Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρθρα Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρθρα
Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες


Αρθρα Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Grant Thornton: Αμοιβές μελών Δ.Σ. για υπηρεσίες

Του Μιχάλη Ζελενίτσα - Tax Consultant της Grant Thornton

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες παρέχονται πέρα από τα κύρια καθήκοντά τους βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, έχουν την παρακάτω φορολογική αντιμετώπιση:

Αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Οι μισθοί που καταβάλλονται σε μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον τα μέλη αυτά είναι ασφαλισμένα σε οποιονδήποτε, εκτός του ΙΚΑ, ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, Ταμείο Εμπόρων κλπ.) για τη συνταξιοδότησή τους και όχι για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θεωρούνται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (άρθρα 28, παράγραφος 3, περίπτωση στ΄ του ΚΦΕ και ΠΟΛ.1042/8.2.1993). Συνεπώς, στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ μόνο για ιατροφαρμακευτική κάλυψη, οι μισθοί που λαμβάνουν αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις .

Εφόσον οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, διενεργείται παρακράτηση 25% (άρθρο 55, παράγραφος 1, περίπτωση α΄ του ΚΦΕ). Η παρακράτηση του φόρου γίνεται επί του καταβαλλόμενου μισθού μετά την αφαίρεση των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, των ασφαλιστικών εισφορών που αποδίδονται σε ταμεία ασφάλισής τους, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον αυτά έχουν συσταθεί με νόμο.

Όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1141/10.2.1992 (και ΠΟΛ.1042/8.2.1993) διαταγή, για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ., που οι μισθοί τους θεωρούνται από φορολογική άποψη, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, θα πρέπει κατά την καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών τους εισφορών, να ζητούν από τα αρμόδια εισπρακτικά όργανα του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού σχετική απόδειξη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Τις αποδείξεις των μηνιαίων εισφορών, καθώς και την πρωτότυπη βεβαίωση που εκδίδει στο τέλος του χρόνου ο Ασφαλιστικός Οργανισμός για το συνολικό ποσό των εισφορών που κατέβαλε στο έτος αυτό ο ασφαλιζόμενος, θα παραδίδουν τα μέλη του Δ.Σ. στην ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό επί του οποίου θα υπολογισθεί ο φόρος που θα παρακρατηθεί. Οι ανωτέρω αποδείξεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και η σχετική ως άνω βεβαίωση αποτελούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου ο έλεγχος να διαπιστώσει αν ορθά έγινε η παρακράτηση του φόρου 25% από την ανώνυμη εταιρεία.

Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρία κατά την καταβολή των μισθών και για την απόδοσή του εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59, σύμφωνα με τις οποίες αποδίδεται εφάπαξ ανά δίμηνο εφόσον απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε λιγότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα.

Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τους μισθούς που εισπράττουν και ο καταβληθείς φόρος από την επιχείρηση δεν συμψηφίζεται ούτε επιστρέφεται. Σχετικά με το χαρτόσημο, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/18.2.2002, οι αμοιβές που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, τα οποία συνδέονται με την Α.Ε. με σύμβαση εργασίας δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου.

Αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Οι μισθοί που καταβάλλονται σε μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, εφόσον τα μέλη του Δ.Σ. είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΠΟΛ.1042/8.2.1993). Eπίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1214/18.7.1996 εγκύκλιο, η πάγια αντιμισθία που λαμβάνει δικηγόρος, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας, για τις νομικές υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρία, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Όταν τα μέλη του Δ.Σ., παράλληλα με την ασφάλιση που έχουν στο ΤΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο, είναι ασφαλισμένα με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και στο ΙΚΑ, επειδή επιβάλλεται από τη νομοθεσία τους για τις παρεχόμενες προς την ανώνυμη εταιρεία υπηρεσίες, οι μισθοί, που λαμβάνουν για αυτές, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΠΟΛ.1042/8.2.1993).

Οι μισθοί που καταβάλλονται από την Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. και θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον υφίσταται σχέση εξαρτημένης εργασίας, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 57 του ΚΦΕ, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ ανά δίμηνο εφόσον η εταιρεία απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε λιγότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα. Με την παρακράτηση του φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, οι οποίοι φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Σχετικά με το χαρτόσημο, οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου.

Αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα

Οι αμοιβές που λαμβάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες που συμμετέχουν στο Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία ως σύμβουλοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι κλπ. εκτός από τα κύρια καθήκοντά τους ως μέλη του Δ.Σ., θεωρούνται ως εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα και υποχρεούνται να εκδίδουν για τις αμοιβές αυτές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (ΠΟΛ.1042/8.2.1993). Οι αμοιβές αυτές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΚΦΕ, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ ανά δίμηνο εφόσον η εταιρεία απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε λιγότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα. Σημειώνεται ότι οφείλεται και ΦΠΑ αν το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών υπόκειται σε ΦΠΑ, εκτός αν υπάρχει απαλλαγή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης