Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 75/11.8.2008 Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύσταση από την ίδια ημερομηνία του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλισης και εσόδων & υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

Σχόλια:

Δείτε και γενικό έγγραφο Ι.Κ.Α. με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/91/10.4.2012 «Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ. των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ.».Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 75/11.8.2008
Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύσταση από την ίδια ημερομηνία του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλισης και εσόδων & υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)


IKA ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 75/11.8.2008 Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 11/8/2008
Αριθμ. Πρωτ.Τ00/478/21
Βαθμός Προτεραιότητας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 75

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Παπαχρήστου : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248 - 251 210 52 15 242 - 246 FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΘΕΜΑ :Ένταξη από 1/8/08 του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σύσταση από την ίδια ημερομηνία του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων». Αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλισης – εσόδων & υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, και 6 του άρθρου 4 και παρ.2 του άρθρου 5 του ν.3655/08 (Φ.Ε.Κ. 58/3-4-08 τ. Α΄) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων Ασφάλισης – Εσόδων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ο κλάδος Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) εντάσσεται από 1/8/08 στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Από την ημερομηνία αυτή οι ασφαλισμένοι του κλάδου που εντάσσεται καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του κλάδου Ασθενείας αυτού ως προς τις παροχές σε είδος.

Από την ίδια, ως άνω, ημερομηνία συνίσταται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Λογαριασμός με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

Σκοπός του εν λόγω Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του κλάδου που εντάσσεται, στους εφεξής εισερχομένους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους καθώς και στα μέλη της οικογένειάς των.

Η χορήγηση των παροχών αυτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου Ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κατά τις ίδιες διατάξεις, πόροι του ως άνω Λογαριασμού, μεταξύ άλλων, είναι τα έσοδα του κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήμα οι οποίες υπολογίζονται ως ακολούθως :

α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,

β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των ασφαλισμένων από 1/1/93 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι).

Όπως τέλος ρητά ορίζεται η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Εξ΄ άλλου με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου συνιστάται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην διάρθρωση της οποίας περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και το Τμήμα Ασφάλισης - Εσόδων.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού υπάγονται :

α) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου σύμφωνα με το νόμο.

β) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού.

γ) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του Μητρώου Ασφαλισμένων. Κατά τα λοιπά, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, ο κλάδος Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποτελεί καθολικό διάδοχο του εντασσόμενου κλάδου ενώ το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του καθώς και οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτού περιέρχονται αυτοδίκαια στον διάδοχο κλάδο.

Επίσης, εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου συνεχίζονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης, ενώ δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

Β. ΙΔΡΥΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ – ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ).

Το ΤΑΞΥ ιδρύθηκε με την ονομασία Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Περίθαλψης Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου το έτος 1936 και μετονομάστηκε το έτος 1942, το δε καταστατικό του που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 8820/43 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 43 τ. Β΄) έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία ένταξης του κλάδου Ασθένειας του Ταμείου με σειρά Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων.

Σκοπός του τ. Ταμείου ήταν :

• Η ασφάλιση εν γένει κατά της ασθένειας

• Ο σχηματισμός κεφαλαίου Πρόνοιας υπέρ των εργαζομένων στα Ξενοδοχεία

Λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και διοικείτο από Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου είχε την ευθύνη της εκπροσώπησής του.

Η ασφαλιστική κάλυψη του τ. Ταμείου δεν εκτείνετο σε όλη τη χώρα, αλλά σε διαφόρους νομούς και περιοχές. Οργανωτικά διακρίνετο στην Κεντρική Υπηρεσία (Αθήνα – Πειραιάς) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (Τοπικά Παραρτήματα και Γραφεία). Από την Κεντρική Υπηρεσία καλύπτονταν ασφαλιστικά οι περιοχές των νομών Αττικής και Πειραιά και τα νησιά Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρος, Ύδρα, Σπέτσες και τα Μέθανα. Οι περιοχές που καλύπτονταν ασφαλιστικά από τις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ταμείου (Τοπικά Παραρτήματα και Γραφεία) εμφαίνονται στον συνημμένο στην παρούσα ΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ.

Η ασφάλιση του τ. Ταμείου αφορούσε δύο κλάδους :

α) Τον κλάδο Ασθενείας που εντάσσεται κατά τα προηγούμενα στο κλάδο Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όσον αφορά την χορήγηση των παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και χρήμα (μέσω του Ειδικού Λογαριασμού) στους ασφαλισμένους του τ. Ταμείου.

β) Τον κλάδο Πρόνοιας για την χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος ή την επιστροφή εισφορών στον άμεσα ασφαλισμένο του. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ίδιου νόμου (ν.3655/08) ο ανωτέρω κλάδος Πρόνοιας εντάσσεται από 1/10/08 στο συνιστάμενο με τις ίδιες διατάξεις «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) ως Τομέας με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Γ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του τ. ΤΑΞΥ, στην ασφάλιση του εντασσόμενου κλάδου υπήγοντο υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

α) Τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής στα ξενοδοχεία ύπνου και τα εστιατόρια ή κυλικεία αυτών, περιλαμβανομένων και των τύπου MOTELS, BUNGALOWS και εν γένει ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως και των οικοτροφείων και ενοικιαζόμενων δωματίων των οποίων η συνολική δύναμη ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) κλίνες.

Τα ανωτέρω πρόσωπα συνεχίζουν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου και κατά τον χρόνο κατά τον οποίο δικαιωματικώς ή και για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς τους, δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία, πλην όμως τυγχάνουν εν όλω ή εν μέρει των αποδοχών των (άδεια, στράτευση κ.λ.π.).

β) Το πάσης φύσεως προσωπικό του ΤΑΞΥ καθώς και ο νομικός Σύμβουλος αυτού, μετά την συμπλήρωση 5ετούς υπηρεσίας στο Ταμείο.

γ) Τα πρόσωπα που παρέχουν την προσωπική τους απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον πρόκειται για απασχόληση η οποία παρέχεται κατά κύριο επάγγελμα και όσον αφορά τον χρόνο και τον τόπο απασχόλησης με συνθήκες απαντώμενες στις μισθώσεις εργασίας. Απασχολήσεις της μορφής αυτής στον ίδιο εργοδότη, οι οποίες αντιστοιχούν σε λιγότερες των 5 ημερών εργασίας κατά μήνα δεν καταλαμβάνονται από την πρόβλεψη αυτή.

Δ. ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 31/7/08

Από 1/1/1993 και με βάση τις διατάξεις των άρθρων 35 και 55 του ν.2084/92, τα ποσοστά υπολογισμού των εισφορών υπέρ του κλάδου Ασθενείας του ΤΑΞΥ, μέχρι την ημερομηνία ένταξης 1/8/08, ήταν τα ακόλουθα:

 «ΠΑΛΑΙΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Ασφαλισθέντες σε οποιονδήποτε φορέα – πλην Ο.Γ.Α. – μέχρι 31/12/92).

α) Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων ίση προς 4% επί των καταβαλλομένων σ΄ αυτούς πάσης φύσεως μηνιαίων τακτικών αποδοχών (από κοινού για παροχές σε είδος και σε χρήμα).

β) Μηνιαία εισφορά εργοδοτών, η οποία καθορίστηκε από 1/1/93 σε ποσοστό 4,40%, από 1/1/94 σε ποσοστό 4,80% και από 1/1/95 σε ποσοστό 5,10% επί των ανωτέρω αποδοχών (το ποσοστό 5,10% αναλύεται σε 4,30% για παροχές σε είδος και 0,80% για παροχές σε χρήμα). Συνεπώς, μέχρι 31/7/08, για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων, το συνολικό ποσοστό εισφορών του κλάδου ανέρχονταν σε 9,10%.

 «ΝΕΟΙ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Ασφαλισθέντες σε οποιοδήποτε φορέα από 1/1/93 και εφεξής)

α) Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων ίση προς 4% επί των καταβαλλομένων σ΄ αυτούς πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών (από κοινού για παροχές σε είδος και χρήμα).

β) Μηνιαία εισφορά εργοδοτών, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 5,10% επί των ανωτέρω αποδοχών (το ποσοστό 5,10% αναλύεται σε 4,30% για παροχές σε είδος και 0,80% για παροχές σε χρήμα). Δηλαδή και για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, το συνολικό ποσοστό εισφορών ανέρχονταν μέχρι 31/7/08 σε 9,10%.

Ε. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ) ΜΕΧΡΙ 31/7/08

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του καταστατικού του τ. Ταμείου, ως μηνιαίες τακτικές αποδοχές για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ του εντασσόμενου κλάδου θεωρούντο:

α) Ο βασικός μισθός

β) Τα επιδόματα και οι λοιπές προσαυξήσεις (πολυετούς υπηρεσίας οικογενειακών βαρών, στολής, τουριστικής εκπαίδευσης κ.λ.π.). Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων θα εισπράττονται οι υπέρ του κλάδου εισφορές είναι αυτό βάσει του οποίου εισπράττει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τις δικές του εισφορές, δηλαδή, αυτό που αντιστοιχεί στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ευνόητο είναι ότι, ο περιορισμός αυτός αφορά τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, αφού για τους «νέους» το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών είναι το οριζόμενο από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3232/04.

ΣΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ . ΜΕΧΡΙ 31/7/08 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

Τα υπαγόμενα στην ασφάλιση του τ. Ταμείου πρόσωπα όπως αναφέρθηκαν ασφαλίζονταν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και στους συνεισπραττόμενους κλάδους των Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. ως ακολούθως :


 ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ    ΕΡΓΟΔΟΤΗ    ΣΥΝΟΛΟ    Κ.Π.Κ.  
 ΣΥΝΤΑΞΗΣ   6,67% 13,33% 20% 109
 Ε.Τ.Ε.Α.Μ.   3% 3% 6%  
 Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ.& Ο.Ε.Ε.   3,78% 6,63% 10,41%  
 ΣΥΝΟΛΟ   13,45% 22,96% 36,41%  Για τους ασφαλισμένους σε εργασίες ή ειδικότητες που υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε. τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής :

 ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ    ΕΡΓΟΔΟΤΗ    ΣΥΝΟΛΟ    Κ.Π.Κ.  
 ΣΥΝΤΑΞΗΣ   6,67% 13,33% 20% 115
 Ε.Τ.Ε.Α.Μ.   3% 3% 6%  
 ΒΑΡΕΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Μ.   1,25% 0,75% 2%  
 ΒΑΡΕΑ   2,20% 1,40% 3,60%  
 Ο.Α.Ε.Δ.,Ο.Ε.Κ & Ο.Ε.Ε.   3,78% 6,63% 10,41%  
 ΣΥΝΟΛΟ   16,90% 25,11% 42,01%  


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΞΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»


Σύμφωνα με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 4 του ν.3655/08 από 1/8/08 και εφεξής, οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου Ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ και τα μέλη της οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και διέπονται από την νομοθεσία του κλάδου Ασθενείας αυτού ως προς τις παροχές σε είδος. Όπως αναφέρεται και στο υπ΄ αριθ. Φ.80000/15583/1411/23-6-08 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι, για τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου Ασθένειας του ΤΑΞΥ, η υπαγωγή στην νομοθεσία του Κανονισμού Ασθενείας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές σε είδος αφορά συνολικά τα όσα ισχύουν και για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοστών εισφορών που υποχρεούνται να καταβάλλουν, προκειμένου να δικαιούνται των παροχών αυτών.

Κατόπιν αυτού και παρά την προκύπτουσα διαφορά μεταξύ του ποσοστού ασφάλισης του εντασσόμενου κλάδου που ίσχυε μέχρι 31/7/08 και του ποσοστού του κλάδου παροχών Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., από 1/8/08 και εφεξής, δηλαδή από την ημερομηνία ένταξης του κλάδου, οι εισφορές για την ασφάλιση των ασφαλισμένων του στον κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα υπολογίζονται σε συνολικό ποσοστό 6,45% επί των αποδοχών τους το οποίο αναλύεται ως εξής:

• Ασφαλισμένου : 2,15%

• Εργοδότη : 4,30%

Όσον αφορά τις εισφορές για τις παροχές σε χρήμα των ίδιων ασφαλισμένων που θα χορηγούνται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων» αναφέρθηκε ήδη ότι αυτές θα υπολογίζονται σε συνολικό ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών τους που αναλύεται ως εξής:

• Ασφαλισμένου: 0,40%

• Εργοδότη : 0,80%

Δεδομένου ότι ο συσταθείς «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» λειτουργεί με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των υπολοίπων κλάδων του Ιδρύματος, η απεικόνιση της ασφάλισης στον κλάδο αυτό θα πρέπει να γίνει με ειδικό τρόπο που αναλύεται στην συνέχεια.

Η. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Η βάση υπολογισμού των εισφορών για την ασφάλιση στον κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στον «Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων» από 1/8/08 είναι το σύνολο των αποδοχών των ασφαλισμένων επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές και για τους λοιπούς κλάδους αυτού, με τον περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους και του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους «νέους» ασφαλισμένους ( Για το έτος 2008 σχετική η με αριθ. 32/08 Εγκύκλιος και το Α40/20/13-6-08 Γεν. Έγγραφο αντίστοιχα).


Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν για την απεικόνιση πλέον της ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ των ανωτέρω προσώπων και του τρόπου υπολογισμού των καταβλητέων εισφορών θα πρέπει από 1/8/08 να χρησιμοποιούνται νέοι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και ποσοστά ασφαλίστρου που θα περιλαμβάνουν το ποσοστό του κλάδου ασθενείας σε είδος, καθώς και το ποσοστό του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων».

Οι βασικοί Κ.Π.Κ. που στο εξής θα χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι:


 α/α    Κ.Π.Κ.    ΠΟΣΟΣΤΟ    Νέος Κ.Π.Κ.    ΠΟΣΟΣΤΟ  
       ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ       ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
1 109 36,41% 4109 42,86%
2 110 37,41% 4110 43,86%
3 111 30,41% 4111 36,86%
4 112 31,41% 4112 37,86%
5 113 34,01% 4113 40,46%
6 114 35,01% 4114 41,46%
7 115 42,01% 4115 48,46%
8 116 43,01% 4116 49,46%


Για την απεικόνιση της ασφάλισης στον «Ειδικό Λογαριασμό» θα χρησιμοποιείται το Κ.Π.Κ. 4171 και ποσοστό ασφάλισης 1,20%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/7/08 και εφόσον πρόκειται να καταλογιστούν εισφορές υπέρ του εντασσόμενου κλάδου, αυτές θα υπολογιστούν με βάση τα ισχύοντα για τον κλάδο ποσοστά ασφαλίστρου που προαναφέρθηκαν. Ο Κ.Π.Κ. που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο 4138 (9,10 %) Θέματα παραγραφής αξιώσεων σε βάρος εργοδοτών ή ασφαλισμένων σε βάρος του εντασσόμενου κλάδου θα αντιμετωπιστούν κατά τα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ι. ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.

1. Για μισθολογικές περιόδους από 1/8/08 και εφεξής Για μισθολογικές περιόδους από 01/08/2008 η απεικόνιση της ασφάλισης στις ΑΠΔ θα γίνεται με δύο ξεχωριστές εγγραφές ανά μισθολογική περίοδο ως ακολούθως:

α) Στους Κ.Α.Δ. με κωδικούς 5512 & 5522, για εκείνες τις ειδικότητες που αντιστοιχούν Κ.Π.Κ., οι οποίοι δεν περιέχουν ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας, ο εργοδότης θα καταχωρεί στην Α.Π.Δ. τον ίδιο κωδικό ειδικότητας, αναγράφοντας τον Κ.Π.Κ., που προβλέπεται από τον ΟΣΥΚ, να περιέχει τον κλάδο ασθένειας σε είδος.

Παράδειγμα:
Για απασχόληση μέχρι 31/07/2008
ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ. Ειδικότητας 419000
Κ.Π.Κ. 109
Τύπος αποδοχών 01
Για απασχόληση (του ιδίου εργαζόμενου) από 01/08/2008
ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ. Ειδικότητας 419000
Κ.Π.Κ. 4109
Τύπος αποδοχών 01

β) Προκειμένου να απεικονιστεί η ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Α.Π.Δ. (για μισθολογικές περιόδους από 01/08/2008 και μετά) προστέθηκε στους ΚΑΔ 5512 & 5522 νέος Κωδικός Ειδικότητας 933371 «Υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων», με Κ.Π.Κ. 4171 (συν. ποσοστό ασφαλίστρου: 1,2 %, εργαζόμενου 0,4 % και εργοδότη 0,8 %) και δημιουργήθηκαν νέοι τύποι αποδοχών 36, 37, 38 και 39 για τακτικές αποδοχές, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας αντιστοίχως, ώστε η δεύτερη εγγραφή να έχει ως εξής:

ΚΑΔ 5512 ή 5522
Κωδ. Ειδικότητας 933371
Κ.Π.Κ. 4171
Τύπος αποδοχών 36

2.Για μισθολογικές περιόδους μέχρι 31/7/2008 (αναδρομική ασφάλιση υπέρ τέως ΤΑΞΥ)

Για μισθολογικές περιόδους πριν τη συγχώνευση (δηλαδή για απασχόληση μέχρι 31/7/08) η ασφάλιση για τους κοινούς κλάδους παροχών σε είδος και σε χρήμα, όπως αναφέρεται στη παράγραφο Ζ΄ της εγκυκλίου, και εφόσον ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει εισφορές θα καταχωρείται στην Α.Π.Δ. ή στην Π.Ε.Ε. (σε περίπτωση καταλογισμού των εισφορών) Κωδικό Ειδικότητας 933377 «Υπέρ παροχών ασθενείας σε είδος ή χρήμα τ. ΤΑΞΥ», με Κωδικό Πακέτο Κάλυψης 4138 (συν. ποσοστό ασφαλίστρου: 9,1%, εργαζόμενου 4 % και εργοδότη 5,1 % ) και τύπους αποδοχών 52, 53, 54 και 55 για τακτικές αποδοχές, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων και Επίδομα Αδείας αντίστοιχα.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2972/01, το δικαίωμα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για βεβαίωση, σε ευρεία έννοια, όλων των χρηματικών απαιτήσεών του, καθώς και των απαιτήσεων των φορέων, κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές συνεισπράττει, υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία. Εάν προ της εντάξεως (δηλαδή μέχρι 31/7/08) είχαν υποβληθεί ή θα υποβληθούν αιτήσεις – καταγγελίες κατά τα ανωτέρω για τον κύριο φορέα θα πρέπει τα όργανα των υπηρεσιών Εσόδων, αφού τις εξετάσουν (με βάση τη νομοθεσία του Ιδρύματος), να καταλογίσουν εισφορές μέχρι μιας 10ετίας.

Σχετικά με την καταχώρηση των παραπάνω πράξεων επιβολής στο Ο.Π.Σ– Ι.Κ.Α.–Ε.Τ.Α.Μ. (τόσο αυτών που έχουν συνταχθεί από το τ. ΤΑΞΥ όσο και αυτών που θα συνταχθούν από την υπηρεσία μας) θα δοθούν οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας.

ΙΑ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/8/08 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών για περιόδους απασχόλησης από 1/8/08 και εφεξής, τόσο για την ασφάλιση των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου στον κλάδο ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., όσο και για την ασφάλιση στον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων θα διενεργείται ενιαία και από κοινού με τις εισφορές των λοιπών κλάδων κ.λ.π. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με χρήση του οικείου Α.Μ.Ε.

Η καταβολή των τρεχουσών εισφορών μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 και τυχόν προηγούμενων μισθολογικών περιόδων υπέρ του εντασσόμενου κλάδου θα διενεργηθεί κατά τα ισχύοντα στο τ. ΤΑΞΥ.

ΙΒ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1/8/08 ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ τ. ΤΑΞΥ

Από την ημερομηνία ένταξης του κλάδου στον κλάδο Ασθενείας σε είδος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., καταργείται η προσωπική εισφορά – συνδρομή των ασφαλισμένων υπέρ του τ. Ταμείου που προβλέπεται από την 422/142/1978 (226 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ανήρχετο σε 0,29 ¤.

ΙΓ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31/7/08

Ενδικοφανή μέσα (ενστάσεις) που είχαν υποβληθεί από ασφαλισμένους και εργοδότες του τ. ΤΑΞΥ ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του τ. Ταμείου και δεν έχουν αντιμετωπισθεί, θα εκδικαστούν από την Τ.Δ.Ε. του αρμοδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

Ως αρμόδιο Υποκατάστημα θεωρείται το Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη.

Για τον σκοπό αυτό πρέπει με ευθύνη του κλιμακίου του τ. Ταμείου να διαβιβαστούν τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης στο ανωτέρω Υποκατάστημα με σχέδιο εισήγησης που πρέπει να συντάσσεται από τους υπαλλήλους του κλιμακίου αυτού.

Για τα εκκρεμή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του Δ.Σ. του τ. Ταμείου πρέπει να ενημερωθεί το Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Νομικής Διεύθυνσης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την περαιτέρω διαχείρισή τους.

ΙΔ. ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η χωρική έκταση της ασφάλισης τόσο για τον εντασσόμενο κλάδο όσο και για τον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων παραμένει η υφιστάμενη μέχρι 31/7/08 για το τ. ΤΑΞΥ.

ΙΕ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Για την διαχείριση των λοιπών θεμάτων που ανακύπτουν από την ένταξη του κλάδου Ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και την σύσταση του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» θα εκδοθούν νεότερες οδηγίες. Επίσης με νεότερη οδηγία θα αντιμετωπιστούν και τα θέματα επαναβεβαίωσης καθυστερούμενων οφειλών, διαχείρισης ρυθμίσεων, αναγκαστικών μέτρων κ.λ.π. Συν/να: Ένας πίνακας & 3 φύλλα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥΠαράρτημα.

Άρθρο 4

Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδο- χοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειας τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος. Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.

2. Στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λο- γαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφα- λισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο δε Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,

β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητα του.

Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό της κινητής περιουσίας του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί έσοδο του Τομέα αυτού.

Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις.

3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος.

4. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων κλάδων, οι πόροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις α' και β'.

5. Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξη του στο διάδοχο φορέα.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Άρθρο 5

Διοικητική οργάνωση

2. Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας, Νομαρχία Αθηνών, συνιστάται Υποδιεύθυνση Παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων

β) Τμήμα Παροχών σε χρήμα

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

Οι αρμοδιότητες Υποδιεύθυνσης Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α) Τμήμα Ασφάλισης-Εσόδων

αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου σύμφωνα με το νόμο.

αβ) Η επιμέλεια για την είσπραξη των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού.

αγ) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

β) Τμήμα Παροχών σε χρήμα

βα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων που αφορούν τις παροχές για ασθένεια σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού.

ββ) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης επιδομάτων ασθενείας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας και εξόδων κηδείας, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

βγ) Η έκδοση αποφάσεων χορήγησης δαπάνης για συμμετοχή των ασφαλισμένων του Ειδικού Λογαριασμού σε κατασκηνώσεις.

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

γα) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και εξόδων λειτουργίας του Τομέα.

γβ) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γγ) Η κατάρτιση σχεδίου του ετήσιου ισολογισμού- απολογισμού.

γδ) Η καταβολή χρηματικών παροχών στους ασφαλισμένους και τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ.

γε) Η απόδοση των εν γένει κρατήσεων υπέρ τρίτων.

γστ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

γζ) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα του Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

γη) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης.

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου

δα) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της Υποδιεύθυνσης.

δβ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.

δγ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.


δδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης