Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1040/16.2.1995 Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.έτους 1994 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-1995 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1040/16.2.1995
Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.έτους 1994 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.


Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1021821/938/256/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β'
3. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - Γραφείο ΦΠΑ

ΠΟΛ 1040

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 1994 και αποστολή τους στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Οι αλλαγές που έγιναν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1994 (009/94) είναι οι ακόλουθες:

1. Σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν αρνητικά ποσά αναγράφονται με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτά.
2. Στον κωδ. 033 σημειώνεται η πραγματοποίηση ή μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο φυλλάδιο Νο 18.
3. Στην ενότητα α του πίνακα Γ οι κωδικοί, της πρώτης, δεύτερης και τρίτης στήλης αρχίζουν από το 100, 120 και 140 αντί των 101, 121 και 141 αντίστοιχα της εκκαθαριστικής έτους 1993.
4. Ο κωδ. 103 του πίνακα Γ' αφορά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα χωρίς Φ.Π.Α. που θα πραγματοποιηθούν από μεταπωλητές μεταχειρισμένων αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36α και 36β του ν.1642/1986, από 1/1/1995.
Σημειώνεται ότι, ο κωδικός αυτός θα συμπληρωθεί από αυτούς που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στο 1995.
Το ίδιο ισχύει και για τον κωδ. 628 του πίνακα Ι όπου θα συμπληρώνεται το συνολικό κόστος των πράξεων των άρθρων 36α και 36β.
5. Οι κωδ. 601 έως 627 και 629 έως 658 του πίνακα Ι εναρμονίστηκαν με τους αντίστοιχους κωδ. 301 έως 330 και 334 έως 363 της περιοδικής εκκαθάρισης Φ.Π.Α. (004/94).
6. Στον κωδ. 905 του πίνακα ΙΒ' αναγράφεται ο αριθμός των απασχολουμένων εργοδοτών και των μελών της οικογενείας τους που δεν εμφανίζονται ως μισθωτοί.
7. Στον κωδ. 909 συμπληρώνεται το σύνολο των προσαυξήσεων και των προστίμων που καταβλήθηκαν από 1/1/94 έως 31/12/94 είτε βάσει δηλώσεων, είτε κατόπιν ελέγχου και ανεξάρτητα από τη χρήση που αφορούν.

Εκτός από τις ανωτέρω αλλαγές, επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
1. Σε ένα μικρό αριθμό εκτυπωθέντων εντύπων της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 1994 (009/94) εκ παραδρομής αναγράφονται:

α) Στον Πίνακα Δ'
αντί των κωδικών Δ 307 και Δ 347 στην στήλη 1, οι κωδικοί Ε 307 και Ε 347,
αντί των κωδικών Δ 327 και Δ 363 στην στήλη 2, οι κωδικοί Ε 327 και Ε 363,
αντί των κωδικών Δ 385 και Δ 394 στην στήλη 3, οι κωδικοί Ε 386 και Ε 395,
αντί των κωδικών Ε 423 και Ε 414 στην στήλη 4, οι κωδικοί ΣΤ 416 και ΣΤ 413,
αντί του κωδικού 12 στην στήλη 5, ο κωδικός 16.

β) Στον Πίνακα ΙΒ' και στον κωδικό 905 αντί του (μη αμειβομένων), το (αμειβομένων και μη).
Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις αυτές θα παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. ανεξάρτητα αν ο υποκείμενος έχει επιφέρει ή όχι τις παραπάνω διορθώσεις στα έντυπα της εκκαθαριστικής δήλωσης που υποβάλει.

2. Στον Πίνακα Α' πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά η κύρια δραστηριότητα του δηλούντος επειδή η πληροφορία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση του μητρώου Φ.Π.Α.
3. Η συμπλήρωση των φορολογικών περιόδων του πίνακα Δ' αρχίζει σε κάθε περίπτωση από τον κωδ. 201, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης των εργασιών της επιχείρησης.
4. Η υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό, σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγρ. 3 του άρθρου 26, που προστέθηκε με την παράγρ. 22 του άρθρου 2 του ν.2093/1992, υφίσταται μόνο για το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε δαπάνες για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1.1.93 και όχι για Φ.Π.Α. των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.1.93.
5. Η προθεσμία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., για τους υποκείμενους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του μηνός Οκτωβρίου 1994 και τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., παρατείνεται μέχρι 28 Απριλίου 1995.

Δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1994 σε έντυπο έτους 1993

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1994, με το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης του έτους 1993, λόγω λήξης της διαχειριστικής περιόδου πριν από τις 31.12.94 π.χ. 30.6.94, ή λόγω διακοπής δραστηριότητας ή από άλλη αιτία, θα διαχωριστούν από αυτές που θα υποβληθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο
εδάφιο, μέσα στο έτος 1995 με έντυπο του έτους 1994.
Μετά το διαχωρισμό αυτό θα στέλνονται στο ΚΕΠΥΟ σε ξεχωριστά δέματα, στα οποία θα γράφεται με μαρκαδόρο η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1994 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΕΝΤΥΠΟ ΦΠΑ 009/93".

Δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου με Η/Υ

Το έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί.
Θα πρέπει απαραίτητα, στις δηλώσεις που συμπληρώθηκαν με εκτυπωτή, σύμφωνα με την αριθμ. 1064794/4982/Α.Υ.Ο. να γίνεται έλεγχος αν η εκτύπωση έγινε σε σωστή θέση. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι οι ενδείξεις εκτυπώθηκαν σε ενδιάμεσες ή γενικά έξω από το σωστό σημείο θέσεις, να
επιστρέφονται στο φορολογούμενο για επανεκτύπωση. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η εκτύπωση έγινε με τη χρήση συνεχόμενων μηχανογραφικών εντύπων, θα πρέπει να προσαρτώνται οι σελίδες, προκειμένου οι 4 σελίδες, να υποβάλονται σε δίφυλλο έντυπο.

Καταβολή οφειλόμενου φόρου και προσαυξήσεων

Με την εκκαθαριστική δήλωση καταβάλλονται οι οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν στις επιμέρους φορολογικές περιόδους, μαζί με τις ανάλογες προσαυξήσεις, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται να γίνει συμψηφισμός τυχόν χρεωστικού υπολοίπου οφειλόμενου σε μία φορολογική περίοδο με πιστωτικό υπόλοιπο επόμενης φορολογικής περιόδου, (περισσότερες λεπτομέρειες στο φυλλάδιο Νο 18).
Σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης, το ποσό του κωδ. 710 ή 712 πρέπει να καταβληθεί, όταν είναι πάνω από 1.000 δρχ. Αν δεν καταβληθεί ο φόρος, η δήλωση δεν θα παραλαμβάνεται.

Τρόπος υποβολής της δήλωσης

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από τον ίδιο τον υποκείμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του ή από οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία του στην πρώτη σελίδα και επιδείξει την ταυτότητά του. Η υποβολή γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άλλη Δ.Ο.Υ. όπως εξηγείται στο φυλλάδιο Νο 18.
Τονίζεται ότι υποβάλλεται ενιαία εκκαθαριστική δήλωση, τόσο για το κεντρικό όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού.
Επισημαίνεται ακόμη ότι, σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης υποβάλλεται μία
δήλωση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή οι πίνακες Δ' και Ε' θα συμπληρώνονται με την προσθήκη των μηνών που υπολοίπονται, αφού αποκοπούν ή φωτοτυπηθούν από άλλο ασυμπλήρωτο έντυπο και προστεθούν στους οικείους πίνακες.

ΙΙ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από έμπειρους υπαλλήλους για να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ενδείξεις, που οι κωδικοί τους αριθμοί είναι χρωματισμένοι. Είναι εκείνα τα στοιχεία που, σε πρώτη φάση, θα επεξεργασθούν μηχανογραφικά από το ΚΕΠΥΟ και αν δεν υπάρχει συμφωνία οι
δηλώσεις θα επιστραφούν για διόρθωση, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί μεγαλύτερη απασχόληση, αλλά και καθυστέρηση στη λήψη των απαιτούμενων για την Κοινότητα στοιχείων. Στις μηχανογραφημένες ΔΟΥ απαιτείται να γίνει έλεγχος της ορθότητας του ΑΦΜ που αναγράφεται στην εκκαθαριστική δήλωση με βάση το τοπικό Μητρώο, που τηρείται μηχανογραφικά σ' αυτές. Σε περίπτωση συμφόρησης κοινού η εργασία αυτή πρέπει να γίνει έστω και σε μεταγενέστερο της παραλαβής χρόνο, αλλά πριν την αποστολή στο ΚΕΠΥΟ.
Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τις περιοδικές εκκαθαρίσεις της διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται (4 έως και 12 ή και περισσότερες σε υπερδωδεκάμηνη χρήση), ανάλογα με τις φορολογικές περιόδους του υποκειμένου.
Μαζί με τη δήλωση ζητείστε να σας επιδειχθούν (χωρίς να τα κρατήσετε) και τα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων, ώστε να ελεγχθεί η σωστή μεταφορά ποσών και ημερομηνιών στο Δ' πίνακα και στον κωδ. 674 του Ι' πίνακα της δήλωσης.

Προσοχή. Ελέγξτε αν ο ΑΦΜ των προσωρινών δηλώσεων είναι ίδιος με της εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υποβληθεί ξεχωριστές προσωρινές δηλώσεις για το κεντρικό και το υποκατάστημα, ζητείστε φωτοτυπίες των χρεωστικών προσωρινών δηλώσεων (δηλαδή εκείνων που πληρώθηκε φόρος) και ενιαίες περιοδικές εκκαθαρίσεις, όπως έχει εξηγηθεί στις οδηγίες (φυλλάδιο Νο 18). Σε περίπτωση ακόμη που έχει χαθεί κάποιο αντίγραφο της προσωρινής δήλωσης, ζητείστε υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί και επαληθεύστε το από το ΚΕΠΥΟ, σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ειδικότερα πρέπει να προσέξετε:

α) Αν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχουν χορηγηθεί από την υπηρεσία δύο (2) ΑΦΜ, ο υποκείμενος αυτός πρέπει να κρατήσει εκείνον με τον οποίο έχει κάνει τις συναλλαγές στο Φ.Π.Α. και τον άλλο πρέπει να τον διαγράψει, υποβάλλοντας σχετική δήλωση διαγραφής ΑΦΜ.
β) Αν ο ΑΦΜ που έχει χορηγηθεί έχει αναγραφεί λάθος (δηλαδή αντί να γραφεί ο 08950305 γράφτηκε κατά λάθος 08950304), διορθώνεται στο ορθό, χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διαγραφεί κάποιος άλλος φορολογούμενος που τον χρησιμοποιεί νόμιμα. Και σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να ζητήσετε φωτοτυπία των χρεωστικών προσωρινών δηλώσεων. Εφιστάται πάντως η προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση του ΑΦΜ στον κωδ. 004 της δήλωσης.

Καταχώρηση των δηλώσεων

Μετά την παραλαβή των δηλώσεων και κατά ημερομηνία παραλαβής, καταχωρίστε τις δηλώσεις αυτές κατ' αύξοντα αριθμό σε βιβλίο παραλαβής, γράφοντας την επωνυμία και το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο των κωδ. 710 ή 712 ή 703 + 706, κατά περίπτωση, σε χωριστές στήλες. Αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό, σημειώστε μηδέν
(0). Αν το αποτέλεσμα είναι και χρεωστικό (για καταβολή) και πιστωτικό, συμπληρώστε και τις δύο στήλες με τα αντίστοιχα ποσά. Ο α/α καταχώρησης της δήλωσης μεταφέρεται στον κωδ. 005 της αντίστοιχης ένδειξης, γράφοντας από το τέλος του πλαισίου, χωρίς να γράφονται μπροστά από τον αριθμό μηδενικά π.χ. 2 ή 45 ή 534 κ.λπ. Επίσης στον κωδ. 006, γράψτε την ημερομηνία παραλαβής. Τα αντίγραφα για τη ΔΟΥ των προσωρινών δηλώσεων που συνοδεύουν την εκκαθαριστική (με συμπληρωμένη την ένδειξη Ε13), αν δεν έχουν ποσό για
καταβολή, θα επισυνάπτονται στην εκκαθαριστική δήλωση και δεν θα καταχωρούνται στη μηνιαία κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερ. αα' της περ. στ' της παραγρ. 2.1 της 1095871/7807/0014/Δ.Υ.Ο.
Σε περίπτωση καταβολής χρεωστικού υπολοίπου, ημερομηνία υποβολής είναι η ημερομηνία είσπραξης που υπογράφεται από τον ταμία, ο οποίος πρέπει να συμπληρώνει απαραίτητα τον κωδ. 801. Αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι δρχ. 1.000, ημερομηνία παραλαβής είναι η ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης στη ΔΟΥ.
Οι χρεωστικές δηλώσεις, που επιστρέφονται από το Τμήμα Εσόδων, θα συσχετίζονται με τις αντίστοιχες περιοδικές εκκαθαρίσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά και θα παραδίδονται μαζί με τις πιστωτικές - μηδενικές σε συνεργείο υπαλλήλων για έλεγχο.
Σε περίπτωση προσωρινού καταλογισμού Φ.Π.Α. από τη Δ.Ο.Υ., για φορολογικές περιόδους του έτους 1994, ο φόρος αυτός εμφανίζεται χωρίς την προσαύξηση στον κωδ. 679 του πίνακα Ι' και στη στήλη (5) του πίνακα Δ', σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με το φυλλάδιο Νο 18. Αντίθετα, δεν γράφεται στον κωδ. 679 ο φόρος που ενώ έχει καταλογισθεί, έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος και δεν έχει καταβληθεί.

Ταξινόμηση των δηλώσεων - συμπλήρωση κωδικών

Οι υπάλληλοι του συνεργείου επεξεργασίας και ελέγχου ταξινομούν τις δηλώσεις (και τα δύο αντίτυπα με όλα τα δικαιολογητικά) κατ' αλφαβητική σειρά ή κατά αριθμό φακέλου, προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, και συμπληρώνουν κατ' αρχήν όλους τους κωδικούς με τον έναν αστερίσκο (*), πλην των κωδ. 005 και 006, που
πρέπει να είναι συμπληρωμένοι από τον υπάλληλο που έχει καταχωρήσει τη δήλωση στο βιβλίο παραλαβής, του κωδ. 016 (Κ.Α.Δ.) και του Κωδ. ΔΟΥ του πίνακα Β'.

Στον κωδ. 001 να ελέγξετε αν είναι σωστά γραμμένο το έτος μέσα στο οποίο λήγει η διαχειριστική περίοδος, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση, ήτοι, αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.94 ή την 30.6.94 να έχει συμπληρωθεί η ένδειξη 1994, ή αν η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30.6.95, να συμπληρωθεί η ένδειξη 1995.

Στον κωδ. 002 γράφεται ο κωδικός της Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησης. Ο κωδ. 003 θα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην χωρική αρμοδιότητα άλλου τοπικού γραφείου, εκτός της Δ.Ο.Υ.
Αν ο υποκείμενος είναι Α.Ε. (κωδ. 021-4), να είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 007 (αριθ. φακέλου) εφόσον το αρχείο τηρείται με τέτοιους αριθμούς. Επίσης συμπληρώστε το κενό που βρίσκεται κάτω ακριβώς από τον κωδ. 008 με τον αριθμό 1 αν πρόκειται για τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, με τον αριθμό 2, αν πρόκειται για δήλωση με επιφύλαξη και με τον αριθμό 3, αν πρόκειται για ανακλητική δήλωση.
Σημειώνεται ότι, αν είναι διαγραμμισμένο κάποιο από τα τετραγωνίδια του κωδ. 008, ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων σε ιδιαίτερο φάκελο, προκειμένου να αποσταλλούν χωριστά στο ΚΕ.ΠΥ.Ο.
Ελέγξατε την ορθότητα της ημερομηνίας παραλαβής (κωδ. 006) από την πρώτη σελίδα, αν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό ή μηδενικό ή χρεωστικό μέχρι 1.000 δρχ. ή από την τελευταία (κάτω από τον κωδ. 801) αν είναι χρεωστικό πάνω από 1.000 δρχ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α'

Στον κωδ. 009, αν ο υποκείμενος είναι φυσικό πρόσωπο, να είναι γραμμένο με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα το επώνυμό του.
Επί κοινωνίας κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων, στον κωδ. 009 μπορούν να γραφούν περισσότερα του ενός επώνυμα, με τη μορφή επωνυμίας, αρκεί στον πίνακα να έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους. Αν ο υποκείμενος είναι νομικό πρόσωπο, στον κωδ. 009 να είναι γραμμένη η επωνυμία του, όπως προκύπτει από το καταστατικό του, και όχι ο διακριτικός τίτλος. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης γράφεται στον κωδ. 012.

Στον κωδ. 011, αν η υποκείμενη παντρεμένη γυναίκα διατηρεί το επώνυμο του πατέρα της πρέπει να έχει γράψει τ' όνομά του και όχι του συζύγου της. Η ένδειξη του τηλεφώνου να είναι συμπληρωμένη με έναν αριθμό τηλεφώνου, για να επικοινωνεί εύκολα η Υπηρεσία με το φορολογούμενο. Στους κωδ. 013 έως και 015 να είναι γραμμένη η διεύθυνση της έδρας ή του κεντρικού που είχε η επιχείρηση κατά το τέλος της διαχειριστικής της περιόδου.
Αν η επιχείρηση εδρεύει σε χωριό ή κωμόπολη που δεν υπάρχει οδός και αριθμός, στον κωδ. 013 πρέπει να είναι γραμμένο το όνομα του χωριού ή της κωμόπολης. Αν η επιχείρηση εδρεύει ή έχει το κεντρικό της σε πόλη, οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί 013 και 015. Αν η έδρα ή το κεντρικό της βρίσκονται σε κάποια ιδιαίτερη τοποθεσία πόλης ή χωριού ή σε συγκεκριμένο χιλιόμετρο εθνικής ή επαρχιακής οδού, στον κωδ. 013 πρέπει να είναι γραμμένη επακριβώς η τοποθεσία ή το χιλιόμετρο της οδού. Η ένδειξη της κύριας δραστηριότητας να είναι συμπληρωμένη αναλυτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 18. Ο Κ.Α.Δ. θα συμπληρωθεί από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Τέλος, να ελέγξετε με ιδιαίτερη προσοχή αν είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία στους:

Κωδ. 028, έναρξης εργασιών, σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι νέα και υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση για πρώτη φορά.
Κωδ. 029, λήξης της διαχειριστικής περιόδου.
Κωδ. 030, οριστικής παύσης εργασιών μέσα στο 1994 ή κατά τη διάρκεια του 1995.
Επίσης στον κωδ. 033 να ελέγξετε εάν έχει διαγραμμισθεί η πραγματοποίηση ή μη ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β'

Στον Πίνακα Β' πρέπει να είναι καταχωρημένα, κατά περίπτωση:

1. Τα στοιχεία του αντιπροσώπου του άρθρου 28 του ν.1642/1986, εφόσον ο υποκείμενος είναι εγκατεστημένος στο εξωτερικό και πραγματοποιεί στην Ελλάδα φορολογητέες πράξεις μέσω αντιπροσώπου του.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 034-1. Τα στοιχεία του υποκειμένου να είναι καταχωρημένα στον πίνακα Α'.
2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του ανηλίκου ή της κοινοπραξίας ή κοινωνίας και γενικά της ένωσης προσώπων ή του νομίμου εκπροσώπου των νομικών προσώπων, του διαχειριστή, εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, μεσεγγυούχου κ.λπ. Σ' αυτή την περίπτωση να είναι διαγραμμισμένο το τετραγωνίδιο του κωδ. 034-2.
3. Τα στοιχεία του αντικλήτου με διαγράμμιση του τετραγωνιδίου του κωδ. 034-3.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'

Α' ενότητα "ΕΚΡΟΕΣ"

Στη δεύτερη στήλη πρέπει να έχουν γραφτεί, κατά κωδικό, εκείνα τα ποσά που δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα για την επιχείρηση και δεν φορολογούνται στο εισόδημα ή φορολογούνται κατ' ιδιαίτερο τρόπο, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως. Τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την πρώτη (1) στήλη και το υπόλοιπο γράφεται στην τρίτη (3) στήλη. Το ποσό του κωδ. 148 πρέπει να συμφωνεί με τα ακαθάριστα έσοδα της φορολογίας εισοδήματος. Ενδεικτικά τέτοια ποσά είναι: ο φόρος υπέρ των δήμων που εισπράττεται από ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα κ.λπ., οι κρατήσεις υπέρ ορισμένων ταμείων, στις περιπτώσεις πωλήσεων προς το Δημόσιο.
Οι πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών, οι αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.λπ.
Το ποσό των κωδ. 113 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΚΡΟΩΝ - πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με το ποσό των κωδ. 607 του πίνακα Ι' και με το ποσό του κωδ. 237-1 του πίνακα Δ'. Δεν θα συμφωνεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες μνημονεύονται στο φυλλάδιο Νο 18. Αν δεν συμφωνεί και η ασυμφωνία δεν οφείλεται στους συγκεκριμένους λόγους, ελέγξτε μήπως δεν δηλώθηκαν εκροές σε κάποια φορολογική περίοδο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν δηλώθηκαν εκροές και εφόσον προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, πρέπει να υπολογισθεί και η ανάλογη προσαύξηση στον πίνακα Δ'.

Β' ενότητα "ΕΙΣΡΟΕΣ"

Στον κωδ. 168 πρέπει να είναι γραμμένο το σύνολο των δαπανών - γενικών εξόδων της επιχείρησης. Οι δαπάνες αυτές διακρίνονται σε φορολογητέες με δικαίωμα έκπτωσης, φορολογητέες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, απαλλασσόμενες και εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. Δηλαδή όλες οι δαπάνες που εμφανίζονται για τις ανάγκες της
φορολογίας εισοδήματος (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, γραφική ύλη, έξοδα φιλοξενίας, καύσιμα, ενοίκια, αμοιβές δικηγόρων, μισθοί, συναλλαγματικές διαφορές, τόκοι, εργοδοτικές εισφορές κ.λπ.). Οσες από τις δαπάνες δεν έχουν επιβαρυνθεί με φόρο (απαλλασσόμενες - εξαιρούμενες) ή έχουν επιβαρυνθεί και δεν επιτρέπεται η έκπτωσή τους, μαζί με τις τυχόν απαλλασσόμενες εισροές των κωδ. 161 έως κωδ. 167, πρέπει να εμφανισθούν και στον κωδ. 171, ώστε αφαιρούμενες από τον κωδ. 170, να μας δίνουν το πραγματικό υπόλοιπο που έχει υπαχθεί σε φόρο και
επιτρέπεται η έκπτωσή του.
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΡΟΩΝ του κωδ. 172 θα συμφωνεί κατά κανόνα με τον κωδ. 642 του Πίνακα Ι', και με τον κωδ. 238-1 του πίνακα Δ'.
Δεν θα συμφωνεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναλύονται στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 18. Στις περιπτώσεις αυτές (ασυμφωνία των κωδ. 172 και 642 με τον κωδ. 238-1) οι δηλώσεις είναι σωστές και πρέπει να παραλαμβάνονται.
Σε περίπτωση όπου ο κωδ. 171 είναι μηδενικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μεταφορά του ποσού του κωδ. 170 στον κωδ. 172.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'

Λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα αυτού περιέχονται στο φυλλάδιο Νο 18.
Επισημαίνεται ότι, αν το υπόλοιπο οποιασδήποτε αφαίρεσης είναι αρνητικός αριθμός θα εμφανίζεται με το πρόσημο πλην (-) πριν από αυτόν. Τέτοιοι αριθμοί μπορούν να προκύψουν στις λευκές σειρές κάθε φορολογικής περιόδου, δηλαδή:
- στη δεύτερη στήλη, αν ο φόρος εισροών είναι μεγαλύτερος του φόρου εκροών,
- στην τρίτη στήλη, αν τα αφαιρούμενα ποσά είναι μεγαλύτερα των προστιθεμένων ποσών,
- στην τέταρτη στήλη, αν από την αφαίρεση ή πρόσθεση των ποσών των στηλών (2) - (3) προκύπτει αρνητικό υπόλοιπο.
Από τους αριθμούς αυτούς, οι δύο πρώτοι δεν περιέχονται αυτούσιοι σε κανένα κωδικό της περιοδικής εκκαθάρισης, αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσμα των υποδεικνυόμενων πράξεων. Ο τρίτος όμως, που αποτελεί τη διαφορά των δύο πρώτων, αν μεν είναι θετικός, πρέπει να ταυτίζεται με το χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ αν είναι αρνητικός, πρέπει να ταυτίζεται με το πιστωτικό υπόλοιπο των περιοδικών εκκαθαρίσεων.
Το σύνολο του κωδ. 237-1, κατά κανόνα, συμφωνεί με τα ποσά των κωδ. 113 του πιν. Γ' και 607 του Πιν. Ι', ενώ το σύνολο του κωδ. 238-1 με τα ποσά των κωδ. 172 του Πιν. Γ' και 642 του Πιν. Ι'. Δεν συμφωνούν όμως κυρίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο Νο 18.
Ελέγξτε κατά την παραλαβή αν το ποσό της στήλης (5) του υπολοίπου που προκύπτει τόσο από αρχικές όσο και από συμπληρωματικές δηλώσεις ή του χρεωστικού ποσού που βεβαιώθηκε, συμφωνεί με τα αντίγραφα των προσωρινών δηλώσεων που προσκομίζει ο φορολογούμενος ή τις βεβαιώσεις του βεβαιωθέντος φόρου κατόπιν
προσωρινού ελέγχου.
Αν δεν συμφωνεί ταξινομείστε τ' αντίγραφα αυτών των δηλώσεων σε χωριστό φάκελο για άμεσο έλεγχο.
Στα αφαιρούμενα ποσά της στήλης (3) δεν συμπεριλαμβάνεται και η προκαταβολή που τυχόν πληρώθηκε κατά την τρέχουσα κάθε φορά φορολογική περίοδο. Για το λόγο αυτό γίνεται σύγκριση του χρεωστικού υπολοίπου που από τις προηγούμενες πράξεις προκύπτει με το ποσό του κωδ. 16 της προσωρινής δήλωσης εντύπων έκδοσης 1993 ή το ποσό του κωδ. 12 εντύπων έκδοσης 1994.
Αν από τη σύγκριση των στηλών (4) μείον (5), κατά φορολογική περίοδο, προκύπτει θετική διαφορά, δηλαδή στην περίπτωση που καταβλήθηκε ποσό μικρότερο από αυτό που οφειλόταν, η διαφορά αυτή πρέπει να είναι γραμμένη στη στήλη (7). Στη διαφορά υπολογίζεται προσαύξηση 5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, χωρίς ανώτατο όριο. Αν το ποσό της στήλης (4), κατά φορολογική περίοδο, είναι μέχρι 1.000 δρχ. και δεν καταβλήθηκε στην περίοδο που οφειλόταν, ούτε γράφεται στη στήλη (7), ούτε και προσαύξηση υπολογίζεται στη στήλη (8), εφόσον το ποσό αυτό μεταφέρθηκε και καταβλήθηκε σε επόμενη περίοδο.
Εδώ κρίνουμε σκόπιμο, προς αποφυγή λαθών στον υπολογισμό της προσαύξησης της στήλης (8), που πιθανόν να δημιουργήσει τριβές με τους φορολογούμενους, με όλες τις γνωστές συνέπειες, να επαναλάβουμε αναλυτικά τον ορθό τρόπο υπολογισμού της οφειλόμενης διαφοράς και της προσαύξησης.
- Αν σε μία φορολογική περίοδο προκύπτει κάποιο χρεωστικό υπόλοιπο στη στήλη (4) και αυτό που πράγματι καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε, όπως στη στήλη (5), είναι ποσό μεγαλύτερο από το οφειλόμενο και στην επόμενη ή μεθεπόμενη κ.λπ. φορολογική περίοδο καταβλήθηκε το οφειλόμενο της περιόδου, μειωμένο με το ποσό που είχε καταβληθεί αχρεώστητα στην προηγούμενη περίοδο, τότε στη στήλη (7) δεν γράφεται διαφορά, αφού αυτή ήδη καταβλήθηκε σε προηγούμενη φορολογική περίοδο, ούτε υπολογίζεται προσαύξηση για το ποσό αυτό.
Επίσης αν σε μία φορολογική περίοδο, μολονότι προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, έχει καταβληθεί από λάθος αχρεώστητα φόρος και σε κάποια επόμενη φορολογική περίοδο, που προκύπτει χρεωστικό, δεν καταβλήθηκε ίσο ποσό, γιατί συμψηφίστηκε με το αχρεωστήτως καταβληθέν, δεν θα υπολογίζεται προσαύξηση.
- Αντίθετα, αν σε μία φορολογική περίοδο προκύπτει, χρεωστικό υπόλοιπο στη στήλη (4) και το χρεωστικό υπόλοιπο που καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε στη στήλη (5) είναι μικρότερο από το οφειλόμενο, αλλά σε επόμενη φορολογική περίοδο μαζί με το χρεωστικό της περιόδου αυτής καταβλήθηκε και η οφειλόμενη διαφορά χρεωστικού της προηγούμενης περιόδου, τότε ενώ στη στήλη (7) δεν γράφεται η διαφορά, στη στήλη (8) πρέπει να υπολογιστεί προσαύξηση για τόσους μήνες όσοι οι μήνες καθυστέρησης, (δηλαδή οι μήνες μέχρι την πληρωμή της διαφοράς). Αν η διαφορά έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα, χωρίς όμως και την καταβολή της προσαύξησης που
αναλογεί, τότε η οφειλόμενη προσαύξηση υπολογίζεται στον πίνακα Ε'.
Επισημαίνεται ότι, αν η οφειλόμενη διαφορά δεν καταβλήθηκε ολόκληρη μέσα στη διαχειριστική περίοδο, το τμήμα που δεν καταβλήθηκε πρέπει να εμφανίζεται και στη στήλη (7) του πίνακα αυτού, ώστε να πληρωθεί με την εκκαθαριστική δήλωση. Οι προσαυξήσεις θα υπολογισθούν, όπως προαναφέρθηκε, για το τμήμα της διαφοράς
που δεν πληρώθηκε, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης και πληρωμής του φόρου.
Ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 239-7 έχει μεταφερθεί τόσο στον κωδ. 677 του πίν. Ι', όσο και στον κωδ. 708 του Πιν. ΙΑ', το δε ποσό του κωδ. 239-8 στον κωδ. 709 του Πιν. ΙΑ'.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3, 31 παρ. 2 και 44 παρ. 1α του ν.1642/1986, όπως ισχύει, αν η διαφορά του φόρου είναι θετική (χρεωστικό υπόλοιπο) καταβάλλεται στο δημόσιο εφάπαξ με την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων, αν είναι αρνητική (πιστωτικό υπόλοιπο) μεταφέρεται για έκπτωση
(συμψηφισμό) σε επόμενη περίοδο. Σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται οφειλόμενος φόρος με πιστωτικό υπόλοιπο. Εφόσον λοιπόν προέκυψαν στη στήλη (7) ποσά που δεν καταβλήθηκαν και ανάλογες προσαυξήσεις στην στήλη (8), τα χρεωστικά αυτά ποσά δεν συμψηφίζονται με τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο της τελευταίας φορολογικής περιόδου. Τα ποσά που οφείλονται μεταφέρονται στον ΙΑ' πίνακα, όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, και καταβάλλονται στο Δημόσιο κατά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Ενδέχεται, λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το αποτέλεσμα της εκκαθαριστικής δήλωσης να είναι και πιστωτικό (κωδ. 703) και χρεωστικό για καταβολή (κωδ. 710 ή 712).
Στη στήλη (6) πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία υποβολής όλων των αρχικών δηλώσεων, είτε αυτές ήταν χρεωστικές, είτε πιστωτικές ή μηδενικές και για οποιοδήποτε λόγο αυτές υπεβλήθησαν, ή των αντίστοιχων βεβαιώσεων φόρου. Π.χ. εάν κάποιος υποκείμενος υπέβαλε δήλωση του μηνός Ιουνίου εμπρόθεσμα π.χ. 8 Ιουλίου 1994, θα συμπληρώσει στον κωδ. 218-6 0 8 0 7 9 4. Εάν την ίδια δήλωση την υπέβαλε εκπρόθεσμα π.χ. 25 Αυγούστου, θα συμπληρώσει πάλι στον κωδ. 218-6 2 5 0 8 9 4. Αν δεν υποβλήθηκε δήλωση η στήλη (6) παραμένει κενή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιχειρήσεων με Α' ή Β' κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ, που η φορολογική τους περίοδος μπορεί να ήταν άλλοτε μηνιαία, άλλοτε δίμηνη και άλλοτε τρίμηνη, κατά περίπτωση, οι φορολογικές περίοδοι (4 - 12) θα πρέπει να τεθούν κατά χρονολογική σειρά, άσχετα αν η 1η φορολογική περίοδος ήταν διμηνιαία, η 2η φορολ. περίοδος μηνιαία κ.ο.κ. Κατά χρονολογική σειρά γράφονται και οι φορολογικές περίοδοι, ακόμα και στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος αρχίζει σε ημερομηνία διάφορη της 1ης Ιανουαρίου, π.χ. 1.7.94, οπότε η
πρώτη προσωρινή δήλωση της συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου χαρακτηριζόταν στις προσωρινές δηλώσεις, ως 7ος μήνας ή 4ο δίμηνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'

