Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) -Ένταξη του κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρθρα
Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) -Ένταξη του κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Αρθρα Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) -Ένταξη του κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)

1. Ένταξη του κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ο κλάδος ασθενείας του ΤΑΞΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις των ¶ρθρων 4 και 5 του Ν. 3655/08, από 1-8-2008 εντάσσονται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου ασθενείας και τα μέλη οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται ως προς τις παροχές σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τη νομοθεσία του.

Από την ίδια ημερομηνία (1-8-2008) συνίσταται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (π.χ. επίδομα ασθενείας, κυοφορίας-λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου και στους εφεξής εισερχόμενους, στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλου, καθώς και στα μέλη οικογένειάς τους.

Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ, οι οποίες διατάξεις του παραμένουν σε ισχύ, ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αντιθέτως ο κλάδος Πρόνοιας από 1-10-2008 εντάσσεται στο ΤΑΠΙΤ (¶ρθρο 104 του Ν. 3655/08, Εγκ. 75/08). 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΞΥ
(μέχρι 31/7/08 χωρίς κλάδο Πρόνοιας)

α) Παλαιοί ασφαλισμένοι:

1/1/93-31/12/94

Ε.4,40-Η.4

8,40%

1/1/95-31/7/08

Ε.5,10-Η.4

9,10%

 

β) Νέοι ασφαλισμένοι:

1/1/93-31/7/08

Ε.5,10-Η.4

9,10%

 

2. Αναδρομική ασφάλιση υπέρ του τ. ΤΑΞΥ

Το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα του εντασσόμενου σε αυτό τ. ΤΑΞΥ, παραγράφεται μετά δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν υπό τη στενή έννοια (ταμειακά), η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους εκείνου που παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία (¶ρθρο 27 παρ. 6 του ΑΝ 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το ¶ρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2556/97 και αντικαταστάθηκε με το ¶ρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2792/01).

Συνεπώς, σε περίπτωση αναδρομικής ασφάλισης για μισθολογικές περιόδους μέχρι 31/7/08 για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω διενέργειας ελέγχου, καταγγελίας κ.λπ.), εφόσον ο εργοδότης δεν έχει καταβάλει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας του τ. ΤΑΞΥ, για τη συμπλήρωση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης «ΑΠΔ» ή της Πράξεως Επιβολής Εισφορών «ΠΕΕ» (σε περίπτωση καταλογισμού των εισφορών), θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κωδικοί:

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

933377

4138

5,10

4

9,10%

52 = τακτικές αποδοχές

53 =
Δώρο Πάσχα

54 = Δώρο Χρισ/νων

55 = Επίδομα αδείας

 

Εισφορές:

Ως ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων θα εισπράττεται η μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου του εργοδότη από 1-4-1973 ορίζεται το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές του, οι οποίες αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κλάση αυτού (¶ρθρο 3 παρ. 4 της ΑΥΚΥ422/78).

Ως αντίστοιχες μηνιαίες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη θεωρούνται (¶ρθρο 3 παρ. 2 της ΑΥΚΥ 422/78):

α) Ο βασικός μισθός.

β) Τα επιδόματα και οι προσαυξήσεις λόγω πολυετούς υπηρεσίας οικογενειακών βαρών, στολής, τουριστικής εκπαίδευσης, απασχόλησης κατά Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, νύκτες κ.λπ.

γ) Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, εφόσον αυτή καταβάλλεται τακτικά.

δ) Κάθε εν γένει νόμιμος ή εκ συμβατικής υποχρέωσης, τακτικώς καταβαλλόμενη χρηματική παροχή.

Παροχές μη αποτελούσες τακτικό μισθό, αλλά χορηγούμενες με οποιαδήποτε μορφή, προς αύξηση, των αποδοχών του ασφαλισμένου, δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές, εκτός αν χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης ή στον κλάδο μισθωτών αυτής (¶ρθρο 3 παρ. 3 της ΑΥΚΥ 422/78).

 

3. Για τους ασφαλιζόμενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ μέχρι 31/7/08 (χωρίς κλάδο ασθενείας σε είδος και σε χρήμα), ισχύουν οι παρακάτω κωδικοί:

ΚΑΔ

ΚΠΚ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

 5511
ή
 5521

109

22,96

13,45

36,41%

110

23,96

13,45

37,41%

111

19,96

10,45

30,41%

112

20,96

10,45

31,41%

113

21,36

12,65

34,01%

114

22,36

12,65

35,01%

115

25,11

16,90

42,01%

116

26,11

16,90

43,01%

 

4. Για τους ασφαλιζόμενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ από 1-8-2008 (με κλάδο ασθενείας σε είδος), ισχύουν οι παρακάτω κωδικοί:

ΚΑΔ

ΚΠΚ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

5512
 ή
 5522

4109

27,26

15,16

42,86%

4110

28,26

15,16

43,86%

4111

24,26

12,60

36,86%

4112

25,26

12,60

37,86%

4113

25,66

14,80

40,46%

4114

26,66

14,80

41,46%

4115

29,41

19,05

48,46%

4116

30,41

19,05

49,46%

 

5. Για τους ασφαλιζόμενους στον «Ειδικό Λογαριασμό» από 1-8-2008, ισχύουν οι παρακάτω κωδικοί:

ΚΑΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚ/ΤΑΣ

ΚΠΚ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓ/ΤΗΣ

ΑΣΦ/ΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

5512
ή
5522

933371

4171

0,8

0,40

1,20%

36 = τακτικές   αποδοχές

37 = Δώρο Πάσχα

38 = Δώρο Χρισ/νων

39 = Επίδομα αδείας

 

6. Απεικόνιση ασφάλισης από 1-8-2008 και μετά:

Από την ημερομηνία ένταξης του ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλ. από 1-8-2008 και μετά, τα πεδία (30), (32), (33), (36), (37), (39), (40), (41) και (42) της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), θα συμπληρώνονται εις διπλούν με τις ίδιες αποδοχές και ημέρες ασφάλισης.

Στην πρώτη στήλη θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία εκείνα που αντιστοιχούν στους κλάδους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ (περίπτ. 4) και στην δεύτερη στήλη τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Ειδικό Λογαριασμό (περίπτ. 5), ως εξής:

Παράδειγμα:

Μισθωτός (π.χ. υπάλληλος υποδοχής - ΚΕ 423200) κατά τη μισθολογική περίοδο 1/8/08-31/8/08 απασχολήθηκε σε ξενοδοχειακή επιχείρηση, που το προσωπικό της για τον κλάδο παροχών ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ασφαλιζόταν στο ΤΑΞΥ, με μηνιαίες αποδοχές 1.800,50 Ευρώ.

ΠΕΔΙΑ (ΑΠΔ)

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/8/08 - 31/8/08

Α΄  ΣΤΗΛΗ

Β΄  ΣΤΗΛΗ

30

423200

933371

32

4109

4171

33

08/2008

08/2008

36

01

36

37

25

25

39

1800,00

1800,00

40

   272,88

      7,20

41

    498,60

    14,40

42

    771,48

     21,60

 

Οι εισφορές για τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ και «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» από 1-8-2008 υπολογίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Εγκ. 32/08, ΓΕ Α40/20/13-6-08) και καταβάλλονται από κοινού στις συμβεβλημένους με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τράπεζες ή στα Υποκ/τα του (Εγκ. 75/08).

Πηγή PIM

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης