως εξής:
Γράφει το πρόθεμα BENZ, ακολουθεί κενό και εν συνεχεία γράφει τις λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών που εμπορεύεται, χωρισμένες με κενά, κατά την ακόλουθη σειρά: α) βενζίνη αμόλυβδη, β) βενζίνη S αμόλυβδη, γ) βενζίνη σούπερ, δ) πετρέλαιο κίνησης και ε) πετρέλαιο θέρμανσης.
β) Αν ο πρατηριούχος δεν εμπορεύεται όλα τα παραπάνω προϊόντα, τότε στην αντίστοιχη θέση γράφει την ένδειξη ΄΄Ο΄΄ (μηδέν).
γ) Ο πρατηριούχος είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί οιαδήποτε αλλαγή στις λιανικές τιμές των προϊόντων που έχει εισαγάγει, κατά το χρόνο που αυτή επέρχεται. Η εισαγωγή των νέων λιανικών τιμών γίνεται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω (στοιχ.α1 και α2)
δ) Σε περίπτωση που η λιανική τιμή προϊόντος παραμείνει αμετάβλητη για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) συνεχών ημερών, οφείλει ο πρατηριούχος να επιβεβαιώσει την υφιστάμενη αυτή τιμή, με νέα καταχώρηση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αρθρο 2
1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη Χώρα από την 15η Οκτωβρίου 2008 , διώκονται και τιμωρούνται με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γεώργιος Βλάχος

Taxheaven.gr