Ελέγξτε αν το ποσό της στήλης (3) σε κάθε σειρά αποτελεί τη διαφορά των στηλών (1) - (2). Αν η διαφορά είναι αρνητική σημειώνεται το πρόσημο πλην (-).
Ελέγξτε ακόμα αν το ποσό του κωδ. 252-2 έχει μεταφερθεί στον κωδ. 909 του πίνακα ΙΒ' και αν το ποσό του κωδ. 252-3 έχει μεταφερθεί στον κωδ. 909 του πίνακα ΙΑ', αν είναι θετικό ή στον κωδ. 706 του ίδιου πίνακα, αν είναι αρνητικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που μετατάχθηκαν από το καθεστώς των απαλλασσόμενων ή από το ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον η μετάταξη αυτή έγινε:

α) υποχρεωτικά ή προαιρετικά, από 1.1.94,
β) υποχρεωτικά, κατά τη διάρκεια της χρήσης 1994.

Ειδικά οι επιχειρήσεις της β' περίπτωσης, που δεν τήρησαν βιβλία εσόδων - εξόδων από την 1.1.94, συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό μόνο για το χρονικό διάστημα που τηρούσαν βιβλίο εσόδων - εξόδων, οπότε είναι εφικτό να γίνει
σύγκριση πραγματικών και τεκμαρτών πωλήσεων. Για το διάστημα για το οποίο τηρούσαν βιβλίο αγορών, αποδίδουν το φόρο με βάση τις αγορές τους. Επίσης οι επιχειρήσεις αυτές στη στήλη (7) πρέπει να γράφουν μόνο τη διαφορά των στηλών (1) - (4) και κατά συνέπεια δεν συμπληρώνουν τις στήλες (5) και (6).
Ο πίνακας αυτός δεν συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που οι παραπάνω επιχειρήσεις επιθυμούν να φορολογηθούν με τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα.
Ελέγξτε αν έχει συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του φυλλαδίου Νο 18.
Το ποσό του κωδ. 316, εάν είναι θετικό, πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 675 του πίν. Ι', ενώ αν είναι αρνητικό πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 683 του ίδιου πίνακα.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον πίνακα αυτό, στον πίνακα Ι' αναγράφουν τα πραγματικά τους ακαθάριστα έσοδα και το Φ.Π.Α., όπως προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
Η τυχόν διόρθωση του προς απόδοση φόρου, κατ' εφαρμογή της παραγρ. 10 αα' του άρθρου 32 του ν.1642/1986, γίνεται με τη μεταφορά του θετικού ή αρνητικού ποσού του κωδ. 316 στους κωδ. 675 ή 683 του πίνακα Ι'.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ'

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνο αν η επιχείρηση ενεργεί ταυτόχρονα φορολογητέες πράξεις ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης (π.χ. εξαγωγές), καθώς και απαλλασσόμενες του Φ.Π.Α., αλλά χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών ή εξαιρούμενες του Φ.Π.Α. πράξεις. Π.χ. πωλήσεις τσιγάρων, εφημερίδων, περιοδικών, καθώς και δραστηριότητες του άρθρου 18 ή έχει έσοδα από επιδοτήσεις απαλλασσόμενες, συναλλαγματικές διαφορές και άλλες πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Το κλάσμα διαμορφώνεται με βάση τις πωλήσεις της επιχείρησης και όχι με βάση τις αγορές της.
Οταν η επιχείρηση πραγματοποιεί μόνο φορολογητέες και απαλλασσόμενες πωλήσεις, αλλά με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών (π.χ. εξαγωγές), δεν χρειάζεται να συμπληρώσει τον πίνακα Ζ'.
Ελέγξτε το ποσοστό έκπτωσης που προκύπτει από το κλάσμα, τη στρογγυλοποίησή του, καθώς και το ποσοστό μείωσης. Το συνολικό ποσό των κοινών εισροών (π.χ. γενικών εξόδων ή παγίων), πρέπει να γράφεται στην πρώτη στήλη της β' ενότητας του πίνακα (κωδ. 42 έως και 46) και με την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης να προκύπτει ο φόρος που αφαιρείται. Το σύνολο του αφαιρούμενου φόρου του κωδ. 470, εφόσον υπερβαίνει τις 10.000 δρχ., πρέπει να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 682 του πίνακα Ι. Τονίζεται ότι, το σύνολο της αξίας και του φόρου των κοινών εισροών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην β' ενότητα ("ΕΙΣΡΟΕΣ") του πίνακα Ι' και όχι μειωμένο, γιατί, αν είναι μειωμένο στον πίνακα Ι', θα προκύψει λανθασμένο αποτέλεσμα σε βάρος του Δημοσίου. Η οριστική αναλογία (PRO - RATA) του έτους 1993, που προέκυψε στην εκκαθαριστική δήλωση του έτους 1993, πρέπει
να έχει γραφτεί στον κωδ. 410.
Τονίζεται ότι, το οριστικό ποσοστό μείωσης του κωδ. 409-2, που προκύπτει στον Πίνακα Ζ' η επιχείρηση υποχρεούται να το εφαρμόσει ως προσωρινό ποσοστό για τη μείωση του φόρου των κοινών εισροών της, στις προσωρινές δηλώσεις που θα υποβάλει, για όλο το έτος 1995.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την 142/1994 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που κοινοποιήθηκε με την 1084562/3755/0014/ΠΟΛ. 1177/20.7.1994 ΕΔΥΟ υποχρέωση για εφάπαξ διακανονισμό σύμφωνα με το εδάφιο β' της παρ. 3 του άρθρου 26, που προστέθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 2 του Ν.2093/1992, υφίσταται μόνο για το Φ.Π.Α. που επιβάρυνε δαπάνες για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών που πραγματοποιήθηκαν μετά την 1.1.1993 και όχι για Φ.Π.Α. των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 1.1.93.
Επομένως, η υποχρέωση διακανονισμού αρχίζει με την εκκαθαριστική δήλωση έτους 1997 που θα υποβληθεί από 1.1.1998.
Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε, για την ως άνω αιτία, με βάση διακανονισμό που έγινε με τις εκκαθαριστικές δηλώσεις των ετών 1992 και 1993, θα πρέπει να συμψηφιστεί με χρεωστικό υπόλοιπο επόμενων φορολογικών περιόδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'

Στον Πίνακα Η' απεικονίζονται παραστατικά και γραφικά οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 και 3 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, που αναφέρονται στον πενταετή διακανονισμό των επενδυτικών αγαθών (παγίων). Ο τρόπος συμπλήρωσης του πίνακα αυτού επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια στις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 18. Επισημαίνουμε παρακάτω ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξετε κατά την παραλαβή των δηλώσεων.

