Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1140/15.10.2008 ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) -

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1140/15.10.2008
ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) -

ΠΟΛ.1140/15.10.2008 ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που δι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα   15 Οκτωβρίου 2008       
Αριθ. Πρωτ.: 1105524/2079/ΔΜ
   
Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10     
Ταχ. Κωδ.        : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο        : 210 3375882-885
 E-mail               : mitrwo-b1 @ ky.ypoik. gr  
    
ΠΟΛ: 1140
ΠΡΟΣ:  Ως Αποδέκτες Π.Δ.
            
                              
ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) -
θέρμανσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ / 265 Α') «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 A').  
 2.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/97 (Φ.Ε.Κ. 154 Α').
3. Τις διατάξεις του ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄), όπως ισχύει.
4.Την 42362/Υ252/28-9-2007 (Φ.Ε.Κ.1948 Β'/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων  των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».
5. Τη διαπίστωση της αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης, λόγω μη έγκαιρης έκδοσής τους.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής στις Δ.Ο.Υ.  των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, όπως αυτή καθορίστηκε με την 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128 Β') Α.Υ.Ο.Ο., μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή από 15-09-2008.


Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                         
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ     

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης