1093148/11036/Β0012/30.10.2007

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.

30 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Ν.Δ. 1297/1972

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1093148/11036/Β0012

ΘΕΜΑ: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει προέλθει από μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. ΕΜ - 2827/26.09.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.α' του άρθρου 4 του ν.δ.1297/1972, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ.7 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, η προερχόμενη από τη μετατροπή ανώνυμη εταιρεία πρέπει να έχει κατά το χρόνο της σύστασής της, ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο όχι κατώτερο των 100.000.000 δρχ.

Το πιο πάνω κατώτατο όριο ισχύει για μετατροπές που πραγματοποιούνται από τις 17.2.1998 (έναρξη ισχύος του ν.2579/1998), ενώ για αυτές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή το κατώτατο όριο που ίσχυε ήταν 60.000.000 δρχ.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β' του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετικού διατάγματος ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις μετατροπής προσωπικής εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας, που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από το χρόνο της μετατροπής.

3. Με την αρ.25/1973 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.δ.1297/1972 διευκρινίσθηκε, ότι η πιο πάνω προϋπόθεση, όπως άλλωστε και οι λοιπές που θέτει το ίδιο νομοθέτημα, πρέπει να υφίσταται καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας από τη μετατροπή. Επίσης, διευκρινίσθηκε ότι το ανωτέρω ποσοστό των μη μεταβιβάσιμων μετοχών αφορά στις μεταβιβάσεις μετοχών που έγιναν από τους αρχικούς μετόχους και υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου της εταιρείας και όχι στις μετοχές που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τους μετόχους (Ε.7598/1630/23.07.1979, 1055697/10524/Β0012/17.07.2002 και 1013922710215/Β0012/18.03.2005 έγγραφά μας).

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, η υπεραξία που προκύπτει κατά τη μετατροπή επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 αντιπροσωπεύει πραγματική περιουσιακή αξία και κατά συνέπεια δύναται να αποτελέσει κεφάλαιο της ιδρυόμενης εταιρείας, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος, αρκεί να απεικονιστεί αυτή σε λογαριασμούς τάξεως, οι οποίοι θα παραμείνουν αμετάβλητοι στα βιβλία της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της προκειμένου έτσι να καταστεί εφικτή η φορολόγησή της κατά το χρόνο της διάλυσης αυτής (αριθ.25/1973, Ε.4562/500/ΠΟΛ.105/1971, Θ.2892/1368/1975, 1011992/10095/Β0012/29.03.1999 κ.α.). Η υπεραξία αυτή (ή τμήμα της), η οποία έχει γίνει κεφάλαιο, δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόσον πρέπει κατά ρητή διατύπωση του νόμου να παρακολουθείται διαρκώς σε λογαριασμούς τάξεως. Αντίθετα, οι τυχόν εισφορές σε μετρητά των μετόχων για κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου μπορούν να επιστραφούν αφού δεν αποτελούσαν περιουσιακά στοιχεία των μετατροποιηθησαμένων επιχειρήσεων και επομένως δεν έχουν εισφερθεί από αυτές. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τη μείωση αυτού δεν θα ήταν μικρότερο του ελάχιστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου που όριζαν οι ισχύουσες κατά το χρόνο σύστασης της νέας εταιρείας, διατάξεις του ν.δ.1297/1972 (60.000.000 δρχ.) (αρ.πρωτ.1110205/11467π.ε./Β0012/31.01.2006 έγγραφό μας).

5. Με το αρ.πρωτ.1110205/11467π.ε./Β0012/31.01.2006 έγγραφό μας έχει γίνει δεκτό, ότι ανώνυμη εταιρεία που προήλθε από μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 μπορεί να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο μέχρι του κατώτατου ορίου που ίσχυε κατά το χρόνο της μετατροπής, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετικού διατάγματος, με την προϋπόθεση όμως ότι η μείωση θα γίνει μετά την παρέλευση της πενταετίας από το χρόνο της μετατροπής και από το ποσό των εισφορών σε χρήμα που ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της.

6. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι ανώνυμη εταιρεία, η οποία προήλθε από μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 το έτος 1997, προτίθεται να μειώσει σήμερα το μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσό κάτω των 300.000 ευρώ.

7. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία μπορεί να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο κάτω από τις 300.000 ευρώ, επειδή έχει παρέλθει η πενταετία από το χρόνο της μετατροπής, ούτως ώστε μετά τη μείωση να ανέρχεται κατ' ελάχιστο όριο στο ποσό των 176.082,17 ευρώ (60.000.000 δρχ.) που ίσχυε κατά το χρόνο της μετατροπής (1997) με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η μείωση θα γίνει από το ποσό των εισφορών σε χρήμα που ενδεχομένως πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της.

Taxheaven.gr