Ελέγξτε αν:

α) ο φόρος που επιβάρυνε την απόκτηση των παγίων που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά κατά τα έτη 1990, 1991, 1992 και 1993 (εφόσον στο μεταξύ δεν πουλήθηκαν) έχει γραφτεί αντίστοιχα στην πέμπτη γραμμή (κωδ. 505), στην τέταρτη γραμμή (κωδ. 504), στην τρίτη γραμμή (κωδ. 503) και στη δεύτερη γραμμή (κωδ. 502) της
πρώτης ενότητας του πίνακα. Οι επιχειρήσεις που έχουν ποσοστό έκπτωσης ακέραιο (100%) το φόρο θα τον εμφανίσουν στη στήλη (5) και στήλη (15) των κωδ. 505, 504, 503 και 502.
Ο φόρος για τα αγαθά που αγοράσθηκαν το έτος 1994 πρέπει να γράφεται στην πρώτη γραμμή (κωδ. 501) στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το δικαίωμα (ολικό, μερικό κ.λπ.) έκπτωσης της επιχείρησης.

β) Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει δικαίωμα έκπτωσης ποσοστού του φόρου (PRO - RATA), το δε ποσοστό του έτους 1994 διαφοροποιήθηκε έναντι του οριστικού του προηγουμένου έτους, πρέπει εκτός της πρώτης ενότητας να συμπληρωθεί και η δεύτερη ενότητα (κωδ. 507 - κωδ. 511) του πίνακα Η'. Επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή να γίνει διακανονισμός του φόρου που συμψηφίστηκε κατά την αγορά των παγίων. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αυξομείωσης του ποσοστού αυτού γίνεται στον πίνακα Ζ', συγκρίνοντας τα ποσοστά του κωδ. 409 και του κωδ. 410.

γ) Το ποσό που προέκυψε στον κωδ. 514 ή κωδ. 515 μεταφέρθηκε στη σωστή ένδειξη του επόμενου πίνακα Ι' (κωδ. 676 ή κωδ. 684, αντίστοιχα).
Επισημαίνεται ότι, ο πίνακας Η' συμπληρώνεται, είτε ο φόρος καταβλήθηκε και συμψηφίστηκε, είτε δεν καταβλήθηκε, με βάση τις Π. 2869/87 ή 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93 Α.Υ.Ο., είτε τέλος ο φόρος που πληρώθηκε κατά την αγορά επιστράφηκε από το Δημόσιο. Διευκρινίζεται ότι ο Πίνακας Η' συμπληρώνεται μόνο όταν η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε διακανονισμό του φόρου.
Σημειώνεται τέλος ότι, για τα εναπομένοντα έτη της πενταετίας το δικαίωμα έκπτωσης μηδενίζεται:

1. αν μέχρι 31.12.93, το αγαθό επένδυσης πουλήθηκε, μέσα στη διετία από την κτήση του, σε τιμή μικρότερη του 50%, σε πρόσωπο μη υποκείμενο ή σε απαλλασσόμενο από το φόρο,
2. αν από 1.1.94, το αγαθό επένδυσης πουλήθηκε, και ο φόρος της πώλησης ήταν μικρότερος του φόρου που αναλογεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετούς περιόδου διακανονισμού.

Και στις δύο περιπτώσεις θα συμπληρώνεται ο πίνακας προς καταβολή του φόρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου Νο 18.

ΠΙΝΑΚΑΣ Θ'

Ο Πίνακας αυτός αποτελεί εφαρμογή της Α.Υ.Ο. 1114028/8289/2135/Α0014/ 20.12.91. Σχετικά έχει εκδοθεί και η εγκύκλιος 1015169/691/225/Α0014/ΠΟΛ.1042/13.2.1992 και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εξηγήσεις.
Σημειώνεται μόνο ότι, τα ποσά που προκύπτουν από τη στήλη (9) θα μεταφερθούν στους πίνακες Γ' και Ι', αφού προηγουμένως προστεθούν και οι χονδρικές πωλήσεις, αλλά και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι πράξεις λήπτη, κατά περίπτωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι'

Ο Πίνακας Ι' είναι ο σημαντικότερος της δήλωσης, γι' αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή κατά τη συμπλήρωσή του και κατά την παραλαβή της δήλωσης.
Ελέγξτε το φόρο εκροών (κωδ. 618-623), πολλαπλασιάζοντας την αξία επί τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.
Το σύνολο του φόρου πρέπει να είναι γραμμένο στον κωδ. 624 και να έχει μεταφερθεί στον κωδ. 701 του πίνακα ΙΑ'. Η αξία των φορολογητέων εκροών του κωδ. 607 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους κωδ. 113 του πίνακα Γ' και κωδ. 237-1 του πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Επισημαίνουμε ότι, τα ποσά πρέπει να αναγράφονται στην κατάλληλη σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε συντελεστή φόρου, όπως είναι στο έντυπο και δεν επιτρέπεται διόρθωση συντελεστών. Συχνά δε το λάθος αυτό συμβαίνει στα καπνοβιομηχανικά προϊόντα, που πωλούνται από εγκεκριμένους αποθηκευτές, εγγεγραμμένους επιτηδευματίες ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, με ανάλογη υπόδειξη στους φορολογούμενους, στην αναγραφή στη σωστή θέση των εισροών και εκροών από και προς τα νησιά του Αιγαίου, με τους μειωμένους συντελεστές των περιοχών αυτών. Οι συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο στις ελαφρά χρωματισμένες θέσεις - και όχι στις λευκές - του
πίνακα αυτού.
Ελέγξτε επίσης εάν είναι συμπληρωμένοι οι επόμενοι κωδικοί 608 έως και 617. Το ποσό του κωδ. 617 εκφράζει τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης για τις ανάγκες του ΦΠΑ, που σημαίνει ότι, μπορεί να διαφέρει από τον αντίστοιχο της φορολογίας εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η αναγραφή αξιών στους κωδ. 601-607, 629-642, χωρίς την αναγραφή του αντίστοιχου φόρου στους κωδ. 618-624 και 645-658, αντίστοιχα.
Ο φόρος του κωδ. 624 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που εισπράχθηκε και αναγράφεται στα βιβλία. Αν το ποσό του φόρου που αναγράφεται στα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 624, δηλαδή εισπράχθηκε περισσότερος φόρος από τον αναλογούντα, οπότε πρέπει να αποδοθεί, η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 687.
Ελέγξτε κατά τον ίδιο τρόπο και το φόρο των εισροών, πολλαπλασιάζοντας την αξία με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α., καθώς επίσης αν είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 641 πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο κωδ. 657 και αντίστροφα. Τα ποσά δε των κωδικών αυτών να έχουν συμπεριληφθεί αντίστοιχα στους κωδικούς 642 και 658. Ο
φόρος του κωδ. 658 πρέπει κανονικά να συμφωνεί με το φόρο που αναγράφεται στα βιβλία, που πρέπει να είναι αυτός που έχει χρεωθεί στα παραστατικά εισροών (τιμολόγια αγοράς, διασαφήσεις εισαγωγής κ.λπ.) της επιχείρησης. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 658, η διαφορά
πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 679 για να εκπεσθεί. Αν το ποσό που προκύπτει από τα βιβλία είναι μικρότερο από το ποσό του κωδ. 658 η διαφορά πρέπει να είναι γραμμένη στον κωδ. 687 για να μην εκπεσθεί (αφού δεν έχει
χρεωθεί στο παραστατικό στοιχείο εισροών π.χ. στο τιμολόγιο αγοράς και επομένως δεν έχει καταβληθεί στον προμηθευτή).
Αν οι πιο πάνω διαφορές είναι μικροποσά, μη τα λαμβάνετε υπόψη σας. Η αξία των φορολογητέων εισροών του κωδ. 642 πρέπει κατά κανόνα να συμφωνεί με τους κωδ. 172 του πιν. Γ' και 238-1 του πίνακα Δ' (εκτός των εξαιρέσεων που δικαιολογούνται και αναφέρονται παραπάνω).
Ελέγξτε αν τα ποσά των κωδ. 674 έως 679 έχουν μεταφερθεί σωστά από τους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώνονται στα πλαίσια.
Σημειώνεται ότι, στον κωδικό 674 περιλαμβάνονται οι πληρωμές στο Δημόσιο μαζί με τις προκαταβολές αλλά χωρίς προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. Ετσι, το ποσό του κωδικού αυτού θα πρέπει να είναι προσαυξημένο του κωδ. 239-5 του πίνακα Δ' κατά το ποσό των προκαταβολών που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης και μειωμένο των τυχόν βεβαιώσεων του φόρου.
Επίσης στον κωδ. 678 γράφεται είτε το πιστωτικό υπόλοιπο είτε η προκαταβολή που τυχόν καταβλήθηκε την τελευταία φορολογική περίοδο της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Ο κωδ. 679 πρέπει να περιλαμβάνει μόνο ποσά που δικαιούται να εκπέσει η επιχείρηση. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να τα δικαιολογήσει, Ως τέτοια ποσά ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
α) ο φόρος που πληρώθηκε δύο φορές και κατά την εκχώρηση και στο τελωνείο κατά την εισαγωγή αγαθών,
β) η διαφορά του φόρου εισροών, όταν το ποσό που πληρώθηκε στους προμηθευτές και προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης είναι συνολικά μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει στον κωδ. 658,
γ) τυχόν ποσά Φ.Π.Α. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα, όχι όμως με προσωρινές δηλώσεις (αλλά π.χ. με διασαφήσεις εισαγωγής). Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισυνάπτεται στη δήλωση υπογεγραμμένη κατάσταση με τις σχετικές αιτιολογίες,
δ) τυχόν ποσό για έκπτωση του κωδ. 705 της Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης.
Οι προσαυξήσεις που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται (αρνητικός κωδ. 252-3 Πιν. Ε'), δεν περιλαμβάνονται εδώ αλλά μόνο στον κωδ. 706 του Πίν. ΙΑ'.
Ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 680 είναι το άθροισμα των προστιθέμενων ποσών των κωδ. 674 έως και 679. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγξτε αν το ποσό του κωδ. 688 είναι το σύνολο των αφαιρούμενων ποσών των κωδ. 682 έως και 687.
Ελέγξτε επίσης την άθροιση των ποσών των κωδικών 658 + 680 = 681, καθώς και την αφαίρεση 681 - 688 = 689. Αν προκύπτει αρνητική διαφορά, δηλαδή αν το ποσό του κωδ. 688 είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κωδ. 681, η διαφορά πρέπει να προστεθεί στον κωδ. 701 του Πίνακα ΙΑ', ενώ αν η διαφορά είναι θετική, μεταφέρεται στον κωδ. 702 του ίδιου πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑ'

Το πιστωτικό υπόλοιπο του κωδ. 703 ή μεταφέρεται για συμψηφισμό στην επόμενη διαχειριστική περίοδο και αναγράφεται και στον κωδ. 704 ή όταν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής, ολόκληρου του ποσού ή μέρους αυτού, συμπληρώνει, εφόσον το επιθυμεί και τον κωδ. 705 και υποβάλλει αίτηση επιστροφής, σύμφωνα με τις ΑΥΟ 1031790/ΠΟΛ.1078/91 ή Π. 1185/88, κατά περίπτωση.
Στις περιπτώσεις αυτές ξεχωρίστε τα αντίγραφα αυτών των δηλώσεων (με αίτημα επιστροφής) σε ιδιαίτερο φάκελο.
Αν το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η καταβολή προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση του κωδ. 801 με το ποσό για καταβολή που εισπράχθηκε, την ημερομηνία και την υπογραφή του ταμία. Εφιστάται η προσοχή στο ότι ο κωδ. 801 πρέπει να είναι συμπληρωμένος, εφόσον προκύπτει ποσό για καταβολή στους κωδ.
710 ή 712 μεγαλύτερο των 1.000 δραχμών.

Προσοχή: Η σφραγίδα του ταμία που εισπράττει να μην καλύπτει παρακείμενους κωδικούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΒ'

Ο Πίνακας αυτός είναι ανεξάρτητος και δεν συλλειτουργεί με τους λοιπούς πίνακες της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Τέθηκε δε για να εξυπηρετήσει τα ελληνικά συμφέροντα έναντι της ΕΟΚ. Ειδικά δε οι κωδ. 905 και 910 τέθηκαν προς εξυπηρέτηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ). Ελέγξτε αν τα ποσά που έχουν γραφτεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επιμείνετε ώστε οι φορολογούμενοι να τα συμπληρώνουν σωστά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Κατά την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα πρέπει να κάνετε τους ακόλουθους λογικούς ελέγχους, σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών των πινάκων Ι' και ΙΒ'.

 1. Το ποσό του κωδ. 657 πρέπει να είναι μικρότερο του 18% του κωδ. 641.
 2. Το άθροισμα των κωδ. 625 + 626 + 627 να είναι μικρότερο ή ίσο του αθροίσματος των κωδ. 632 έως 634 + 638 έως 640 + 643.
 3. Το ποσό του κωδ. 901 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 643 του πίνακα Ι'.
 4. Το ποσό του κωδ. 902 θα πρέπει επίσης να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 643 του Πίνακα Ι'.
 5. Το ποσό του κωδ. 903 θα πρέπει επίσης να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 615 του Πίνακα Ι'.
 6. Το ποσό του κωδ. 904 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 643 του πίνακα Ι'.
 7. Το ποσό του κωδ. 906 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 615 του πίνακα Ι', εκτός από την περίπτωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς.
 8. Το ποσό του κωδ. 907 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 615 του πίνακα Ι'.
 9. Το ποσό του κωδ. 908 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 624 του πίνακα Ι'. Αν είναι συμπληρωμένος ο κωδ. 908 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος και ο κωδ. 906.
 10. Το άθροισμα των ποσών των κωδ. 901 + 902 + 904 θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό του κωδ. 643 του πίνακα Ι'.
 11. Το ποσό του κωδ. 710 του πίνακα ΙΑ' πρέπει να συμφωνεί με εκείνο του κωδ. 801, με εξαίρεση την περίπτωση των πλημμυροπαθών που έκαναν χρήση της παραγρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2275/1994.


Διαχωρισμός - Ταξινόμηση των δηλώσεων

Τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών δηλώσεων, που προορίζονται για το αρχείο της ΔΟΥ, με συνημμένες τις περιοδικές εκκαθαρίσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, ξεχωρίστε τα σε αυτά που έχουν υποβληθεί από φυσικά πρόσωπα και σε αυτά που έχουν υποβληθεί από νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.) και ακολούθως ταξινομείστε τα κατ' αλφαβητική (λεξικογραφική) σειρά. Με αυτή τη σειρά κατά περίπτωση θα ταξινομηθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δηλώσεις για έλεγχο

Οσες εκκαθαριστικές δηλώσεις παρουσιάζουν σοβαρές ασυμφωνίες να τις κρατήσετε χωριστά για έλεγχο, μαζί με τα αντίγραφα των δηλώσεων με επιφύλαξη ή των ανακλητικών και των τροποποιητικών - συμπληρωματικών, καθώς και εκείνων που έχουν αίτημα επιστροφής του φόρου, για να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες.

Δηλώσεις που δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ

Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν λόγω παύσης εργασιών ή λήξης διαχειριστικής περιόδου μέσα στο έτος 1995, θα καταχωρούνται στο βιβλίο παραλαβής. Οι δηλώσεις αυτές δεν θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ, αλλά θα παραμείνουν στην υπηρεσία και θα σταλούν με τις δηλώσεις του 1995 το επόμενο έτος.

ΙΙΙ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥΟ

Μετά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα επακολουθήσει η ταξινόμηση των πρωτότυπων των δηλώσεων και η συσκευασία τούτων για αποστολή τους στο ΚΕΠΥΟ (Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα), τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της επεξεργασίας. Η αποστολή στο ΚΕΠΥΟ πρέπει να αρχίσει αμέσως και να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο:
α) προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Α' και Β' κατηγορίας μέχρι 30 Απριλίου 1995. Ειδικά για τους πλημμυροπαθείς μέχρι 15 Μαϊου 1995,
β) προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας μέχρι 25 Μαϊου 1995.

1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις μετά την κωδικογράφησή τους, δηλαδή τη συμπλήρωση των κατάλληλων κωδικών αριθμών στα τετραγωνίδια, θα ταξινομηθούν (διαχωρισθούν) στις ακόλουθες δύο ομάδες.

α. ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Α') - ΜΠΛΕ ΕΝΤΥΠΟ
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν το έτος 1994 και έχουν υποβληθεί με το νέο έντυπο (009/94 - ΦΠΑ).

β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ (ΟΜΑΔΑ Β') - ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
Στην ομάδα αυτή θα περιλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις των υποκειμένων που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 1994, ή που η λήξη της διαχειριστικής τους περιόδου ήταν 30.6.1994 ή άλλη ημερομηνία του 1994 και εφόσον συμπληρώθηκαν στο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1993 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΤΥΠΟ), που στο κάτω δεξιό άκρο φέρει την ένδειξη 009/93 - ΦΠΑ.
ΟΛΕΣ οι δηλώσεις που θα σταλούν στο ΚΕΠΥΟ θα πρέπει να έχουν έτος λήξης της διαχειρ. περιόδου το έτος 1994.
Κρίσιμος δηλαδή παράγοντας διαχωρισμού είναι το είδος του συμπληρωθέντος εντύπου (009/93 ή 009/94 ΦΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΜΠΛΕ).

ΠΡΟΣΟΧΗ

α) Οι δηλώσεις όλων των κατηγοριών, που αφορούν τα έτη 1987 - 93 καθώς και οι τροποποιητικές, ανακλητικές κ.λπ. έτους 1993 και παλαιοτέρων, δεν θα στέλνονται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Επίσης δεν θα στέλνονται οι δηλώσεις που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του έτους 1995 και έχουν έτος λήξης διαχειριστικής περιόδου το 1995. Αυτές θα κρατούνται στις ΔΟΥ και θα αποσταλούν στο ΚΕΠΥΟ το επόμενο έτος μαζί με τις υπόλοιπες δηλώσεις του 1995.
β) Οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε υποφακέλους των εκατό (100) δηλώσεων, οι οποίες θα αριθμούνται (πάντοτε από 1 μέχρι 100), αν είναι δυνατό με μηχανικό αριθμητήρα, ή με μαρκαδόρο, ευανάγνωστα στο άνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης. Μη αριθμημένες δηλώσεις δεν θα παραλαμβάνονται αλλά θα επιστρέφονται από το ΚΕΠΥΟ στις ΔΟΥ.

2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μετά τις ανωτέρω εργασίες θα δημιουργούνται φάκελοι (χωριστά για κάθε ομάδα), που θα περιέχουν τους αντίστοιχους υποφακέλους. Στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ομάδα και ο αριθμός των περιεχομένων δηλώσεων.
Οι φάκελοι στη συνέχεια θα συσκευάζονται σε δέμα ή δέματα, ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των δηλώσεων. Σε κάθε δέμα θα γράφεται με κεφαλαία γράμματα το περιεχόμενο αυτού, π.χ. ΟΜΑΔΑ Α' (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1994 ΣΕ ΝΕΟ (ΜΠΛΕ) ΕΝΤΥΠΟ 009/94 ΦΠΑ) 3.000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ή ΟΜΑΔΑ Β' (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΕΤΟΥΣ 1994 ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΕΝΤΥΠΟ 009/93 - ΦΠΑ) 200 ΔΗΛΩΣΕΙΣ).
Μετά τη δεματοποίησή τους, οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια κ.λπ.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΕΜΑΤΑ ή ΟΙ ΣΑΚΟΙ ή ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Εξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΕ.Π.Υ.Ο., Φρύνης 1 και Θησέως Τ.Κ. 176 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ και η ένδειξη "ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.", ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.
Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ", που θα είναι μέσα στο σάκο, και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού.

Παράδειγμα:
Σας στέλνουμε τις παρακάτω εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 1994 για επεξεργασία.
- Ενα (1) δέμα με 940 δηλώσεις της πρώτης ομάδας.
- Ενα (1) δέμα με 50 δηλώσεις της δεύτερης ομάδας.
Σύνολο 990 δηλώσεις.

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Μετά τη συσκευασία των δηλώσεων, η αποστολή αυτών θα γίνει ως ακολούθως:

α) Από τις Δ.Ο.Υ. της περιοχής Τ.Δ.Π.
Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα στέλνουν τις δηλώσεις στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.
β) Από τις Δ.Ο.Υ. εκτός Τ.Δ.Π.
Η αποστολή των δηλώσεων από τις Δ.Ο.Υ. εκτός τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Οι αποστολές δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα, εκτός των ΕΛ-ΤΑ, θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.
Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μία κατάσταση, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.
Η κατάσταση δηλαδή θα περιέχει τις ημερομηνίες, τους αριθμούς πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών, τα μέσα αποστολής, τον αριθμό των δηλώσεων κάθε αποστολής και το τελικό σύνολο αυτών, προκειμένου να γίνει συμφωνία με τα πρωτόκολλα του ΚΕ.Π.Υ.Ο. και να αναζητηθούν απωλεσθείσες δηλώσεις, σε περίπτωση ασυμφωνίας.

Παράδειγμα
Δ.Ο.Υ. ..........................
Εγιναν προς το ΚΕ.Π.Υ.Ο. οι παρακάτω αποστολές εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

 1. Την ../4/95 με Αρ. Πρ. με ΕΛΤΑ ή ΟΛΥΜΠ. κ.λπ. 1.000 δηλώσεις
 2. Την ../4/95 με Αρ. Πρ. " " 3.000 "
 3. Την ../5/95 με Αρ. Πρ. " " 2.000 "
 4. .................. 5.000
 5. .................. 4.000

ΣΥΝΟΛΟ 15.000 ΔΗΛΩΣΕΙΣ

4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΥΟ

Το ΚΕΠΥΟ πρέπει να προβεί άμεσα στη μηχανογραφική επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 1994 και τα σχετικά ολικά αποτελέσματα να τα έχει κοινοποιήσει στη Διεύθυνση Δ. 14 ΦΠΑ & Ε.Φ. το αργότερο μέχρι 30.6.95

α) για την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας έκθεσης ιδίων πόρων Φ.Π.Α. στην Κοινότητα,
β) για τον εντοπισμό των περιπτώσεων που πρέπει να ελεγχθούν.

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή στο σημείο αυτό τόσο των ΔΟΥ, για την έγκαιρη αποστολή των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, χωρίς λάθη τέτοια, που να καθιστούν τη μηχανογραφική τους επεξεργασία αδύνατη ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, όσο και του ΚΕΠΥΟ, για την έγκαιρη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Δ. 14 Φ.Π.Α. &
Ε.Φ.
Δεν παραλείπεται να τονισθεί η ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην εργασία αυτή, που μας καθιστά και συνεπείς έναντι της Κοινότητας, αλλά και ικανούς για ελεγκτικές επαληθεύσεις, με τις δέουσες μηχανογραφικές διασταυρώσεις. Επισημαίνεται ότι, ο ΦΠΑ είναι η σημαντικότερη φορολογία και πρέπει να εφαρμόζεται κατά τον πλέον απλό και υποδειγματικό τρόπο.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης