ΠΟΛ.1133/6.10.2008

Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)Σχόλια:

Δείτε επίσης:

- ΠΟΛ.1157/26.11.2008 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1133/6.10.2008

- ΠΟΛ.1171/23.12.2008 Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008)

- ΠΟΛ. 1086/22.6.2009 (Τροποποίηση και προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- ΠΟΛ. 1170/29.11.2017 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- ΠΟΛ. 1134/2018 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- Α.1189/2019 (Παύση χρήσης και τροποποίηση ΚΑΔ)

- Α.1128/2020 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- Α.1183/2020 (Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.)

- Α.1260/2020 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- Α.1122/2021 (Τροποποίηση και προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- Α.1228/2021 Νέος ΚΑΔ 52.21.24.06 - Υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων

- Α.1239/2021 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- Α.1003/07.01.2022 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

- Α.1107/2022 (Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ.)6 Οκτ 2008

Taxheaven.gr

Αθήνα  6 Οκτωβρίου 2008  
Αριθμ. Πρωτ.: 1100330/1954/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                            
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                      
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                
ΤΜΗΜΑ: Β'                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                     
Ταχ. Κωδ.: 101 84                                                    
Τηλέφωνο: 210 3375186 -187                    
Fax: 210 3375041                            
E-mail: [email protected]                  

ΠΟΛ 1133/2008

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»
                
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύει.

3. Την 1070576/2627/ΔΜ/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και  ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».

5. Την 1079625/519/0006 Α /16-8-2007 (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/365) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη , συγκέντρωση, επεξεργασία και αναδιάρθρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) και αντιστοίχηση αυτών με την παλιά ονοματολογία», όπως τροποποιήθηκε με την 1073732/108/0006 Α /8-07-08 Α.Υ.Ο.Ο..

6. Το 0015/30-4-2008 πόρισμα της Ομάδας εργασίας με το οποίο παραδόθηκε η νέα  Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008) έκδοση αναθεωρημένη, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 (ΝΑCΕ, αναθ. 2).

7. Την 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
                                                  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Καθορίζουμε τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26.1.1999 (Φ.Ε.Κ. 65/Β΄).

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ          
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΜΠΕΖΑΣ


Taxheaven.gr