ΠΟΛ.1124/10.9.2008

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008

10 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ:1091191/903/0013

Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΠΟΛ: 1124
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
Email    [email protected]


ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α''29-1-2008).
2.    Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγραφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008.
3.    Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948Β'/3-10-2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4.    Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού που ανέρχεται σε ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.    Για το έτος 2008 ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: ένα (1 ) έντυπο
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

           Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Taxheaven.gr