Αποτελέσματα live αναζήτησης

1093164/11037/Β0012/18.10.2007 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998.

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

1093164/11037/Β0012/18.10.2007
Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998.


1093164/11037/Β0012/18.10.2007 Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.3 και 4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Ν.2579/1998

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1093164/11037/Β0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των τταρ.3 και 4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998.

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 22169/25.09.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, οι Ε.Π.Ε. που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου αυτού (17.2.1998), εταιρικό κεφάλαιο κατώτερο των 6.000.000 δρχ., υποχρεούντο να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο έως και την 17.2.2000. Με τις διατάξεις δε του άρθρου 20 του ν.2819/2000, η πιο πάνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την 30.9.2000.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 ορίζεται, ότι σε βάρος των υφιστάμενων Ε.Π.Ε. που δε συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δρχ., από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρεία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2842/2000, οι οποίες ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου αυτού, από 01.01.2002, υποχρεώθηκαν οι υφιστάμενες κατά την πιο πάνω ημερομηνία Ε.Π.Ε., να μετατρέψουν μέχρι την 31.12.2003 το κεφάλαιο τους από δραχμές σε ευρώ και παράλληλα, να αυξήσουν αυτό μέχρι το κατώτατο όριο των 18.000 ευρώ (με απόκλιση έως μείον 2,5%). Με τις διατάξεις δε του άρθρου 28 του ν.3229/2004, παρατάθηκε μέχρι 30.06.2004 η πιο πάνω προθεσμία αναπροσαρμογής, ενώ με την αρ. πρωτ. Κ2-8711/3.08.2004 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων του ν.3229/2004, η υπόψη προθεσμία παρατάθηκε μέχρι και την 30.09.2004.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3190/1955 ορίζεται, ότι αφού λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο πλην της κήρυξης αυτής σε κατάσταση πτώχευσης ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να λήξει η εκκαθάριση και η διανομή η εταιρεία λογίζεται ως εξακολουθούσα και διατηρεί την επωνυμία της στην οποία προστίθενται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση" (παρ.1).
Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις (παρ.2).
Οι περί διαχείρισης διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση εφόσον δεν τροποποιούνται από τα επόμενα άρθρα (παρ.3).
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι δεν δύναται να λυθεί αναδρομικά Ε.Π.Ε., καθόσον δεν μπορεί να τεθεί αναδρομικά σε εκκαθάριση αφού με βάση το νόμο θα πρέπει η υπό εκκαθάριση Ε.Π.Ε. να φέρει και στον τίτλο της (με τον οποίο συναλλάσσεται με τρίτους) την εν λόγω κατάστασή της.

5. Με την αρ. πρωτ. 1109197/11043/Β0012/ΠΟΛ.1019/25.01.2000 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε, ότι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους.

6. Ακόμη, με την αρ. πρωτ.1040907/10561/Β0012/ΠΟΛ.1145/21.04.2000 εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε, ότι οι υφιστάμενες κατά την 17.02.1998 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, πρέπει να έχουν αυξήσει το εταιρικό τους κεφάλαιο μέχρι του κατώτατου ορίου των 6.000.000 δρχ. έως και την 30.09.2000, η δε τροποποίηση του καταστατικού να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την ημερομηνία αυτή (ή να έχει εκδοθεί μέχρι την 30.09.2000 το αποδεικτικό είσπραξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου - ΤΑΠΕΤ ). Επομένως, από την ημερομηνία αυτή και μετά θα πρέπει να επιβάλλεται σε βάρος των Ε.Π.Ε. που δεν θα έχουν αυξήσει το κεφάλαιό τους σύμφωνα με τα πιο πάνω, το πρόστιμο του 1.000.000 δρχ. που προβλέπεται από την παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράλειψη.

7. Από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει, ότι εκπρόσωπος Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, η οποία συστάθηκε το 1990 με διάρκεια μέχρι και την 31.12.2015 και με κεφάλαιο 2.934,70 ευρώ, προσήλθε στην υπηρεσία σας στις 24.09.2007 με την από 12.08.2007 τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και ζητά την αναδρομική λύση αυτής με 31 Δεκεμβρίου 2000. Η εν λόγω Ε.Π.Ε. δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου στο ελάχιστο όριο των 18.000 ευρώ (με απόκλιση έως μείον 2,5%).

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η παραπάνω Ε.Π.Ε. υποχρεούτο να προβεί σε αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 και δεδομένου ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν ευρίσκετο στο στάδιο της εκκαθαρίσεως και τέλος η λύση της (θέση σε εκκαθάριση) δεν μπορεί να επέλθει αναδρομικά, θα πρέπει να της επιβληθεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 πρόστιμο του 1.000.000 δρχ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης