Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Πώς θα φορολογούνται με τις νέες διατάξεις τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών;

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρθρα
Πώς θα φορολογούνται με τις νέες διατάξεις τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών;

Αρθρα Πώς θα φορολογούνται με τις νέες διατάξεις τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών;

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Grant Thornton: Πώς θα φορολογούνται με τις νέες διατάξεις τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών;

Του Χρήστου Κόδου - Στελέχους του Φορολογικού Τμήματος της Grant Thornton

Όπως είναι γνωστό το μήνα Σεπτέμβριο ψηφίσθηκε από την ελληνική βουλή νέος νόμος με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ο οποίος μεταξύ άλλων επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ως προς την φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Το φορολογικό τμήμα της Grant Thornton, μέσω αρθρογραφίας και λοιπών ενεργειών, επιχειρεί να παρουσιάσει τις κυριότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νόμο. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις νέες ρυθμίσεις ως προς την φορολόγηση των κερδών, που αποκτούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, από την πώληση εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή και σε αλλοδαπό χρηματιστήριο.

Με το νέο νόμο προστέθηκαν δύο νέες παράγραφοι στο άρθρο 38 «Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων» του Κώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (Κ.Φ.Ε. - Ν. 2238/1994), εκ των οποίων η πρώτη άφορα φυσικά πρόσωπα και η δεύτερη νομικά πρόσωπα. Τονίζεται ότι οι παρακάτω νέες ρυθμίσεις τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα εφαρμόζονται αντίστοιχα και στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό.

Φυσικά πρόσωπα & επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (άρθρο 38§3 του Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, οι οποίες αποκτήθηκαν από 1.1.2009 και μετά, και αποκτώνται από (α) φυσικά πρόσωπα, (β) επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και (γ) αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Για τον υπολογισμό του κέρδους ως κόστος κτήσης των μετοχών λαμβάνεται η μέση τιμή απόκτησης αυτών. Σε περίπτωση πραγματοποίησης περισσοτέρων της μίας συναλλαγών επί μετοχών συγκεκριμένης εταιρείας, θεωρείται ότι η πώληση τους λαμβάνει χώρα με τη χρονολογική σειρά που αποκτήθηκαν. Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών και αποδίδεται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» εφάπαξ με δήλωση που υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού τριμήνου για τις πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα σε κάθε τρίμηνο.

Σημειώνεται ωστόσο ότι τυχόν ζημία που προκύπτει από την ίδια αιτία συμψηφίζεται με κέρδη που προκύπτουν κατά το ίδιο οικονομικό έτος. Ως προς τούτο, ο πωλητής υποχρεούται να υποβάλλει ιδιαίτερη δήλωση επιστροφής του φόρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη λήξη κάθε έτους για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Νομικά πρόσωπα & επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (άρθρο 38§4 του Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και τα οποία προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και οι οποίες αποκτώνται από 1.1.2009 και μετά φορολογούνται αυτοτελώς με 10%. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό τόσο του κέρδους και του φόρου, όσο και την απόδοση αυτού εφαρμόζονται αντίστοιχα όσα σχολιάζονται παραπάνω για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Περαιτέρω, ορίσθηκε ότι τα εν λόγω κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού και σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον προκύπτον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει ο καταβληθείς φόρος 10%. Τυχόν ζημιές που προκύπτουν μέσα στην ίδια διαχειριστική χρήση δεν συμψηφίζονται με τα κέρδη. Οι ζημιές που προκύπτουν κάθε χρήση μεταφέρονται να συμψηφιστούν με το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 38§1 και σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί ή δεν υφίσταται, εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με κέρδη που τυχόν θα προκύψουν στο μέλλον από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Κατάργηση φόρου συναλλαγών σε πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια & εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές

Με τις νέες διατάξεις καταργείται ο φόρος συναλλαγών (1,5‰ σήμερα) που επιβάλλεται στην αξία των πωλούμενων μετοχών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για πωλήσεις που προέρχονται από αγορές που πραγματοποιούνται από 1.1.2009 και μετά. Παράλληλα, η πιο πάνω κατάργηση αφορά και στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, από κατοίκους Ελλάδας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για λόγους ενιαίας φορολογικής αντιμετώπισης, καθόσον, επιβάλλεται φορολογία με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Τονίζεται ωστόσο ότι ο φόρος συναλλαγών με συντελεστή 1,5 τοις χιλίοις (1,5‰) (α) διατηρείται για πωλήσεις μετοχών που προέρχονται από αγορές που πραγματοποιούνται μέχρι 31.12.2008 και (β) επεκτείνεται για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και για συναλλαγές μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται από 01.01.2009 και μετέπειτα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης