Αρ. Πρωτ. Α2- 5900/4.9.2008

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008, (ΦΕΚ 115/Α/18-6-2008)

4 Σεπ 2008

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 4 - Σεπτεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ. Α2- 5900
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙEΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕ-ΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ  20 Τ. Κ 10181
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΑΡ.  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 210-3837290
ΑΡ.  ΦΑΞ : 210-3842642/3840752

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008, (ΦΕΚ 115/Α/18-6-2008)»

Έχοντας υπόψη :

1.    Το ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και  κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση  και τα Κυβερνητικά  όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/05).
2.    Το π.δ 397/88 (ΦΕΚ 185/Α/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.    Το ν.δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.    Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 30 του Α.Κ. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρου νόμου  και του άρθρου 11του  ιδίου νόμου.
5.    Το π.δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
6.    Το π.δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/17-03-2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
7.    Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-2007(ΦΕΚ 1982/Β/09-10-2007) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».
8.    Το έγγραφο αριθ. Φ2-1804/2008 της Δ/νσης Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου.
9.    Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
Ελεγκτικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την επιβολή προστίμων.

1. Εφεξής αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, είναι οι Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3668/2008 (Α΄115).

2.Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν.3668/2008 πρόστιμα, επιβάλλονται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, αμέσως με την διαπίστωση της παράβασης.

ΑΡΘΡΟ 2
Υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών .

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται όπως :
α)Συγκροτούν συνεργεία ελέγχων, αποτελούμενα το καθένα από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλή-λους ελεγκτές.
β)Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με « ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», υπογεγραμμένη από τον προϊ-στάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία μνημονεύονται, ο τίτλος της Υπηρεσίας, η ημερο-μηνία έκδοσης, τα στοιχεία των ελεγκτών υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο), η αιτιολογία ελέγχου που έχει ως εξής : «Διενέργεια ελέγχου για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.δ. 136/1946 « περί Αγορανομικού Κώδικα»  όπως ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3668/08 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομι-κού Κώδικα και άλλες διατάξεις».
γ)Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλόκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».
δ)Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλόκ με τον τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ν.3668/08».

 ε) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα μπλόκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕ-ΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08».

Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» , «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ν.3668/08» και «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑ-ΝΩΝ του ν.3668/08»  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3
Υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων.

Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται:
α)Να επιδεικνύουν σε κάθε ελεγχόμενο την « ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».
β)Σε περιπτώσεις διαπίστωσης της παράβασης,  στο χώρο άσκησης του ελέγχου αμέσως:
1.Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» από το αριθμημένο μπλοκ, να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύο-ντας το ονοματεπώνυμό τους.

2. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της«ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» από το αριθμημένο μπλοκ να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους.

3. Να συμπληρώνουν  όλα τα πεδία της«ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08» από το αριθμημένο μπλοκ να την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε πε-ρίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους.

4.Να παραδίδουν αμελλητί στον ελεγχόμενο το πρωτότυπο της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» και κατά περίπτωση ένα αντίγραφο της  «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08»  που φέρουν τις ενδείξεις για τον ελεγχόμενο.ΑΡΘΡΟ 4
Τρόπος σύνταξης της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Η «Έκθεση Ελέγχου» και η «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» συντάσσονται κατά  τρόπο ώστε να είναι ορθά συμπληρωμένες και τεκμηριωμένες ως προς την διαπίστωση της παράβασης προκειμένου να αιτιολογείται το επιβαλλόμενο πρόστιμο.

Ακυρώσεις – διαγραφές – διορθώσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπονται.

1.Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.

2.Ειδικότερα η «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο  φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥ» και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.

3.Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08» συ-ντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη  «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο  φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.
Τα ελεγκτικά όργανα υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟ-ΡΙΟΥ» των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08».


ΑΡΘΡΟ 5
Ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, υποχρεούνται όπως το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες η-μέρες από την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης ενημερώνουν :

1. εγγράφως την Αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου και να διαβιβάζουν πλήρη φάκε-λο της υπόθεσης, ο οποίος θα εμπεριέχει τα αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕ-ΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08» με κοινοποίηση στον αρμόδιο Νομάρχη.
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ.2 του άρθρου 3 του ν. 3668/08.

2. εγγράφως το αρμόδιο τμήμα ««Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», της παρ. 1 του άρθρου 12 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 6
Προβλεπόμενα Διοικητικά πρόστιμα.

Τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλουν στους παραβάτες αμέσως κατά τον έλεγχο, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν.3668/2008 διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008 ως εξής:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤ¶ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ  ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

1

Σε όποιον απαιτεί ή εισπράττει, ανά προϊόν ή υπηρεσία, κατά την πώληση ή την παροχή, ποσά ή αμοιβές που υπερβαίνουν την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους της κατηγορίας ελεγχόμενου κέρδους κλπ.

 

παρ. 1 του άρθρου 30

2.000  Ευρώ/ προϊόν ή υπηρεσία.

1)Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση , ανά προϊόν ή υπηρεσία , 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά προϊόν ή υπηρεσία των 5.000  Ευρώ,.

2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

 

2

Όποιος με οποιοδήποτε τέχνασμα επιδιώκει (απαίτηση) ή επιτυγχάνει (είσπραξη) τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην αξία του προϊόντος, λόγω ελλιπούς στάθμισης ή μέτρησης, πώλησης ειδών κατώτερης ποιότητας σε τιμή που αρμόζει σε ανώτερη, ατελούς εψήσεως ή παρασκευής, συνυπολογισμού βάρους περιτυλίγματος ή συσκευασίας όπου απαγορεύεται, ή περιτυλίγματος βάρους μεγαλύτερου του επιτρεπτού.

 

 

 

 

παρ. 2 του άρθρου 30

2.000  Ευρώ

διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη

3

Όποιος προς εμπορία  πραγματοποιεί συναλλαγή με όποιον υποπίπτει σε παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 και  είναι εν γνώσει των ενεργειών του παραβάτη

 

 

 

παρ. 3 του άρθρου 30

2.000  Ευρώ

διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη

4

Όποιος αγοράζει ή μεταπωλεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το κέρδος προϊόντα και υπηρεσίες της κατηγορίας ελεγχόμενου κέρδους σε τιμές που υπερβαίνουν  την καθορισμένη ανώτατη τιμή ή το καθορισμένο ανώτατο ποσοστό εμπορικού ή επαγγελματικού κέρδους.

 

 

 

 

 

 

παρ. 4 του άρθρου 30

2.000  Ευρώ/ είδος ή υπηρεσία

1)Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση , ανά προϊόν ή υπηρεσία , 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά προϊόν ή υπηρεσία των 5.000  Ευρώ,.

2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

 

5

Όποιος:

α) κατέχει ψευδή όργανα μέτρησης β)μεταχειρίζεται όργανα μέτρησης άλλα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα ακόμη και αν διατηρούνται.

 γ)αποποιείται τη μέτρηση ή ζύγιση,

 δ)πωλεί με το μέτρο είδη των οποίων η μέτρηση είναι καθορισμένη με σταθμά.

Και όποιος εισάγει, κατασκευάζει όργανα μέτρησης άλλα από τα κατά νόμο προβλεπόμενα ή τα μετατρέπει σε ψευδή.

 

 

 

 

 

 

παρ.11 του άρθρου 30

2.000  Ευρώ

1)Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση , 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000  Ευρώ,.

2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

 

6

Η επιδίωξη ή επίτευξη υπερβολικού κέρδους για τα αντικείμενα, τις παροχές και λοιπά είδη βιοτικής ανάγκης που χαρακτηρίζονται ή είναι κατεταγμένα στην αγορανομική κατηγορία των ελεγχόμενων για υπερβολικό κέρδος.

 

 

 

 

 

 

 

παρ. 20 του άρθρου 30

2.000  Ευρώ/προϊόν

1)Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση , ανά προϊόν ή υπηρεσία , 2% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά προϊόν ή υπηρεσία των 5.000  Ευρώ,.

2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

 

7

Απαίτηση ή είσπραξη τιμήματος υψηλοτέρου των αναγραφόμενων στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, τιμολόγια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) για ένα (1) είδος

παρ.6 του άρθρου 32

1.000  Ευρώ

1)Για το/α συγκεκριμένο/α  είδος/η στο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε/αν  η/οι  παράβαση/εις, επιβάλλεται/νται το/α υπερβάλλον/ντα  πρόστιμο/α.

2)διπλασιασμός του/ων  ανωτέρου/ων  προστίμου/ων, σε περίπτωση/εις νέας/ων παράβασης/εων  εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη/ες.

 

 

β)για δύο (2) έως πέντε (5)διαφορετικά είδη, 2000  Ευρώ/είδος

παρ.6 του άρθρου 32

2.000  Ευρώ/ είδος

γ) για έξι (6) έως δέκα (10) διαφορετικά είδη, 3.000  Ευρώ/είδος

 

παρ.6 του άρθρου 32

2.000  Ευρώ/είδος

δ) για περισσότερα από δέκα (10) διαφορετικά είδη, 4.000  Ευρώ/είδος

 

παρ.6 του άρθρου 32

2.000  Ευρώ/είδος

8

Κάθε βιομήχανος, βιοτέχνης, πρατηριούχος και γενικά έμπορος ο οποίος:

α) δεν κατέχει και δεν εκδίδει τιμολόγιο για τα αγοραζόμενα και προς εμπορία πωλούμενα είδη.

β) δεν αναγράφει στα τιμολόγια τον τίτλο και τη διεύθυνση του καταστήματος, το ονοματεπώνυμο του πωλητή και αγοραστή, το αντικείμενο, το είδος, την τιμή κατά συνήθη μονάδα (βάρος , μέτρο, τεμάχιο), τη συνολική ποσότητα και αξία, την ποιότητα, όπου αυτή επιβάλλεται, την προέλευση, την επωνυμία του είδους, την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, τον αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του αγοραστή και το τιμολόγιο δεν φέρει την υπογραφή του πωλητή,

γ) δεν το παραδίδει στον αγοραστή έμπορο τιμολόγιο και δεν το  επιδεικνύει στις ελεγκτικές αρχές, αν το ζητήσουν 

και δ) δεν εκδίδει τιμολόγιο σε κάθε αγοραστή.

 

παρ.1 του άρθρου 35

2.000  Ευρώ

1)Επιβάλλεται το  υπερβάλλον  πρόστιμο.

2)διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης  εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

.

 

9

Όποιος διατηρεί κατάστημα Μαζικής εστίασης-αναψυχής και διασκέδασης ή παρέχει δημόσιο θέαμα έχει την υποχρέωση να τηρεί τιμοκαταλόγους κτλ.

 

 

παρ.1 του άρθρου 38

500  Ευρώ

διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

10

Όποιος διατηρεί οποιοδήποτε κατάστημα, πρατήριο, εργοστάσιο, εργαστήριο(πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 38) υποχρεούται :

Να έχει τοποθετημένη σε κάθε είδος  Πινακίδα στην οποία θα εμφανίζονται   η ποιότητα, προέλευση, τιμή πώλησης κατά συνήθη μονάδα μέτρησης ( βάρος, μέτρο, τεμάχιο).

 

 

 

παρ.2 του άρθρου 38

500  Ευρώ/είδος

διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

11

Ανάρτηση Πινακίδων  από Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, και παρόμοια καταστήματα στις οποίες θα αναγράφεται το μίσθωμα κάθε κλίνης ή δωματίου καθώς και γενικά κάθε παρεχομένης παροχής ή  υπηρεσίας.

 

παρ.3 του άρθρου 38

500  Ευρώ

διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

12

 Υποχρέωσης ανάρτησης πινακίδας με την αναγραφή των τιμών από όποιον  μισθώνει υπηρεσίες και να εκδίδει προς τούτο

παραστατικό

παρ.5 του άρθρου 38

500  Ευρώ

διπλασιασμός του επιβαλλόμενου προστίμου των ελεγκτικών οργάνων, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

13

Ανακριβής δήλωση ή άρνηση δήλωσης προς το κοινό(καταναλωτές) και τις αρχές την ποιότητα του είδους, τόπο προέλευσης και παραγωγής και ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας ή ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για τα τιμολόγια , βιβλία και λοιπά στοιχεία.

 

παρ. 7 του άρθρου 30

Α.1)2.000  Ευρώ

  2)Παραπομπή  για την άσκηση ποινικής δίωξης

Β. Έκθεση ελέγχου- δείγματα.

Α.1)Επιβάλλεται το  υπερβάλλον  πρόστιμο.

2)διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης  εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

Β.1) Επιβάλλεται 5000 Ευρώ πρόστιμο, μετά την κοινοποίηση στη δειγματίζουσα αρχή, της οριστικής γνωμάτευσης βάσει των  αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών

2) διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης  εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

3) Παραπομπή  για την άσκηση ποινικής δίωξης.

 

14

Ανάμιξη και πώληση ειδών διαφορετικών ποιοτήτων

 

 

παρ. 9 του άρθρου 30

1)2.000  Ευρώ/ανά είδος

2)Παραπομπή για την άσκηση ποινικής δίωξης

1)Για το συγκεκριμένο σημείο πώλησης στο οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση , ανά είδος, 5% επί κύκλου εργασιών του τελευταίου 12μήνου. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο ανά είδος των 10.000  Ευρώ,.

2) Διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

 

 

 

 

 

15

Όποιος εμποδίζει τον έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα τιμολόγια αγοραπωλησίας, και τα έγγραφα που αποδεικνύουν το κόστος κτήσης ή παραγωγής των αγαθών (κοστολόγια) και κάθε άλλο έξοδο ή στοιχείο και προέλευση των ειδών

παρ. 14 του άρθρου 30

1)2.000  Ευρώ/ανά είδος

2)Παραπομπή για την άσκηση ποινικής δίωξης

1)Επιβάλλεται το  υπερβάλλον  πρόστιμο.

2)διπλασιασμός του ανωτέρου προστίμου, σε περίπτωση νέας παράβασης  εντός ενός (1) έτους από την προηγούμενη.

 

16

Όποιος παραποιεί ή νοθεύει :

 α) είδη βιοτικής ανάγκης , πλην τροφίμων, που προορίζονται για εμπορία.

και β) πετρελαιοειδή.

παρ. 4α του άρθρου 31

 Έκθεση ελέγχου- δείγματα.

1) Επιβάλλονται, μετά την κοινοποίηση στη δειγματίζουσα αρχή, της οριστικής γνωμάτευσης βάσει των  αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών:

 α) 15.000  Ευρώ, για είδη βιοτικής ανάγκης. πλην τροφίμων. και

 β) 30.000  Ευρώ, για τα πετρελαιοειδή.

2)Διπλασιασμός των ανωτέρου προστίμων, σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός ενός (1) έτους από τις προηγούμενες.

3) παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης.

17

Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή- ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση

παρ. 4β  του άρθρου 31

Έκθεση ελέγχου.

 α) Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την νομοθεσία περί τροφίμων.

 β)Διπλασιασμός των προστίμων, σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός ενός (1) έτους από τις προηγούμενες 

 γ)παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης

18

Όποιος εμπορεύεται παραποιημένα ή νοθευμένα :

α) είδη βιοτικής ανάγκης , πλην τροφίμων

και β) πετρελαιοειδή.

παρ. 5 του άρθρου 31

 Έκθεση ελέγχου .

1) Επιβάλλονται μετά την κοινοποίηση στη δειγματίζουσα αρχή, της οριστικής γνωμάτευσης βάσει των  αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών:

 α) 15.000  Ευρώ, για είδη βιοτικής ανάγκης. πλην τροφίμων. και

 β) 30.000  Ευρώ, για τα πετρελαιοειδή.

2)Διπλασιασμός των ανωτέρου προστίμων, σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός ενός (1) έτους από τις προηγούμενες.

3) παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης.

19

Όποιος πωλεί ή κατέχει προς πώληση ή διανέμει για κατανάλωση τρόφιμα μη ασφαλή- επιβλαβή για την υγεία..

 παρ. 4 του άρθρου 32 

 Έκθεση ελέγχου.

Επιβάλλονται:

 α)Διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων.

 β) Διπλασιασμός των προστίμων, σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός ενός (1) έτους από τις προηγούμενες

γ) παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης.

20

Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία σπορέλαια , τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

 Παρ. 5 του άρθρου 32

 Έκθεση ελέγχου - δείγματα.

Επιβάλλονται:

 α) Διοικητικό πρόστιμο 15.000  Ευρώ σύμφωνα με την νομοθεσία τροφίμων .

β) Διπλασιασμός των προστίμων, σε περίπτωση νέων παραβάσεων εντός ενός (1) έτους από τις προηγούμενες

γ) παραπομπή για άσκηση ποινικής δίωξης.


ΑΡΘΡΟ 7
Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν τον ελεγχόμενο

1. Κατά της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» με την οποία επιβλήθηκε, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.3668/18-6-2008, το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 6 της παρούσας, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στην Περιφέρεια της Ν.Α Αθηνών- Πειραιά και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α της χώρας, μέσα σε πέ-ντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης» στον παραβάτη.

2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά την προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια Υπηρεσία υποβάλλει έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

3. Η έγγραφη πράξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της με «αποδεικτικό επίδοσης» στον ενδιαφερόμενο.

ΑΡΘΡΟ  8
Δικαστική Προστασία

1. Κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμο-δίου Διοικητικού Πρωτοδικείου

2. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, από τον ενδιαφε-ρόμενο καταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ποσό ίσο με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου. Η καταβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην Δ.Ο.Υ..

3. Εάν δεν ασκηθεί η ανωτέρω προσφυγή ή αυτή ασκηθεί εκπρόθεσμα, ή δεν τηρηθεί η υπο-χρέωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες προς την ΔΟΥ, για βεβαίωση και καταβολή ολόκληρου του επιβληθέντος, κατά περίπτωση, χρηματικού προστίμου, του άρθρου 6 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ  9
Είσπραξη και απόδοση των χρηματικών προστίμων

1. Τα χρηματικά πρόστιμα, πού ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας και επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/08, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( ΚΕΔΕ ), και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Τα επιβαλλόμενα με απόφαση του Νομάρχη στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση χρηματικά πρόστιμα που ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3668/08, πέραν των προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/08 που επιβάλλονται κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( ΚΕΔΕ).

 Αποδίδονται:
    - κατά ποσοστό  50 ο/ο) στον  Κρατικό Προϋπολογισμό.
     - κατά ποσοστό 50 ο/ο στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 31404/2005 Κ.Υ.Α ( ΦΕΚ868/Β/27-6-05).

ΑΡΘΡΟ  10
Διατύπωση απόψεων επί προσφυγών

  Οι έγγραφες απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του άρθρου 9 του ν. 3668/08, επί προσφυγών ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων, κατά των αποφάσεων επιβολής Διοικητικών προστίμων του άρθρου 3 του ως άνω νόμου , διατυπώνονται από τις υπηρεσίες αυτές κατά το μέρος που τους αφορά .


ΑΡΘΡΟ  11
Εκτύπωση και εφοδιασμός των υπηρεσιών με τα αναγκαία έντυπα.

1. Η Δ/νση Διοικητικού ( Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ), μεριμνά για την εκτύπωση και εφοδια-σμό,  μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες  ημέρες από της ισχύος της παρούσας, με ικανό αριθμό, αριθμημένων  μπλοκ των εντύπων με τον τίτλο  «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», « ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/08» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/08» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.Οι λοιπές Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/08, με ευθύνη τους μεριμνούν  για την εκτύπωση και εφοδιασμό, μέσα σε δεκαπέντε  (15) εργάσιμες  ημέρες από της ισχύος της παρούσας με ικανό αριθμό,  αριθμημένων  μπλοκ των εντύπων με τον τίτλο  «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», « ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/2008 » και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/2008» για τις ανάγκες τους.  


ΑΡΘΡΟ  12
Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008

1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/08, υποχρεούνται όπως διαβιβάζουν στο αρμόδιο Τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», του άρθρου 13 του ν. 3668/08, της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επικυρωμένο αντίγραφο της «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Ν.3668/08» για κάθε επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 6της παρούσας απόφασης.

2. Το τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», οφείλει να ενημερώ-νει τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/08, στις περιπτώσεις που συντρέχουν τα οριζόμενα στις παρ.5 του άρθρου 1 και 6 του άρθρου 2 του ν. 3668/08.

3. Οι υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9, σε αυτές τις περιπτώσεις, παραπέμπουν τις υποθέσεις στην αρμόδια την Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου, για την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3668/08.

ΑΡΘΡΟ  13
Περί κατάσχεσης μετρικών οργάνων

1.Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατάσχουν τα ψευδή όργανα μέτρησης, συντάσσοντας αντίστοιχα την «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν.3668/2008».

2. Ως όργανα μέτρησης νοούνται μόνο τα ζυγιστικά όργανα, τα ταξίμετρα, οι μετρητές υγρών καυσίμων μεγάλης και μικρής παροχής και τα μέτρα μήκους, δηλ. γενικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για νόμιμο μετρολογικό έλεγχο

3.  Ως ψευδή θεωρούνται τα μετρικά όργανα που:
3.1 δεν έχουν έγκριση τύπου ενώ χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές,
3.2. αναγράφουν έγκριση τύπου που ανήκει σε άλλο όργανο
3.3 έχουν παραποιηθεί έτσι ώστε να αλλοιώνεται το αποτέλεσμα των μετρήσεων.

4 . Τα ψευδή μετρικά όργανα κατάσχονται και οι ελεγκτές φροντίζουν για τη μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας τους, όπου και φυλάσσονται, έως ότου εκποιηθούν μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ.  

5. Τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων μετρικών οργάνων βαρύνουν τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η μεταφορά, τα μετρικά όργανα σφραγίζονται επί τόπου έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν.


ΑΡΘΡΟ 14
Μεταβατική διάταξη

 Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, μετά την  δημοσίευσή του (Α΄115 /18 Ιουνίου 2008), και μέχρι την ισχύ της παρούσας απόφασης, για τις οποίες έχουν συνταχθεί εκθέσεις ελέγχων, κατά το μέρος που αφορούν τα διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται συνολικά από τον οικείο Νομάρχη στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, και βεβαιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.


ΑΡΘΡΟ  15
Καταργούμενη διάταξη

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Απόφασή μας Α2-1148/25-5-2004
    

ΑΡΘΡΟ  16
Ισχύς της παρούσας

1.Η παρούσας τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΒΛΑΧΟΣTaxheaven.gr